Visselblåsning

Visselblåsarfunktionen vid Sundsvalls kommunkoncern syftar till att få information om eventuella oegentligheter, och att dessa ska hanteras skyndsamt.

Riktlinje för visselblåsning 2020-06-08. pdf

Frågor och svar om visselblåsarfunktionen:

Datum för fastställande av visselblåsarfunktionen beslutades den 10 september 2018 av Kommunstyrelsen.

Visselblåsarfunktionen vid Sundsvalls kommunkoncern syftar till att få information om eventuella oegentligheter, och att dessa ska hanteras skyndsamt. Visselblåsarfunktionen är ett komplement till andra kanaler, som exempelvis medarbetare till chef, eller chef till chef. Det är viktigt att understryka att funktionen inte ersätter några kanaler utan utgör ett komplement till andra kanaler.

Underlag för beslut och förslag till riktlinjen togs fram av dåvarande jurister och kanslichef vid kommunstyrelsekontoret. Riktlinjen för visselblåsare är också ett komplement till Kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar till reglemente för intern kontroll den 15 september 2010.

En oegentlighet kan beskrivas som något otillåtet eller olagligt. Hit räknas inte rena frågor om kränkande särbehandling eller arbetsmiljörelaterade frågor som har egna riktlinjer för utredning.

Ansvarig jurist gör en initial bedömning av den lämnade informationen. Kommundirektören beslutar sedan om informationen ska hanteras enligt riktlinjen för visselblåsare. Är så fallet lämnar kommundirektören informationen till ansvarig verksamhet (nämnd, bolag, styrelse, förvaltning) med rekommendation eller förslag på åtgärder. Förslag på åtgärd diskuteras med ansvarig jurist. Ansvarig verksamhet gör en utredning och beslutar om eventuella åtgärder. Åtgärder och eventuella konsekvenser återrapporteras till ansvarig jurist.

När ärendet har överlämnats med rekommendation till hantering upphör kommunstyrelsekontorets ansvar för ärendet. Ansvaret övertas av verksamheten som efter avslutad hantering återrapporterar resultat och vidtagna åtgärder till kommunstyrelsen..

Riktlinjen för visselblåsning ses kontinuerligt över. Det är en del av det politiska beslutet när den infördes.

 

Mer läsning

Här kan du läsa en artikel om visselblåsning som tidigare publicerats i personaltidningen Skopet: “Kommunjuristen: Då ska du vissla”.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.