Internbank och finanspolicy

Internbanken hanterar kommunkoncernens kapitalanskaffning effektivt och samordnar finansiella frågorna inom ramen för kommunfullmäktiges beslut.

Internbank

Sundsvalls kommun fungerar som internbank för Stadsbackenkoncernen och Medelpads Räddningstjänstförbund. Internbanken tar emot inlåning från och lånar ut till koncernens bolag.

Sundsvalls kommuns skulder består främst av vidareutlåning till självförsörjande kommunalägda bolag i Stadsbacken AB.

Genom att all finansiell verksamhet går genom internbanken får kommunkoncernen betydande stordriftsfördelar. Fördelar som ger lägre finansiella kostnader för kommunen och bolagen.

Internbankens ansvarar för

  • samordning av den totala finansiella strategin
  • hantering av penningflöden
  • likviditets- planering och uppföljning
  • finansiering
  • placering av överskottslikviditet
  • finansiell riskhantering
  • att upprätthålla bankrelationer
  • valutahantering
  • rapportering och uppföljning.

Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern

En koncernövergripande finanspolicy ligger till grund för internbankens arbete. Finanspolicyn är beslutad av kommunfullmäktige.

Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern

Kontakt

Peter Palmqvist Finanschef

060-19 14 04, 070-314 37 88

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.