Behandling av personuppgifter

Personuppgiftslagen (PUL) skyddar människor mot kränkning av deras personliga integritet när deras personuppgifter behandlas.

En personuppgift är all slags information som på något sätt kan kopplas till en fysisk person som är i livet (3 §). Det kan exempelvis vara namn, personnummer, adress, bilder eller telefonnummer.

Det är tillåtet att behandla personuppgifter om det sker enligt reglerna i personuppgiftslagen och för de ändamål som anges där. Eller om den person som uppgifterna avser har lämnat sitt samtycke.

Med behandling syftar lagen på de åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte. Det innebär att till exempel att insamling, registrering, lagring, bearbetning eller ändring, blockering, utplåning eller förstöring är behandling av personuppgifter.

Dina personuppgifter registreras hos kommunen bland annat när du skickar e-post, ansöker om förskoleplats eller bygglov, använder en e-tjänst, beställer informationsmaterial, lämnar en synpunkt eller en fråga via ett e-postformulär. Detta är exempel på tillfällen då kommunen behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftslagen föreskriver informationsskyldighet, vilket betyder att kommunen ska informera den enskilde när uppgifter om honom eller henne behandlas elektroniskt.

Personuppgifter som publiceras på internet är i allra högsta grad tillgängliga för alla. Personuppgiftslagen tillåter ändå i vissa fall att personuppgifter läggs ut på webben. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om detta.

Frågor och svar om personuppgiftslagen, Datainspektionen

Kommunens politiska organ (exempelvis nämnderna) är – var och en för sin egen verksamhet – ansvariga för att personuppgifterna behandlas enligt gällande lagstiftning. För de kommunala bolagen ansvarar deras styrelser.

Nämnderna och styrelserna har i sin tur utsett ett personuppgiftsombud som bland annat har till uppgift att hjälpa de registrerade. Mer information kan du få från personuppgiftsombud Camilla Eriksson, e-post camilla.eriksson@sundsvall.se.

Du har rätt att få information om att dina personuppgifter finns registrerade. Den informationen är gratis efter en skriftlig begäran hos kommunen. Finns inga uppgifter om dig ska du få besked om det. Normalt ska du få informationen inom en månad.

Du kan begära att personuppgiftsansvarig rättar, blockerar eller utplånar personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen (28 § PUL). Om du återkallar ett samtycke till behandling av personuppgifter får ytterligare uppgifter inte behandlas, men behandling av uppgifter som redan samlats in får fortsätta.

Vissa handlingar får du inte ta del av på grund av att de innehåller uppgifter som är hemliga och därför är belagda med sekretess. Till exempel kan uppgifter sekretessbeläggas för att skydda enskildas personliga förhållanden inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Vilka uppgifter som kan sekretessbeläggas framgår av offentlighets- och sekretesslagen. Det är myndigheten där uppgiften finns som fattar beslut om ifall en uppgift ska lämnas ut eller inte. Den som lämnar uppgifter till en myndighet måste normalt räkna med att dessa eller delar av dessa kan bli offentliga.

Kopia av sekretesshandling

 

Vill du veta mer?

Personuppgiftslagen, Datainspektionen

Kontakt

Camilla Eriksson Personuppgiftsombud

072-146 51 19

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.