Ett jämlikt Sundsvall är ett Sundsvall som håller ihop

I Sundsvall får alla vara med

Samarbetet Ett Sundsvalls som håller ihop ska skapa förutsättning för ett mer jämlikt Sundsvall.

Den viktigaste uppgiften vi har är att skapa ett jämlikt Sundsvall. Alla kommuninvånare ska ha samma möjligheter till ett gott liv.
Vi behöver göra olika satsningar i olika bostadsområden och vi vet att förutsättningar och levnadsstandard ser olika ut.
Vi behöver alltid ställa oss frågan: har alla samma möjligheter att ta del av det här? Om inte: vad behöver vi göra för att överbrygga det?

Vad pågår i samarbetet?

21 satsningar 2021

Under hela 2021 har vi drivit ett mentorprogram där ett tjugotal personer som befunnit sig långt från arbetsmarknaden fått varsin mentor. Varje mentorpar har träffats utifrån de behov som adepten har.
Programmet har resulterat ibland annat en fast anställning, inspiration att gå vidare i studier och möjligheter att träna det svenska språket.
I ett samarbete med den ideella föreningen Nya Kompisbyrån kan delar av mentorprogrammet eventuellt leva vidare i deras regi.

Digitaliserad metod för stadsutveckling

Unik digital lösning för framtidens verksamhetsplanering inom samhällsbyggnadsområdet.
Stadsbyggnadskontoret testar tillsammans med lantmäteriet och Stiftelsen Tryggare Sverige att sätta ihop Standarden BoTryggt 2030 med en utvecklad del av handläggarkartan för användning i mobilen ute i fält.
Testarbetet med en utvecklad handläggarkarta innebär att;
• deltagare får utbildning,
• att insikter om investeringar som behövs i stadsdelarna dokumenteras på en öppen plattform,
• att det finns samlad information om avsatta medel för åtgärder från privata och kommunala fastighetsägare
• att det blir möjligt att följa upp utvecklingen med bilder före och efter en åtgärd.

Mer information 

Områdesutveckling med stöd från Boverket

Sundsvalls kommun planerar att genomföra satsningar i Sundsbruk för att skapa bättre möjligheter till olika former av aktiviteter, mötesplatser och förutsättningar för att röra sig tryggt och säkert i stadsdelen. Kommunen får 2,8 miljoner kronor i stöd av Boverket.

Kommunens satsning ingår i det politiska uppdraget Ett Sundsvall som håller ihop med målet att utjämna de sociala skillnaderna mellan Sundsvsallsborna.
Syftet med projektet är att kommunen vill skapa förutsättningar för de som bor i Sundsbruk att röra sig, mötas och aktivera sig på ett tryggt sätt i området.
Satsningen beräknas totalt kosta 5,6 miljoner kronor, där nu Boverket går in och täcker halva kostnaden. Kommunens kostnader genomförs inom ramen för projektet ”Aktivitets- och parklyftet” samt riktade åtgärder som utförs inom ramen för parkavdelningens grunduppdrag.

Mer information  

Lokala råd

I samband med satsningen Ett Sundsvall som håller ihop inrättades två lokala råd, ett i Bredsand och ett i Indal – Liden – Holm. Syftet med de lokala råden är att förtroendevalda, tillsammans med representanter från närings- och föreningsliv samt lokala ungdomar ges möjlighet att diskutera och prioritera vilka insatser som behövs lokalt. De lokala råden ska bland annat arbeta med ungdomars situation, kultur- och fritidsverksamheter och näringslivsutveckling.

Skolan mitt i byn

Just nu undersöker vi möjligheterna att starta verksamhet enligt modellen om Skolan mitt i byn. Modellen finns utvecklad i bland annat Halmstad och Göteborg.
Tanken med arbetsmodellen är att använda skollokaler på kvällar och helger till fritids- och kulturaktiviteter och att skolan därmed blir en naturlig samlingsplats i ett bostadsområde.

Medborgardialog med ungdomar

Just nu utvecklar vi en arbetsmodell för att genom dialog med skolungdomar få dem engagerade i lokala utvecklingsfrågor och få del av deras åsikter. Modellen är prövad i Skönsberg med gott resultat och ska kunna spridas till fler områden.

Utlokaliserad socialtjänst

Första linjens socialtjänst ska utlokaliseras i fyra områden i Sundsvall: Bredsand, Skönsberg, Ljustadalen och Nacksta.
Än så länge finns första linjens socialtjänst finns på plats i lokaler i Bredsand och består av familjebehandlare och socialsekreterare. Verksamheten är en del i den nya organisationen med geografiska team. Team Bredsand omfattar ett större geografiskt område där även det prioriterade området Kvissleby ingår. Den nya organisationen innebär även förändrade arbetssätt med mer fokus på tidigt stöd och förebyggande socialt arbete samt ökad helhetssyn och kontinuitet för brukarna.

Together i Bredsand

Together är ett utbildningspaket som vänder sig till barn i årskurs sex på Bredsands skola. Syftet är att genom tio träffar på barnens fritid tackla vardagen tillsammans, barn och vuxna tillsammans (Together) genom att;

– verka relationsskapande mellan barnen och ett antal samhällsviktiga yrkesgrupper verksamma i Bredsand
– inspirera och informera om olika yrkesval
– motverka tystnadskultur genom tillitsskapande samtal
– arbeta förebyggande genom information, dialog och praktiska övningar så att barnen vet att det finns en samhällsstruktur som verkar aktivt för deras trygghet och välmående
– ställa oss den gemensamma frågan: vilket Bredsand längtar vi efter?

Together är ett samarbete mellan Polisen, Medelpads Räddningstjänstförbund, Sundsvalls kommun i form av Bredsand skola, Bredsands fritidsgård, fältassistenter och socialtjänsten Team Bredsand, GIF Sundsvall/Back2Basics, SDFF Plus, KFUM basket, Nobina, Fastighets Balder AB, Coop X:tra och Rädda Barnen.

Processledare i varje område

I varje prioriterat område finns en processledare som håller ihop de samarbeten som pågår mellan kommunen och dess bolag företag, ideella föreningar och andra myndigheter.

Kontakta gärna processledarna om du vill veta mer eller vill vara med i arbetet.

Bredsand: Anna Molin, kultur- och fritidsförvaltningen

Kvissleby: Anja Eriksson, Räddningstjänsten Medelpad

Ljustadalen – Sundsbruk: Anna-Karin Ogén och Mattias Carpenlid, stadsbyggnadskontoret

Nacksta: Nina Staaf, Mitthem

Skönsberg: Pia Söderlund, individ- och arbetsmarknadsförvaltningen

Indal-Liden-Holm: Marianne Leek, kommunstyrelsekontoret.

 

 

Mål för utvecklingsarbetet i Bredsand

Ett gott liv för de boende i Bredsand där fler är i arbete, är friska, fler klarar målen i skolan och där de boende upplever trygghet samt har tillgång till en aktiv och meningsfull fritid med kulturella inslag.

Vill du veta mer om arbetet i Bredsand eller ta del av områdesplanen kontakta anna.molin@sundsvall.se

För ett samhälle där alla kan leva och bo på samma villkor, har ett lokalt råd skapats för områdena Indal och Liden. Det lokala rådet består av förtroendevalda representanter från det lokala näringslivet, det lokala föreningslivet och traktens ungdomar. Representanterna har fått som uppdrag att diskutera och prioritera vilka insatser som ska genomföras i Indal och Liden. Vi tror att det lokala rådets bredd skapar förutsättningar för en hållbar framtid. Vårt mål är att öka den kommunala närvaron och utjämna sociala skillnader. Det lokala rådet skapar förutsättningar för ett levande näringsliv och sätter fokus på ungdomarnas vardag genom ett ökat föreningsliv samt fler kultur- och fritidsverksamheter.

Vill du veta med om utvecklingsarbetet i Indal och Liden?

Kontakta: Marianne Leek, telefon: 070-191 61 58.

Mål för utvecklingsarbetet i Kvissleby
Ett gott liv för de boende i Kvissleby där fler är i arbete och är friska, fler klarar målen i skola och där de boende upplever trygghet och stolthet över sitt bostadsområde samt har tillgång till en aktiv och meningsfull fritid.

Vi vill ta tillvara på engagemang från offentliga organisationer, privata företag och individer som vill arbeta med förebyggande insatser, där de behov som kartläggs och de insatser som planeras bör ha medborgarperspektivet som utgångspunkt. I syfte att utjämna de sociala klyftorna i levnadsvillkor och främja hälsa behöver alla samhällssektorer engageras och samverka.

Vill du veta mer om arbetet i Kvissleby eller ta del av områdesplanen kontakta anja.eriksson@sundsvall.se

I Ljustadalen och Sundsbruk bor drygt 5 000 människor.

Här finns en stor blandning av hyresrätter, bostadsrätter, villor och radhus. Områdena ligger alldeles i närheten av skog och natur,
ett av regionens största fornlämningsgravfält, hav och hela regionens handelscentrum.

Målet med utvecklingsarbetet i Ljustadalen och Sundsbruk är ett gott liv för alla boende där fler än idag är i arbete,
är friska, klarar målen i skolan och där de boende upplever trygghet samt har tillgång till en aktiv och meningsfull fritid med kulturella inslag.

Utvecklingsarbetet ska långsiktigt stärka det som gör Ljustadalen och Sundsbruk till en bra plats att leva på.

Arbetet bygger på lokal delaktighet och medborgarnas perspektiv.

Vill du veta mer om arbetet i Ljustadalen och Sundsbruk, eller vara delaktig på något sätt,
kontakta Mattias Carpenlid: mattias.carpenlid@sundsvall.se

Under rubriken ”20 satsningar 2020”uppmanade Mitthem år 2020 idébärare att söka finansiering av aktiviteter i Nacksta som bidrar till att skapa förutsättningar för ett gott liv för boende i Nacksta. Vid första ansökningstillfället har flera aktörer fått medel beviljade till olika aktiviteter som ska stärka Nacksta.

Aktiviteterna som har fått medel ska bidra till att skapa ett attraktivt och tryggt bostadsområde där alla ska känna sig inkluderade.

De 6 aktörerna som fått beviljade medel är…
Forza Nacksta
Stiftelsen Läxhjälpen
Sadaka Familjebyrå
SDFF Plus
GIF Sundsvall
Föreningen Nacksta kultur.

Under 2021 har Mitthem tagit stort ansvar för mentorprogrammet 21 satsningar 2021.

I Skönsberg bor ca 5000 personer.

Här finns en stor blandning av hyresrätter, bostadsrätter, villor och radhus. Området ligger ca 3 km från Sundsvalls stadskärna och är beläget alldeles i närheten av skog och natur med parkområden och tillgång till rekreation. Stadsdelen har ett levande centrum med flera företag.

Målet med utvecklingsarbetet i Skönsberg är ett gott liv för alla boende där fler än idag är i arbete, trivs och mår bra, klarar målen i skolan och där de boende upplever trygghet samt har tillgång till en aktiv och meningsfull fritid med kulturella inslag.

Utvecklingsarbetet ska långsiktigt stärka det som gör Skönsberg till en bra plats att leva på.

Arbetet bygger på lokal delaktighet och medborgarnas perspektiv.

Vill du veta mer om arbetet i Skönsberg eller vara delaktig på något sätt,
kontakta Pia Söderlund: pia.z.soderlund@sundsvall.se

Kontakt

Sara Lindblom Folkhälsosamordnare, koncernstaben, strategisk samhällsutveckling

060-19 89 95

Anna Molin Processledare i Bredsand

070-185 76 99

Anna-Karin Ogén Processledare i Ljustadalen-Sundsbruk

072-146 73 77

Mattias Carpenlid Processledare i Ljustadalen-Sundsbruk

070-101 46 18

Nina Staaf Processledare i Nacksta

060-13 95 06

Pia Söderlund Processledare i Skönsberg

060-19 89 49

Marianne Leek Landsbygdssamordnare och processledare i Indal - Liden -Holm

070-191 61 58

Anja Eriksson Processledare i Kvissleby

073-546 18 90

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.