Serveringstillstånd, alkohol, tobak, folköl och e-cigaretter

Ansök om serveringstillstånd för alkohol eller anmäl försäljning av folköl, tobak och e-cigaretter här.

Serveringstillstånd

Du måste ha serveringstillstånd för att servera alkoholhaltiga drycker såsom öl, vin och sprit på till exempel restauranger och barer. Mer information och möjlighet att ansöka om serveringstillstånd hittar du nedan.

Folköl, tobak och e-cigaretter

Du måste också anmäla försäljning av folköl, tobak och e-cigaretter. Det gör du hos kommunens enhet för serveringstillstånd. Mer information och möjlighet att anmäla försäljning av folköl, tobak och e-cigaretter hittar du nedan.

Ansök om serveringstillstånd för alkohol här:

Servering av alkoholdrycker

Det går också att ansöka genom att skicka in en blankett. Blanketter om serveringstillstånd hittar du i nästa flik.

Handläggningstider

Stadigvarande serveringstillstånd

För att få permanent serveringstillstånd är handläggningstiden sex till åtta veckor om du ansöker på korrekt sätt och inte behöver skicka in kompletterande handlingar.

Tillfälliga serveringstillstånd

Handläggningstiden för tillfälliga serveringstillstånd varierar. Vilken typ av serveringstillstånd (till allmänhet eller slutna sällskap), antal dagar, omfattning (öl och vin eller fullständiga rättigheter), serveringstider och aktuell lokal påverkar. Handläggningen av ärendet kan ta mellan några dagar upptill åtta veckor.

Så går handläggningen till

När din ansökan kommer till socialtjänstens enhet för serveringstillstånd görs en bedömning av vilka andra instanser som kan tänkas ha synpunkter på din ansökan, till exempel polisen, skatteverket, räddningstjänsten och miljökontoret dit din ansökan sedan skickas på remiss. När dessa sagt sitt om ansökan sammanställs en utredning som skickas till socialnämndens individ- och familjeutskott för beslut.

Folkölsförsäljning

Vill du börja sälja folköl? Då måste du anmäla det till enheten för serveringstillstånd innan verksamheten påbörjas. Detta görs enklast via vår e-tjänst för anmälan av folkölsförsäljning:

Anmälan om försäljning av tobak

Du kan också göra det skriftligen på en anmälningsblankett. Försäljningen får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts.

Kontakta gärna enheten för serveringstillstånd om du har några frågor om hur du ska anmäla din försäljning. Du når dem via kommunens växel, 060-19 10 00 eller på: serveringstillstand@sundsvall.se

Din anmälan kostar inget med kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift som faktureras under hösten.

Blanketter och infoblad för folköl

Sälja tobak

Om du vill börja sälja tobak ska du anmäla det till enheten för serveringstillstånd, innan försäljningen börjar. Det görs enklast via vår e-tjänst för anmälan av tobaksförsäljning:

Anmälan om försäljning av tobak

Du kan också anmäla skriftligen på en anmälningsblankett. Till anmälan ska man bifoga ett egenkontrollprogram. Blankett för anmälan och egenkontrollprogram finner du längre ner på sidan.

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

Har du för avsikt att sälja elektroniska ciggaretter och påfyllnadsbehållare måste du anmäla detta till enheten för serveringstillstånd innan försäljningen påbörjas. Till din anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram. Anmälan av e-cigarettförsäljning görs endast på blankett. Blankett för anmälan och egenkontrollprogram finner du längre ner på sidan.

Underlag för egenkontrollprogram finns här. Kontakta gärna enheten för serveringstillstånd om du har några frågor om hur du ska anmäla din försäljning. Du når dem via kommunens växel, 060-19 10 00 eller på: serveringstillstand@sundsvall.se

Anmälan är kostnadsfri men kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift och kommer via faktura under hösten.

Rökfritt i restauranger och serveringar

Samtliga restauranger och andra serveringar ska enligt lag vara helt rökfria.

Blanketter och infoblad för tobak och e-cigaretter

Ansökningsavgifter enligt alkohollagen

 TAXA
Nyansökningar
Stadigvarande serveringstillstånd. Nyetableringar och ägarskiften. Gäller både servering till allmänheten och slutna sällskap, samt Stadigvarande till cateringföretag för slutna sällskap.
 

9 000 kr

Tillfälligt tillstånd till allmänheten – 1 dag
Vid evenemang där fler än ett serveringsställen ingår, ska varje restauratör ansöka om tillstånd.
I ansökningsavgiften ingår även en tillsynsavgift, (500 kr) som betalas tillbaka om ansökan avslås.
 

4 000 kr

Tillfälligt tillstånd till allmänheten, mer än 1 dag
Från och med dag 2 tillkommer en avgift med 1 000 kr/dag.
 

1 000 kr

Tillfälligt tillstånd till allmänheten under en period, mer än 7 dagar men maximalt 90 dagar, inklusive tillsynsavgift.
7 – 30 dagar
31 – 60 dagar
61 – 90 dagar
 

10 000 kr
13 000 kr
15 000 kr

Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap
Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer med någon form av gemensamt intresse. Det kan t.ex. vara en förening, ett företag eller annat slutet sällskap.
Kan även gälla näringsidkare, som inte innehar stadigvarande serveringstillstånd, men som får en förfrågan att arrangera en festmiddag, t.ex. vid högtidsdag eller bröllop. Av avgiften motsvarar
500 kr prövningsavgift och 200 kr är en administrativ tillsynsavgift. Tillsynsavgiften återbetalas om ansökan avslås eller återtas.
 

700 kr

Kunskapsprov
Avläggande av kunskapsprov enligt Alkohollagen 8 kap 12 §.Stadigvarande till allmänhet, slutna sällskap, stadigvarande för catering samt tillfälligt till allmänheten.
Tillfälligt till slutna sällskap, provsmakning, pausservering
 

 

1200 kr
600 kr

Bolagsändring
Prövning av ny delägare med betydande inflytande. Granskning av finansiering.
 

3 000 kr

Anmälan av lokal – Catering
Vid permanent serveringstillstånd för cateringföretag, skall en anmälan göras till kommunen gällande den lokal som skall användas. Lokalen måste vara godkänd.
Anmälningsavgift första tillfället specifik lokal skall nyttjas
Anmälningsavgift lokal som nyttjats tidigare och godkänts
 

 

500 kr
200 kr

Utvidgat tillstånd
  • Restaurang med vin- och starkölsrättigheter som ansöker om att få servera även spritdrycker.
  • Restauranglokaler med tillstånd för slutna sällskap som söker tillstånd för servering till allmänheten.
  • Restauranger som vill utöka serveringsytan inom- eller utomhus,
  • Restauranger med stadigvarande serveringstillstånd som vill komplettera med ett stadigvarande tillstånd för slutna sällskap vid cateringverksamhet.

Restauranger som har ett stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, och som vill nyttja möjligheten att få krydda/smaksätta och därmed ombuteljera för servering av “husets snaps”. Kräver en anmälan.

 

 

3 000 kr

 

 

 

500 kr

Utökad serveringstid
Restauranger som vill kunna servera längre än vad som tidigare beviljat gällande serveringstillstånd medger.Gäller inte den årliga omprövningen av 03-tider som är kostnadsfritt.
3 500 kr
Gemensam serveringsyta
Ansökan där flera bolag med gällande serveringstillstånd, ansöker om att få nyttja en gemensam serveringsyta, (AL 8 kap 14 §). Samtliga bolag som ingår i den gemensamma ansökningen ska betala avgiften.
2 000 kr
Tillfällig ändring i tillstånd
En tillfällig förändring i serveringstillstånd t ex;
  • tillfällig utökning av serveringsyta
  • tillfällig utökning av serveringstid vid specifikt arrangemang,
  • tillfällig verksamhet som innefattar “provsmakning”
1 200 kr
Tillfällig pausservering
Tillstånd att få servera vin och starköl i foajé eller konsertlokal kan beviljas för servering under paus i föreställning.
600 kr
Tillfälligt tillstånd för provsmakning, (t.ex. vid mässor)
Endast möjligt att söka för tillverkare eller upplagshavare
2 000 kr

Tillsynsavgifter enligt alkohollagen

Avgiften debiteras en gång per år och avser då innevarande år

Fast avgift
En fast tillsynsavgift som samtliga serveringsställen med stadigvarande serveringstillstånd betalar årligen, oavsett omsättning och om det gäller till allmänheten eller slutna sällskap.
1 700 kr
Rörlig tillsynsavgift
Avgiftsuttaget baseras på redovisade försäljningssiffror av alkoholdrycker i restaurangrapporten. Blankett för denna rapportering sänds ut till tillståndshavare varje år i januari.
Rörlig avgift baserad på en omsättning av< 49 999 kr 1 000 kr
50 000 – 249 999 kr
250 000 – 499 999 kr
500 000 – 999 999 kr
1 000 000 – 1 999 999 kr
2 000 000 – 2 999 999 kr
3 000 000 – 3 999 999 kr
4 000 000 – 4 999 999 kr
5 000 000 – 5 999 999 kr
6 000 000 – 7 999 999 kr
8 000 000 > kr
2 000 kr
3 000 kr
5000 kr
6 000 kr
8 000 kr
10 000 kr
12 000 kr
14 000 kr
16 000 kr
18 000 kr
Senare serveringstid än till kl 01.00
Utöver den fasta och den rörliga tillsynsavgiften, betalar restauranger med serveringstider senare än till kl 01.00 en extra tillsynsavgift.
2 000 kr
Folkölstillsyn
Försäljningsställen och serveringsställen. Restauranger med serveringstillstånd debiteras ej för folkölstillsyn
1 200 kr

 

Tobakstillsyn enligt tobakslagen

Försäljningsställen inom detaljhandel samt serveringsställen som anmält att de säljer tobaksprodukter.
Restauranger med serveringstillstånd debiteras ej för tobakstillsyn.
800 kr

 

Tillsynsavgift för folköl och tobak i detaljhandel

Försäljningsställen inom detaljhandel som anmält både tobaksförsäljning och folkölsförsäljning. 1 800 kr

Krögarrådet är ett samarbete mellan representanter för restauranger med serveringstillstånd för alkoholdrycker i Sundsvall och Sundsvalls kommun.

I rådet har vi ett ömsesidigt kunskapsutbyte. Vi diskuterar övergripande och principiella frågor om restaurangerna i Sundsvall.

Vi hjälper även kommunen när de ska ta beslut i alkoholfrågor. Men vi behandlar inte frågor om enskilda restauranger.

Ta kontakt med Ruth Jonsson eller Urban Edlund om du vill veta mer om krögarrådet.

Andra webbplatser

Ansvarsfull alkoholservering och tillsyn – Länsstyrelsen

Kontakt

Urban Edlund Handläggare socialtjänsten

060-19 12 06

Annika Sundström Alkohol/tobakshandläggare

060-19 22 30

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.