Alliero – frågor och svar

Just nu pågår ett planeringsarbete för den nya stadsdelen Alliero. Vi får frågor om planarbetet och vi har samlat dessa med svar som du kan ta del av här.

Detaljplaner

Arbete med att ta fram detaljplaner för området Alliero pågår och detaljplan 1 (DP1) ska gå ut på samråd den 31 januari 2019. Resterande del av detaljplaneområdet, detaljplan 2 (DP2) kommer att gå ut på samråd i ett senare skede.

En detaljplan innehåller bestämmelser om hur mark och vattenområden får bebyggas och vad området ska användas till. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av plan- och bygglagen(PBL). Allmänna intressen vägs mot enskilda för att nå en god helhetslösning. Planen ligger sedan till grund för beslut om till exempel bygglov och fastighetsreglering.

Vår främsta kanal för information kring Alliero är kommunens webbplats: www.sundsvallväxer.se/allierodp.

Till varje detaljplan beställer Sundsvalls kommun en fastighetsförteckning av Lantmäteriet för att ta reda på vilka som är sakägare, dvs. de som äger mark, har annan fast egendom eller övriga rättigheter i eller omkring ett planområde.

Sakägare är även de som bor i fastigheter direkt gränsande till den aktuella fastigheten, exempelvis bostadsrättshavare, hyresgäster och boende samt vissa organisationer eller föreningar som berörs. Dessa sakägare kommer att få ett informationsblad hemskickat i samband med att detaljplanen ställs ut på samråd eller granskning.

För att ha rätt att överklaga en detaljplan måste sakägaren, enligt plan- och bygglagen, senast under granskningen ha framfört skriftliga synpunkter som inte har tillgodosetts. Om synpunkterna inte blivit tillgodosedda under planprocessens gång finns möjlighet att överklaga detaljplanen.

Enligt plan- och bygglagen, som styr processen att ta fram en detaljplan, finns två tillfällen där berörda såsom närboende, myndigheter och övriga förvaltningar kan tycka till.
Det går däremot inte att tycka till om områdets avgränsning.  Alliero finns utpekat i kommunens översiktsplan som ett utvecklingsområde för bostäder.

Tillfällen att tycka till är:

 • samråd för detaljplan (Tillfälle 1 att yttra sig)

De synpunkter som kommer till kommunen efter samrådet sammanfattas och redovisas i en så kallad samrådsredogörelse.

Efter att detaljplanen varit på samråd, bearbetar vi den och skickar ut till berörda igen (granskning). Det innebär att berörda får ytterligare en möjlighet att yttra sig.

 • granskning för detaljplan (Tillfälle 2 att yttra sig)

De synpunkter som kommer till kommunen efter granskning sammanfattas och redovisas i ett så kallat granskningsyttrande.

Om inte detaljplanen överklagas blir den gällande och juridiskt bindande för vad som får eller inte får byggas inom området.

En samrådsredogörelse är ett dokument som innehåller en sammanställning av de synpunkter som har kommit in under samrådet samt en redovisning av kommunens ställningstaganden och nytt planförslag med anledning av synpunkterna.

Kommunen kan om det finns skäl ändra planförslaget eller förklara varför synpunkterna inte beaktas i en samrådsredogörelse.

När har detaljplanen vunnit laga kraft (När kan den inte längre överklagas)?

Målsättningen är att det ska finnas en lagakraftvunnen detaljplan för DP 1 under hösten 2019. När en detaljplan har vunnit laga kraft då går den inte att överklaga och då är det detaljplanen som gäller för vad som får byggas inom området.

Förtätning

Sundsvall växer och fler bostäder behöver byggas. Sundsvall ska erbjuda attraktiva bostadsmiljöer för 100 000 invånare 2021.

Utifrån Sundsvalls kommuns översiktsplan 2021 ska vi planera för bostäder i områden där infrastrukturen redan är utbyggd i form av vatten och avlopp, gator, kollektivtrafik och övrig kommunal och privat service. Området har pekats ut i kommunens översiktsplan som mark som går att förtäta.

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat om att området ska planläggas och planprocessen som påbörjats syftar till att skapa förutsättningar för bostäder och verksamheter.

Planområdet ligger i en miljö med blandad bebyggelse. Kvartersstorleken i planförslaget härstammar ifrån tidigare stadsplanemönster och planförslaget syftar till att kommande bebyggelse ska inordnas i områdets befintliga gatustruktur.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av bostadskvarter liknande stenstadens med möjlighet till handel och verksamheter i bottenvåning samt parkering under mark och i souterrängvåning för vissa delar. Det möjliggörs även för en byggrätt intill Ludvigsbergsvägen.

På båda sidor om Universitetsallén, intill förlängingen av Västra allén, möjliggörs för två högre byggnader som ska samspela i volym och utformning. Omkringliggande lokalgator samt del av huvudgata ingår. Planen möjliggör även för en förskola, återvinningsstation och en bostadsnära mindre park.

Planen syftar till att skapa stadsdelskopplingar mellan Ludvigsbergsvägen och Alliero, dels genom en mindre park och dels genom en förlängning av Västra allén norrut som kopplas ihop med ett större parkstråk upp till Ludvigsbergsvägen. Förlängningen av Västra allén bidrar även till en starkare koppling till Storgatan som i dag är ett viktigt stråk in till centrum.

Byggandet i området

Genomförandet av detaljplanen kan tidigast startas efter att detaljplanen är antagen och har vunnit laga kraft. Detta förutses ske under hösten 2019. Utbyggnadstakten kommer att påverkas av marknad, efterfrågan och tekniska utmaningar. Innan byggnation av bostäder, gator, park och parkstråk mm kan påbörjas måste området saneras.

Byggandet kan finansieras av olika aktörer som exempelvis exploatörer, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, kommunala förvaltningar mm.

Kommunen finansierar byggandet av parker, förskola, infrastruktur samt erforderlig sanering.

Inom planområdet DP1 ägs marken delvis av kommunen och delvis av en privat aktör. För kommunens del så kommer marken att säljas till exploatörer som i sin tur kommer att bygga bostäder. Det kommer att byggas flerbostadshus där olika typer av upplåtelseformer såsom hyresrätt och bostadsrätt kan bli aktuellt.

Enligt Sundsvalls handlingsplan för bostadsförsörjning 2016-2021 är övergripande mål, utifrån läget 2015-12-31 i tillgängligt bostadsbestånd ”Bygg 2000-3000 bostäder mellan år 2016 och 2021, varav 700 hyresrätter snarast”.
Ambitionen för området Alliero är att kunna bidra till målet för hyresrätter och att tillskapa en stor del av dessa inom området.

Arbetet med att tilldela exploatörer mark och upprätta avtal kommer gå parallellt med detaljplanearbetet.

Alliero, kan när det är fullt utbyggt inrymma ca 700 bostäder vilket ger ungefär 1600 invånare. Uppgifterna är uppskattade och beror på antalet lägenheter och storlek på dessa, det är inget som vi i dag har exakta uppgifter kring.

Att förtäta en stadsdel intill befintlig bebyggelse innebär konsekvenser för boende i området och för de som rör sig i området i form av bland annat:

 • Befintliga parkeringsytor kommer att omvandlas till ytor för bostäder och gator med parkeringar och kommer i takt med byggnation av området att successivt förändras.
 • En närpark tillskapas i området.
 • Parkståket från Västra allén förlängs och förbinder Storgatan med naturreservatet på Norra berget.
 • Fler människor skapar ett större underlag för förbättrad kollektivtrafik, handel, service och förskola.
 • Buller under byggtiden
 • Byggdamm under byggtiden
 • Avstängningar, viss omledning mm under byggtiden
 • Skuggning av befintlig bebyggelse under en del av året.
 • Ökat antal trafikrörelser på Universitetsallén.

Området kommer att byggas ut i etapper och kommunen jobbar för att minimera störningarna i så stor utsträckning som möjligt men viss störning i trafiken kommer att ske.

Förskola, kollektivtrafik och annan service

Om fler människor bor och rör sig i ett område skapas bättre förutsättningar för de som driver handel och annan service. Det ger i sin tur en mer levande stadsdel med liv och rörelse under fler av dygnets timmar. Det planeras för en förskola inom området samt park och parkstråk, återvinningsstation och möjlighet till lokaler i bottenvåningarna. Exakt vilken typ av övrig service som kan inrymmas i bottenvåningarna är i dag svårt att svara på.

Verksamheten ”Slink in” kommer inte att vara kvar i området, befintlig verksamheten flyttade till Norra järnvägsgatan den 13 januari 2019. I lokalerna planeras nu för förskoleverksamhet.

En förskola planeras på fastigheten Solgläntan.  Den nya förskolan kommer att utgå från det befintliga huset, det som förut också en gång varit bland annat en förskola. I planförslaget föreslås byggnaden bevaras utifrån ett kulturmiljöintresse. Byggnaden kommer att förses med en tillbyggnad för att möta behovet av kök, tillgänglighet och fler förskoleplatser. Förskolan är tänkt som en förskola med tre avdelningar (ca 50-60 barn).

Förskolan kommer att fortsätta att planeras så snart detaljplanen är fastställd, just nu finns inget beräknat datum för förskolans färdigställande.

Funktionen återvinning kommer att vara kvar i området. En avsedd yta för återvinning finns föreslagen i detaljplanen. Ny placering blir i närheten av dagens placering.

Det är ännu inte bestämt när en sporthall ska byggas i Alliero. Kommunfullmäktige fattade beslut i december 2018 om en ny investeringsbudget för perioden 2019-2022 och under den perioden är det troligt att det bestäms hur ”Bernerstomten” (Fastighet Alliero 22) och Sporthallsbyggnaden ska utvecklas under den tidsperioden.

Trafik och parkering

Enligt beräkningar och bedömningar som vi utfört kommer trafiken att öka längs Universitetsallén men att korsningarna fortsättningsvis kan se ut som de gör.

Planförslaget delar in området i olika typer av gator. Universitetsallén utgörs av huvudgatan genom området där planförslaget inte påverkar dagens utformning, Villagatan utgör lokalgata med en bredare utformning, Målaregatan och Smedsgatan utgörs också av lokalgator men med en smalare utformning och Västra allén breddas upp för att förstärka det gröna stråket mellan Selångersån och stadsdelsparken/kopplingen upp mot Ludvigsbergsvägen. För detaljer kring detta se vidare i dokumentet ”Gatusektioner bilaga”.

Universitetsallén kommer att fortsätta se ut som den gör i dag. Eventuellt kommer några övergångsställen och busshållplatser att flyttas och utformas på ett mer tillgängligt och trafiksäkert sätt. Ytan för gående och cyklister kommer att breddas på den norra sidan mot Alliero.

Området ligger inte med i DP 1 för Alliero och påverkas inte av genomförandet av DP 1 Alliero. I vidare utformning av DP 2 kan denna fråga bli aktuell.
En ny detaljplan finns antagen för området Folketspark och redovisar där viss förändring av området intill Tonhallen.

Befintliga parkeringsytor kommer att påverkas i och med ny detaljplan (DP 1) för området. Stora delar av de befintliga markparkeringarna kommer att försvinna och befintliga gatumarksparkeringar ersätts med nya gatumarksparkeringar i och med ny utformning av gatorna inom området.

De bostäder som byggs i området ska tillgodose sin boendeparkering inom sin egen fastighet vilket ska lösas genom garage under mark. Endast markparkering får upprättas för rörelsehindrades behov.

Nya parkeringar byggs i samband med att detaljplanen successivt genomförs. Dessa kan tidigast byggas efter att detaljplanen är antagen och vunnit laga kraft. Området kommer att vara en byggarbetsplats under en längre tid och nya delar kommer etappvis att växa fram.

Som parkeringsbehovet ser ut idag finns kapacitet att fler parkerar sina bilar i parkeringshusen Balder och City-P. Utöver dessa ser kommunen ett behov av att fler parkeringshus byggs runt centrumkärnan. Pågående byggnation av parkeringshuset i kvarteret Stuvaren, intill järnvägsstationen, väntas ge ytterligare ca 450 parkeringsplatser. Ytterligare ett parkeringshus planeras sydväst om centrum. Med dessa parkeringshus byggda förväntas trycket på parkeringshusen på den norra sidan av staden att minska.

 

Park och grönstråk

Park och grönstråk kan tidigast byggas efter att detaljplanen är antagen och vunnit laga kraft. Området kommer att vara en byggarbetsplats under en längre tid och nya delar kommer etappvis att växa fram.

Övrig information om projektet

Information om projektet finns på www.sundsvallväxer.se, där finns en lista på frågor och svar. Hittar ni inte svar på er fråga där så är ni välkommen att återkomma till nedanstående kontakt:

Projektgruppen för Alliero
alliero@sundsvall.se

Helene Swang Planeringsarkitekt
Tel: 060- 19 15 88
alliero@sundsvall.se

Malin Lingell, Projektledare
Tel: 070 -674 52 70
alliero@sundsvall.se

Ange ärendets diarienummer, SBN-2016-00494 vid kontakt med kontoret.

 

Var sidan till hjälp?