Serveringstillstånd, alkohol, tobak, folköl och e-cigaretter

Ansök om serveringstillstånd för alkohol eller anmäl försäljning av folköl, tobak och e-cigaretter här.

Serveringstillstånd

Du måste ha serveringstillstånd för att servera alkoholhaltiga drycker såsom öl, vin och sprit på till exempel restauranger och barer. Mer information och möjlighet att ansöka om serveringstillstånd hittar du nedan. Alkohollagen hittar du här: alkohollag 2010:1622, Riksdagen. 

Folköl, tobak och e-cigaretter

Du måste också anmäla försäljning av folköl, tobak och e-cigaretter. Det gör du hos kommunens enhet för serveringstillstånd. Mer information och möjlighet att anmäla försäljning av folköl, tobak och e-cigaretter hittar du nedan.

Ansök om serveringstillstånd för alkohol här via vår e-tjänst:

Servering av alkoholdrycker

Det går också att ansöka genom att skicka in en blankett.

Handläggningstider

Stadigvarande serveringstillstånd

För att få permanent serveringstillstånd är handläggningstiden sex till åtta veckor om du ansöker på korrekt sätt och inte behöver skicka in kompletterande handlingar.

Tillfälliga serveringstillstånd

Handläggningstiden för tillfälliga serveringstillstånd varierar. Vilken typ av serveringstillstånd (till allmänhet eller slutna sällskap), antal dagar, omfattning (öl och vin eller fullständiga rättigheter), serveringstider och aktuell lokal påverkar. Handläggningen av ärendet kan ta mellan några dagar upptill åtta veckor.

Så går handläggningen till

När din ansökan kommer till socialtjänstens enhet för serveringstillstånd görs en bedömning av vilka andra instanser som kan tänkas ha synpunkter på din ansökan, till exempel polisen, skatteverket, räddningstjänsten och miljökontoret dit din ansökan sedan skickas på remiss. När dessa sagt sitt om ansökan sammanställs en utredning som skickas till socialnämndens individ- och familjeutskott för beslut.

Mer om information om Sundsvalls kommuns riktlinjer för serveringstillstånd: Riktlinjer serveringstillstånd, pdf.

Folkölsförsäljning

Vill du börja sälja folköl? Då måste du anmäla det till enheten för serveringstillstånd innan verksamheten påbörjas. Detta görs enklast via vår e-tjänst för anmälan av folkölsförsäljning:

Du kan också göra det skriftligen på en anmälningsblankett. Försäljningen får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts.

Kontakta gärna enheten för serveringstillstånd om du har några frågor om hur du ska anmäla din försäljning. Du når dem via kommunens växel, 060-19 10 00 eller på: serveringstillstand@sundsvall.se

Din anmälan kostar inget med kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift som faktureras under hösten.

Blanketter och infoblad för folköl

Sälja tobak

Om du vill börja sälja tobak krävs ett tillstånd. Här hittar du tobakslagen: Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088), Riksdagen. Du ansöker om tillståndet enklast via vår e-tjänst:

Mer information: Sälja tobak till konsumenter, Folkhälsomyndigheten

Du kan också ansöka skriftligen på en anmälningsblankett. Till ansökan ska man bifoga ett egenkontrollprogram, här hittar du information: Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, Folkhälsomyndigheten. 

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

Har du för avsikt att sälja elektroniska ciggaretter och påfyllnadsbehållare måste du anmäla detta till enheten för serveringstillstånd innan försäljningen påbörjas. Till din anmälan ska man bifoga ett egenkontrollprogram, här hittar du information: Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, Folkhälsomyndigheten. 

Underlag för egenkontrollprogram finns här. Kontakta gärna enheten för serveringstillstånd om du har några frågor om hur du ska anmäla din försäljning. Du når dem via kommunens växel, 060-19 10 00 eller på: serveringstillstand@sundsvall.se

Anmälan är kostnadsfri men kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift och kommer via faktura under hösten.

Rökfritt i restauranger och serveringar

Samtliga restauranger och andra serveringar ska enligt lag vara helt rökfria. Mer information hittar du här: rökfria utomhusmiljöer, Folkhälsomyndigheten. 

Blanketter och infoblad för tobak och e-cigaretter

Avgifter Serveringstillstånd – dokument

Ansökningsavgifter enligt alkohollagen

Taxa för ansöknings-, anmälnings- och tillsynsavgifter enligt 8 kap 10 §

Alkohollagen, 8 kap 1 och 2 §§ Lag om tobak

och liknande produkter samt 19 b § Tobakslagen

Ansökningsavgifter enligt alkohollagen

  Ny taxa fr o m 190701
Nyansökningar

Stadigvarande serveringstillstånd. Gäller både servering till allmänheten och slutna sällskap, samt stadigvarande till cateringföretag för slutna sällskap.

 

 

11 500 kr

Tillfälligt tillstånd till allmänheten – 1 dag

Vid evenemang där fler än ett (1) serveringsställen ingår, ska varje restauratör ansöka om tillstånd.

I ansökningsavgiften ingår även en tillsynsavgift, (500 kr) som betalas tillbaka om ansökan avslås.

 

 

5 000 kr

Tillfälligt tillstånd till allmänheten, mer än 1 dag.

Från och med dag 2 tillkommer en avgift med 1 000 kr/dag.

 

1 000 kr
Tillfälligt tillstånd till allmänheten

Gäller ansökan som inkommer senare än 1 månad innan planerat evenemang sker

 

7500 kr
Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap.

Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer med någon form av gemensamt intresse. Det kan t.ex. vara en förening, ett företag eller annat slutet sällskap.

Kan även gälla näringsidkare, som inte innehar stadigvarande serveringstillstånd, men som får en förfrågan att arrangera en festmiddag, t.ex. vid högtidsdag eller bröllop.  Av avgiften motsvarar 700 kr prövningsavgift och 400 kr är en administrativ tillsynsavgift. Tillsynsavgiften återbetalas om ansökan avslås eller återtas.

 

 

1 100 kr

Tillfällig pausservering.(samma taxa som ovan)

Tillstånd att få servera vin och starköl i foajé eller konsertlokal kan beviljas för servering under paus i föreställning.

1 100 kr

 

 

 

 

 

Kunskapsprov

Avläggande av kunskapsprov enligt AL8 kap 12 §.

Stadigvarande tillallmänhet, slutna sällskap, stadigvarande för catering samt tillfälligt till allmänheten.

Tillfälligt till slutna sällskap, provsmakning, pausservering

 

 

 

 

1 200 kr

600 kr

Bolagsändring.

Prövning av ny delägare med betydande inflytande. Granskning av finansiering.

 

 

3 000 kr

Utvidgat tillstånd.
 • Restaurang med vin- och starkölsrättigheter som ansöker om att få servera även spritdrycker.
 • Restauranglokaler med tillstånd för slutna sällskap som söker tillstånd för servering till allmänheten.
 • Restauranger som vill utöka serveringsytan inom- eller utomhus,
 • Restauranger med stadigvarande serveringstillstånd som vill komplettera med ett stadigvarande tillstånd för slutna sällskap vid cateringverksamhet.
 • Restauranger som vill kunna servera längre än vad som tidigare beviljat gällande serveringstillstånd medger.

 

Gäller inte den årliga omprövningen av 03-tider som är kostnadsfritt.

 

 • Ansökan där flera bolag med gällande serveringstillstånd, ansöker om att få nyttja en gemensam serveringsyta, (AL 8 kap 14 §).

 

 

4 500 kr

Tillfällig ändring i tillstånd.

En tillfällig förändring i serveringstillstånd t ex;

 • tillfällig utökning av serveringsyta
 • tillfällig utökning av serveringstid vid specifikt arrangemang,
 • tillfällig verksamhet som innefattar ”provsmakning”
 • tillfällig gemensam serveringsyta

 

 

1 500 kr

Tillfälligt tillstånd för provsmakning

Endast möjligt att söka för tillverkare eller upplagshavare

 

5 000 kr
Påminnelseavgift restaurangrapport

Påminnelse skickas innan tidsfristen utgår, avgift tas vid första påminnelse efter att sluttid gått.

 

1 000 kr

 

Tillsynsavgift enligt Alkohollagen, 8 kap 10 §

Avgiften debiteras en gång per år och avser då innevarande år

 

Fast avgift.

En fast tillsynsavgift som samtliga serveringsställen med stadigvarande serveringstillstånd betalar årligen, oavsett omsättning och om det gäller till allmänheten eller slutna sällskap.

 

 

1 800 kr

Rörlig tillsynsavgift.

Avgiftsuttaget baseras på redovisade försäljningssiffror av alkoholdrycker i restaurangrapporten. Blankett för denna rapportering sänds ut till tillståndshavare varje år i januari.

 

Rörlig avgift baserad på en omsättning av

< 49 999 kr

50 000 – 249 999 kr

250 000 – 499 999 kr

500 000 – 999 999 kr

1 000 000  – 1 999 999 kr

2 000 000  – 2 999 999 kr

3 000 000 – 3 999 999 kr

4 000 000 – 4 999 999 kr

5 000 000 – 5 999 999 kr

6 000 000 – 7 999 999 kr

8 000 000 > kr

 

 

 

 

 

 

 

1 027 kr

2 054 kr

3 081 kr

5 135 kr

6 162 kr

8 216 kr

10 270 kr

12 324 kr

14 378 kr

16 432 kr

18 486 kr

 

 

Folkölstillsyn

Försäljningsställen och serveringsställen.

Restauranger med serveringstillstånd debiteras ej för folkölstillsyn

 

 

1 800 kr

 

 

 

Ansökningsavgift enligt 8 kap 1 § Lag om tobak och liknande produkter (2018:2 088)

 

Ansökningsavgift – stadigvarande Ny taxa 10 000 kr
Ansökningsavgift – tillfällig (även tillsynsavgift) Ny taxa 3 500 kr
Ansökningsavgift – tillfällig

Gäller ansökan som inkommer senare än 1 månad innan planerat evenemang sker

Ny taxa 6000 kr
 

Tillsynsavgift enligt 8 kap 2 § Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)

Avgiften debiteras en gång per år och avser då innevarande år

 

Ordinarie tillsynsbesök (inklusive inre tillsyn)

Restauranger med serveringstillstånd debiteras inte för tobakstillsyn.

Ny taxa 1800 kr
Återbesök utöver ordinarie tillsynsbesök Ny taxa 1800 kr
Tillsynsavgift partihandel, debiteras efter varje enskilt tillsynstillfälle Ny taxa 979 kr/tim
Tillsynsavgift partihandel utomläns, debiteras efter varje enskilt tillsynstillfälle Ny taxa 979 kr/tim

 

 

Tillsynsavgift enligt Tobakslagen 19 b § (1993:581) (övergångsregler från 1 juli – 1 november 2019)

 

 Försäljningsställen inom detaljhandel samt serveringsställen som anmält att de säljer tobak 800 kr
 

 

 

Krögarrådet är ett samarbete mellan representanter för restauranger med serveringstillstånd för alkoholdrycker i Sundsvall och Sundsvalls kommun.

I rådet har vi ett ömsesidigt kunskapsutbyte. Vi diskuterar övergripande och principiella frågor om restaurangerna i Sundsvall.

Vi hjälper även kommunen när de ska ta beslut i alkoholfrågor. Men vi behandlar inte frågor om enskilda restauranger.

Ta kontakt med Ruth Jonsson eller Urban Edlund om du vill veta mer om krögarrådet.

 

Kontakt

Urban Edlund Handläggare socialtjänsten

060-19 12 06

Annika Sundström Alkohol/tobakshandläggare

060-19 22 30

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.