Bidragstyper

Här hittar du de bidragstyper som du och din förening kan ansöka om från Föreningsbyrån.

Ansökningarna sker via nya boknings- och bidragssystemet, Smartbook. Klicka här så kommer du till Smartbook. Där kan alla bidragsberättigade föreningar ansöka om föreningsbidrag, följa sina pågående ärenden samt uppdatera sin förenings information.

Klicka här för mer information om nya boknings- och bidragssystemet, Smartbook.

Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en ideell förening som har sitt säte i Sundsvalls kommun och bedriver sin huvudsakliga verksamhet inom kommunen samt:

 • är en juridisk person,
 • har ett registrerat organisationsnummer hos Skatteverket,
 • bedriver verksamhet utan vinstsyfte,
 • har antagit stadgar och är öppen för alla,
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering,
 • kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser.

Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till studieförbund som bedriver verksamhet inom Sundsvalls kommun.

Bidrag får inte lämnas till:

 • en förening som har förfallna skulder till kommunen, eller
 • en förening som är i likvidation eller försatt i konkurs, eller
 • ett trossamfund eller en partipolitisk förening
 • en ekonomisk förening.

Bidrag som kan ansökas under hela året

Arrangemangsbidraget kan sökas av föreningar för enstaka offentliga arrangemang som riktar sig till alla invånare i kommunen. Det är positivt om föreningen som arrangerar har samarbetspartners att dela kostnader med. Har föreningen beviljats årligt verksamhetsbidrag för aktuellt arrangemang kan inte arrangemangsbidrag sökas. Bidrag kan inte beviljas för jubileer, fester, tävlingar, ordinarie föreningsverksamhet, kaffe- eller matservering.

Bidraget kan sökas löpande under hela året. Ansökan ska lämnas in 8 veckor före planerat arrangemang.

Utvecklingsbidrag kan sökas av ideella föreningar och studieförbund för aktiviteter och projekt som på olika sätt bidrar till samhällets utveckling och som överensstämmer med de eventuella inriktning som beslutas av kultur – och fritidsnämnden för den aktuella perioden. Utvecklingsbidrag kan också sökas av nystartade föreningar för kostnader i samband med uppstarten av föreningens verksamhet, om föreningen bidrar till samhällets utveckling. Ett utvecklingsbidrag beviljas för högst ett år i taget och kan normalt inte sökas för mer än två år för samma verksamhet. Målet är att projektet/utvecklingen därefter ska ingå i föreningens ordinarie verksamhet.

Bidraget kan sökas löpande under hela året. Ansökan ska lämnas in 8 veckor före planerad start.

Föreningar som bedriver öppen verksamhet för barn och unga kan söka öppet föreningsstöd (organiserad spontanaktivitet). För att vara berättigad till stöd ska verksamheten bedrivas i anslutning till helger och vara riktad till målgruppen 11 år och äldre. Det måste finnas vuxna ledare på plats under öppettiden och verksamheten ska vara kostnadsfri för deltagarna. Föreningen ska marknadsföra den öppna verksamheten. Den öppna verksamheten ska inte ingå i föreningens ordinarie verksamhet och det går inte att söka aktivitetsbidrag för samma tillfällen.

Öppet föreningsstöd söks per termin och uppgår till 150 kronor per timme. Beviljas ansökan ska den aktuella perioden redovisas på avsedd blankett innan stödet kan betalas ut.

Bidraget kan sökas löpande under hela året. Ansökan ska lämnas in 8 veckor före planerad verksamhetsstart.

Lovaktivitetsbidraget kan sökas av ideella föreningar som anordnar kostnadsfria aktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-15 år inom Sundsvalls kommun. Föreningen få inte ge förtur till föreningens egna medlemmar och inte heller kräva att deltagarna betalar medlemsavgift. Aktiviteterna ska marknadsföras så brett som möjligt för att så många som möjligt ska kunna ta del av dem.

Ansökan ska lämnas in 8 veckor före lovet börjar.

Bidrag med årlig sista ansökningsdag

Investeringsbidraget kan sökas av förening som har behov av stöd för ny-, om- eller tillbyggnad av anläggning eller lokal som föreningen äger alternativt har ett långt nyttjanderättsavtal för 10 år.

Investeringen får inte påbörjats innan ansökan lämnas till föreningsbyrån. Påbörjas investeringen efter inlämnad ansökan, men innan beslut fattats sker investeringen på föreningens egen risk. Beviljas föreningen investeringsbidrag ska investeringen vara slutförd och redovisad inom 1 år från beslutsdatum.

Sista ansökningsdag 31 januari 

Hyresbidraget är till för de kostnader som föreningar har då de behöver hyra lokaler för sin verksamhet. Detta bidrag kan sökas både av de föreningar som har kontrakt för långtidshyra och de föreningar som hyr lokal vid enstaka tillfällen.

Föreningar som hyr lokaler av kommunen till redan subventionerat pris har inte rätt att söka hyresbidrag. De föreningar som söker och beviljas verksamhetsbidrag kan inte söka hyresbidrag då dessa kostnader ingår i den bidragsformen. Har föreningen beviljats bidrag för lokalhyra i arrangemangs- eller utvecklingsbidrag kan föreningen inte söka hyresbidrag för samma kostnader.

Föreningar med stor barn- och ungdomsverksamhet prioriteras.

Ansökningsperiod 15 januari–15 februari

Driftbidraget till föreningsägda samlingslokaler kan sökas av ideella föreningar som äger en samlingslokal. Bidraget ges för lokalens driftkostnader. För att föreningen ska kunna söka bidraget måste lokalen upplåtas till allmänheten för uthyrning. Föreningen måste också vara öppen för alla att vara medlem i, och detta ska framgå av stadgarna.

Driftbidraget kan enbart sökas för de kostnader föreningen haft för samlingslokalens uthyrningsbara ytor under föregående år (avser tillfällig uthyrning till allmänheten).

Tillfällig uthyrning till allmänheten – med detta menas de ytor som allmänheten kan boka för till exempel fester, föreläsningar, samkväm.
Fast hyresgäst – med detta menas hyresgäst som har avtal för till exempel en lägenhet som ligger i föreningens lokaler. Här räknas inte en stående bokning från annan förening in.

Ansökningsperiod 1 mars–31 mars

Studieförbund som bedriver verksamhet inom Sundsvalls kommun har möjlighet att söka bidrag hos Föreningsbyrån. Detta för att möjliggöra för studieförbunden att kunna erbjuda en så bred och bra verksamhet till kommunens invånare som möjligt. De studieförbund som söker ska få bidrag via Folkbildningsrådet för att vara behöriga att söka.

Sundsvalls kommuns bidragskriterier bygger på regelverket för statens bidrag till studieförbund och baseras på antal timmar och deltagare för studiecirkelverksamhet, annan folkbildningsverksamhet samt antal kulturarrangemang (så kallat generellt bidrag). De studieförbund som bedriver verksamhet på landsbygden har även möjlighet att söka för den verksamheten (så kallat riktat bidrag).

Ansökningsperiod 1 maj–30 maj

Verksamhetsbidraget är till för kostnader som uppstår det kommande året. Föreningar som är etablerade och har god framförhållning i sin planerade verksamhet kan söka bidraget.

Ansökningsperiod 15 juni–15 augusti

Verksamhetsbidraget är till för kostnader som uppstår det kommande året. Föreningar som är etablerade och har god framförhållning i sin planerade verksamhet kan söka bidraget.

Ansökningsperiod 15 juni–15 augusti

Aktivitetsbidraget kan sökas av föreningar för ledarledda aktiviteter som genomförs för barn och unga från 7 år till och med 20 år. Aktiviteterna ska genomföras vid minst 10 tillfällen, ha minst 3 deltagare per tillfälle och pågå i minst 60 minuter per gång. Bidraget söks för perioden 1 juli–30 juni föregående år.

Föreningar som inte är anslutna till Riksidrottsförbundet och därmed inte söker och erhåller LOK-stöd ska registrera sina aktiviteter i boknings- och bidragssystemet för att kunna göra sin ansökan om aktivitetsbidrag.

Ansökningsperiod 15 augusti–15 september

Anläggningsbidraget söks för perioden 1 juli–30 juni föregående år. Det kan sökas av föreningar för driftkostnader för anläggningar då någon av punkterna nedan uppfylls.

 • Föreningen äger eller har långt nyttjanderättsavtal för anläggningen. Föreningen har barn- och ungdomsverksamhet och söker och beviljas aktivitetsbidrag. Föreningar med stor barn- och ungdomsverksamhet prioriteras
 • Anläggning som förening håller öppen med fri tillgång för allmänheten till exempel ett motionsspår, ett skidspår, en isbana eller skoterled och där föreningen inte tar betalt av allmänheten för att nyttja anläggningen. I dessa fall krävs det att föreningen har markägarens tillåtelse till att sköta den.

Ansökningsperiod 15 augusti–15 september

Verksamhetsbidraget söks för kostnader som uppstår det kommande året. Föreningar som är etablerade och har god framförhållning i sin planerade verksamhet kan söka bidraget.

Ansökningsperiod 1 oktober–31 oktober

Fiskevårdsområdesbidraget ges till fiskevårdsområden och sportfiskeföreningar som arrenderar vatten och som gör insatser för fisket i sjöar och vattendrag.

Ansökningsperiod 1 november–30 november

Kontakt

Föreningsbyrån Bidrag och service till din förening

060-19 84 00

Magasinsgatan 12
852 34 Sundsvall

Öppettider

Föreningsbyrån tar endast emot bokade besök.
Kontakta via e-post eller telefon för att boka tid.
Telefontider:
Måndag-torsdag 09.00-12.00

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.