2021-03-03 Protokoll Kommunala funktionshindersrådet

Sammanträdesprotokoll Kommunala funktionshindersrådet. Sammanträdesdatum 2021-03-03.

Organ:

Kommunala funktionshindersrådet.

Datum och tid:

 • 2021-03-03, klockan 14.00-15.00

Plats:

 • Digitalt via Skype

Ledamöter:

 • Sanna Jonsson (C) ordförande, närvarande
 • Annika Kallin (S)
 • Emil Esping (Kd)
 • Anita Boström-Nordell
 • Yvonne Modig
 • Anita Molin
 • Peter Tjernberg

Ersättare

 • Leif Nilsson (S), närvarande
 • Niklas Evaldsson (V), närvarande
 • Stefan Falk (L), närvarande
 • Barbro Enarsson, närvarande
 • Birgitta Naapanki, närvarande
 • Margareta Fisk, närvarande
 • Bengt-Arne Mohlin
 • Anita Eklöf-Landell

Övriga

 • Magnus Fjell, verksamhetschef servicecenter
 • Marie Lissäng, förvaltningsdirektör vård- och omsorgsförvaltningen
 • Sara Lindblom, folkhälsosamordnare, kommunstyrelsekontoret

Välkommen

Ordförande Sanna Jonsson hälsar alla välkomna till dagens möte.

Den föreslagna dagordningen godkänns.

Ett upprop görs av närvarande ledamöter.

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

Magnus Fjell, verksamhetschef vid Servicecenter och krisstabschef berättar om kommunens arbete med pandemin.

Smittan minskade stadigt efter jul och nyår och vi i Sundsvall har generellt varit bra på att hålla avstånd och följa riktlinjer. Under de senaste veckorna har smittan dock ökat i Sundsvall. En femtedel av de smittade har den brittiska mutationen som uppges vara mer smittsam.

Efterlevnaden av riktlinjer kring exempelvis munskydd i kollektivtrafiken är dålig. Risken är stor att en tredje coronavåg även kommer drabba Sundsvall.

Sundsvalls kommun har en hög och bra beredskap sett till till exempel skyddsutrustning och upparbetade kommunikationskanaler. Kommunen kommer fortsätta med tjänsten att hjälpa till med mat- och medicininköp för målgruppen 70 år och äldre, fram till midsommar då den allmänna vaccineringen beräknas vara genomförd. Kommunen har stöttat och kommer fortsätta stötta Region Västernorrland utifrån behov. Det kan till exempel handla om transporter i samband med vaccineringen. Region Västernorrland i sin tur stöttar just nu Region Västerbotten som har ett tufft coronaläge.

Den vaccinering som är påbörjad är indelad i fyra faser där folkhälsomyndigheten är den myndighet som ansvarar för hur indelningen görs. För mer informations kring vaccineringens fyra faser och de olika målgrupperna i faserna se Folkhälsomyndighetens webbplats: www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/rekommendationer-for-vaccination-mot-covid-19/

Det kom upp en fråga vart man kan vända sig om man upplever att man blivit förbigången i vaccinationsordningen. Det vill säga inte blivit kontaktad för vaccination trots att man borde det enligt prioriteringsordningen. Magnus hänvisar då till 1177 eller till den lokala hälsocentralen.

Även Marie Lissäng, förvaltningsdirektör vid vård- och omsorgsförvaltningen informerar om situationen kring vaccinering inom förvaltningens verksamheter. Marie berättar att verksamheterna inom vård- och omsorgsförvaltningen har arbetat intensivt med att parera smitta och sedan hantera och genomföra vaccinering. Vaccineringen inom särskilt boende är i det närmsta klar, även stor del av personalen är vaccinerade med två doser. Även brukarna inom LSS är vaccinerade men där är personalens vaccinationer inte påbörjade.

Vaccineringarna är i dagsläget svåra att planera då de levererade doserna kraftigt understiger det som utlovats per vecka. Detta gäller för hela Sverige.

• Telefonnummer för information
113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du vända dig för att ge och få information om större olyckor och kriser eller om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom.

Ring 1177 om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver rådgöra med en sjuksköterska eller om du vill få hjälp med att hitta rätt i vården.

Sundsvalls kommun står inför stora besparingar från 2022. Kultur- och fritidsnämnden har ett krav på sig att spara 27 miljoner och nämndens ordförande Niklas Evaldsson beskriver kortfattat vad besparingarna kommer att innebära.

Nämnden kommer att prioritera verksamhet som är riktad till barn och unga. Även stödet till föreningslivet prioriteras och där är bredd prioriterat före spets och barn och ungdom går före vuxna. Särskild hänsyn tas till Sundsvall kommuns huvudprioritering att minska skillnaderna i levnadsvillkor.

Sett till de olika verksamheterna inom kultur och fritidsförvaltningen så kommer biblioteksverksamhet minskas, vilket i realiteten innebär att Granloholms-, Bosvedjans-, Skönsbergs- och Skönsmons bibliotek stänger samt att publika aktiviteter inom övriga biblioteksverksamheter minskar.

Ambitionerna inom kultur och kulturarvsverksamheten kommer att minska med att till exempel Stenstansdagarna kommer försvinna eller, om möjligt, övertas av en annan arrangör. Verksamhetsbidrag, arrangemangsbidrag, stöd till studieförbund, utvecklingsbidrag och stöd till samlingslokaler kommer att minska. Föreningsbidragen som fördelas till funktionshindersföreningarna kommer dock inte att beröras av minskningen.

Ungdomsverksamheten kommer att förändras så till vida att vissa lokaler kommer att avvecklas och andra kommer att tillkomma på grund av omdisponeringar. Verksamheten Ung Film och Granlo fritidsgård kommer att avvecklas.

Inom friluftslivarbetet kommer ambitionerna att minska. Naturskolan KomUT kommer till exempel att avvecklas och avgifterna vid Sidsjön och Södra berget kommer att höjas. Även avgifterna vid badhusen kommer att höjas, liksom hyra av idrottsanläggningar.

Slutligen avser nämnden att generellt se över lokalnyttjandet och administrativa stödfunktioner.

Niklas får en fråga om hur mycket som sparas på att till exempel biblioteket i Granloholm stängs? Niklas kompletterar med uppgifterna till minneanateckningarna: biblioteket har en årlig hyra på 241 000 och i tider där inte en coronapandemi stänger ner verksamheter så arbetar bibliotekspersonal 40 timmar per vecka i Granloholm med det är ibland flera olika personer som jobbar samtidigt.

En ny översiktsplan är under framtagande. Ett samrådsförfarande kommer att starta under våren och pågå cirka två månader. Samrådet blir sannolikt digitalt. Sara Lindblom och Sanna Jonsson kommer hålla rådet uppmärksamma på när samrådet startar och hur du som privatperson eller förening kan lämna synpunkter på handlingarna.

Då inga frågor hade inkommit i anslutning till det utskickade trafikförsörjningsprogrammet utgick punkten från programmet. Om någon har frågor i efterhand kan de mejlas till sara.lindblom@sundsvall.se. Frågorna tas om hand vi nästa möte eller besvaras direkt av ansvarig tjänsteman, allt beroende på frågornas komplexitet.

Inget övrigt.

Sanna Jonsson tackar för dagens möte och avslutar därmed mötet.

Kontakt

Sara Lindblom Folkhälsosamordnare, koncernstaben, strategisk samhällsutveckling

060-19 89 95

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.