Granskningsutlåtande och strategisk miljöbedöming

Översiktsplan Sundsvall 2040

september 2022

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 


 


Innehåll

1.     Om särskilt utlåtande. 5

Vad är ett särskilt utlåtande?. 5

Vad är en särskild handling om strategisk miljöbedömning. 5

Antagandehandling för Översiktsplan Sundsvall 2040. 5

2.     Granskning av Översiktsplan Sundsvall 2040. 7

Så här genomfördes granskningen. 7

Information om granskning. 7

3.     Sammanfattning av inkomna granskningsyttranden och svar på dessa. 9

4.     Ändringar i översiktsplanen efter granskning. 10

Lokal utvecklingsinriktning avsnitt 3.2. 10

Generella riktlinjer, avsnitt 4.1. 10

Mångfunktionell bebyggelse stad/tätort, stadslivsstråk/lokalt centrum och stadskärna MBT, MBC, MBK   10

Mångfunktionell bebyggelse stad/tätort MBT, avsnitt 4.2.1. 10

Mångfunktionell bebyggelse stadskärna MBK, avsnitt 4.2.2. 12

Mångfunktionell bebyggelse stadslivsstråk/lokalt centrum MBC, avsnitt 4.2.3. 12

Mångfunktionell bebyggelse verksamhet MBV, avsnitt 4.2.4. 12

Småskalig bebyggelse SBS-u, avsnitt 4.2.6. 12

Verksamhet industri företagande VIF, avsnitt 4.2.7. 13

Transportintensiv verksamhet, VIT-u, avsnitt 4.2.8. 13

Större väg TIV, avsnitt 4.3.1. 13

Järnväg TIJ, avsnitt 4.3.2. 13

Resecentrum hållplats TIR, avsnitt 4.3.4. 14

Vindkraft, TAV avsnitt 4.4.1. 14

Avloppsanläggningar TAA, avsnitt 4.4.3. 14

Grönområde och park GPP, avsnitt 4.5.1. 14

Landsbygd tätortsnära kulturlandskap LBK, avsnitt 4.6.1. 14

Landsbygd övrig LBY, avsnitt 4.6.3. 14

Landsbygdsutveckling, LIS-områden där samtliga dispensskäl kan prövas, avsnitt 5.3. 14

Landsbygdsutveckling, LIS-områden för utveckling av besöksnäring avsnitt 5.4. 15

Natur och friluftsliv, tätortsnära friluftsområde NFF, naturområde NFN samt landsbygd övrig LBY, 15

Ändringar av redaktionell karaktär 15

5.     Strategisk miljöbedömning. 16

5.1 Så har miljöaspekterna integrerats i planen. 16

5.2. Så har hänsyn tagits till miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) och inkomna synpunkter 16

5.3. Skälen för att planen har antagits i stället för de alternativ som övervägts. 17

Avvikelse från Länsstyrelsens yttrande. 17

Ostkustbanan, OKB.. 18

Ny lokalisering av E14. 18

Vindkraft 18

Gröna ytor 18

5.4. Åtgärder som planeras för att övervaka och följa upp den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför 18

Bilagor 20

1.     Sändlista granskningsutskick. 21

2.     Kungörelseannons. 24

3.     Teckenförklaring till markanvändningskartan. 25

4.     Inkomna granskningsyttranden och svar på dessa. 27

 


 

1.  Om särskilt utlåtande

Vad är ett särskilt utlåtande?

Ett särskilt utlåtande liknar samrådsredogörelsen men beskriver granskningstiden, de synpunkter som kommer in under granskningen och ändringar som görs från granskningsperioden och fram till att översiktsplanen antas av kommunfullmäktige.

Plan och bygglagen säger att

17 §   Efter granskningstiden ska kommunen i ett särskilt utlåtande sammanställa de synpunkter som kommit fram och redovisa de förslag som synpunkterna gett anledning till.

Vad är en särskild handling om strategisk miljöbedömning

När en översiktsplan antas ska det finnas en redovisning av hur den strategiska miljöbedömningen gått till. En strategisk miljöbedömning är en process som beskriver hur miljöaspekter och miljöhänsyn hanteras i tex en översiktsplan. Miljöbalken säger att:

16 §   I ett beslut att anta en plan eller ett program som omfattas av kravet på strategisk miljöbedömning eller i en särskild handling i anslutning till beslutet ska det finnas en redovisning av

   1. hur miljöaspekterna har integrerats i planen eller programmet,

   2. hur hänsyn har tagits till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter,

   3. skälen för att planen eller programmet har antagits i stället för de alternativ som övervägts, och

   4. vilka åtgärder som planeras för att övervaka och följa upp den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför. Lag (2017:955).

 

17 §   Den som har antagit en plan eller ett program som omfattas av kravet på strategisk miljöbedömning ska informera allmänheten och de myndigheter och kommuner som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda om antagandet och göra planen eller programmet, beslutet och den redovisning som avses i 16 § tillgängliga för dem.

Lag (2017:955).

Antagandehandling för Översiktsplan Sundsvall 2040

Det här dokumentet har sammanställts efter granskningstiden av Översiktsplan Sundsvall 2040. Dokumentet bör läsas tillsammans med övriga planhandlingar för att få ett sammanhang. Översiktsplan Sundsvall 2040 är digital och planhandlingen finns på:

www.karta.sundsvall.se/op2040

Antagandehandlingarna finns också som pdf. Planen ingår följande handlingar:

1.      Översiktsplan Sundsvall 2040 – antagandehandling (textdel)

2.      Kartbilaga antagandehandling

3.      Hållbarhetsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning

4.      Granskningsyttrande Länsstyrelsen

5.      Granskningsutlåtande och strategisk miljöbedömning (detta dokument)

6.      Samrådsredogörelse

7.      Sundsvallsregionen utvecklingsinriktning

Dessutom finns planeringsunderlag med relevans för översiktsplaneringen här:

www.sundsvall.se/planeringsunderlag

 


 

2.  Granskning av Översiktsplan Sundsvall 2040

Så här genomfördes granskningen

Den 19 april 2022 beslutade Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott att granskning för planförslaget skulle inledas senast den 27 april och pågå till den 27 juni.

Översiktsplan Sundsvall 2040 är helt digital. Alla kartor och handlingar finns här:

www.sundsvall.se/op2040

Granskningshandlingen finns också att se här:

·         Ditt närmaste bibliotek där du kan låna dator

·         Kulturmagasinet

Under granskningstiden hölls två dagars drop-in, 31 maj och 8 juni 2022, där man kunde ställa frågor och diskutera med tjänstepersoner och politiker. Drop-in hölls i kommunhusets foajé. De vara bara några enstaka personer som tog tillfället att besöka oss.

Det har funnits möjligheter att lämna synpunkter skriftligt via e-tjänst i den digitala översiktsplanen, via e-post eller via vanligt postbrev. Alla inkomna yttranden har diarieförts och sammanställts i denna handling.

Information om granskning

Granskningen har kungjorts i Sundsvalls tidning och via kommunens digitala anslagstavla i enlighet med gällande lagstiftning. Kungörelse gjordes fredag den 22 april 2022.

Information har under hela planprocessen funnits på sidan https://sundsvall.se/samhallsplanering-och-trafik/samhallsbyggnad-och-planering/oversiktsplan/pagaende-oversiktsplanering/

Missiv om granskning har också skickats ut till ett stort antal som media, myndigheter, företag, föreningar, politiska partier, grannkommuner, tjänstespersoner som deltagit i framtagandet av planen och till samtliga som lämnat synpunkt under samrådstiden.

Länsstyrelsen har samordnat statens intressen, dvs de yttranden som kommer från statliga myndigheter i såväl samrådsskedet som granskningsskedet. Följande myndigheter har Länsstyrelsen samordnat i sitt yttrande:

·         Energimyndigheten

·         Försvarsmakten

·         Havs- och vattenmyndigheten

·         Luftfartsverket

·         Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

·         Post- och telestyrelsen

·         Sametinget

·         Skogsstyrelsen

·         Statens geotekniska institut

·         Sveriges geologiska undersökning

·         Sjöfartsverket

·         Svenska kraftnät

·         Tillväxtverket

·         Trafikverket

 


 

3.  Sammanfattning av inkomna granskningsyttranden och svar på dessa

Alla inkomna synpunkter och svar finns beskrivna i bilaga 4 Inkomna granskningssynpunkter och svar på dessa. En sammanfattning av de viktigaste ändringarna i antagandehandlingen jämfört med granskningshandlingen finns i kapitel 4 i denna PM.

Inga ändringar bedöms vara av väsentlig karaktär, vilket innebär att planen inte behöver granskas igen, enligt plan- och bygglagen 3 kap. 18 §. De mindre ändringar som genomförts har gjorts i linje med lämnade synpunkter eller har varit av enklare karaktär som korrigerade skrivfel och bedöms inte vara i strid med andra lämnade synpunkter.

 


 

4.  Ändringar i översiktsplanen efter granskning

Kommunala mål, avsnitt 2.3

Texten om 5000 nya jobb har reviderats.

Lokal utvecklingsinriktning, avsnitt 3.2

Behov av broar vid Selångerfjärden, Badhusparken och Kvissleby läggs till.

Konsekvenstexterna för utvecklingsstråk på landsbygden uppdateras med avseende på behov av investeringar.

Saknad länk vid Fågelberget läggs till.

Generella riktlinjer, avsnitt 4.1

Generell riktlinje 8 om dagvattenrenings justeras språkligt.

Riktlinje 13 om risker arbetas om och kompletteras.

Riktlinje 14 om magnetfält justeras.

Riktlinje 21 om förorenad mark justeras så att problemet med PAH blir tydligare.

Ny generell riktlinje, nr 22 om jordbruksmark. Samtidigt flyttas motsvarande riktlinje från MBT, LBY och LBK. Riktlinjen om jordbruksmark gäller all markanvändning i hela kommunen.

Mångfunktionell bebyggelse stad/tätort, stadslivsstråk/lokalt centrum och stadskärna MBT, MBC, MBK, avsnitt 4.2.1, 4.2.3, 4.2.3

Riktlinje om strandskydd och avstånd till hållplats ändras så att ordet aktuell tas bort framför ordet hållplats.

Mångfunktionell bebyggelse stad/tätort MBT, avsnitt 4.2.1

Riktlinje för alla MBT formuleras om så att språket blir tydligare ang dagvatten

MBT-u Stöde och Matfors, Nedansjö kompletteras med text och riktlinjer om kulturmiljö

MBT-ä1 Rökland

Texten kompletteras med uppgifter om riksintresset för kulturmiljö.

Ny riktlinje om att inventera lokaler för mnemosynefjäril och att inventering får utföras i samband med detaljplanearbete samt inventering av natur och kulturmiljö för att inte skada riksintressena.

MBT-ä4

Text om VA tas bort.

MBT-ä5

Text om VA tas bort.

Text och riktlinje om kärnområde för natur och motionsspår justeras.

MBT-ä6

Text och konsekvenser om området uppdateras

MBT-ä7 och ä8

Konsekvenstexten uppdateras med uppgifter om att det är kostsamt att ansluta till allmänna VA-nätet då det behövs förstärkningar i befintligt VA-ledningsnät.

MBT-ä9

Texten kompletteras om områdets lämplighet kopplat till att området är vattenrikt.

MBT-ä12

Utredningsytan anpassas till pågående detaljplanearbete.

MBT-ä13 Strömstadsvägen

Riktlinje kompletteras med att även kolla buller från Hulivägen.

Riktlinjer om motionsspår och visuellt skydd läggs till.

MBT-ä15

Texten kompletteras med att riksintresse finns i närheten.

MBT-ä16, -ä17, -ä18 Katrinehill mfl

Konsekvenstexterna uppdateras om utpekade grönstråk och att dessa inte ska utgöra ett hinder om man hittar ett bättre läge. Förtydligar att det inte är säkert att grönstråket kan ligga i öster utan det måste avvägas mot andra intressen.

MBT-ä19

Texten uppdateras med beskrivning av den markanvändning som finns idag och riktlinjer kopplade till landskapet och kulturvärden.

MBT-ä20

Riktlinje om kulturvärden läggs till.

MBT-ä22

Kartan justeras norrut. Området uppdateras med uppgifter om djurlivet. Konsekvenstext uppdateras.

MBT-ä30, MBT-ä31 och MBT-ä32

Riktlinjer om riksintresse kulturmiljö läggs till.

MBT-ä35

Riktlinje om terränganpassning och lövskogsbryn läggs till.

Mångfunktionell bebyggelse stadskärna MBK, avsnitt 4.2.2

Riktlinje om Stenstan ändras från att samråd bör till att samråd ska ske med antikvarisk expertis.

Riktlinje om att tillföra liv kompletteras med ordet parker.

Konsekvenstexter för Norra och Södra kajen uppdateras med avseende på utpekade parker.

Mångfunktionell bebyggelse stadslivsstråk/lokalt centrum MBC, avsnitt 4.2.3

Området i Sundsbruk vid Norra vägen byter till MBT-u då det är bättre att samla centrum där det ligger idag vid Finstavägen/Johannedalsvägen.

Mångfunktionell bebyggelse verksamhet MBV, avsnitt 4.2.4

MBV-u

Ny text om område i Nacksta. Område som är MBT och GPP markeras som MBV-u.

MBV-ä1

Texten utvecklas med att det är två angelägna intressen i konflikt – jordbruksmark och mark för företagande kopplat till Logistikparken. Området utökas något, grönstråket flyttas och VIF-ä3 minskas ner.

MBV-ä2

Texten uppdateras med att området ligger nära Hulivägen som utreds som ett alternativ till framtida E14. Text om Elinsmyran, Bosvedjeberget mm läggs till.

MBV-ä6

Texten uppdateras men information om att det funnits en hushållstipp på platsen.

MBV-ä9

Området utgår ut ÖP 2040 då det visat sig olämpligt för verksamheter.

Småskalig bebyggelse SBS-u, avsnitt 4.2.6

Texten har disponerats om för ökad tydlighet.

Texten uppdateras med behov av investeringar men att det är oklart hur finansiering ska ske. Text om att utbyggd VA och ny tåghållplats i Njurundabommen skapar ett intresse att bygga i området. Text om att Juniskär och Bergafjärden är strategiska lägen har lagts till.

Konsekvenstext om Njurundakusten har gjorts om.

Planen kompletteras med en text om Slädaviken med riktlinjer kopplade till riksintressena i området.

Verksamhet industri företagande VIF, avsnitt 4.2.7

Den inledande texten har uppdaterats för att visa att vi pekat ut stora ytor.

VIF-ä1

Kompletteras med riktlinje om att göra riskanalyser för farligt gods.

VIF-ä7

Området utökas till att omfatta ett redan utfyllt område.

VIF-ä7 och VIF-ä8

Riktlinjer om riksintresse Selångersån och Selånger Kungsnäs har lagts till.

VIF-ä13 Gårdsjön

Text läggs till om jordbruksmark, naturvärden och motionsspår.

Riktlinje om bäckar arbetas om.

I avsnitt 4.4.2 finns en text om kommunens förslag på riktlinjer för större kraftledningar och ställverk. Riktlinjer ändras så att ordet ”förnyade” stryks vilket innebär att riktlinjen omfattar alla koncessioner.

Transportintensiv verksamhet, VIT-u, avsnitt 4.2.8

Kompletteras med riktlinje om att göra riskanalyser för farligt gods.

Konsekvenser för jordbrukslandskapet läggs till.

Större väg TIV, avsnitt 4.3.1

Uppdateras med text om alla utredningsalternativ för E14

Järnväg TIJ, avsnitt 4.3.2

Riktlinje om riskutredning justeras.

Text om vad marken kan användas till när Ostkustbanan flyttas läggs till.

Texter om Malandsspåret och Ostkustbanan uppdateras.


 

Resecentrum hållplats TIR, avsnitt 4.3.4

Nytt läge för station i Bredsand läggs till. Fanns med även i föregående översiktsplan för Sundvall, ÖP2021.

TRI-ä2 kompletteras med uppgifter om att arbetet hanteras inom ramen för Trafikverkets järnvägsplan.

Vindkraft, TAV avsnitt 4.4.1

Kompletteras med att Stockåsbodarna beviljats tillstånd av miljöprövningsdelegationen.

Avloppsanläggningar TAA, avsnitt 4.4.3

Riktlinje om markföroreningar justeras.

Grönområde och park GPP, avsnitt 4.5.1

Kompletteras med en riktlinje om att gator, torg och parker ska ge plats för konst, lek, uppträdanden, fysisk aktivitet och samvaro.

Delar av NFK vid Grodtjärn blir till GPP då det bättre stämmer med nuvarandemarkanvändning.

Landsbygd tätortsnära kulturlandskap LBK, avsnitt 4.6.1

Principskiss för förtätning läggs till men också riktlinje om att lövskogsbryn ska bevaras.

Ytor för LBK kring Njurundabommen har i granskningshandlingen redovisats som NFK. Ytorna har till antagandehandlingen ändrats till LBK som de ska vara.

Landsbygd övrig LBY, avsnitt 4.6.3

Den inledande texten har uppdaterats med att skogsbruk är en viktig näring och förtydligat att man kan pröva olika typer av markanvändning inom LBY.

Principskiss för förtätning läggs till men också riktlinje om att lövskogsbryn ska bevaras.

Landsbygdsutveckling, LIS-områden där samtliga dispensskäl kan prövas, avsnitt 5.3

LIS-texten har uppdaterats med resonemang om jordbruksmark och vilken markanvändning som gäller parallellt med LIS-riktlinjerna. Texten har också förtydligats kopplat till hållbart resande.

A7 Sörfors södra Marmen har minskats ner och omfattar ingen jordbruksmark längre.

A7 och A8, texten har förtydligats med att riktlinjer för markanvändning LBK gäller och där finns riktlinjer om kulturmiljö.

LIS-område A9 kompletteras med en skrivning om att förslag till nytt vattenskyddsområde kan påverka möjligheten att utveckla område A9.

Landsbygdsutveckling, LIS-områden för utveckling av besöksnäring avsnitt 5.4

B3 Viggesjön har minskats ner, texten har justerats och riktlinjer om lövskogsbryn har lagts till.

Natur och friluftsliv, tätortsnära friluftsområde NFF, naturområde NFN samt landsbygd övrig LBY,

Text om att skogsnäring bedrivs läggs också till inom markanvändning NFN, NFF och LBY.

Ändringar av redaktionell karaktär

Riksintresse flyg har lagts till i planeringsunderlag som kartskikt och i bilaga 2 riksintressen.

Nytt lager i kartan som visar var kommunens markanvändning skiljer sig från riksintresse järnväg och där kommunen har en annan syn än Länsstyrelsen.

Stavfel och förtydliganden av språklig karaktär har också gjorts på några ställen.


 

5.  Strategisk miljöbedömning

Enligt miljöbalken 6 kap 16 ska:

I ett beslut att anta en plan eller ett program som omfattas av kravet på strategisk miljöbedömning eller i en särskild handling i anslutning till beslutet ska det finnas en redovisning av

   1. hur miljöaspekterna har integrerats i planen eller programmet,

   2. hur hänsyn har tagits till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter,

   3. skälen för att planen eller programmet har antagits i stället för de alternativ som övervägts, och

   4. vilka åtgärder som planeras för att övervaka och följa upp den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför. Lag (2017:955).

Och vidare i den 17 §

Den som har antagit en plan eller ett program som omfattas av kravet på strategisk miljöbedömning ska informera allmänheten och de myndigheter och kommuner som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda om antagandet och göra planen eller programmet, beslutet och den redovisning som avses i 16 § tillgängliga för dem.

Detta redovisas i följande avsnitt.

5.1 Så har miljöaspekterna integrerats i planen

Miljöaspekter har integrerats i hela planprocessen. I arbetsgruppen har vi gemensamt bedömt olika miljöaspekter. Dessa har sedan legat till grund för den miljökonsekvensbeskrivning som en konsult tagit fram. Det är värdefullt att få någon utomståendes bedömning av översiktsplanen. Utgångspunkten har varit kommunens vision och agenda 2030.

När hållbarhetsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning togs fram fördes dialog mellan kommunen och konsulten om sådant som kunde förbättras.

Områden har valts ut med utgångspunkt från översiktsplanens generella riktlinjer. Därefter har vi formulerat lokala riktlinjer för att kunna nå de mål som planen bygger på. Slutligen har vi beskrivit konsekvenser av föreslagna förändringar för områden med ändrad markanvändning. I vissa fall har vi även beskrivit konsekvenser för områden med utvecklad markanvändning.

5.2. Så har hänsyn tagits till miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) och inkomna synpunkter

Miljökonsekvensbeskrivningen har främst lett till att vi hanterat miljöfrågor genom olika typer av riktlinjer. Vi har också justerat utredningsområdena i översiktsplanen utifrån MKB och inkomna synpunkter. Skälen till justeringarna har varit att ta hänsyn till befintliga värden eller att helhetslösningen blir bättre.

En mängd yttranden kom in både under samråd och granskning. Hur dessa synpunkter hanterats finns beskrivet i Samrådsredogörelsen och i kapitel 3 och kapitel 4 i detta dokument. Efter samrådet har synpunkter som rör miljöfrågor tillgodosetts och ytor i planen justerats för att planen ska bli mer hållbar.

Mot bakgrund av inkomna yttranden under granskningen har vi främst reviderat text med faktauppgifter. Granskningen har också lett till att vi har lagt till riktlinjer om riksintressen för kulturmiljövård och att brukningsvärd jordbruksmark ska bevaras. Vi har också gjort flera mindre ändringar och kompletteringar av riktlinjer dels för att öka tydligheten dels för att tillgodose riksintressen för naturmiljövård och kulturmiljövård. Detta rör främst områden i Njurunda och på norra Alnö och LIS-områden. Generellt har vi undvikit att föreslå ändrad markanvändning i riksintresseområden. I de fall det finns utvecklingsförslag som berör riksintressen finns riktlinjer för att säkra riksintresset.

Efter granskningen har ett område, MBV-ä9 Stöde, tagits bort då det visat sig olämpligt då området är ett naturvårdsobjekt.

Områden som rör vindkraft togs bort efter samrådet. Det beror på att vi behöver mer underlag innan vi kan ta ställning till om områdena är lämpliga. Vi behöver också utreda vilka energislag som bäst löser energifrågan i Sundsvalls kommun.

När vi jämför de yttranden vi fick i granskningen med de vi fick i samrådet kan vi se att vi till stor del kunnat tillgodose inkomna synpunkter. Efter granskningen har vi främst justerat riktlinjer och text. Några områden har justerats något för att bättre spegla den utveckling vi tror är den bästa.

Vi har också lagt till ett avsnitt om miljökvalitetsnormer för vatten. Dessa frågor beskrivs och hanteras i respektive detaljplan och inom ramen för arbetet finns via vår VA-plan.

Inkomna synpunkter som inte hör hemma i översiktsplanen har vi skickat vidare till ansvarig enhet inom kommunen och i några fall till andra myndigheter.

5.3. Skälen för att planen har antagits i stället för de alternativ som övervägts

Fler områden för verksamheter lades till efter samrådet. Detta då vi bedömde att vi behövde mer yta på fler platser i kommunen för att tillgodose behovet under planperioden.

Avvikelse från Länsstyrelsens yttrande

I planen finns en yta som avviker från Länsstyrelsens yttrande. Det är området MBT-ä13 Strömstadsvägen som också omfattas av riksintresse för järnväg. Kommunens bedömning är att framtida järnväg inte kommer att gå i den delen som kommunen pekat ut som MBT-ä13. För att kunna bygga ut området när linjestudierna beslutats har vi därför valt att ändå peka ut ett område för bostäder, MBT-ä13. Ytan som avviker markeras i kartan. Här har ÖP-modellen, som bara tillåter en markanvändning per yta, medverkat till att vi gjort det här valet.


 

Ostkustbanan, OKB

Under arbetet med översiktsplan Sundsvall 2040 har Trafikverket fattat beslut om att lokalisera ny järnväg i väster. Detta innebär att marken inom det östra alternativet kring Njurundabommen har ersatts av annan markanvändning i kartan.

Ny lokalisering av E14

Kommunstyrelsen har i tidigare beslut förordat alternativ N2 nysträckning. Eftersom Trafikverket inte tagit ställning till vilket alternativ som förordas föreslår kommunen att samtliga alternativ för framtida E14 läggs in i markanvändningskartan. Detta för att inte försvåra framtida planering. Under hösten 2022 väntas kommunen få en ny version av lokaliseringsutredningen för E14 på remiss.

Vindkraft

Under samrådet frågade framförallt de politiska partierna efter mer underlag och mer samråd kring vindkraft. Därför tas inga nya områden för vindkraft med i antagandehandlingen. Kommunen föreslår att vi fördjupar underlaget och ser över behovet av grön energi i kommunen. Detta arbete bör ske i nära samverkan med våra grannkommuner. De eventuellt nya områdena arbetas in i översiktsplanen i en process där vi bara tittar på vindkraft. Se avsnitt 5.2.

Gröna ytor

Grönytor är viktiga för hälsa, lokalklimat, biologisk mångfald, dagvattenhantering mm. Som ett underlag till översiktsplanen gjordes ett grönytestrategiskt arbete där grönytor kartlades utifrån olika aspekter. Därefter har främst större områden och grönstråk arbetats in i markanvändningskartan. I kommande detaljplaner kan indelningen av bebyggd yta och grönyta komma att fördelas om.

5.4. Åtgärder som planeras för att övervaka och följa upp den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför

Det är inte översiktsplanen i sig som innebär en miljöpåverkan utan det som faktiskt byggs eller återställs i verkligheten. När detaljplaner tas fram används checklistor för att säkerställa att lagstiftning följs. I de fall en detaljplan innebär betydande miljöpåverkan ska en MKB tas fram för detaljplanen. När kommunstyrelsen granskar detaljplaner används checklistor kopplade till översiktsplanens riktlinjer. Avvikelser från ÖP sammanställs kontinuerligt så att vi alltid har en aktuell uppföljning.

Miljöfarliga verksamheter behöver tillstånd enligt miljöbalken där uppföljning, tillsyn och övervakning av miljöfrågorna hanteras.

Via kommunens VA-plan görs åtgärder främst kopplade till dagvattenfördröjning och dagvattenrening. Dessa utgår från att miljökvalitetsnormer för vatten ska kunna nås.

Miljökvalitetsnormer för vatten hanteras dels i kommande detaljplaner, dels via kommunens VA-plan. Här har vi gjort en förflyttning från Översiktsplan Sundsvall 2021, då vi inte hade någon VA-plan. Sedan 2014 har vi tagit fram vår första och vår andra VA-plan. Vi har också byggt en reningsanläggning för dagvatten i centrala Sundsvall. I Njurundakusten pågår utbyggnad av allmänt vatten och avlopp som kommer att medverka till minskad näringsbelastning i havsfjärdarna.

Miljökvalitetsnormer för luft hanteras via kommunens åtgärdsprogram för luft. Vi har tidigare haft problem med både kvävedioxid och partiklar. Halterna av kvävedioxid har gått ner och numera omfattar åtgärdsprogrammet bara partiklar.

Översiktsplanen har granskats utifrån Sveriges klimatkommuners ”Klimatkommunernas 13 uppgifter” om att ställa om till ett klimatneutralt Sundsvall. Genom att planera och bygga efter översiktsplanen har vi möjlighet att planera för ett klimatneutralt Sundsvall. Därutöver arbetar kommunen med en Klimat- och energiplan som också ska bidra till att nå klimatneutralitet. Ex har byggmaterial stor påverkan på klimatet. Dock styrs val av byggprodukter bättre via kommunens upphandling än via översiktsplanen.

Kommunen arbetar systematiskt med årliga uppföljningar inom ramen för kommunens miljöstrategiska program. I programmet finns mätbara parametrar som kan följas upp och jämföras mellan olika år.


 

Bilagor

1.      Sändlista granskningsutskick

2.      Kungörelseannons

3.      Teckenförklaring till markanvändningskartan

4.      Inkomna yttranden och svar på dessa


 

1.  Sändlista granskningsutskick

 

Myndigheter

Länsstyrelsen i Västernorrlands län (samordnar yttrande för statliga myndigheter)

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, Din Tur

Polisen

Region Gävleborg

Region Västernorrland

 

Media

Sundsvalls Tidning

Sundsvalls Nyheter

Lokala nyheter Västernorrland

Sveriges Radio Västernorrland

 

Företag och föreningar

Alnöföretagarna

Amasten

Diös

E.ON

Eolus vind

Fastighets AB Balder

Fastighetsägarna Mittnord

Företagarna Sundsvall

Företagarna Västernorrland

Handelskammaren

Hedern

Holmen vind

HSB

Kubal

Lantbrukarnas riksförbund, LRF

Lilium

Matfors företagarförening

Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge

Nouryon

Njurundaföretagarna

NP3

Samebyarna

SCA

Sidsjö fastigheter

Skanova Accessnätsplanering

SP fastigheter

Stenstan företagarförening

Stöde företagarförening

Sundsvall handel

Sundsvalls bostäder

Svedin AB

Teliasonera Mobile Networks AB

Tvättbjörnen

Vasa vind

 

Kommunala bolag och nämnder

Barn- och utbildningsnämnden

Individ och arbetsmarknadsnämnden

Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden

Lantmäterinämnden

Medelpads Räddningstjänstförbund

Miljönämnden

Mitthem

MittSverige Vatten och Avfall AB

Näringslivsbolaget

REKO Sundsvall

SKIFU, Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB

Stadsbacken AB

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsutveckling i Sundsvall AB

Sundsvall Elnät AB

- elnät

- Servanet

Sundsvall Energi AB - fjärrvärme

Sundsvall logistikpark

Sundsvalls Hamn AB

Sundsvall-Timrå flygplats

Vård- och omsorgsnämnden

Överförmyndarnämnden

 

Politiska partier

Centerpartiet

Kristdemokraterna

Liberalerna

Miljöpartiet

Moderaterna

Socialdemokraterna

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet

 

Grannkommuner

Bräcke kommun

Hudiksvalls kommun

Härnösands kommun

Nordanstigs kommun

Ragunda kommun

Sollefteå kommun

Timrå kommun

Ånge kommun

 

Övriga för kännedom

Styrgruppen för översiktsplan Sundsvall 2040

Stadsbyggnadskontorets avdelningar

- planavdelningen

- byggavdelningen

- gatuavdelningen

- mark- och exploateringsavdelningen

- parkavdelningen

Agneta Davidsson, Trafikverket

Amanda Nederman, Stadsbyggnadskontoret, gatuavdelningen

Anders Bolin, Stadsbyggnadskontoret, stadsarkitekt

Anna Axling, Stadsbyggnadskontoret, planavdelningen

Anna Molin, Kultur och fritidsförvaltningen, kulturfrågor

Anna-Karin Ohlsson, Kommunstyrelsekontoret, Drakfastigheter, lokalstrateg

Anneli Wikner, MittSverige Vatten och avfall

Ansvariga för områdesplaner, Ett Sundsvall som håller ihop

Daniel Lundberg, Kommunstyrelsekontoret, bostadsförsörjning

David Forslund, Stadsbyggnadskontoret, planavdelningen

Elin Berglund, Kultur och fritidsförvaltningen lokalstrateg

Erik Norin, MittSverige Vatten och avfall

Eva-Mari Tyberg

Funktionshindersrådet, Sanna Jonsson, Sara Lindblom

Hans Erik Ohlsson, Sundsvall Energi

Hans Olov Åström,Trafikverket

Helene Svang, Stadsbyggnadskontoret, planavdelningen

Henrik Rinstad, Kommunstyrelsekontoret, processledare

Ingela Öhrling, Trafikverket

Jessica Peters, Miljökontoret

Katarina Palmgren

Kommunala pensionärsrådet, Niklas Säwén, Caroline Grafström

Lars Osseén, Sundsvall Energi

Louise Bergström, Stadsbyggnadskontoret, gatuavdelningen

Maria Esping, Miljökontoret

Mats Abramsson, Vård- och omsorgsförvaltningen, lokalstrateg

Magnus Steggo, Servanet

Malin Holmkvist, Stadsbyggnadskontoret, mark och exploatering

Mattias Strömbom, Stadsbyggnadskontoret, mark och exploatering

Niklas Bergström, Stadsbyggnadskontoret, gatuavdelningen

Patrik Gustafsson, Sundvall Energi

Per-Henrik Fräjdin, Trafikverket

Peter Lindström, Sundvall Energi

Pia Fjällmo, Kultur och fritidsförvaltningen

Rådet för social hållbarhet, Sara Lindblom

Skönhetsrådet, Anders Hedenius

Stina Feil, Stadsbyggnadskontoret, gatuavdelningen

Sundsvalls natur- och friluftsråd, Anders Erlandsson

Tommy Lerstrand, Kultur och fritidsförvaltningen, fritidschef

Trygghetsrådet, Helen Otterström

Ulrika Scherman, Barn- och utbildningsförvaltningen, lokalstrateg

Ulrika Sundgren, Trafikverket

Unga magasinet, Rebecca Lampinen

Ylva Jakobsson, Miljökontoret

 

 

Samtliga som lämnat synpunkt och kontaktuppgifter i samrådet


 

2.  Kungörelseannons

3.  Teckenförklaring till markanvändningskartan

Färg

Beteck-
ning

Kategori

Underkategori

Boverkets bestämmelsekod

 

MBT

Mångfunktionell bebyggelse

Stad/tätort

OP_MVA_MB

 

MBK

Mångfunktionell bebyggelse

Stadskärna

OP_MVA_MB_Stadskarna

 

MBC

Mångfunktionell bebyggelse

Stadslivsstråk/lokalt centrum

OP_MVA_MB_Centrum

 

MBV

Mångfunktionell bebyggelse

Verksamheter

OP_MVA_MB_Verksamhet

 

MBB

Mångfunktionell bebyggelse

Begravningsplats

OP_MVA_MB_Begravningsplats

 

SBS

Sammanhängande bostadsbebyggelse

Småskalig

OP_MVA_SB

 

VIF

Verksamheter

Industri/företagsområde

OP_MVA_VI_Foretagsomrade

 

VIT

Verksamheter

Transportintensiv verksamhet

OP_MVA_VI_TransportintensivVerksamhet

 

VIB

Verksamheter

Större besöksanläggning

OP_MVA_VI_Besoksanlaggning

 

VIM

Verksamheter

Bergtäkt

OP_MVA_VI_Materialutvinning

 

TIV

Transportinfrastruktur

Större väg

OP_MVA_TI_Vag

 

TIJ

Transportinfrastruktur

Järnväg

OP_MVA_TI_Jarnvag

 

TIF

Transportinfrastruktur

Farled

OP_MVA_TI_Farled

 

TIR

Transportinfrastruktur

Resecentrum/tåghållplats

OP_MVA_TI_Resecentrum

 

TIA

Transportinfrastruktur

Broreservat

OP_MVA_TI_Broreservat

 

TIH

Transportinfrastruktur

Hamnområde

OP_MVA_TI_Hamn

 

TAV

Teknisk anläggning

Vindkraft

OP_MVA_TA_Energiproduktion

 

TAE

Teknisk anläggning

Större kraftledning/ställverk

OP_MVA_TA_Energiforsorjning

 

TAA

Teknisk anläggning

Avloppshantering

OP_MVA_TA_Avloppshantering

 

TAM

Teknisk anläggning

Materialåtervinning/deponi

OP_MVA_TA_Materialatervinning

 

GPP

Grönområde och park

Park/grönstråk

OP_MVA_GP_Park

 

GPA

Grönområde och park

Avskärmande grönska

OP_MVA_GP_A

 

NFK

Natur och friluftsliv

Kärnområde natur/friluftsliv

OP_MVA_NF_Karnomrade

 

NFF

Natur och friluftsliv

Tätortsnära friluftsområde

OP_MVA_NF

 

NFN

Natur och friluftsliv

Natur/vildmarksområde

OP_MVA_NF_Naturomrade

 

LBK

Landsbygd

Tätortsnära kulturlandskap

OP_MVA_LB_A

 

LBT

Landsbygd

Turism/rekreation

OP_MVA_LB_Turism

 

LBY

Landsbygd

Övrig landsbygd

OP_MVA_LB

 

VAH

Vatten

Hav

OP_MVA_VA

 

Symbol

Status

Förklaring

Ingen ram

Pågående

Färdigbyggda områden eller annan yta där inga särskilda utvecklingsplaner finns för användning av mark/vatten.

Utvecklad

Detaljplan finns men utbyggnad eller utveckling fortgår alternativt där utveckling är möjlig men det krävs ändring av detaljplan. Kan också avse utvecklingsområde utanför detaljplanelagt område.

Ändrad

Platser där översiktsplanen föreslår en annan markanvändning jämfört med gällande detaljplan eller jämfört med vad området används till idag.

 


 

4.  Inkomna granskningsyttranden och svar på dessa

Tack för alla fakta, positiva omdömen och förslag på förbättringar. Av utrymmesskäl har vi valt att inte ta med allt detta i sin helhet då det skulle göra sammanställningen väldigt omfattande.

I denna bilaga hittar ni alla inkomna granskningsyttranden och de svar vi sammanställt för dessa. Yttrandena är indelade i grupper efter var yttrandet kommer ifrån. Numret avser det löpnummer respektive yttrande har i kommunens ärende KS-2022-00275 Granskning av översiktsplan Sundsvall 2040, ÖP2040.