Hyror och villkor för idrottsanläggningar och lokaler

Sammanställning över hyror, avgifter, villkor och regler för idrottshallar, fotbollsplaner och uthyrningslokaler.

Under flikarna finner du en överskådlig bild över hyror för Sundsvalls kommuns anläggningar, uppdelade i olika kategorier.

Bra att veta

Här finns villkor och regler som gäller när du hyr en idrottsanläggning, arena eller skollokal. Dessa behöver du känna till när du hyr.

Allmänna villkor

Kultur- och fritid nedan kallad hyresvärden samt hyresgästen nedan kallad kunden.

 1. Bokning av lokal ska ske av myndig person.
 2. Lokaler/anläggningar får endast användas för i kontraktet angiven tid och ändamål. Angiven hyra/avgift är av Kultur- och fritidsnämnden beslutat belopp. Om Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om ändring av hyran/avgiften justeras avtalet på motsvarande sätt. Kunden ska senast 14 dagar efter det att beslut fattats om justering av hyran/avgiften informeras om detta.
 3. Nyttjas inte bokad tid, debiteras kunden dubbel avgift. Kunden är skyldig att rätta sig efter kompletterande villkor samt anvisningar som lämnas av ansvarig personal. Om lokal/anläggning inte tas i bruk inom 30 minuter efter utsatt hyrestid, är dispositionsrätten förverkad för upplåtelsetillfället. Vid upprepade tillfällen (3 gånger) kan hyresvärden häva kontraktet.
 4. Tidsöverdrag debiteras för varje påbörjad timme enligt särskild avgift.
 5. Angränsande lokaler som dusch och omklädningsrum får maximalt disponeras 30 minuter före respektive efter hyrestiden.
 6. Lokaler/anläggningar hyrs i befintligt skick. Det är kunden som ska bedöma och själv ta ansvar för att lokal eller anläggning lämpar sig för verksamheten som är tänkt.
 7. Vid skada på lokaler/anläggningar eller hyresvärdens övriga egendom, ska anmälan omgående göras till anläggningspersonal eller ambulerande vaktmästare. Om det inte är möjligt ska anmälan göras till Uthyrningsbyrån senast dagen efter. Om skadan orsakats av kunden kan ersättning komma att utkrävas.
 8. Kunden ansvarar själv för skada på eller förlust av medförda tillhörigheter till anläggningen.
 9. Avtal/upplåtelse får inte överlåtas eller säljas till annan.
 10. Kunden ansvarar själv för att skaffa och följa nödvändiga myndighetstillstånd samt att se till att det i lokaler/anläggningar inte får vistas fler personer än tillåtet enligt brandmyndigheten. Nödutgångar får inte vara blockerade eller låsta.
 11. Kunden får inte hindra personal att under hyrestiden utföra tillsyn eller arbetsuppgifter i lokalen. Kunden har inte rätt till ersättning om sådant arbete skulle hindra eller påverka nyttjandet.
 12. Av hyresvärden utställd faktura, betalas inom 30 dagar. Vid försenad inbetalning gäller kommunens kravrutin. Efterdebitering kan tillkomma på grund av extra tillsyn, extra städkrävande verksamhet, reparationer eller övrigt då hyresvärden förorsakats extra kostnad.
 13. Hyresvärden äger rätt att ta ut förskottshyra för förhyrningstillfället.
 14. Kunden ska utse en ledare som ansvarar för den avsedda verksamheten. Ledaren ska vara myndig.
 15. Deltagare får vara i lokalerna endast då ledare är närvarande. Ledaren ansvarar för att deltagarna informeras om risker som kan vara förenade med verksamheten samt att skyddsföreskrifter och övriga anvisningar följs.
 16. Vid varje upplåtelsetillfälle ska ledaren före lokalens användning besiktiga lokalen och utrustning. Ledaren ansvarar för att material och redskap ställs tillbaka till anvisad plats efter upplåtelsens slut, lyset släcks, samtliga fönster och dörrar är stängda och låsta. Lokalerna ska lämnas före nästa kunds hyrestid börjar. Kunden ansvarar för grovstädning av hyrd lokal samt använda biutrymmen.
 17. Alkoholförtäring och rökning är inte tillåtet i och vid kommunala anläggningar (förtäring av alkohol är undantaget vissa arrangemang i Sporthallen, Himlabadet, Gärdehov, Stödehuset och Idrottsparken)
 18. Strejk, lockout eller annan arbetsmarknadskonflikt, brand, strömavbrott, otjänlig väderlek, beslut av myndighet, eller annan omständighet som inte parterna kan råda över och som innebär att lokaler/anläggningar inte kan brukas enligt avtal, medför inte skadeståndsskyldighet för hyresvärden. Ingen ersättningslokal garanteras.
 19. Hyresvärden har rätt att avboka hyrestid för arrangemang, match eller träning. Detta medför inte skadeståndsskyldighet för hyresvärden. Hyresvärden har ingen skyldighet att ordna ersättningslokal vid avbokning.
 20. Hyresvärden har rätt att vägra uthyrning om det på sannolika grunder kan antas medföra allvarligare ordningsstörningar eller olaglig handling i eller invid lokalen. Om hyresavtal redan ingåtts kan hyresvärden när som helst, av samma orsaker eller vid avtalsbrott som inte kan anses som ringa, besluta att hyresavtalet upphör med omedelbar verkan.
 21. Hyresvärden har rätt att vägra uthyrning om det bedrivs verksamhet som syftar till att skada det demokratiska samhället.

Särskilda villkor

Träning

Avbokning ska ske via Mina sidor i bokningssystemet Smartbook. För att debitering inte ska ske måste avbokning göras senast 3 dagar innan användningsdagen.

Idrottshall

 • I idrottshall godkänd för handbollsspel, är bara vattenlösligt handbollsklister eller handbollsvax tillåtet
 • I idrottshall godkänd för fotbollsspel är bara plast-, filt- eller futsalboll tillåten.
  Undantaget är Nordichallen, där spel med utomhusboll är tillåtet. Sporthallen A-hall, Hagahallen A-hall, Höglunda och Skönsbergshallen är inte godkända för fotbollsspel
 • Endast skor som inte gör märken i golvet får användas. Ytterskor är inte tillåtet.

Idrottsplats, bollplan, isbana

 • Vid isbaneskötsel får endast anläggningspersonal uppehålla sig på banan
 • Vid träning ansvarar kunden (föreningen) för målburarnas fram- och borttagande
 • Hyresvärden har rätt att avbryta upplåtelse om det finns risk för skada på anläggningen (exempelvis vattensjuk gräsplan).

Tävling och arrangemang

Avbokning ska ske via Mina sidor i bokningssystemet Smartbook.
För att debitering inte ska ske måste avbokning göras senast 10 dagar före användningsdagen vid matcher. Vid turnering/speciella arrangemang senast 30 dagar före, om inte annat skriftligen avtalats.

 1. För vissa arrangemang upprättas ett särskilt avtal som reglerar förhållanden mellan kund och hyresvärd. Hyresvärd äger rätt att debitera extra kostnad som inte finns reglerade i avtalet.
 2. Vid arrangemang där försäljning sker ska en särskild överenskommelse om försäljningsrätt tecknas med anläggningsansvarig.
 3. Kunden svarar för att tillfredställande ordning och vakthållning upprätthålls i och i anslutning till anläggningen. Hyresvärden har rätt att på kundens bekostnad tillkalla ytterligare personal eller vaktbolag om kunden inte kan upprätthålla ordningen.
 4. Reklam, såväl inom, som i anslutning till anläggningen/lokalen får inte förekomma utan skriftligt tillstånd av hyresvärden.
 5. Arrangören har skyldighet att ombesörja nödvändig läkar- och sjukvårdsredskap.
 6. Kunden ansvarar för att teckna försäkring för person- och sakskada samt för tredje man.

Speciella arrangemang

För speciella arrangemang träffas särskilda överenskommelser för varje enskilt tillfälle. Vid föreningsarrangemang är utgångspunkten att så långt som möjligt hålla nere kostnaderna för både föreningen och kommunen. Detta sker genom att föreningen själv tar ett så stort ansvar som möjligt för både arrangemang och lokal.

Passerkort

Obemannade anläggningar

Hyresgäster i obemannade hallar behöver ett passerkort för att komma in i hallen. Kortet köps och ägs av hyresgästen, kostnad 165 kr. Kortet aktiveras automatiskt vid bokning i bokningssystemet Smartbook. Kortet gäller 30 minuter före och 30 minuter efter bokad tid.  Passerkort köper och hämtar du i kommunhuset reception, Norrmalmsgatan 4. E-post: passerkort@sundsvall.se eller telefon: 060-19 15 65.
Passerkort ska alltid användas, detta för att besöket ska registreras.

Vid bokning av barnkalas i bokningssystemet Smartbook aktiveras en engångskod för bokningstillfället.

Boka lokal eller aktivitetsyta

I Sundsvalls kommuns anläggningar kan du som förening, privatperson eller organisation/företag hyra lokaler och andra aktivitetsytor. Det finns möjlighet att boka både enstaka tider/strötider och återkommande bokningar/säsongsbokningar.

Bokning

Bokning av tid görs via bokningssystemet Smartbook. Du skapar en förenings-, företags-, eller privat inloggning med bank-id.

Enstaka tider/strötid

Via bokningssystem Smartbook kan du söka lediga tider i våra anläggningar. För att boka krävs inloggning med bank-id. Enstaka tider/strötider släpps tre veckor före tidpunkten och bokas direkt i bokningssystemet.

Bokning av matcher, tävlingar och arrangemang görs endast via förfrågan till Uthyrningsbyrån.

Säsongsbokning/återkommande tid

Bokning av återkommande tider eller säsongsbokningar görs i bokningssystemet Smartbook under angiven ansökningsperiod. Detta kräver inloggning med bank-id.

Ansökningsperioder för säsongsbokning

Ansökningsperiod

i Smartbook

Besked till kund

Ordinarie säsong

Idrottshallar träning 10-31 maj vecka 27 vecka 36 – 21
Gärdehov A-hall 10-31 maj vecka 27 vecka 32 – 12
Gärdehov B-hall 10-31 maj vecka 27 vecka 38 – 10
Gärdehov Bandyplan 10-31 maj vecka 27 vecka 43 – 10 *
Nordichallen 10-31 augusti vecka 45 vecka 50 – 11
Simhallar 10-31 maj vecka 27 vecka 36 – 21
Himlabadet träningsbassäng* 10-31 maj vecka 27 oktober-april
Idrottsparken 10-31 oktober vecka 5 vecka 10 – 43
Västhagen vinter (seniorperiod) 10-31 oktober vecka 5 vecka 10-18, vecka 41-43
Västhagen sommar (ungdomsperiod) 10-31 januari vecka 10 vecka 19-40
Konstgräsplaner 10-31 januari vecka 8 vecka 12-42 *
Gräsplaner 10-31 januari vecka 10 *
Grusplaner 10-31 januari vecka 10 *
Arrangemang, match och tävling 31 maj
31 december
vecka 27
vecka 5
1 jan – 30 juni
1 juli – 31 dec
  * Om och när vädret tillåter

* = Ansökan skickas direkt till Himlabadet, mer information på himlabadet.se

Övrig utrustning

I samband med att förening bokat match, arrangemang eller möte i kommunens lokaler, finns nedanstående utrustning att hyra:

Mindre portabel ljudanläggning, videoprojektor inklusive duk, bärbar resultatanläggning, 4 portabla läktare à 20 personer. Hämtas av kunden på anvisad plats.
Utrustningen hyrs inte ut till privata fester eller liknande.

Prioritering vid fördelning av tider

Vid prioritering gäller följande:

 • Bidragsberättigad verksamhet
 • Ungdomsverksamhet före vuxenverksamhet *
 • Tävlingsarrangemang inom elitidrott före breddidrott och motion
 • Stora icke idrottsarrangemang före den normala verksamheten
 • Säsongsberoende verksamhet före åretruntverksamhet
 • Många utövare före få.
 • Match och arrangemang bryter träning.

* Annan prioriteringsordning där seniorverksamhet går före ungdomsverksamhet gäller i följande anläggningar: Gärdehov A-hall, Idrottsparken, Nordichallen och Sundsvalls Sporthall A-hall.

I kommunens idrottsanläggningar är tiden mellan 17.00-20.00 reserverad för barn- och ungdomsverksamhet. Undantagen är elitanläggningar där föreningar på hög nationell nivå, med ett publikt och massmedialt intresse och med särskilt stöd från kommunen har förtur.

I idrottshallar med spelyta 20×40 prioriteras:

 • Lag som ska delta i tävlingsverksamhet som inte medger dispens för matcher i hall med mindre mått
 • Ungdomsverksamhet före barnverksamhet.

Barnverksamhet

Verksamhet för barn till och med 12 år.

Ungdomsverksamhet

Verksamhet för ungdomar från 13 år till och med 20 år.

Fördelning

Vi strävar efter att fördela två träningspass i veckan per lag eller individ oavsett kön/ålder.

Avgifter för lokaler och anläggningar räknas per timme. Hyresobjekten indelas i olika priskategorier. Förhyrare indelas i bidragsberättigad förening, övrig förening, privatperson och företag, kommersiell verksamhet.

Kundgrupp

Kundgrupp 1:   Företag, privatpersoner, övriga föreningar och organisationer.
Kundgrupp 2:   Vuxenverksamhet i bidragsberättigade föreningar inom Sundsvalls kommun, samt förbund. Föreningen ska bedriva barn- och ungdomsverksamhet. Verksamheten ska bedrivas fortlöpande.
Kundgrupp 3:   Barn- och ungdomsverksamhet till och med 19 år, i bidragsberättigade föreningar inom Sundsvalls kommun.

Övrig förening, privatperson och företag

Verksamhet i övriga föreningar, privatpersoner eller företag, icke kommersiell verksamhet.

Kommersiell verksamhet

Arrangemangsbokningar samt övrig kommersiell verksamhet. Gäller även när föreningar eller privatpersoner bedriver kommersiell verksamhet

Lag som spelar i serie för seniorer räknas som vuxen oavsett ålder på deltagare.

Debitering och fakturering

Fakturering sker månadsvis i efterskott för säsongsbokning och föreningar. Enstaka bokningar av privatpersoner betalas direkt i bokningssystemet Smartbook eller faktureras.

E-faktura eller faktura via e-post

Företag och privatpersoner har möjlighet att få sina fakturor elektroniskt för säsongsbokningar.

 • Privatperson kontaktar sin internetbank och ansöker om e-faktura via dem
 • Företag har möjlighet att få fakturan både via e-post i PDF-format och som e-faktura. För det vänder man sig direkt till Sundsvalls kommuns ekonomikontor.
  Servicecenter kund: E-post ssckund@sundsvall.se eller telefon 060-19 84 24.

Övriga avgifter

För hyresgäst som vid upplåtelsens slut inte ser till att material och redskap är återställda på anvisad plats, fönster stängda, belysning släckt samt att alla ytterdörrar är ordentligt stängda tas en avgift ut.
Passerkort ska alltid användas, detta för att besöket ska registreras.

Orsak Avgift
Kvarlämnade mål 500 kronor
Kvarlämnad innebandysarg 700 kronor
Öppen ytterdörr 500 kronor
Öppet fönster 500 kronor
Larmutryckning 700 kronor
Kvarlämnade gymnastikredskap 400 kronor
Bokad tid som ej nyttjas Dubbel avgift
Verksamhet på obokad tid Dubbel avgift
Extra städ 400 kronor per timme
Personal utöver öppettid 650 kronor per timme

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden i Sundsvalls kommun ansvarar för detta boknings- och bidragssystem. Nämnden samlar in, tar emot och kan på andra sätt behandla dina personuppgifter i systemet. Dina personuppgifter behandlas bara om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag, eller om du har godkänt det.

Personuppgiftsansvarig

Det är kultur- och fritidsnämnden i Sundsvalls kommun som har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt, säkert och i övrigt korrekt sätt. Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till nämndens dataskyddsombud.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Det kan vara uppgifter som ditt namn, personnummer, adress eller telefonnummer. Känsliga personuppgifter är exempelvis uppgifter om en persons hälsa.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandla är ett brett begrepp och omfattar i stort sett allt som vi gör med dina personuppgifter. Exempelvis samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera, kopiera med mera.

Hur har vi fått in dina personuppgifter?

I de flesta fall har du själv lämnat dem till oss för att vi ska kunna hantera ett ärende åt dig. Exempelvis har du skapat ett användarkonto i Sundsvalls kommuns e-tjänst för bidragsansökning och lokalbokning, ringt eller besökt Uthyrningsbyrån eller Föreningsbyrån eller köpt ett träningskort/abonnemang hos någon av kommunens simhallar.

Ibland kan vi ha fått dina personuppgifter från någon annan än dig. Vi kan få in personuppgifter från Riksidrottsförbundet för att fördela aktivitetsbidrag. Vi kan också få in personuppgifter från en förening som kan behöva ange medlemmars personuppgifter för att de ska kunna söka föreningsbidrag eller boka lokaler.

Om du har frågor om varifrån dina personuppgifter har inhämtats så kontakta kultur- och fritidsnämnden via e-post.

Varför får vi behandla dina personuppgifter?

Vi har lagligt stöd att behandla dina personuppgifter när behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse, fullfölja ett avtal eller när du har lämna ditt samtycke till behandlingen.

Här är våra vanligaste hanteringar där vi behandlar dina personuppgifter:

E-post och telefon

När du skickar e-post, använder en e-tjänst eller ringer till Uthyrningsbyrån, Föreningsbyrån eller simhallarna ger du oss personuppgifter, detta då exempelvis en e-postadress är en personuppgift. Vi kan lägga in dessa uppgifter i vårt boknings- och bidragssystem.

Simhallar

Om du har ett träningskort eller annat abonnemang hos Sundsvalls kommuns simhallar, så behöver du lämna oss vissa personuppgifter. Dina personuppgifter används för hantering av tjänster och information till dig som kund. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna uppfölja vår del av avtalet.

Lokalbokning

När du bokar en lokal, exempelvis sporthall eller bollplan, via Uthyrningsbyrån eller i vårt boknings- och bidragssystem, behöver vi hantera dina personuppgifter, exempelvis för att kunna ta betalt för din bokning och kontakta dig om något problem uppstår i den lokal du har bokat. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att kunna uppfölja vår del av bokningsavtalet.

Passerkort till bokad lokal

Om du har en tagg/passerkort/kod för att kunna komma in i den lokal som du har bokat, finns ditt namn sparat i systemet. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att kunna uppfölja vår del av bokningsavtalet.

Föreningsbidrag

Om en förening ska söka bidrag hos Föreningsbyrån behöver föreningen skapa ett användarkonto i Sundsvalls kommuns e-tjänst för bokning och bidrag. Då anges personuppgifter för de personer i föreningen som ska ha tillgång till e-tjänsten. Uppgifterna behövs bland annat för att Föreningsbyrån ska kunna komma i kontakt med föreningen vid frågor om ansökan.

Vid kontroll (stickprov) av utbetalda aktivitetsbidrag kan Föreningsbyrån begära in föreningsmedlemmars personuppgifter från föreningen. Detta för att säkerställa identiteten på de personer som varit med på aktiviteten. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att kunna genomföra ett nämndbeslut om att betala ut föreningsbidrag, vilket är en uppgift av allmänt intresse.

Avtal

Om du har ett hyresavtal med Uthyrningsbyrån behandlar vi dina personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att kunna uppfölja vår del av avtalet.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Medarbetare på kultur- och fritidsförvaltningen som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter kommer att hantera dina personuppgifter.

Vi kan lämna ut dina uppgifter till andra myndigheter om det finns en lag som kräver det. Det kan även förekomma att dina personuppgifter begärs ut som allmänna handlingar.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna hanteras sedan enligt de lagregler som gäller för kommunen, som till exempel dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Personuppgifter som kommer in till oss blir i regel allmänna handlingar. Därför får förvaltningen inte gallra eller spara uppgifter hur som helst.

Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet

Om du vill utföra en tjänst som kräver inloggning eller identifiering kan du inte vara anonym eller ha skyddad identitet. I och med att du identifierar dig vet systemet att det är du. I de fallen är det bättre att du vänder dig personligen till den som utför tjänsten. Vill du lämna en synpunkt eller kontakta oss anonymt får du inte lämna med några personliga uppgifter då dessa uppgifter registreras och blir en offentlig handling.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss

Du har rätt till följande när din personuppgifter behandlas av oss:

 • Begära tillgång till dina personuppgifter
 • Begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter
 • Begära dataportabilitet
 • När som helst återkalla eventuellt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke gäller återkallelsen från den dag som återkallelsen skedde
 • Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas vissa av dessa rättigheter.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om kultur- och fritidsnämndens behandling av dina personuppgifter eller anser att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt, kan du kontakta kultur- och fritidsnämnden via e-post, kulturochfritidsnamnden@sundsvall.se

Du har möjlighet att inge klagomål eller synpunkter till nämndens dataskyddsombud Matts Boman via e-post, dataskyddsombud@sundsvall.se

Du kan även kontakta tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) via telefon 08-657 61 00 eller e-post, imy@imy.se

När du skickar e-post till kultur- och fritidsnämndens dataskyddsombud eller kultur- och fritidsnämnden, skriv att frågan gäller kultur- och fritidsförvaltningens boknings- och bidragssystem samt namn och telefonnummer till dig som önskar komma i kontakt med oss.

Registerutdrag

För att begära registerutdrag över de register och system där dina personuppgifter hanteras använder du Sundsvalls kommuns e-tjänst.

E-tjänst registerutdrag

Hyror vid träning

Här hittar du idrottshallar och vad de kostar att hyra per timme för träning, indelade utifrån fem olika kategorier.

Idrottshall

Storlek

Kundgrupp 3

Kundgrupp 2

Kundgrupp 1

Kategori 1:

Bergsåkers Idrottshall, Lilla 20 x 10 45 kronor 100 kronor 120 kronor
Bredsands Idrottshall 16 x 10 45 kronor 100 kronor 120 kronor
Essviks Idrottshall 16 x 10 45 kronor 100 kronor 120 kronor
Granbergs östra idrottshall 45 kronor 100 kronor 120 kronor
Gångvikens Idrottshall 20 x 10 45 kronor 100 kronor 120 kronor
Lidens Idrottshall 20 x 10 45 kronor 100 kronor 120 kronor
Lucksta Idrottshall 16 x 10 45 kronor 100 kronor 120 kronor
Sankt-Olofs Idrottshall 16,5 x 10 45 kronor 100 kronor 120 kronor
Solede Idrottshall 14 x 8 45 kronor 100 kronor 120 kronor
Stige Idrottshall 20 x 10 45 kronor 100 kronor 120 kronor
Sporthallen, C-hall, halva 45 kronor 100 kronor 120 kronor
Södermalms Idrottshall 14 x 8 45 kronor 100 kronor 120 kronor
Österro idrottshall 45 kronor 100 kronor 120 kronor

Idrottshall

Storlek

Kundgrupp 3

Kundgrupp 2

Kundgrupp 1

Kategori 2:

Bosvedjans Idrottshall 27,5 x 14 60 kronor 130 kronor 180 kronor
Gustav Adolfs Idrottshall 20 x 12 60 kronor 130 kronor 180 kronor
Haga Idrottshall B-hall 36 x 10 60 kronor 130 kronor 180 kronor
Hedbergska Idrottshall 24 x 12 60 kronor 130 kronor 180 kronor
Högom Idrottshall 26 x 11,5 60 kronor 130 kronor 180 kronor
Katrinelunds Idrottshall 32 x 16 60 kronor 130 kronor 180 kronor
Kyrkmons Idrottshall 22 x 10 60 kronor 130 kronor 180 kronor
Njurundahallen B-hall 60 kronor 130 kronor 180 kronor
Sundsvalls sporthall
C-hall
26 x 13 60 kronor 130 kronor 180 kronor
Uslands Idrottshall 21,5 x 10,5 60 kronor 130 kronor 180 kronor
Vallens Idrottshall 21,5 x 10,5 60 kronor 130 kronor 180 kronor

Idrottshall

Storlek

Kundgrupp 3

Kundgrupp 2

Kundgrupp 1

Kategori 3:

Bergsåkers Idrottshall,
Stora
36 x 18 70 kronor 170 kronor 240 kronor
Granberg västra Idrottshall 36 x 18 70 kronor 170 kronor 240 kronor
Ljustadalens Idrottshall 36 x 18 70 kronor 170 kronor 240 kronor
Nacksta Idrottshall 36 x 18 70 kronor 170 kronor 240 kronor
Norra Kajenhallen
Till och med 30 juni
70 kronor 170 kronor 240 kronor
Skönsmon idrottshall 70 kronor 170 kronor 240 kronor
Stöde Idrottshall 36 x 18 70 kronor 170 kronor 240 kronor
Vibacke Idrottshall 36 x 18 70 kronor 170 kronor 240 kronor

Idrottshall

Storlek

Kundgrupp 3

Kundgrupp 2

Kundgrupp 1

Kategori 4:

Balderhallen 3 95 kronor 240 kronor 380 kronor
Matforshallen, A-hall 36 x 18 95 kronor 240 kronor 380 kronor
Njurundahallen, A-hall 38 x 18 95 kronor 240 kronor 380 kronor
Sundsvalls sporthall
B-hall
36 x 18 95 kronor 240 kronor 380 kronor

Idrottshall

Storlek

Kundgrupp 3

Kundgrupp 2

Kundgrupp 1

Kategori 5:

Baldershallen 1,2,4,5 40 x 20 140 kronor 310 kronor 750 kronor
Haga idrottshall, A-hall 40 x 20 140 kronor 310 kronor 750 kronor
Höglunda idrottshall 40 x 20 140 kronor 310 kronor 750 kronor
Skönsbergs idrottshall 40 x 20 140 kronor 310 kronor 750 kronor
Sundsvalls sporthall,
A-hall
40 x 20 140 kronor 310 kronor 750 kronor

Hyra för bana eller bord

Förening kan hyra squashbana per timme.

Squashbana

Kundgrupp 3

Kundgrupp 2

Baldershallen 45 kronor 100 kronor

Allmänheten från åldern 10 år kan hyra badminton-  och squashbana eller bordtennisbord per timme.

Squashbana

Barn och ungdom, 10-19 år

Vuxen från 20 år

Baldershallen 60 kronor 180 kronor

Badmintonbana

Baldershallen 60 kronor 180 kronor

Bordtennisbord

Baldershallen 60 kronor 130 kronor
Njurundahallen 50 kronor 50 kronor

Publikkapacitet

Du kan även se vilken publikkapacitet det finns i de olika idrottshallarna.
Här hittar du publikkapacitet för idrottshallar. 

Till bokning

Här kommer du till Sundsvalls kommuns boknings- och bidragssystem Smartbook


Här nedan presenteras en överskådlig bild över vad de kommunala anläggningarna för fotboll och friidrott kostar att hyra per timme för träning. De är indelade utifrån fem olika priskategorier.

Bollplaner

Bollsplan
Kategori 1

Storlek

Kundgrupp 3

Kundgrupp 2

Kundgrupp 1

Baldershovs IP
Grus helplan
11 mot 11 45 kronor 100 kronor 120 kronor
Balderhovs IP
Grus halvplan
7 mot 7 45 kronor 100 kronor 120 kronor
Kubikenborgs IP Rinken grus 5 mot 5 45 kronor 100 kronor 120 kronor
Midälvaplan
Grus
11 mot 11 45 kronor 100 kronor 120 kronor
Midälvaplan
Grus
7 mot 7 45 kronor 100 kronor 120 kronor

Bollplan
Kategori 2

Storlek

Kundgrupp 3

Kundgrupp 2

Kundgrupp 1

Baldershovs IP
Gräs
5 mot 5 60 kronor 130 kronor 180 kronor
Kubikenborgs IP
Backaplan gräs
7 mot 7 60 kronor 130 kronor 180 kronor
Kubikenborgs IP Tuvan gräs 5 mot 5 60 kronor 130 kronor 180 kronor
Kubikenborgs IP
Vallen gräs
5 mot 5 60 kronor 130 kronor 180 kronor
Kubikenborgs IP
konstgräsplan
5 mot 5 60 kronor 130 kronor 180 kronor

Bollplan
Kategori 3

Storlek

Kundgrupp 3

Kundgrupp 2

Kundgrupp 1

Baldershovs IP
Gräs
9 mot 9 70 kronor 170 kronor 240 kronor
Baldershovs IP
Konstgräs halvplan
7 mot 7 70 kronor 170 kronor 240 kronor
Gärdehov Arena
Gräs
11 mot 11 70 kronor 170 kronor 240 kronor
Kubikenborgs IP
Fältet, gräs
11 mot 11 70 kronor 170 kronor 240 kronor
Kubikenborgs IP
Konstgräs 1/3 del
7 mot 7 70 kronor 170 kronor 240 kronor
Ungdomsfältet
Gräs
11 mot 11 70 kronor 170 kronor 240 kronor
Västhagens IP
Konstgräs 1/3 del
Vecka 19-40
7 mot 7 70 kronor 170 kronor 240 kronor

Bollplan
Kategori 4

Storlek

Kundgrupp 3

Kundgrupp 2

Kundgrupp 1

Baldershov IP
Gräs
11 mot 11 95 kronor 240 kronor 380 kronor
Kubikenborgs IP
Gräs
11 mot 11 95 kronor 240 kronor 380 kronor

Bollplan
Kategori 5

Storlek

Kundgrupp 3

Kundgrupp 2

Kundgrupp 1

Baldershovs IP
Konstgräs
11 mot 11 140 kronor 310 kronor 750 kronor
Kubikenborgs IP
Konstgräs
11 mot 11 140 kronor 310 kronor 750 kronor
Västhagens IP
Konstgräs
Vecka 19-40
11 mot 11 140 kronor 310 kronor 750 kronor

Fotbollsarenor

Storlek

Kundgrupp 3

Kundgrupp 2

Kundgrupp 1

Idrottsparken
Vecka 10-18 och
vecka 41-43
11 mot 11  – 580 kronor 910 kronor
Idrottsparken
Vecka 19-40
11 mot 11 145 kronor 310 kronor 750 kronor
Gärdehov Arena, Nordichallen 1/3 del 7 mot 7 330 kronor 460 kronor 605 kronor
Gärdehov Arena, Nordichallen 11 mot 11 935 kronor 1120 kronor 1515 kronor
Västhagens IP,
1/3 del
Vecka 10-18 och vecka 41-43
7 mot 7 180 kronor 300 kronor 410 kronor
Västhagens IP,
Vecka 10-18 och vecka 41-43
11 mot 11 410 kronor 550 kronor 850 kronor

Friidrott

Anläggning

Kundgrupp 3

Kundgrupp 2

Kundgrupp 1

Gärdehov Arena
Nordichallen löparbana
55 kronor 120 kronor 170 kronor
Baldershovs IP
Friidrottsarena
95 kronor 240 kronor 380 kronor

Till bokning

Här kommer du till Sundsvalls kommuns boknings- och bidragssystem Smartbook

Anläggning

Kundgrupp 3

Kundgrupp 2

Kundgrupp 1

Gärdehov Arena
A-hall
140 kronor 310 kronor 750 kronor
Gärdehov Arena
B-hall
95 kronor 240 kronor 380 kronor
Gärdehov Arena
Bandyplan
95 kronor 240 kronor 380 kronor

Till bokning

Här kommer du till Sundsvalls kommuns boknings- och bidragssystem Smartbook

Anläggning

Kundgrupp 3 Kundgrupp 2 Kundgrupp 1
Alnöbadet 140 kronor 310 kronor 750 kronor
Himlabadet 95 kronor 240 kronor 380 kronor
Matforshallen 95 kronor 240 kronor 380 kronor
Njurundahallen, lilla bassängen
Stödehuset 250 kronor 250 kronor 500 kronor*

Hyra hel simhall

Vid barnkalas, förenings- och personalträffar kan du hyra hela simhallen, se priser längre ned på sidan.

Till bokning

Här kommer du till Sundsvalls kommuns boknings- och bidragssystem Smartbook

Hyror vid match, tävling och arrangemang

Här finns en överskådlig bild över vad de kommunala idrottshallarna kostar att hyra per timme för match, tävling samt arrangemang. De är indelade utifrån fem olika priskategorier.

Idrottshall

Storlek

Kundgrupp 3

Kundgrupp 2

Kundgrupp 1

Kommersiell verksamhet

Kategori 1:

Bergsåkers Idrottshall, Lilla 20 x 10 45 kronor 100 kronor 120 kronor Offert
Bredsands Idrottshall 16 x 10 45 kronor 100 kronor 120 kronor Offert
Essviks Idrottshall 16 x 10 45 kronor 100 kronor 120 kronor Offert
Granbergs östra idrottshall 45 kronor 100 kronor 120 kronor Offert
Gångvikens Idrottshall 20 x 10 45 kronor 100 kronor 120 kronor Offert
Lidens Idrottshall 20 x 10 45 kronor 100 kronor 120 kronor Offert
Lucksta Idrottshall 16 x 10 45 kronor 100 kronor 120 kronor Offert
Sankt-Olofs Idrottshall 16,5 x 10 45 kronor 100 kronor 120 kronor Offert
Solede Idrottshall 14 x 8 45 kronor 100 kronor 120 kronor Offert
Stige Idrottshall 20 x 10 45 kronor 100 kronor 120 kronor Offert
Sporthallen, C-hall, halva 45 kronor 100 kronor 120 kronor Offert
Södermalms Idrottshall 14 x 8 45 kronor 100 kronor 120 kronor Offert
Österro idrottshall 45 kronor 100 kronor 120 kronor Offert

Idrottshall

Storlek

Kundgrupp 3

Kundgrupp 2

Kundgrupp 1

Kommersiell verksmahet

Kategori 2:

Bosvedjans Idrottshall 27,5 x 14 100 kronor 200 kronor 330 kronor Offert
Gustav Adolfs Idrottshall 20 x 12 100 kronor 200 kronor 330 kronor Offert
Haga Idrottshall B-hall 36 x 10 100 kronor 200 kronor 330 kronor Offert
Hedbergska Idrottshall 24 x 12 100 kronor 200 kronor 330 kronor Offert
Högom Idrottshall 26 x 11,5 100 kronor 200 kronor 330 kronor Offert
Katrinelunds Idrottshall 32 x 16 100 kronor 200 kronor 330 kronor Offert
Kyrkmons Idrottshall 22 x 10 100 kronor 200 kronor 330 kronor Offert
Njurunda idrottshall 36 x 18 100 kronor 200 kronor 330 kronor
Sundsvalls sporthall
C-hall
26 x 13 100 kronor 200 kronor 330 kronor Offert
Uslands Idrottshall 21,5 x 10,5 100 kronor 200 kronor 330 kronor Offert
Vallens Idrottshall 21,5 x 10,5 100 kronor 200 kronor 330 kronor Offert

Idrottshall

Storlek

Kundgrupp 3

Kundgrupp 2

Kundgrupp 1

Kommersiell verksamhet

Kategori 3:

Bergsåkers Idrottshall,
Stora
36 x 18 110 kronor 260 kronor 800 kronor Offert
Granberg västra Idrottshall 36 x 18 110 kronor 260 kronor 800 kronor Offert
Ljustadalens Idrottshall 36 x 18 110 kronor 260 kronor 800 kronor Offert
Nacksta Idrottshall 36 x 18 110 kronor 260 kronor 800 kronor Offert
Norra Kajenhallen
Hyrs ut till och med 30 juni 2022
110 kronor 260 kronor 800 kronor Offert
Skönsmon idrottshall 110 kronor 260 kronor 800 kronor Offert
Stöde Idrottshall 36 x 18 110 kronor 260 kronor 800 kronor Offert
Vibacke Idrottshall 36 x 18 110 kronor 260 kronor 800 kronor Offert

Idrottshall

Storlek

Kundgrupp 3

Kundgrupp 2

Kundgrupp 1

Kommersiell verksamhet

Kategori 4:

Matforshallen, A-hall 36 x 18 130 kronor 360 kronor * 950 kronor Offert
Njurundahallen, A-hall 38 x 18 130 kronor 360 kronor * 950 kronor Offert
Sundsvalls sporthall
B-hall
36 x 18 130 kronor 360 kronor * 950 kronor Offert

Idrottshall

Storlek

Kundgrupp 3

Kundgrupp 2

Kundgrupp 1

Kommersiell verksamhet

Kategori 5:

Haga idrottshall, A-hall 40 x 20 175 kronor 720 kronor *
1750 kronor **
Offert Offert
Höglunda idrottshall 40 x 20 175 kronor 720 kronor *
1750 kronor **
Offert Offert
Skönsbergs idrottshall 40 x 20 175 kronor 720 kronor *
1750 kronor **
Offert Offert
Sundsvalls sporthall,
A-hall
40 x 20 175 kronor 720 kronor *
1750 kronor **
Offert Offert

* Division 1 och högre minimum tre timmar. Division 2 och lägre minimum två timmar.
** Entrébelagt arrangemang över 500 i publik.

Publikkapacitet

Du kan även se vilken publikkapacitet det finns i de olika idrottshallarna.
Här hittar du publikkapacitet för idrottshallar. 

Till bokning

Här kommer du till Sundsvalls kommuns boknings- och bidragssystem Smartbook


Här nedan presenteras en överskådlig bild över vad de kommunala anläggningarna för fotbolls- eller friidrottsanläggning kostar att hyra per timme för match eller arrangemang.

Bollplaner

Bollsplan
Kategori 1

Storlek

Kundgrupp 3

Kundgrupp 2

Kundgrupp 1

Kommersiell verksamhet

Baldershovs IP
Grus helplan
11 mot 11 45 kronor 100 kronor 120 kronor Offert
Balderhovs IP
Grus halvplan
7 mot 7 45 kronor 100 kronor 120 kronor Offert
Kubikenborgs IP Rinken grus 5 mot 5 45 kronor 100 kronor 120 kronor Offert
Midälvaplan
Grus
7 mot 7 45 kronor 100 kronor 120 kronor Offert

Bollplan
Kategori 2

Storlek

Kundgrupp 3

Kundgrupp 2

Kundgrupp 1

Kommersiell verksamhet

Baldershovs IP
Gräs
5 mot 5 100 kronor 200 kronor 330 kronor Offert
Kubikenborgs IP
Backaplan gräs
7 mot 7 100 kronor 200 kronor 330 kronor Offert
Kubikenborgs IP Tuvan gräs 5 mot 5 100 kronor 200 kronor 330 kronor Offert
Kubikenborgs IP
Vallen gräs
5 mot 5 100 kronor 200 kronor 330 kronor Offert

Bollplan
Kategori 3

Storlek

Kundgrupp 3

Kundgrupp 2

Kundgrupp 1

Kommersiell verksamhet

Baldershovs IP
Gräs
9 mot 9 110 kronor 260 kronor 800 kronor Offert
Baldershovs IP
Konstgräs halvplan
7 mot 7 110 kronor 260 kronor 800 kronor Offert
Gärdehov Arena
Gräs
11 mot 11 110 kronor 260 kronor 800 kronor Offert
Kubikenborgs IP
Fältet gräs
11 mot 11 110 kronor 260 kronor 800 kronor Offert
Kubikenborgs IP
Konstgräs 1/3 del
7 mot 7 110 kronor 260 kronor 800 kronor Offert
Ungdomsfältet
Gräs
11 mot 11 110 kronor 260 kronor 800 kronor Offert
Västhagens IP
Konstgräs 1/3 del
Vecka 19-40
7 mot 7 110 kronor 260 kronor 800 kronor Offert

Bollplan
Kategori 4

Storlek

Kundgrupp 3

Kundgrupp 2

Kundgrupp 1

Kommersiell verksamhet

Baldershov IP
Gräs
11 mot 11 130 kronor 360 kronor * 950 kronor Offert
Kubikenborgs IP
Gräs
11 mot 11 130 kronor 360 kronor * 950 kronor Offert

Bollplan
Kategori 5

Storlek

Kundgrupp 3

Kundgrupp 2

Kundgrupp 1

Kommersiell verksamhet

Baldershovs IP
Konstgräs
11 mot 11 175 kronor 720 kronor *
1750 kronor **
Offert Offert
Kubikenborgs IP
Konstgräs
11 mot 11 175 kronor 720 kronor *
1750 kronor **
Offert Offert
Västhagens IP
Konstgräs
Vecka 19-40
11 mot 11 175 kronor 720 kronor *
1750 kronor **
Offert Offert

* Division 1 och högre minimum tre timmar. Division 2 och lägre minimum två timmar.
** Entrébelagt  arrangemang över 500 i publik.

Fotbollsarenor

Storlek

Kundgrupp 3

Kundgrupp 2

Kundgrupp 1

Idrottsparken
Vecka 10-18 och vecka 41-43
11 mot 11  – 880 kronor * 2050 kronor **
Idrottsparken
Vecka 19-40
11 mot 11  – 720 kronor * 1750 kronor **
Gärdehov Arena, Nordichallen 11 mot 11 1155 kronor 1395 kronor 1890 kronor
Västhagens IP,
1/3 del
Vecka 10-18 och vecka 41-43
7 mot 7 220 kronor 340 kronor 575 kronor
Västhagens IP,
Vecka 10-18 och vecka 41-43
11 mot 11 650 kronor 850 kronor 1700 kronor **

* Allsvenskan, Damallsvenskan, Superettan, Elitettan och Division 1 herr och dam. Pris vid arrangemangsförhandling.
** Arrangemangsförhandling. Publika arrangemang och större event.

Till bokning

Här kommer du till Sundsvalls kommuns boknings- och bidragssystem Smartbook

Anläggning

Kundgrupp 3

Kundgrupp 2

Kundgrupp 1

Kommersiell
verksamhet

Gärdehov Arena
Nordichallen löparbana
100 kronor 200 kronor 330 kronor Offert
Baldershovs IP
Friidrottsarena
130 kronor 360 kronor 950 kronor Offert

Till bokning

Här kommer du till Sundsvalls kommuns boknings- och bidragssystem Smartbook

Anläggning

Ungdomsförening
bidragsberättigad, till och med 19 år
Vuxenförening
bidragsberättigad, från och med 20 år
Övrig förening, privatperson och företag Kommersiell verksamhet
Gärdehov Arena
A-hall
175 kronor 720 kronor *
1750 kronor **
Offert Offert
Gärdehov Arena
B-hall
130 kronor 360 kronor * 950 kronor Offert
Gärdehov Arena
Bandyplan
130 kronor 360 kronor * 950 kronor Offert

* Div 1 och högre minimum 3 timmar. Div 2 och lägre minimum 2 timmar
** Entrébelagt arrangemang över 500 åskådare

Till bokning

Här kommer du till Sundsvalls kommuns boknings- och bidragssystem Smartbook

Hyror övrigt

Lokal

Storlek, antal personer

Kundgrupp 3

Kundgrupp 2

Kundgrupp 1

Gärdehov Arena,
Mötesplatsen
200 stående och 150 sittande 140 kronor 310 kronor 750 kronor
Gärdehov Arena,
Bollen, hörslinga finns
150 personer 140 kronor 310 kronor 750 kronor
Gärdehov Arena,
Klubban
40 personer 70 kronor 170 kronor 240 kronor
Gärdehov Arena,
Pucken
40 personer 70 kronor 170 kronor 240 kronor
Gärdehov Arena
Hoppet
20 personer 60 kronor 130 kronor 180 kronor
Sundsvalls sporthall,
VIP
95 kronor 240 kronor 380 kronor
Sundsvalls sporthall,
Neptunus
60 kronor 130 kronor 180 kronor
Sundsvalls sporthall,
Jupiter
60 kronor 130 kronor 180 kronor
Bosvedjans skola,
Matsal
70 kronor 170 kronor 240 kronor
Hagaskolan
Matsal
70 kronor 170 kronor 240 kronor
Hedbergskas skola,
Matsal
70 kronor 170 kronor 240 kronor
Sidsjöbacken, värmestugan Sommartid, 50 sittande 650 kronor 650 kronor 650 kronor
Åkersviks skola,
Matsal
70 kronor 170 kronor 240 kronor
Hagaskolan
Aula
70 kronor 170 kronor 240 kronor
Åkersviks skola
Aula
70 kronor 170 kronor 240 kronor
Stödehuset, samlingssal A-sal med kök 200 sittande, 150 sittande vid bord 175 kronor 175 kronor 175 kronor
Stödehuset, samlingssal A-sal med kök Fast pris vid bokning mer än 7 timmar 1300 kronor 1300 kronor 1300 kronor
Stödehuset, samlingssal B-sal med kök 30 sittande vid bord 125 kronor 125 kronor 125 kronor
Stödehuset, samlingssal B-sal med kök Fast pris vid bokning mer än 7 timmar 1000 kronor 1000 kronor 1000 kronor
Friluftscentrum Södra Berget, Ängen 75 kronor 100 kronor 250 kronor
Friluftscentrum Södra Berget, sekretariat 75 kronor 200 kronor 250 kronor

Till bokning

Här kommer du till Sundsvalls kommuns boknings- och bidragssystem Smartbook

Friluftscentrum Södra berget

Ängen/timme 250:- 100:- 75:-
Sekretariat/timme 250:- 200:- 75:-
Ljudanläggning per tillfälle/dag 500:- 500:- 500:-
Hela anläggningen inklusive ljudanläggning, dusch och omklädningsrum/dag Offert 3 000:- 3 000:-

 

Skidspår
Friluftscentrum Södra berget

Barn 0-7 år

Ungdom 8-19 år

Vuxen

Dagkort Gratis 30:- 40:-
Säsongskort Gratis 225:- 450:-

 

Dusch och omklädning

Ytterdörren är öppen 07.00-22.00 med tillgång till handikappanpassad toalett.
1 entré med dusch, engångskod 25:-
5 entréer med dusch, nyckelkort 100:-
10 entréer med dusch, nyckelkort 200:-
Säsongskort vinter eller sommar 350:-
Dusch och omklädning vid tävling/arr per dag 500:-
1 entré innebär att du kommer in i dusch- och omklädningsrum före och efter aktivitet under samma dag. Nyckelkortet fyller  du på med önskade entréer och gäller under hela dygnet, 07.00-22.00 Engångskod köper du under Raststugans öppethållande, koden byts dagligen.

 

Du kan hyra en hel simhall för barnkalaset.
Hyra av lokal för barnkalas kan även göras i Sundsvalls kommuns mindre idrottshallar enligt kategori I och II.

Simhall

Kostnad per timme

Alnöbadet 600 kronor
Matforshallen 600 kronor
Njurundahallen 600 kronor
Stödehuset 500 kronor

 

Till bokning

Här kommer du till Sundsvalls kommuns bokningssystem Smartbook

I Stödehuset finns en golf- och jaktsimulator att hyra.

Månadskort 1000 kronor
Klippkort, sju klipp á 60 minuter 1000 kronor
Engångskostnad 200 kronor

Vid tävlingsspel gäller särskild prislista, kontakta Stödehuset för mer information, 060-658 34 15.

Övernattning kan endast bokas av lokal förening i samband med arrangemang.

Sundsvalls kommun har ett stort antal godkända tillfälliga övernattningsplatser i olika skolor och gymnastikhallar. Övernattning kan endast ske i klassrum och gymnastikhallar som är godkända. I samband med övernattning gäller en mängd föreskrifter och anvisningar. Ansvarig för bokningen samt ansvarig ledare ska ha tagit del av dem.

Vid övernattning i samband med tävling eller arrangemang

Hyra per dygn

Klassrum max 12 personer 400 kronor
Idrottshall 13-40 personer * 600 kronor
Idrottshall 41-90 personer * 800 kronor
Stödehuset, samlingssal A-sal med kök, max 30 personer ** 1200 kronor
Stödehuset, samlingssal B-sal med kök, max 15 personer ** 900 kronor

* Räddningstjänsten kräver särskild möblering av sovplatserna samt en vaken brandvakt.
** Möjlighet för lokal förening att boka övernattning i samband med annan idrottsaktivitet, till exempel träningsläger.

Till bokning

Kontakta Uthyrningsbyrån via e-post uthyrningsbyran@sundsvall.se eller telefon 060-19 15 50

Hyra per kvadratmeter utgår från prisindex för oktober 2017, därefter justeras hyran per kvadratmeter medprisindex i oktober varje år.

Aktivitetsyta, kontor och kommersiell yta

Hyra per kvadratmeter

Barn- och ungdomsverksamhet, till och med 20 år 212 kronor
Vuxenverksamhet 635 kronor

Förråd, korridor och annan nyttjad yta

Hyra per kvadratmeter

Barn- och ungdomsverksamhet, till och med 20 år 105 kronor
Vuxenverksamhet 317 kronor

Om verksamheten riktar sig till både vuxna och barn/ungdom blir hyran i proportion till dessa gruppers andel av verksamheten.

Platser som kan bokas för cirkus eller tivoli: Midälvaplan, Nivrenaplan, Ungdomsfältet och Matfors skol IP

Hyra per dygn

Föreställning 6000 kronor
Övrig ställtid 2500 kronor

Kostnad för el- och vattenanslutning kan tillkomma.

Bokning

Kontakta ansvarig för respektive plats för arrangemangsavtal.

 

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.