Läkemedel

Riktlinjer och rutiner kring säker läkemedelshantering.

Läkemedelshantering är en av de vanligaste insatser inom hälso- och sjukvården. Med läkemedelshantering avses ordination, iordningställande, administrering, rekvisition (beställning) och förvaring av läkemedel. Läkemedelshantering utgör ett av hälso- och sjukvårdens största riskområden. Därför måste stor noggrannhet iakttas i alla dess delar för att upprätthålla en god patientsäkerhet.

Riktlinje kring läkemedelshantering gäller för hälso- och sjukvårdsverksamhet som utförs av både Vård- och omsorgsförvaltningen (VoF) och Individ och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) – det vill säga båda nämndernas verksamhetsområden från den 1 januari 2020.

Målet med all läkemedelshanteringen är att den enskilde patienten ska få rätt läkemedel på rätt tid och på rätt sätt utifrån läkarens ordinationer.

Följ rutinerna

Om rutiner för den kommunala hälso- och sjukvården följs skapar det trygghet för både den enskilde patienten, närstående och hälso- och sjukvårdspersonalen.

Inom Sundsvalls kommun har rutinerna delats upp på två nivåer:

 1. hur säkerställs rutinerna kring läkemedelsförrådet
 2. rutiner så att det blir rätt till patienten.

Länets kommuner och Landstinget Västernorrland har gemensamt utarbetat många rutiner, blanketter och olika listor till stöd för personal inom vård och omsorg.

Länsövergripande Läkemedelshantering, råd och riktlinjer, Region Västernorrland.

I Sundsvalls kommun finns lokala riktlinjer och rutiner. Alla särskilda boenden och hemsjukvårdsområden ska upprätta en lokal arbetsordning för läkemedelshantering – som ska förnyas senast den 31 mars årligen. Den lokala arbetsordningen ska vara tillgänglig för all personal i verksamheten.

I Västernorrland och Sundsvalls kommun kommer dosdispenserade läkemedel från Svensk Dos. Information och länkar finns på Region Västernorrlands sida om dosläkemedel: Dosdispenserade läkemedel.

Information kring avvikelser som berör Svensk Dos finns på Avvikelsehantering.

Waran – ordination i tabletter per dag rekommenderas

Läkemedelskommittén i Region Västernorrland rekommenderar att all ordination vid läkemedelshantering av Waran ska ske i tabletter/dag, detta för en ökad patientsäkerhet.

Rutiner AK-mottagningen

Efter beslut i Region Västernorrland ska monitorering av antikoagulationsbehandlade patienter i södra Västernorrland centraliseras till AK-mottagningen vid Sundsvalls sjukhus. Tidsplanen är att detta kommer att ske under hösten 2018, en vårdcentral i taget.

Rutiner och tidsplan finns att ladda ner nedan.

Allt läkemedelsavfall ska hanteras på ett säkert sätt, det gäller även utrustning som sprutor och kanyler. I dokumentet “Praktiska anvisningar för läkemedelshantering – Sundsvalls kommun” framgår rutiner.

Hemsjukvård

Sprutor och kanyler kastas med övriga hushållssopor som vanligt avfall enligt sortering. För insulinpennor används så kallade Kanylavklippare, typ Safe-Clip, som lämnas ut och återlämnas till apoteket. Insulinpennor källsorteras som brännbara engångssprutor med fast kanyl. Övriga engångskanyler ska, som stickande och skärande avfall, läggas i kanylburk som samlas in enligt särskilda rutiner.

I bifogat dokument finns Region Västernorrlands sorteringsguide som kompletteras med MittSverige Vatten&Avfall och deras avfallsguide, SafeClip (MSVA). Om det inte kommer upp direkt sök på Safeclip, kanyler och liknande i guiden.

Särskilda boenden

Även här kan Safeclip användas, men kan vara opraktiskt då det ofta förekommer större mängder av stickande, skärande avfall. Då lämpar sig oftast specifika avfallsskärl bäst. Se Regionens sorteringsguide.

Värmebölja är en period av ovanligt varmt väder. Värmebölja definieras av SMHI som en period på minst 5 dagar i sträck då dygnets högsta temperatur är minst 25°C.

Läkemedels hållbarhet

De flesta läkemedel klarar högre temperaturer än 25 grader under en period. Det som händer är att hållbarheten kan bli lite förkortad, vissa injektionslösningar kan få fällningar så man bör okulärbesikta dessa innan man ger till patient.

Allmänt om olika läkemedelsformer/beredningsformer:

 • Överväg vilka läkemedel som kan förvaras i kyla, och flyttas tillfälligt till kylskåp
 • Konventionella tabletter är generellt hållbara och klarar av både värme och kyla
 • Brustabletter, munsönderfallande och buckala tabletter är känsliga för fukt och värme och det är extra viktigt att dessa förvaras i originalförpackning
 • Kapslar är generellt mer fuktkänsliga än tabletter
 • Lösningar, såsom orala lösningar och injektionslösningar är mest känsliga för värme. Man bör vara extra noga med att syna dessa före administrering om de förvarats i höga temperaturer och kassera vid missfärgning eller kristallbildning. All form av nedbrytning syns dock inte
 • Suppositorier är känsliga för värme, men stelnar och kan användas när temperaturen normaliserats. Formen kan ha förändrats
 • Salvor är hållbara medan krämer, lotion, droppar och lösningar är känsliga för bakteriell och annan mikrobiologisk tillväxt, vilken kan öka vid högre temperaturer. Salvor och krämer kan få mer lättflytande konsistens vid värme, vilken återgår när temperaturen normaliseras.

Läkemedelsverket skrev 2015 en artikel i ämnet. Läs och ladda ner nedan.

Läkemedelskommittén i Region Västernorrland har en expertgrupp som jobbar med diabetes. Deras rekommendationer finns i Läkemedelskommitténs Terapirekommendationer Mitt läkemedel. Du hittar den på sidan Äldre och läkemedel (Region Västernorrland).

Blodprovstagare

Alla diabetespatienter bör ha en personlig blodprovstagare. Om Blodprovstagare Accu-Chek FastClix och motsvarande används är det lämpligt att den som ska använda den matar fram nästa lansett i trumman – för att försäkra sig om att en oanvänd lansett används. När alla 6 lansetterna är använda byts trumman till en ny.

Insulinkanyler

Diabetessjuksköterskorna rekommenderar kanyllängd för insulinpennor på 4-5 millimeter för alla – för att undvika att insulinet hamnar i en muskel.

Beställning av diabetelshjälpmedel, se blankettmall nedan.

Landstinget Västernorrland och länets kommuner samarbetar för att förbättra läkemedelshanteringen för de mest sjuka äldre. Genom att genomföra läkemedelsgenomgångar kan läkemedelsrelaterade problem hittas och åtgärdas.

Rutiner och verktyg kring läkemedelsgenomgångar finns på Äldre och läkemedel (Region Västernorrland)

Bra sidor om läkemedel

FASS.se
Läkemedelsboken.se
Medicininstruktioner.se

Kontakt

Ing-Britt Madsen Verksamhetschef Hälso- och sjukvård

060-19 10 90

Jennie Marklund Verksamhetschef Missbruk och psykisk ohälsa

060-19 22 88

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.