Granskning av arbetet med att utjämna sociala skillnader i prioriterade områden

KPMG har av Sundsvalls kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens arbete med att utjämna sociala skillnader.

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Syfte

Syftet med granskningen är att övergripande bedöma om det finns en tillräcklig styrning, uppföljning och intern kontroll av arbetet i prioriterade områden.

Bedömning

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det i huvudsak finns en tillräcklig styrning, uppföljning och intern kontroll av arbetet, men att det finns vissa förbättringsområden.

Vi konstaterar att arbetet bedrivs i enlighet med den av kommunstyrelsen fastställda planen för att verkställa uppdraget. Vi bedömer att det formella ansvaret på politisk nivå tydliggörs i planen.

Vi ser positivt på det områdesvisa arbetet, men att det av effektivitetsperspektiv finns skäl att se över det praktiska upplägget. Detta gäller dels ett behov av att på tjänstemannanivå ha en formell ledningsstruktur för det samlade arbetet inom områdena och som stärker den kommunövergripande samsynen, samt formaliserade processgrupper med deltagare från berörda förvaltningar och bolag.

Vi bedömer även att nämnderna aktivt behöver säkerställa genomförandet i enlighet med fattade beslut.

Som en utgångspunkt för att säkerställa effektiva åtgärder används sju strategiska områden, vilka bygger på en erfarenhetsbaserad modell. En annan utgångspunkt är att åtgärderna ska bygga på faktiska behov i det berörda området. En tredje utgångspunkt är att åtgärderna, i vart fall delvis, tas fram och utformas i samråd med de boende.

Vi bedömer att det genom statusrapporterna sker en strukturerad uppföljning av arbetet på områdesnivå. Vi bedömer dock att denna bedömning bör kompletteras med ett flertal indikatorer som kan följas löpande under året och över tid.

Vi bedömer att det genom processledargruppen finns ett relevant forum för att säkerställa att erfarenheter används och sprids mellan områden.

Rekommendationer

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

  • Se över den formella ledningsstrukturen avseende tjänstemannaledning och processgrupper.
  • Komplettera uppföljningen med ett flertal indikatorer som kan följas löpande under året och över tid samt vara samma för samtliga områden.

samt nämnderna att:

  • säkerställa att nämnden aktivt bidrar i samtliga prioriterade områden och prioriterar detta uppdrag i enlighet med fullmäktiges beslut om huvudinriktning.

Texten här ovanför är en sammanfattning

Om du vill kan du beställa hela dokumentet här: Beställ dokument. Då måste du ange diarienummer: KS-2021-01018.

Ange hur du vill ha dokumentet:

  1. som pdf via e-post. Det är kostnadsfritt men tyvärr kan vi inte skicka den som tillgänglighetsanpassad pdf.
  2. utskriven och skickad med vanlig post. Om det är fler än 50 sidor tillkommer en avgift på minst 100 kronor, enligt beslut i kommunfullmäktige 2016.

Kontakt

Rodney Engström (M) Kommunrevisionens ordförande

070-190 40 67

Olle Åkerlund (S) Kommunrevisionens vice ordförande

070-647 15 30

Lena Brunzell (S) Ledamot i Kommunrevisionen

076-829 21 48

Elisabet Bergström (C) Ledamot i Kommunrevisionen

070-288 32 84

Göte Stenlund (L) Ledamot i Kommunrevisionen

070-353 78 51

Thomas Jäärf (V) Ledamot i Kommunrevisionen

070-360 35 65

Erika Stenberg (SD) Ledamot i Kommunrevisionen

070-659 29 10

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.