Eget dricksvatten

Om du inte har kommunalt vatten måste du ordna vatten på annat sätt. Det vanligaste är att man har en borrad brunn eller en grävd brunn.

Här kan du som producerar eget dricksvatten läsa hur du tar vattenprover och vad som kan göras för att förbättra vattenkvaliteten. Miljökontoret vill gärna ha kopior på analysresultaten för att få en bättre bild på vattenkvaliteten i kommunen. Registrera också gärna din brunn i det nationella brunnsregistret.

Lukt och smak kan avslöja ett sämre dricksvatten, men det räcker inte alltid för att säkerställa att vattnet är säkert. Det krävs provtagning och analys av både mikrobiologiska och kemiska parametrar.

Livsmedelsverket rekommenderar analys minst vart tredje år om brunnen förser en eller två familjer med vatten, och en gång per år om brunnen förser tre eller fler hushåll med vatten.

Proverna visar om vattnet innehåller mikroorganismer och kemiska ämnen som inte bör vara där, men som inte alltid utgör en direkt hälsofara. Proverna kan även visa om vattnet kan missfärga tvätt, särskilt vittvätt, eller om det riskerar att sätta igen dricksvattenledningar i huset.

Det finns stöd för bedömning, men ingen lagstiftning som reglerar kvaliteten för eget dricksvatten.

Grundvattennivå och nederbörd är vanliga orsaker till variation i dricksvattenkvaliteten. Det är därför viktigt att kontinuerligt ta prover för att se vad som är brunnens normala vatten och vad som är normala eller onormala variationer. Detta har betydelse för om desinfektion eller om filter behöver installeras.

Utrustning för analys av dricksvatten kan beställas från flera olika företag (Miljökontoret tar inte emot och analyserar vattenprover). Miljökontoret lyfter inte fram enskilda företag, men det är lämpligt om laboratoriet är ackrediterat för den aktuella analysen.

Här finns en länk till SWEDAC ackrediteringsregister med laboratorier över hela Sverige.

Vilka parametrar som bör analyseras kan skilja från brunn till brunn. Miljökontoret rekommenderar att både mikrobiella och kemiska parametrar analyseras samtidigt.

Vanligtvis finns färdiga analyspaket som ofta anpassade till Livsmedelsverkets rekommendationer. Utifrån tidigare resultat kan det också finnas behov att undersöka andra specifika parametrar, exempelvis radon.

Laboratoriet brukar skicka kylväska, flaskor och isklampar till fastighetsägaren tillsammans med instruktioner för hur provet ska tas och skickas in. Följ instruktionerna, vid frågor kontakta företaget.

Resultatet ser olika ut beroende på vilka parametrar som analyserats.

Laboratoriet bör bedöma om provet är:

  • Tjänligt
  • Tjänligt med anmärkning
  • Otjänligt.

Resultatet tjänligt med anmärkning eller otjänligt betyder att dricksvattnets kvalitet behöver ses över, exempelvis genom att utreda orsaken till kvalitetsförsämringen. Miljökontoret rekommenderar att fastighetsägare vidtar åtgärder om dricksvattnet inte är tjänligt.

Kontakta en fackman för eventuell felsökning och/eller åtgärdsförslag.

Informationen om eget dricksvatten är en del i miljökontorets projekt Vatten i världsklass, som ska resultera i sammanställning av analysdata från dricksvattenbrunnar i Sundsvalls kommun.

Men för att kunna dra säkra slutsatser behöver mer analysdata samlas in. Skicka in dina analysresultat till miljökontoret, eller ännu hellre, låt laboratoriet skicka en kopia.

Analysresultaten används för att skapa en överblicksbild över vattenkvaliteten i kommunen. Något som kan ge bättre underlag för framtida utbyggnad av det kommunala dricksvattennätet.

Ett sämre dricksvatten går att få bättre. Valet av metod och utrustning kan variera mycket och kan endast avgöras utifrån specifika behov. Det är en fördel om flera dricksvattenprover finns som underlag, så att du kan välja rätt teknik och utrustning för att kunna avhjälpa kvalitetsbristen.

En bra checklista från Livsmedelsverket vid inköp av till exempel filter är:

  • Begär in skriftliga offerter från flera olika företag
  • Begär referenser från filterleverantören
  • Begär funktionsgaranti på åtgärden. En funktionsgaranti ska säkerställa att filtret löser ditt ursprungliga problem med dricksvattnets kvalitet och inte skapar andra problem som mikrobiologisk aktivitet eller korrosion
  • Följ upp den installerade vattenreningen genom att ta prov på dricksvattnet en period efter det att vattenreningen installerats.

Här finns Livsmedelsverkets råd om hur du kan sköta din brunn för att dricksvattnet ska ha bra kvalitet.

Livsmedelsverket har gett ut råd för hur en brunn kan skyddas och vad som kan vara bra att tänka på. Se länkarna nedan för mer information.

För att ytterligare skydda dricksvattnet kan varje fastighetsägare registrera brunnen i det nationella Brunnsarkivet. Fördelarna är flera. Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till brunnen. Kommunen kan också ta hänsyn vid framtagande av översiktsplaner, detaljplaner och andra förändringar. En registrering ökar också chanserna för räddningstjänsten att skydda brunnen om en miljöolycka inträffar.

Att registrera brunnen och lämna information om dess kvalitet och kvantitet bidrar också till bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden i kommunen. Detta är ett viktigt planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

Här registrerar du in din brunn.

Torka och sjunkande grundvattennivåer kan göra att brunnar sinar. Det kan också innebära att dricksvattnets smak, lukt och färg förändras.

Kontrollera tillgången och anpassa uttaget av dricksvatten därefter.

Att fylla på en sinad brunn brukar inte vara en hållbar lösning i längden. Om grundvattennivån har sjunkit och marken är torr kommer inte brunnen inte återfyllas. Det kan tyvärr innebära att en ny brunn kan behöva installeras.

Livsmedelverkets råd till brunnsägare vid torka.

Det finns dels rekommendationer dels lagstiftning för eget dricksvatten. Här kan de se vad som gäller för din brunn.

Rekommendationer

Om en brunn inte försörjer fler än 50 personer, producerar mer än 10 kubikmeter vatten per dygn eller sker inom en offentlig eller del av en kommersiell verksamhet, finns endast rekommendationer. Miljökontoret ger gärna stöd med rekommendationerna och med att läsa och tolka analysresultat.

Lagstiftning

Miljökontoret har ett kontrollansvar för dricksvattenanläggningar som försörjer fler än 50 personer eller producerar mer än 10 kubikmeter vatten per dygn.

Kontrollansvaret sträcker sig också till offentliga och del av kommersiella verksamheter. Det omfattar då det kommunala dricksvattnet, men ibland även fastighetsägare som har en egen brunn samt hyr ut bostäder där dricksvatten ingår.

Anläggningarna ska registreras hos miljökontoret och måste uppfylla vissa lagstiftningskrav. Miljökontoret hjälper gärna till med registreringen.

Här finns Livsmedelsverkets information om lagstiftning för eget dricksvatten.

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.