Småhustomter

Vi har småhustomter till försäljning. Här finns information om befintliga och nya tomter.

Här på kartan kan du se vilka tomter som är lediga för närvarande:

Om kommunens småhustomter

Sundsvalls kommun har ett antal småhustomter till försäljning. Vi skiljer på befintliga och nya tomter. Under rubrikerna nedan hittar du information om bland annat befintliga småhustomter, nya småhustomter, prisuppgifter, regler vid lottning av nya småhustomter med mera. Du hittar också våra småhustomter via kartan.

Befintliga tomter

Tomter som finns kvar sedan tidigare och som presenteras under rubriken “Befintliga tomter” nedan, kan reserveras direkt, där hittar du även information om hur du går till väga för att reservera en tomt .

Hur fungerar det när nya tomter går ut till försäljning?

Många är intresserade av nya tomter i Sundsvall. För att göra försäljningen av kommunala småhustomter så rättvis som möjligt lottar vi ut dessa tomter till försäljning. Du måste registrera dig för att delta i lottning inför försäljning. Observera! Du kan endast registrera dig under själva registreringsperioden. Du som registrerat dig för att delta i lottningen under registreringsperioden (se datum och tider nedan) hamnar i en turordningslista beroende på hur du dras i lottningen. De tomter som eventuellt blir kvar efter lottning läggs ut till försäljning här på webbplatsen under rubriken Befintliga tomter.

Nya småhustomter som släpps till försäljning presenteras här på webbplatsen, nedan. Vi beskriver även vad som krävs av dig som vill köpa småhustomt.

 • När nya tomter kommer ut till försäljning läggs dessa ut på vår webbplats: www.sundsvall.se/smahustomter.
 • Vi annonserar i dagspress, på Sundsvalls kommuns webbplats och Facebook-sida.
 • Du kan få information via vårt nyhetsbrev som vi skickar ut i samband med att nya småhustomter släpps till försäljning. Registrera din e-post längre ner på sidan för att få nyhetsbrevet. Vi skickar alternativt via brev om du inte har tillgång till e-post.
 • I informationen om nya småhustomter framgår under vilken period du kan registrera dig för lottningen samt när själva dragningen kommer att ske.
 • När du är registrerad skickas en bekräftelse till dig via e-post, alternativt via brev om du inte har tillgång till e-post.
 • När lottningen är avslutad meddelas samtliga som deltagit vilken plats man har fått på turordningslistan.
 • All information från kommunen till sökande, skickas via mejl, i undantagsfall via brev om e-postadress saknas.

E-tjänst för registrering för lottning av småhustomt

Du registrerar dig för att delta i lottningen via e-tjänst. Du kan endast använda e-tjänsten under gällande registreringsperiod, alltså varken varken före eller efter. Observera att du måste ha e-legitimation för att kunna använda e-tjänsten. Det är kostnadsfritt att registrera sig för att delta vid lottningen av en tomt.

Information om registreringsperiod för nya småhustomter publiceras när det finns nya tomter till försäljning. Du hittar informationen under rubriken ovan, Nya tomter.

Observera att du endast kan registrera dig under de två veckor som registreringsperioden gäller för respektive tomtområde.

 • När du är registrerad skickas en bekräftelse till dig via e-post, alternativt via brev om du inte har tillgång till e-post.
 • Alla som registrerar sig behandlas lika. Det spelar ingen roll när du registrerar dig till lottningen så länge du gör det inom själva registreringsperioden som pågår under fjorton (14) dagar. Observera att det är skillnad för dig som skickar in via anmälningsblankett, se nedan .
 • Det är först efter lottningen och de som registrerat sig administrerats som turordningslistan skapas.
 • Om det finns två områden under samma period och du är intresserad av båda dessa områden måste du registrera dig på båda. En registrering fungerar bara för ett område åt gången.

Om du har svårigheter att använda e-tjänsten kan du fylla i och skriva ut en anmälningsblankett, den måste undertecknas för att gälla. Observera att det är poststämpeln som gäller som datum för registrering, om du är sent ute kan ditt brev poststämplas efter att registreringsperioden avslutats och då kommer du inte med i lottningen. Blankett för Registrering för lottning av ny småhustomt skickas till:

Sundsvalls kommun, stadsbyggnadsnämnden, 851 85 Sundsvall. Märk brevet småhustomt.

När registreringsperioden är avslutad sker lottningen

 • När den två veckor långa anmälningstiden har gått ut genomförs lottningen. Den görs så snart som möjligt efter att registreringen är administrerad.
 • Efter genomförd lottning skapas en turordningslista över samtliga som registrerat sig under registreringsperioden. Det vill säga att den första som dras bland de registrerade har nummer ett i turordningen, den andra nummer två och så vidare. Om det exempelvis finns tre tomter och någon av de första tre som blir dragna inte vill eller kan köpa tomten går frågan vidare till den fjärde i turordningslistan och så vidare.
 • De som blir erbjudna att köpa tomt blir kontaktade. Om någon av de som blivit erbjudna att köpa tomt avsäger sig sin plats, går frågan vidare till nästa person i turordningslistan som då kontaktas.
 • Du som deltar i lottningen finns kvar i turordningslistan tills dess att alla tomter är sålda.

 • Du ska ha fyllt 18 år.
 • Endast en person per hushåll får registrera sig i lottningen. Däremot kan Din partner stå som medsökande.
 • Äkta makar, sammanboende och personer som planerar att bo tillsammans räknas som en sökande.
 • Ansökan är personlig och kan inte överlåtas till någon annan, du kan alltså inte söka till ditt barn, annan släkting eller vän, de måste söka själva.
 • Kommunen säljer enbart småhustomter till privatpersoner.

Du behöver ange följande uppgifter för att kunna registrera dig

 • Personnummer (10 siffror)
 • För- och efternamn
 • Bostads- och postadress
 • Telefonnummer dagtid
 • E-postadress
 • Namn, personnummer (10 siffror) samt kontaktuppgifter på eventuell medsökande
 • Uppgifter om eventuell medsökande ska fyllas i på anmälan. Du får inte lägga till medsökande i efterhand
 • Du är skyldig att lämna fullständiga och riktiga uppgifter
 • Du ska omgående och skriftligen meddela kommunen om det sker förändringar i hushållet eller om namn- och/eller adress ändras.


Du avregistreras från lottningen när:

 • du tecknat kontrakt på en tomt
 • inte uppfyller kommunens regler för lottning, exempelvis inte har meddelat adressändring
 • du medvetet lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter i tomtansökan
 • när du begär det.

 • Tomten du anvisats ska användas för din egen permanenta bosättning.
 • Du som köper tomten har byggnadsplikt. Det innebär att du ska ha byggt på tomten inom två år från tillträdesdagen. Om byggnadsplikten inte uppfylls är du skyldig att betala ett vite (böter) som motsvarar två tredjedelar av köpeskillingen (avtalat pris) för tomten. Om det finns särskilda skäl till varför byggnadsplikten inte uppfyllts kan tiden förlängas om kommunen finner det lämpligt.
 • Du som köpt tomten får inte överlåta den till någon annan utan vårt medgivande innan byggnadsplikten fullgjorts.

 • Efter genomförd lottning blir du kontaktad, i första hand via telefon, i andra hand via mejl då du får information om turordningsplats och om hur processen går till. Kontakt tas i den turordning som du blivit dragen i lottningen, nr 1, nr 2 och så vidare.
 • Om vi har försökt kontakta dig, lämnat meddelande eller mejlat dig och du inte svarar inom 14 vardagar, går erbjudandet vidare till nästa person i turordningskön.
 • När du fått information har du (3) tre arbetsdagar på dig att att svara på om du vill reservera en tomt eller inte. Om du inte svarar under utsatt tid går erbjudandet vidare till nästa person i turordningskön.

Regler för hur tomten får användas och hur du får bygga uppges i detaljplanen för området, i de fall det finns detaljplan. Du behöver även ta hänsyn till den geotekniska undersökningen som finns för området. Information om gällande detaljplaner hittar du på kommunens webbplats. För mer information om geotekniska undersökningar kan du kontakta kommunens Ritnings-, geo- och bygglovarkiv.

 • Efter genomförd lottning blir du kontaktad, i första hand via telefon, i andra hand via mejl. Kontakt tas i den turordning som blev i samband med lottdragningen, nummer 1, nummer 2, nummer 3 och så vidare.
 • Om vi har försökt få kontakt med dig med information om turordningsplats och om hur processen går vidare och vi inte hör något från dig inom 14 dagar, går erbjudandet vidare till nästa person i turordningskön.
 • Om du svarat under de 14 dagarna, har du tre vardagar på på dig att reservera eller avstå tomten. Om du inte svarar går frågan vidare till nästa person som dragits i lottningen.
 • När du har reserverat en tomt har du 30 arbetsdagar på dig innan rätten till reservationen förfaller.
 • Reservationstiden kan förlängas om sökande visar särskilda skäl och kommunen anser att det är lämpligt.
 • Köpeavtal ska upprättas och undertecknas med kommunen.
 • Du ska betala en handpenning om 10 % av köpesumman inom (2) två veckor från det att köpeavtalet undertecknats. Observera att om du avsäger dig tomten efter att handpenningen betalats, får du inte tillbaka pengarna.
 • Köpebrev upprättas när full betalning har skett, i regel (4) fyra veckor efter att köpeavtalet undertecknats om annan tid inte har avtalats.
 • Du ska lämna in en produktionskalkyl, där alla kostnader för tomtköp och husbygge är inräknade. Produktionskalkylen ska ligga i linje med lånelöftet eller eget kapital.
 • Du ska lämna in ett lånelöfte eller annan handling som visar att du har kapital för tomtköp och husbygge.
 • Köpeavtal tecknas med den eller dem som angivits vid registreringen.
 • Småhustomterna säljs till ett fast pris. Ingen budgivning förekommer.
 • När vi har gått igenom dina inskickade handlingar och vi sett att allt stämmer är det dags att bestämma tillträdesdag till tomten. Bestäms ingen särskild tillträdesdag är tillträdet 4 veckor efter det att köpeavtalet undertecknats.

Om du ångrar dig och inte vill ha tomten som reserverats för dig

 • Om du ångrar dig under reservationstiden och inte längre vill ha tomten ska du meddela oss omgående.
 • Om du inte köper den tomt som reserverats för dig inom 30 vardagar och inte varit i kontakt med mark- och exploateringsavdelningen, erbjuds tomten automatiskt till nästa person i turordningskön

Bra att tänka på

Om du får möjlighet att köpa en tomt finns det flera saker som det kan vara bra att tänka på; fundera på vilket hus vill du bygga, ta del av den gällande detaljplanen för området för att veta hur du får bygga, ta kontakt med kommunens bygglovavdelning och ta reda på hur själva bygglovprocessen går till. Du kanske måste ta kontakt med ledningsägare med flera aktörer.

Vad ingår köpet av småhustomt?

 • Anslutningspunkt vid fastighetsgräns till kommunalt VA
 • Anslutningspunkt till el, tele och fiber vid fastighetsgräns
 • Lagfart söks av köparen och för det krävs köpebrev och värdeintyg som kommunen beställer av lantmäterikontoret. Värdeintyget skickas från lantmäterikontoret till dig som köpt tomten. Värdeintyg krävs bara för nybildade småhustomter då dessa saknar taxeringsvärde.

Vad ingår inte i tomtköpet

Observera att det kan vara olika regler som gäller för vissa områden, se särskilt de regler som gäller för respektive område.

 • Anslutningsavgiften till VA bekostas av köparen.
 • Nybyggnadskarta bekostas av köparen.
 • Dragning av VA inom den egna fastigheten bekostas av köparen.
 • Anslutningsavgifterna för el, tele och fiber bekostas av köparen.
 • Dragning av el, tele och fiber inom den egna fastigheten bekostas av köparen.
 • I vissa områden kan fastigheten bli delägare i en eller flera gemensamhetsanläggningar och/eller samfälligheter exempelvis vägunderhåll eller belysning. Kostnad för delägarskap bekostas av köparen. Läs mer på lantmäteriets sida om vad det innebär att vara delägare i en gemensamhetsanläggning.
 • Köparen bekostar värdeintyg och lagfartskostnad.
 • Bygglov söks och betalas av köparen.

 • Tillträdesdag är när full betalning skett och köpebrev har upprättats, i regel (4) fyra veckor efter att köpeavtalet undertecknats och om vi inte avtalat om annan tidpunkt. Först då är du ägare av tomten och får påbörja bland annat markarbeten.
 • Du kan läsa om när du får börja bygga och när du behöver söka bygglov på kommunens webbplats.

Vi vill att det ska vara lätt att bygga miljövänligt och energieffektivt. På vår webbplats Hållbart byggande, grönt boende hittar du information om vad du kan tänka på om du vill bygga på ett hållbart sätt. Här kan du också ta del av erfarenheter som husbyggarna i projektet Grönt Boende fått.

När nya tomter ska lottas ut till försäljning skickas ett nyhetsbrev ut till de som registrerat sin e-postadress. I brevet finns information om lottningen samt länkar till webbplatsen med mer information om det aktuella området.

Registrera e-postadress för nyhetsbrev

Du som anmäler att du vill ha nyhetsbrevet registrerar din e-postadress nedan. När du anmäler dig registreras din e-postadress i vår nyhetsbrevstjänst. Om du inte längre vill ha nyhetsbrevet avslutar du din prenumeration direkt i nyhetsbrevet vilket även innebär att dina personuppgifter raderas i nyhetsbrevstjänsten. Anmälan för att få nyhetsbrevet är inget du måste göra för att kunna delta i lottningen av småhustomter. Det innebär bara att du får informationen skickad till dig via din e-postadress. 

När du anmäler dig för nyhetsbrevet får vi en inkommande handling till stadsbyggnadskontoret. Inkomna handlingar måste registreras. Den lagliga grunden för hantering av personuppgifter är en rättslig förpliktelse. En inkommande handling bevaras. Handlingen blir också en offentlig handling som enligt offentlighetsprincipen kan komma att lämnas ut till den som begär att få den utlämnad.

I enlighet med stadsbyggnadsnämndens beslut ska vi informera om när det finns småhustomter till försäljning och hur man gör för att kunna ta del av erbjudandet. Erbjudandet om att få ett nyhetsbrev är en av flera kanaler för att informera om småhustomter. Den rättsliga grunden för denna hantering är allmänt intresse.

Vill du veta mer om allmän handling och offentlig handling eller om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa mer om det på vår webbplats.

Nyhetsbrev om nya småhustomter

Det finns ett antal småhustomter till försäljning i kommunen. Befintliga tomter, se nedan, kan reserveras direkt. Dessa tomter lottas inte ut. Här är det den som först fyllt i intresseanmälan som först får möjlighet att köpa tomten om alla kriterier för tomtköp följs.

Skriv ut, skriv under och skicka reservationsanmälan för småhustomt  till: Sundsvall kommun, stadsbyggnadskontoret, 851 85 Sundsvall. Märk kuvertet reservation småhustomt.

Vi du veta mer om olika bostadsområden i Sundsvalls kommun kan du läsa om det under
Bostadsområden och service.

Karta över lediga småhustomter till försäljning
Länk till kartan.

Du hittar kommunens lediga tomter antingen i kartan på sidan, eller i listan nedanför.
Vill du ha mer information om tomterna är du välkommen att kontakta oss.

Område/Fastighet Areal m2 Adress Pris
Indal
Höge 1:34 1206 Högevägen 4 45 000:-
Höge 1:38 866 Högevägen 7 45 000:-
Höge 1:39 796 Högevägen 5 45 000:-
Höge 1:40 991 Högevägen 9 45 000:-
Stige 2:33 1004 Fältvägen 50 000:-
Kovland
Flata 9:70 1219 590 000:-
Flata 9:71 1197 575 000:-
Flata 9:73 1186 570 000:-
Flata 9:74 1210 590 000:-
Flata 9:75 1041 500 000:-
Flata 9:76 1046 510 000:-
Flata 9:77 1046 510 000:-
Flata 9:81 1081 520 000:-
Flata 9:82 1048 520 000:-
Flata 9:83 1074 520 000:-
Flata 9:84 1112 535 000:-
Flata 9:85 1141 550 000:-
Flata 9:86 1128 545 000:-
Flata 9:87 1128 545 000:-
Liden
Liden 1:17 915 Husåsvägen 45 25 000:-
Lucksta
Söräng 1:60 1244 Sörgårdsvägen 80 000:-
Söräng 1:61 1245 Sörgårdsvägen 80 000:-
Söräng 1:64 1052 Sörgårdsvägen 70 000:-
Söräng 1:65 1040 Sörgårdsvägen 70 000:-
Söräng 1:66 1105 Sörgårdsvägen 70 000:-
Stöde
Gräfte 1:54 970 Porsvägen 4 45 000:-
Gräfte 1:58 1177 Porsvägen 3 45 000:-
Gräfte 3:77 1070 Mossvägen 7 45 000:-
Edsta 4:108 1023 Norromsvägen 55 000:-
Edsta 4:109 1136 Smultronvägen 55 000:-
Edsta 4:110 1159 Smultronvägen 55 000:-

Behandling av personuppgifter

I kommunen behandlar vi personuppgifter. För mer information om hur det går till kan du läsa mer på sidan: Behandling av personuppgifter.

Kontakt

Madelene Holm Markingenjör

060-19 13 42

Sundsvalls kommun
Mark- och exploateringsavdelningen
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.