Småhustomter

Vi har småhustomter till försäljning. Här finns information om befintliga och nya tomter.

Här på kartan kan du se vilka tomter som är lediga för närvarande:

Om kommunens småhustomter

Sundsvalls kommun har ett antal småhustomter till försäljning. Vi skiljer på befintliga och nya tomter. Under rubrikerna nedan hittar du information om bland annat befintliga småhustomter, nya småhustomter, prisuppgifter, regler vid lottning av nya småhustomter med mera. Du hittar också våra småhustomter via kartan.

 

Befintliga tomter

Tomter som finns kvar sedan tidigare och som presenteras under rubriken “Befintliga tomter” nedan, kan reserveras direkt, där hittar du även information om hur du går till väga för att reservera en tomt .

Nya tomter

Många är intresserade av nya tomter i Sundsvall. För att göra försäljningen av kommunala småhustomter så rättvis som möjligt lottar vi ut dessa tomter till försäljning. De tomter som eventuellt blir kvar efter lottning läggs ut till försäljning här på webbplatsen under rubriken Befintliga tomter.

Nya småhustomter som släpps till försäljning presenteras här på hemsidan under rubriken Nya småhustomter till försäljning, nedan. Vi beskriver även vad som krävs av dig som vill köpa småhustomt.

 • När nya tomter kommer ut till försäljning läggs dessa ut på vår webbplats: www.sundsvall.se/smahustomter.
 • Vi annonserar i dagspress, på Sundsvalls kommuns webbplats och Facebook-sida.
 • Du kan få information via vårt nyhetsbrev som vi skickar ut i samband med att nya småhustomter släpps till försäljning. Registrera din e-post längre ner på sidan för att få nyhetsbrevet. Vi skickar alternativt via brev om du inte har tillgång till e-post.
 • I informationen om nya småhustomter framgår under vilken period du kan registrera dig för lottningen samt när själva dragningen kommer att ske.
 • När du är registrerad skickas en bekräftelse till dig via e-post, alternativt via brev om du inte har tillgång till e-post.
 • När lottningen är avslutad meddelas samtliga som deltagit vilken plats man har fått på turordningslistan.
 • All information från kommunen till sökande, skickas via mejl, i undantagsfall via brev om e-postadress saknas.

Använd vår e-tjänst vid registrering för lottning

Du registrerar dig för att delta i lottningen via e-tjänst. Du kan endast använda e-tjänsten under gällande registreringsperiod, alltså varken varken före eller efter. Observera att du måste ha e-legitimation för att kunna använda e-tjänsten. Det är kostnadsfritt att registrera sig för att delta vid lottningen av en tomt.

Information om registreringsperiod för nya småhustomter publiceras när det finns nya tomter till försäljning. Du hittar informationen under rubriken ovan, Nya tomter.

Observera att du endast kan registrera dig under de två veckor som registreringsperioden gäller för respektive tomtområde.

 • När du är registrerad skickas en bekräftelse till dig via e-post, alternativt via brev om du inte har tillgång till e-post.
 • Alla som registrerar sig behandlas lika. Det spelar ingen roll när du registrerar dig till lottningen så länge du gör det inom själva registreringsperioden som pågår under fjorton (14) dagar. Observera att det är skillnad för dig som skickar in via anmälningsblankett, se nedan .
 • Det är först efter lottningen och de som registrerat sig administrerats som turordningslistan skapas.
 • Om det finns två områden under samma period och du är intresserad av båda dessa områden måste du registrera dig på båda. En registrering fungerar bara för ett område åt gången.

Om du har svårigheter att använda e-tjänsten kan du fylla i och skriva ut en anmälningsblankett, den måste undertecknas för att gälla. Observera att det är poststämpeln som gäller som datum för registrering, om du är sent ute kan ditt brev poststämplas efter att registreringsperioden avslutats och då kommer du inte med i lottningen. Blankett för Registrering för lottning av ny småhustomt skickas till:

Sundsvalls kommun, stadsbyggnadsnämnden, 851 85 Sundsvall. Märk brevet småhustomt.

När registreringsperioden är avslutad sker lottningen

 • När den två veckor långa anmälningstiden har gått ut genomförs lottningen. Den görs så snart som möjligt efter att registreringen är administrerad.
 • Efter genomförd lottning skapas en turordningslista över samtliga som registrerat sig under registreringsperioden. Det vill säga att den första som dras bland de registrerade har nummer ett i turordningen, den andra nummer två och så vidare. Om det exempelvis finns tre tomter och någon av de första tre som blir dragna inte vill eller kan köpa tomten går frågan vidare till den fjärde i turordningslistan och så vidare.
 • De som blir erbjudna att köpa tomt blir kontaktade. Om någon av de som blivit erbjudna att köpa tomt avsäger sig sin plats, går frågan vidare till nästa person i turordningslistan som då kontaktas.
 • Du som deltar i lottningen finns kvar i turordningslistan tills dess att alla tomter är sålda.

 • Du ska ha fyllt 18 år.
 • Endast en person per hushåll får registrera sig i lottningen. Däremot kan Din partner stå som medsökande.
 • Äkta makar, sammanboende och personer som planerar att bo tillsammans räknas som en sökande.
 • Ansökan är personlig och kan inte överlåtas till någon annan, du kan alltså inte söka till ditt barn, annan släkting eller vän, de måste söka själva.
 • Kommunen säljer enbart småhustomter till privatpersoner.

Du behöver ange följande uppgifter för att kunna registrera dig

 • Personnummer (10 siffror)
 • För- och efternamn
 • Bostads- och postadress
 • Telefonnummer dagtid
 • E-postadress
 • Namn, personnummer (10 siffror) samt kontaktuppgifter på eventuell medsökande
 • Uppgifter om eventuell medsökande ska fyllas i på anmälan. Du får inte lägga till medsökande i efterhand
 • Du är skyldig att lämna fullständiga och riktiga uppgifter
 • Du ska omgående och skriftligen meddela kommunen om det sker förändringar i hushållet eller om namn- och/eller adress ändras.


Du avregistreras från lottningen när:

 • du tecknat kontrakt på en tomt
 • inte uppfyller kommunens regler för lottning, exempelvis inte har meddelat adressändring
 • du medvetet lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter i tomtansökan
 • när du begär det.

 • Tomten du anvisats ska användas för din egen permanenta bosättning.
 • Du som köper tomten har byggnadsplikt. Det innebär att du ska ha byggt på tomten inom två år från tillträdesdagen. Om byggnadsplikten inte uppfylls är du skyldig att betala ett vite (böter) som motsvarar två tredjedelar av köpeskillingen (avtalat pris) för tomten. Om det finns särskilda skäl till varför byggnadsplikten inte uppfyllts kan tiden förlängas om kommunen finner det lämpligt.
 • Du som köpt tomten får inte överlåta den till någon annan utan vårt medgivande innan byggnadsplikten fullgjorts.
 • Tomt där byggnadsplikt inte uppfyllts och där vite (böter) inte betalts, köps tillbaka av kommunen och läggs ut på hemsidan bland lediga småhustomter.

Regler för området som påverkar ditt bygge

Regler för hur tomten får användas och hur du får bygga uppges i detaljplanen för området, i de fall det finns detaljplan. Du behöver även ta hänsyn till den geotekniska undersökningen som finns för området. Information om gällande detaljplaner hittar du på kommunens webbplats. För mer information om geotekniska undersökningar kan du kontakta kommunens Ritnings-, geo- och bygglovarkiv.

 • När du har fått en bekräftelse på att du tilldelats en tomt har du en månad på dig innan rätten till reservationen förfaller.
 • Köpeavtal ska upprättas och undertecknas med kommunen.
 • Du ska betala en handpenning om 10 % av köpesumman inom två (2) veckor. Observera att om du avsäger dig tomten efter att handpenningen betalts, får du inte tillbaka pengarna.
 • Köpebrev upprättas när full betalning har skett, i regel fyra (4) veckor efter att köpeavtalet undertecknats om annan tid inte har avtalats.
 • Småhustomterna säljs till ett fast pris. Ingen budgivning förekommer.
 • Du måste skriftligen kunna redovisa att du har förutsättningarna för att bygga. Det innebär att du ska kunna redovisa att det finns medel (kapital) att betala tomt och byggnation.
 • Reservationstiden kan förlängas om sökanden visar särskilda skäl och kommunen finner det lämpligt.
 • Köpeavtal tecknas med den eller dem som angivits vid registreringen.

Om du ångrar dig och inte vill ha tomten som reserverats för dig

 • Om du ångrar dig under reservationstiden och inte längre vill ha tomten ska du meddela oss omgående.
 • Om du inte köper den tomt som reserverats för dig inom en månad erbjuds tomten automatiskt till nästa sökande enligt den lottade turordningen.
 • Om du avsäger dig tomten efter att handpenningen betalts, får du inte tillbaka pengarna.

Bra att tänka på

Om du får möjlighet att köpa en tomt finns det flera saker som det kan vara bra att tänka på; fundera på vilket hus vill du bygga, ta del av den gällande detaljplanen för området för att veta hur du får bygga, ta kontakt med kommunens bygglovavdelning och ta reda på hur själva bygglovprocessen går till. Du kanske måste ta kontakt med ledningsägare med flera aktörer.

Vad ingår köpet av småhustomt?

 • Nybyggnadskarta
 • Anslutningspunkt vid fastighetsgräns till kommunlat VA
 • Anslutningspunkt till el, tele och fiber vid fastighetsgräns
 • Lagfart söks av köparen och för det krävs köpebrev och värdeintyg som kommunen beställer av lantmäterikontoret. Värdeintyget skickas från lantmäterikontoret till dig som köpt tomten. Värdeintyg krävs bara för de nya småhustomterna som släpps.

Vad ingår inte i tomtköpet

 • Anslutningsavgiften till VA bekostas av köparen.
 • Dragning av VA inom den egna fastigheten bekostas av köparen.
 • Anslutningsavgifterna för el, tele och fiber bekostas av köparen.
 • Dragning av el, tele och fiber inom den egna fastigheten bekostas av köparen.
 • I vissa områden kan fastigheten bli delägare i en eller flera gemensamhetsanläggningar och/eller samfälligheter exempelvis vägunderhåll eller belysning. Kostnad för delägarskap bekostas av köparen. Läs mer på lantmäteriets sida om vad det innebär att vara delägare i en gemensamhetsanläggning.
 • Köparen bekostar värdeintyg och lagfartskostnad.
 • Bygglov söks och betalas av köparen.

Vi vill att det ska vara lätt att bygga miljövänligt och energieffektivt. På vår webbplats Hållbart byggande, grönt boende hittar du information om vad du kan tänka på om du vill bygga på ett hållbart sätt. Här kan du också ta del av erfarenheter som husbyggarna i projektet Grönt Boende fått.

När nya tomter ska lottas ut till försäljning skickas ett nyhetsbrev ut till de som registrerat sin e-postadress. I brevet finns information om lottningen samt länkar till webbplatsen med mer information om det aktuella området.

Registrera e-postadress för nyhetsbrev

Du som anmäler att du vill ha nyhetsbrevet registrerar din e-postadress nedan. När du anmäler dig registreras din e-postadress i vår nyhetsbrevstjänst. Om du inte längre vill ha nyhetsbrevet avslutar du din prenumeration direkt i nyhetsbrevet vilket även innebär att dina personuppgifter raderas i nyhetsbrevstjänsten. Anmälan för att få nyhetsbrevet är inget du måste göra för att kunna delta i lottningen av småhustomter. Det innebär bara att du får informationen skickad till dig via din e-postadress. 

När du anmäler dig för nyhetsbrevet får vi en inkommande handling till stadsbyggnadskontoret. Inkomna handlingar måste registreras. Den lagliga grunden för hantering av personuppgifter är en rättslig förpliktelse. En inkommande handling bevaras. Handlingen blir också en offentlig handling som enligt offentlighetsprincipen kan komma att lämnas ut till den som begär att få den utlämnad.

I enlighet med stadsbyggnadsnämndens beslut ska vi informera om när det finns småhustomter till försäljning och hur man gör för att kunna ta del av erbjudandet. Erbjudandet om att få ett nyhetsbrev är en av flera kanaler för att informera om småhustomter. Den rättsliga grunden för denna hantering är allmänt intresse.

Vill du veta mer om allmän handling och offentlig handling eller om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa mer om det på vår webbplats.

Nyhetsbrev om nya småhustomter

Det finns ett antal småhustomter till försäljning i kommunen. Befintliga tomter, se nedan, kan reserveras direkt. Dessa tomter lottas inte ut. Här är det den som först fyllt i intresseanmälan som först får möjlighet att köpa tomten om alla kriterier för tomtköp följs.

Skriv ut, skriv under och skicka reservationsanmälan för småhustomt  till: Sundsvall kommun, stadsbyggnadskontoret, 851 85 Sundsvall. Märk kuvertet reservation småhustomt.

Vi du veta mer om olika bostadsområden i Sundsvalls kommun kan du läsa om det under
Bostadsområden och service.

Karta över lediga småhustomter till försäljning
Länk till kartan.

Du hittar kommunens lediga tomter antingen i kartan på sidan, eller i listan nedanför.
Vill du ha mer information om tomterna är du välkommen att kontakta oss.

Område/Fastighet Areal m2 Adress Pris
Essvik
Skottsund 20:54 1361 Irisvägen 70 000:-
Skottsund 23:1 1425 Irisvägen 100 000:-
Skottsund 9:34 1324 Tulpanvägen 3 150 000:-
Skottsund 20:31 1177 Tulpanvägen 150 000:-
Indal
Höge 1:34 1206 Högevägen 4 45 000:-
Höge 1:38 866 Högevägen 7 45 000:-
Höge 1:39 796 Högevägen 5 45 000:-
Höge 1:40 991 Högevägen 9 45 000:-
Stige 2:33 1004 Fältvägen 50 000:-
Liden
Liden 1:17 915 Husåsvägen 45 25 000:-
Lucksta
Söräng 1:60 1244 Sörgårdsvägen 80 000:-
Söräng 1:61 1245 Sörgårdsvägen 80 000:-
Söräng 1:64 1052 Sörgårdsvägen 70 000:-
Söräng 1:65 1040 Sörgårdsvägen 70 000:-
Söräng 1:66 1105 Sörgårdsvägen 70 000:-
Stöde
Gräfte 1:54 970 Porsvägen 4 45 000:-
Gräfte 1:58 1177 Porsvägen 3 45 000:-
Gräfte 3:77 1070 Mossvägen 7 45 000:-
Edsta 4:108 1023 Norromsvägen 55 000:-
Edsta 4:109 1136 Smultronvägen 55 000:-
Edsta 4:110 1159 Smultronvägen 55 000:-

Behandling av personuppgifter

I kommunen behandlar vi personuppgifter. För mer information om hur det går till kan du läsa mer på sidan: Behandling av personuppgifter.

Kontakt

Madelene Lagesdotter Erhardsson Fastighetsassistent

060-19 13 42

Sundsvalls kommun, stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall

Besöksadress
Norrmalmsgatan 4

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.