Anlägga och förbättra eget avlopp

Om du inte kan ansluta dig till det kommunala avloppsnätet behöver du ett eget avlopp. Tillstånd söker du hos miljökontoret.

Du som äger en fastighet med ett enskilt avlopp räknas som verksamhetsutövare enligt lagen. Du är därför ansvarig för att söka tillstånd eller göra en anmälan innan du bygger din anläggning, och för att anläggningen sedan byggs enligt beslutet. Du ska också sköta och underhålla din anläggning och löpande kontrollera att den fungerar.

Har du, efter tillsyn på din avloppsanläggning, fått ett resultat med anmärkning om att du behöver åtgärda ditt avlopp, får du ett beslut med en angiven tid då bristerna ska vara åtgärdade. De flesta åtgärder på avlopp – nya anläggningar eller förbättringar – kräver tillstånd eller anmälan.

Under varje rubrik finns utförliga informationsblad som går att skriva ut.

 

Beroende på var du bor och vad anläggningen ska användas till behöver du ansöka eller anmäla detta till kommunen. Det gäller både om det är en ny avloppsanläggning eller om du vill ändra en befintlig. Blanketter går att hämta på kommunens webbplats eller genom att kontakta miljökontoret.

Det är du som sökande som har ansvar för att ta fram de uppgifter som behövs för att ansökan/anmälan som ska vara komplett. Miljökontoret kan inte rekommendera dig vilken anläggning du ska ha. Däremot kan vi berätta vilka avloppstekniker som har möjlighet att klara skyddsnivån på den aktuella platsen.

Vi kan även ge dig råd utifrån de regler som gäller på platsen för anläggningen, till exempel om omgivningen är skyddsvärd, dricksvattentäkter riskerar att förorenas eller om människors hälsa eller miljön på annat sätt kräver viss förebyggande åtgärd. Vi gör en bedömning i varje enskilt fall.

Du kan behöva anlita en sakkunnig entreprenör/konsult för att få hjälp med din ansökan, till exempel att välja teknik, göra utredningar av geologiska förutsättningar, fylla i ansökningsblanketten och slutligen bygga/installera den anläggningen som du fått tillstånd till.

Lämna in din ansökan/anmälan i god tid, eftersom det kan behövas tidskrävande utredningar av platsens förutsättningar och samråd med grannar med mera innan vi kan fatta beslut.

Läs mer om hur du ansöker, pdf som kan skrivas ut

En noggrann planering underlättar ansökan/anmälan av din nya avloppsanläggning och ger bra förutsättningar för en anläggning med lång livslängd och god funktion.

Ansvaret för att ta fram en ansökan/anmälan vilar på den sökande, eventuellt kan fackman behöva anlitas för vissa typer av utredningar. Miljökontorets roll är att sätta de yttre ramarna för vad som är en lämplig avloppsanläggning, men kan inte rekommendera exakt vilken anläggning du ska välja.

Läs mer om hur du planerar ditt avlopp, pdf som kan skrivas ut

Område med hög skyddsnivå

Behovet av rening av avloppsvatten kan variera i landskapet, utifrån hälsoskyddssynpunkt (bakterier och smittoämnen) och miljöskyddssynpunkt (näringsämnen). Det är Naturvårdsverket som anger detta.

Om du bor i ett område med så kallad hög skyddsnivå, är reningskraven på din avloppsanläggning som regel större än om du bor i ett område med normal skyddsnivå. Miljökontoret gör en bedömning av just din fastighet om vilka reningskrav som ska ställas på din avloppsanläggning. Mer information kring dessa riktlinjer hittar du här:

Här hittar du en karta över vilka områden i Sundsvalls kommun som har hög skyddsnivå: Högskyddsområden karta

Undersökning av mark och grundvattennivå

Vilken typ av avloppsanläggning som är möjlig på en viss plats beror till stor del på hur det ser ut i marken. Exempel på frågor som behöver utredas:

Finns det ytligt berg eller högt grundvatten som begränsar möjligheterna? Går det att infiltrera avloppsvattnet i marken? Svar på dessa och andra frågor får du genom att gräva en så kallad provgrop.

Dokumentation av undersökningen av provgropen bifogas ansökan eller anmälan om en markbaserad avloppsanläggning.

Läs mer om hur du undersöker mark och grundvattennivå, pdf som kan skrivas ut

Skydd av dricksvatten

En infiltrerande avloppsanläggning ska placeras så att det finns tillräckligt skyddsavstånd till såväl grundvatten, ytvatten som dricksvatten.

Det finns en modell för att avgöra om tillräckliga skyddsavstånd till dricksvattentäkt uppnås. Avgörande för bedömningen av hur långa skyddsavstånd som behövs är i första hand jordart, grundvattnets strömningsriktning och dess lutning.

Läs mer om skydd av dricksvatten, pdf som kan skrivas ut

Läs mer om kommunens arbete med vattenskyddsområden här

Högsta dimensionerade grundvattennivå

Markbaserade avloppsanläggningar måste alltid utformas med hänsyn till höga grundvattennivåer. I en infiltrationsanläggning är reningen beroende av syret i den omättade zonen innan avloppsvattnet når grundvattnet. En redogörelse för hur man bedömt högsta dimensionerande grundvattennivå (GVdim) behöver därför finnas med i en ansökan/anmälan.

Det finns en metod för att uppskatta högsta dimensionerande grundvattenyta, GVdim. I många fall kan GVdim uppskattas med hjälp av en e-tjänst. Resultatet av beräkningen fås som en PDF som kan bifogas ansökan/anmälan.

Läs mer om bestämning av högsta dimensionerade grundvattennivå, pdf som kan skrivas ut

Bestämning av grundvattnets riktning och lutning

Ibland kan en undersökning av grundvattnets strömningsriktning och lutning behövas för att bedöma risken för att otillräckligt renat avloppsvatten når dricksvattenbrunnar i närheten av den planerade avloppsanläggningen.

Läs mer om grundvattnets strömningsriktning och lutning, pdf som kan skrivas ut

Grundvattenrör

Ett grundvattenrör behövs också oftast för att följa grundvattennivån när infiltrationen sedan är i drift. I de fall det är säkerställts att avståndet till grundvatten är så stort att det är helt uppenbart att infiltrationen inte riskerar att påverkas av höga nivåer, krävs inte något grundvattenrör. Detta gäller om avståndet mellan infiltrationsnivå och grundvattennivå är större än 5 meter i grus eller större än 8 meter i morän.

Läs mer om grundvattenrör, pdf som kan skrivas ut

Profilritning

En ansökan eller anmälan om avloppsanläggning behöver innehålla profilritningar med längd- och tvärsektion över anläggningen Sådana ritningar är viktiga för att det tekniska utförandet av anläggningen ska bli korrekt, speciellt för infiltrationer och markbäddar som byggs på plats.

Ritningarna behöver vara platsspecifika för att ta hänsyn till förhållandena där anläggningen ska placeras, till exempel grundvattennivå om det gäller en infiltration. Anläggningar med utlopp, till exempel markbädd eller minireningsverk, kan istället behöva ha ritningar där det framgår högsta förväntade nivå i det vattendrag dit det renade avloppsvattnet eventuellt ska avledas.

Läs mer om profilritning, pdf som kan skrivas ut

Situationsplan

För att det ska vara möjligt för miljöförvaltningen att bedöma om den planerade avloppsanläggningen riskerar att påverka till exempel en dricksvattenbrunn behöver det finnas en bra karta som visar var anläggningen ska placeras i förhållande till omgivningen. En sådan karta kallas situationsplan och ska bifogas en ansökan/anmälan.

Läs mer om situationsplan, pdf som kan skrivas ut

Du ska förbättra din avloppsanläggning när:

  • Någon del av anläggningen är trasig eller fungerar dåligt.
  • Du vill sätta in en WC men bara har ett avlopp för BDT-vatten.
  • Belastningen på ditt avlopp ändras, till exempel att du börjar bo året runt i sommarstugan.
  • Avloppet börjar bli gammalt. Normal livslängd för ett avlopp är 10-30 år.

En tid efter att du fått beslut från miljökontoret angående din avloppsanläggning får du en räkning enligt gällande taxa:

Avgifter avloppstillstånd, Sundsvalls kommun.

 

 

Andra webbplatser

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.