2021-06-02 Protokoll Kommunala funktionshindersrådet

Sammanträdesprotokoll Kommunala funktionshindersrådet. Sammanträdesdatum 2021-06-02.

Organ:

Kommunala funktionshindersrådet.

Datum och tid:

 • 2021-06-02, klockan 14.00-15.00

Plats:

 • Digitalt via Skype

Ledamöter:

 • Sanna Jonsson (C), ordförande, närvarande
 • Annika Kallin (S), närvarande
 • Ronja Strid (Kd), närvarande
 • Vakant
 • Anita Boström-Nordell
 • Yvonne Modig
 • Anita Molin
 • Peter Tjernberg

Ersättare

 • Leif Nilsson (S), närvarande
 • Niklas Evaldsson (V), närvarande
 • Stefan Falk (L)
 • Barbro Enarsson
 • Birgitta Naapanki, närvarande
 • Margareta Fisk, närvarande
 • Bengt-Arne Mohlin
 • Anita Eklöf-Landell

Övriga

 • Magnus Fjell, verksamhetschef servicecenter
 • Ulrika Edlund, planarkitekt, kommunstyrelsekontoret
 • Sara Lindblom, folkhälsosamordnare, kommunstyrelsekontoret

Välkommen

Ordförande Sanna Jonsson hälsar alla välkomna till dagens möte.

1 Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkänns.

Ett upprop görs av närvarande ledamöter.

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

Magnus Fjell, verksamhetschef vid servicecenter och krisstabschef berättar om kommunens arbete under pandemin.

Smittläget är fortsatt minskande och minskar stadigt från vecka 17 och fram till dagens datum vilket ger ett minskat tryck på vården.

I Västernorrland vårdades den 1 juni totalt 31 personer på sjukhus.

Sundvall har samma utveckling som i länet, det vill säga en minskad smittspridning.

Covid 19 har nu en lägre påverkan på kommunala verksamheter jämfört med tidigare, exempelvis är endast ett fåtal brukare och personal smittade inom vård- och omsorgsförvaltningen. Det är få smittade bland elever och personal vid skolorna och den 1 juni kunde Himlabadet öppna.

Från och med den 1 juni upphör de regionala restriktionerna i Västernorrland och de allmänna nationella råden gäller även i vårt län.. Från den 1 juni blev det också lättnader för idrotten i Västernorrland. Det gäller bland annat tävling, match och läger för barn, med möjlighet till publik med max 500 personer utomhus. Vid tävlingar i skog, på vatten och väg tillåts från den 1 juni 150 utövare.

Magnus bildspel skickades ut per mejl samma dag som mötet.

Ulrika Edlund, planeringsarkitekt, kommunstyrelsekontoret berättar om det förslag till ny översiktsplan som precis gått ut på samråd.

Kommunens översiktsplanering styrs av plan- och bygglagen. Alla kommuner måste ha en aktuell översiktsplan, men den är inte juridiskt bindande, det blir alltså inte alltid som det ser ut i översiktsplanen.

Översiktsplanen är ett strategiskt styrdokument för mark- och vattenanvändning som visar hur det är tänkt att olika platser ska användas långsiktigt för att till exempel bygga bostäder, bedriva jordbruk, anlägga industrimark eller bevara naturmark. Ju mer det byggs i en kommun, desto mer nytta har kommunen av översiktsplanen eftersom den innehåller riktlinjer i form av kartor och texter kring var det är lämpligt att bygga eller utveckla andra värden, och vilka hänsyn man bör ta om man gör det. Eftersom översiktsplanen ska täcka hela kommunens yta och beskriva väldigt många olika ämnen så är den på en övergripande nivå. Det står till exempel inte hur trottoarer ska utformas eller hur ett hus ska utformas för att få rätt bullerdämpning.

Den nya översiktsplanen är uppbyggd som en helt digital webbsida med html-texter, kartor och bilder och du hittar den via länken www.sundsvall.se/op2040

Samrådet för översiktsplanen innebär att alla som vill kan lämna synpunkter på om man tycker att något bör ändras i planen innan kommunfullmäktige beslutar att den ska börja gälla. Även om planen är stor och omfattande så behöver inte synpunkterna vara det. Har man ett bra motiv till sin synpunkt så är det lättare att hantera synpunkten sedan.

Samrådet pågår fram till den 30 september. Det finns en knapp längst upp till höger i översiktsplanen www.sundsvall.se/op2040 där man kan klicka för att öppna ett formulär för att lämna synpunkter på ett enkelt sätt. Det går bra att lämna synpunkter både från till exempel föreningar eller som privatperson. Alla synpunkter diarieförs som formella yttranden till kommunstyrelsen. Efter samrådets slut kommer alla synpunkter sammanfattas och översiktsplanen bearbetas vidare. Troligen blir den helt färdig under nästa år.

På begäran bifogas resterande mötesdatum för 2021

 • 1 september
 • 1 december

Sanna Jonsson tackar för dagens möte och avslutar därmed mötet.

Kontakt

Sara Lindblom Folkhälsosamordnare, koncernstaben, strategisk samhällsutveckling

060-19 89 95

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.