Granskning av budgetefterlevnad BUN, IAN och VON

Översiktlig granskning av styrning, strategier och åtgärder för att hantera finansiella underskott i tre nämnder samt bedömning av kommunstyrelsens beredning av budget.

KPMG har av Sundsvalls kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska barn- och utbildningsnämnden (BUN), individ- och arbetsmarknadsnämnden (IAN) samt vård- och omsorgsnämndens (VON) styrning, strategier och åtgärder för att hantera finansiella underskott. Vi har även bedömt kommunstyrelsens beredning av budget och uppsiktsplikt. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Syfte

Granskningens övergripande syfte har varit att bedöma om barn- och utbildningsnämnden, individ- och arbetsmarknadsnämnden samt vård- och omsorgsnämndens styrning, strategier och åtgärder, med fokus på åtgärder, är tillräckliga för att hantera ekonomiska underskott. Vi har även bedömt kommunstyrelsens beredning av budget och uppsiktsplikt.

Bedömning

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att barn- och utbildningsnämnden och individ- och arbetsmarknadsnämnden behöver ta ett tydligare tag ekonomin för att uppnå en ekonomi i balans. Vad gäller vård- och omsorgsnämnden är vår bedömning att de är på god väg att kunna uppnå en ekonomi i balans. Vi bedömer att kommunstyrelsens uppsikt över att handlingsplanerna efterlevs för de tre granskade nämnderna kan förstärkas. Kommunstyrelsen bör även tillse att regler för ekonomi och verksamhetsstyrning efterlevs.

Nämnderna ska enligt det styrande dokumentet Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning till kommunfullmäktige signalera behov av att ändra målen för verksamheten om de befarar underskott. Vi kan inte finna att så gjorts. Vidare framgår av Mål 2021–2022 och resursplan 2023–2023 att det i samband med uppföljning och rapportering är särskilt viktigt att nämnderna vid befarad avvikelse agerar snabbt och vidtar åtgärder.

Vår bedömning är att barn- och utbildningsnämnden behöver stärka styrningen för att nå en ekonomi i balans. Detta grundar vi bland annat på att nämnden flaggar för att det måste till effektiviseringar motsvarande 150 mnkr (av åtgärdsplanen framgår effektiviseringar motsvarande 124,5 mnkr) för att klara av att hålla sig inom tilldelad budgetram. Vidare behöver effektiviseringsbetinget tydliggöras för respektive budgetansvarig.

Även individ- och arbetsmarknadsnämnden behöver stärka styrningen för att få en ekonomi i balans. Om samtliga beslutade åtgärder (170,6 mnkr) effektueras pekar det mot att nämnden kan ha fattat tillräckliga beslut och åtgärdsplaner för en ekonomi i balans. Dock är det inte är tydligt hur mycket nämnden behöver effektivisera för att få en ekonomi i balans, nämnden flaggar frekvent för att beslutade effektiviseringar inte är tillräckliga.

Däremot är vår bedömning att vård- och omsorgsnämnden troligtvis kommer att klara av att uppnå en ekonomi i balans det vill säga om samtliga beslutade åtgärder effektueras. Detta förutsätter naturligtvis allt lika som idag och att det inte tillkommer någon större yttre påverkan som nämnden själva inte kunna förutspå. För att säkerställa tillräcklig ekonomisk effekt har VON lagt fram åtgärdsförslag med en högre beräknad ekonomisk effekt jämfört med den bedömda ingående ekonomiska obalansen för år 2021.

Rekommendationer

Mot bakgrund av vår granskning lämnar vi följande rekommendationer;

För barn- och utbildningsnämnden rekommenderar vi att:

 • besluta om tillräckliga åtgärder för att nå en ekonomi i balans.
 • fördela ut effektiviseringsbetinget till respektive budgetansvarig.
 • i nämndsprotokoll tydliggöra om åtgärder avses att vidtas.
 • säkerställa att samtliga åtgärder som föreslås konsekvensbeskrivs och presenteras för nämnden.
 • säkerställa att de styrande dokumenten Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning samt Mål 2021–2022 och resursplan 2023–2023 efterlevs.

För individ- och arbetsmarknadsnämnden rekommenderar vi att:

 • tydliggöra redovisningen av åtgärdsplaner, om effektiveringarna är tillräckliga, effekter, et cetera.
 • säkerställa att de styrande dokumenten Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning samt Mål 2021–2022 och resursplan 2023–2023 efterlevs.

För vård- och omsorgsnämnden rekommenderar vi att:

 • säkerställa att samtliga åtgärder som föreslås konsekvensbeskrivs och presenteras för nämnden.
 • säkerställa att de styrande dokumenten Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning samt Mål 2021–2022 och resursplan 2023–2023 efterlevs.

För kommunstyrelsen rekommenderar vi att:

 • förstärka sin uppsikt över de aktuella nämndernas handlingsplaner samt att Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning efterlevs.

Texten här ovanför är en sammanfattning

Om du vill kan du beställa hela dokumentet här: Beställ dokument. Då måste du ange diarienummer: KS-2021-01149.

Ange hur du vill ha dokumentet:

 1. som pdf via e-post. Det är kostnadsfritt men tyvärr kan vi inte skicka den som tillgänglighetsanpassad pdf.
 2. utskriven och skickad med vanlig post. Om det är fler än 50 sidor tillkommer en avgift på minst 100 kronor, enligt beslut i kommunfullmäktige 2016.

Kontakt

Rodney Engström (M) Kommunrevisionens ordförande

070-190 40 67

Olle Åkerlund (S) Kommunrevisionens vice ordförande

070-647 15 30

Lena Brunzell (S) Ledamot i Kommunrevisionen

076-829 21 48

Elisabet Bergström (C) Ledamot i Kommunrevisionen

070-288 32 84

Göte Stenlund (L) Ledamot i Kommunrevisionen

070-353 78 51

Thomas Jäärf (V) Ledamot i Kommunrevisionen

070-360 35 65

Erika Stenberg (SD) Ledamot i Kommunrevisionen

070-659 29 10

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.