Ett Sundsvall som håller ihop

I Sundsvall får alla vara med

Samarbetet Ett Sundsvalls som håller ihop ska skapa förutsättning för ett mer jämlikt Sundsvall.

”Sundsvall ska vara en attraktiv kommun där var och en har förutsättningar att utvecklas till sin fulla potential. Därför är arbetet med att utjämna skillnader i levnadsvillkor bland sundsvallsborna en prioriterad fråga i strävandet efter ett jämlikt Sundsvall.”

Så står det i kommunens budget Mål- och resursplan 2021-2022 med plan för 2023-2024.

Ojämlika villkor särskilt i vissa områden

Idag har människor i Sundsvall olika möjligheter till ett gott liv. I Nacksta, Bredsand, Ljustadalen – Sundsbruk och Skönsberg och Kvissleby är arbetslösheten och sjukskrivningstalen högre och utbildningsnivån lägre än i andra områden. Konsekvenserna av det påverkar möjligheterna till ett gott liv.

För att komma till rätta med det koncentreras samarbetet mellan kommunens förvaltningar och bolag för att utjämna sociala skillnader till dessa fem områden.

Processledare i varje område

I varje prioriterat område finns en processledare som håller ihop de samarbeten som pågår mellan kommunen och dess bolag företag, ideella föreningar och andra myndigheter.

Kontakta gärna processledarna om du vill veta mer eller vill vara med i arbetet.

Bredsand: Anna Molin, kultur- och fritidsförvaltningen

Kvissleby: Emma Timonen, Räddningstjänsten Medelpad

Ljustadalen – Sundsbruk: Anna-Karin Ogén och Mattias Carpenlid, stadsbyggnadskontoret

Nacksta: Nina Staaf, Mitthem

Skönsberg: Pia Söderlund, individ- och arbetsmarknadsförvaltningen

Invånarinflytandet behöver stärkas

Området Indal-Liden-Holm ingår också i arbetet. Här är målet främst att stärka invånarinflytandet genom ett lokalt råd. Det lokala rådet består av förtroendevalda, ungdomar i trakten, representanter för näringslivet och ideella föreningar.

Vill du veta mer, kontakta processledare Maria Bellskog.

Processledare för Indal-Liden-Holm: Maria Bellskog, kommunstyrelsekontoret.

Det finns ett politiskt beslut om att skapa ett lokalt råd även i Bredsand.

 

Mål för utvecklingsarbetet i Bredsand

Ett gott liv för de boende i Bredsand där fler är i arbete, är friska, fler klarar målen i skolan och där de boende upplever trygghet samt har tillgång till en aktiv och meningsfull fritid med kulturella inslag.

Vill du veta mer om arbetet i Bredsand eller ta del av områdesplanen kontakta anna.molin@sundsvall.se

För ett samhälle där alla kan leva och bo på samma villkor, har ett lokalt råd skapats för områdena Indal och Liden. Det lokala rådet består av förtroendevalda representanter från det lokala näringslivet, det lokala föreningslivet och traktens ungdomar. Representanterna har fått som uppdrag att diskutera och prioritera vilka insatser som ska genomföras i Indal och Liden. Vi  tror att det lokala rådets bredd skapar förutsättningar för en hållbar framtid. Vårt mål är att öka den kommunala närvaron och utjämna sociala skillnader. Det lokala rådet skapar förutsättningar för ett levande näringsliv och sätter fokus på ungdomarnas vardag genom ett ökat föreningsliv samt fler kultur- och fritidsverksamheter.

Vill du veta med om utvecklingsarbetet i Indal och Liden?

Kontakta: Maria Bellskog, telefon 060-191371

Mål för utvecklingsarbetet i Kvissleby
Ett gott liv för de boende i Kvissleby där fler är i arbete och är friska, fler klarar målen i skola och där de boende upplever trygghet och stolthet över sitt bostadsområde samt har tillgång till en aktiv och meningsfull fritid.

Vi vill ta tillvara på engagemang från offentliga organisationer, privata företag och individer som vill arbeta med förebyggande insatser, där de behov som kartläggs och de insatser som planeras bör ha medborgarperspektivet som utgångspunkt. I syfte att utjämna de sociala klyftorna i levnadsvillkor och främja hälsa behöver alla samhällssektorer engageras och samverka.

Vill du veta mer om arbetet i Kvissleby eller ta del av områdesplanen kontakta emma.timonen@sundsvall.se

I Ljustadalen och Sundsbruk bor drygt 5 000 människor.

Här finns en stor blandning av hyresrätter, bostadsrätter, villor och radhus. Områdena ligger alldeles i närheten av skog och natur,
ett av regionens största fornlämningsgravfält, hav och hela regionens handelscentrum.

Målet med utvecklingsarbetet i Ljustadalen och Sundsbruk är ett gott liv för alla boende där fler än idag är i arbete,
är friska, klarar målen i skolan och där de boende upplever trygghet samt har tillgång till en aktiv och meningsfull fritid med kulturella inslag.

Utvecklingsarbetet ska långsiktigt stärka det som gör Ljustadalen och Sundsbruk till en bra plats att leva på.

Arbetet bygger på lokal delaktighet och medborgarnas perspektiv.

Vill du veta mer om arbetet i Ljustadalen och Sundsbruk, eller vara delaktig på något sätt,
kontakta Mattias Carpenlid: mattias.carpenlid@sundsvall.se

Under rubriken ”20 satsningar 2020”uppmanade Mitthem idébärare att söka finansiering av aktiviteter i Nacksta som bidrar till att skapa förutsättningar för ett gott liv för boende i Nacksta. Vid första ansökningstillfället har flera aktörer fått medel beviljade till olika aktiviteter som ska stärka Nacksta.

Aktiviteterna som har fått medel ska bidra till att skapa ett attraktivt och tryggt bostadsområde där alla ska känna sig inkluderade.

De 6 aktörerna som fått beviljade medel är…
Forza Nacksta
Stiftelsen Läxhjälpen
Sadaka Familjebyrå
SDFF Plus
GIF Sundsvall
Föreningen Nacksta kultur

I Skönsberg bor ca 5000 personer.

Här finns en stor blandning av hyresrätter, bostadsrätter, villor och radhus. Området ligger ca 3 km från Sundsvalls stadskärna och är beläget alldeles i närheten av skog och natur med parkområden och tillgång till rekreation. Stadsdelen har ett levande centrum med flera företag.

Målet med utvecklingsarbetet i Skönsberg är ett gott liv för alla boende där fler än idag är i arbete, trivs och mår bra, klarar målen i skolan och där de boende upplever trygghet samt har tillgång till en aktiv och meningsfull fritid med kulturella inslag.

Utvecklingsarbetet ska långsiktigt stärka det som gör Skönsberg till en bra plats att leva på.

Arbetet bygger på lokal delaktighet och medborgarnas perspektiv.

Vill du veta mer om arbetet i Skönsberg eller vara delaktig på något sätt,
kontakta Pia Söderlund: pia.z.soderlund@sundsvall.se

Kontakt

Sara Lindblom Folkhälsosamordnare, koncernstaben, strategisk samhällsutveckling

060-19 89 95

Anna Molin Processledare i Bredsand

070-185 76 99

Maria Bellskog Processledare i Indal-Liden-Holm

060-19 13 71

Emma Timonen Processledare i Kvissleby

060-13 58 05

Anna-Karin Ogén Processledare i Ljustadalen-Sundsbruk

072-146 73 77

Mattias Carpenlid Processledare i Ljustadalen-Sundsbruk

070-101 46 18

Nina Staaf Processledare i Nacksta

060-13 95 06

Pia Söderlund Processledare i Skönsberg

060-19 89 49

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.