Tips på andra bidrag

Förutom de kommunala bidragen som söks via Föreningsbyrån finns det andra bidrag eller fonder att söka ur till din förening.

Allmänna arvsfonden finansierar nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

www.arvsfonden.se

Arrangörslyftet i Västernorrland finns för dig som är – eller vill bli – arrangör på din hemort för scenkonst eller film. Det är ett ekonomiskt stöd till dig som jobbar ideellt ute i din kommun, som en stimulans att våga satsa för att göra livet mer berikande och levande just där du befinner dig. Arrangörslyftet finansieras av länets sju kommuner, Riksteatern Västernorrland, Scenkonstbolaget, Landstinget och Kommunförbundet i samverkan. Arrangörslyftet i Västernorrland välkomnar alla initiativ men vänder sig särskilt till dig som vill arrangera scenkonst utanför tätorterna.

www.scenkonstvasternorrland.se

Här har Allmänna arvsfonden samlat ett axplock av information om fonder, stiftelser med mera, där du som enskild eller din förening kan söka stipendium, bidrag eller stöd.

Arvsfondens länksamling för stipendier stöd och bidrag

Boverket kan ge investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler för nybyggnad, ombyggnad, standardhöjande reparationer och köp. Det kan också ges för tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Boverket har även ett utvecklingsbidrag som ges för att anpassa eller utrusta lokalen på ett sätt som särskilt främjar ungdomars kultur- och fritidsverksamhet.

www.boverket.se

Bygdemedel, även kallat bygdeavgiftsmedel, är en ersättning till bygder som blivit berörda genom utbyggnaden av vattenkraft.

Så många som möjligt i bygden ska ta del av bidraget. Exempelvis kan hembygdsföreningar, idrottsföreningar och byalag söka bidrag. Föreningen måste vara inregistrerad och ha ett organisationsnummer. Bygdemedel kan också beviljas direkt till berörda kommuner för investeringar som är angelägna ur samhällssynpunkt.

Information och blanketter för ansökan om bygdemedel

Via Folkhäsloinstitutet finns det möjlighet att söka stöd till prioriterade insatser för att främja folkhälsan.

www.folkhalsomyndigheten.se

Fritidsforum stödjer mindre projekt som på olika sätt stärker ungas inflytande och utgår ifrån empowerment.

www.fritidsforum.se

Idéer för Livet stödjer projekt som gör att barn och ungdomar på ett lekfullt sätt upptäcker sina egna förmågor och på så vis stärker sin självkänsla. Vi strävar efter att med vårt förebyggande arbete bidra till att skapa ett tryggt och kärleksfullt samhälle även för framtida generationer.

www.ideerforlivet.se

Via Kulturbryggan är det möjligt att söka stöd för

– Nyskapande kulturell verksamhet av professionell art som bedrivs i projektform.
– Samverkansprojekt som syftar till att utveckla nya former för att bedriva kulturell verksamhet.
– Projekt som syftar till att utveckla nya sätt att finansiera kulturell verksamhet.

Projekten kan avse ett enskilt konst- eller kulturområde eller vara konstområdesöverskridande. De kan också bygga på samverkan mellan kultursektorn och andra samhällsområden.

www.kulturbryggan.se

Bidraget fördelas både till vård- och tillgängliggörande (informationsinsatser) av kulturmiljöer.

Länk till Länsstyrelsen om kulturmiljöbidrag

Leader Mittland Plus omfattar Bräcke, Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner. Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden används inom EU för att stötta lokala initiativ. Leadermetoden kännetecknas av att privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling i ett så kallat trepartnerskap. Organisationer, föreningar, företag och myndigheter är de som kan söka stöd.

www.leadermittland.se

Flyktingfonden och Återvändandefonden är två EU-fonder som ger stöd till utvecklingsprojekt.
Myndigheter, kommuner, landsting, organisationer, forskningsinstitutioner, företag och stiftelser kan ansöka om projektstöd från fonderna.
Flyktingfonden ger stöd till utvecklingsprojekt för asylsökande och flyktingar medan Återvändandefonden stöder projekt som underlättar för människor att återvända till sina hemländer.

www.migrationsverket.se

Bidragen på MUFC – myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, är indelade i organisationsbidrag och projektbidrag. Organisationsbidrag används till basverksamhet som till exempel administration. Projektbidrag går till projekt med ett speciellt tema eller inriktning.

www.mucf.se

Victoriafonden arbetar för funktionshindrade och kroniskt sjuka barn och ungdomar i Sverige. Individer eller familjer kan inte ansöka om stöd utan alla pengar kanaliseras via olika typer av ideella föreningar inom handikapprörelsen.

www.radiohjalpen.se

Stöd, bidrag och stipendier till föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet.

www.rf.se

Socialfonden stöder projekt som främjar kompentensutveckling och motverkar utanförskap. Här finns information om Socialfonden och möjligheterna att söka ekonomiskt stöd.

ESF – Socialfonden

Kulturrådet har som en av sina viktigaste uppgifter att främja konst- och kulturverksamheter i hela landet – men även internationellt. Det sker bland annat genom bidragsgivning till konst och kultur som ger alla möjlighet till att ta del av ett varierat kulturutbud av hög kvalitet.

Folke Bernadottes Minnesfond har till uppgift att främja ungdomars internationella förståelse genom utbyte med ungdomar i andra länder.

www.folkebernadottesminnesfond.se

Här kan du eller din förening söka ur stiftelser som förvaltas av Länsstyrelsen.

Söka medel i stiftelser via Länsstyrelsen

Stöd kan sökas av biografägare som är registrerade hos Filmägarnas Kontrollbyrå (FKB). Stöd kan sökas för salong som ingår i biograf med högst tre salonger och med i genomsnitt mindre än två miljoner kronor i bruttobiljettintäkter per salong och år.

Statens Filminstitut

Är ni en ideell förening som har en projektidé som syftar till att de transportpolitiska målen om tillgänglighet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa nås? Då kan ni söka projektbidrag här.

Trafikverket – bidrag till ideella organisationer

Nu kan du som är mellan 13-25 år söka ekonomiskt stöd för din idé!

Samla gänget för att arrangera en konsert, gör en film, anordna en teaterföreställning eller någonting helt annat. Använd din fantasi och kreativitet. Du kan söka ekonomiskt stöd till ditt projekt hos Ung pott.

www.ungpott.se

Kontakt

Föreningsbyrån Bidrag och service till din förening

060-19 84 00

Magasinsgatan 12
852 34 Sundsvall

Öppettider

Föreningsbyrån tar endast emot bokade besök.
Kontakta via e-post eller telefon för att boka tid.
Telefontider:
Måndag-torsdag 09.00-12.00

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.