Pågående översiktsplanering

Nu finns ett samrådsförslag till ny översiktsplan med sikte på utvecklingen till år 2040. Välkommen att lämna synpunkter fram till den 30 september 2021!

Nyt on uuden kaavoitussuunnitelman neuvonpitoehdotus julkaistu ja sen kehitystähtäin ulottuu vuoteen 2040 asti. Olet tervetullut jättämään mielipiteesi ehdotuksesta viimeistään 30. syyskuuta 2021!

Ehdotus uudeksi kaavoitussuunnitelmaksi

Ehdotus uudeksi kaavoitussuunnitelmaksi – Kaavoitussuunnitelma Sundsvall 2040 – koskee koko Sundsvallin kuntaa. Uusi kaavoitus on täysin digitaalinen ja sovelletettu Ruotsin Asuntoviraston uuden kaavoitusmallin mukaisesti

Sundsvallin kunnassa käsitellään monia tärkeitä, suunnitteluun liittyviä kysymyksiä tulevien vuosien varalle: Tarvitsemme lisää asuntoja, fossiilivapaista energian tuotantotiloista on kysyntää ja infrastruktuuria täytyy kehittää. Ilmasto, biologinen monimuotoisuus ja sosiaalinen kestävä kehitys on otettava huomioon. Tavoitteenamme on viihtyisä ja kehittyvä kunta, jonne ihmiset haluavat muuttaa. Meidän on myös suunniteltava taloudellista kestävyyttä pitkällä tähtäyksellä.

Täältä löydät neuvonpitoehdotuksen Kaavoitussuunnitelma Sundsvall 2040

Tämän sivun ruotsinkielisestä versiosta käy ilmi kaikki neuvonpitoehdotukseen oheistetut pdf-dokumentit.  Myös neuvonpitoehdotuksen tekstitykset sekä hahmoitetut kartat löytyvät sieltä ja mahdollistaa paperille tulostamisen sekä arkivoinnin. Suosittelemme tosin, että käytät ensikädessä ylläolevaa verkkosivustoa, sillä on helpompi ymmärtää miten kartat ja tekstitykset liittyvät toisiinsa. Lue kaavoitussuunnitelma tietokoneelta tai suuremmalta näytöltä sillä älypuhelimella on vaikea nähdä kaikkia otsikoita.

Jätä mielipiteesi kunnanhallitukselle viimeistään 30. syyskuuta.

Oletko sitä mieltä, että kaavoitussuunnitelmaa pitäisi muuttaa ennen kuin kunnanvaltuusto sen hyväksyy? Siinä tapauksessa voit lähettää mielipiteesi meille. Kaikki mielipiteet kirjataan julkisina asiakirjoina ja niistä tehdään kooste neuvonpitoselvitykseen. Nämä puolestaan luovat pohjan, jota voidaan työstää kaavoitussuunnitelmaksi syksyn aikana.

Lyhyestä esittelyfilmistä voit nähdä miten yksinkertaisesti voit lähettää mielipiteesi digitaalisessa kaavoitussuunnitelmassa olevaa nappia painamalla.

Haluamme sinun käyttävän mielipidelomaketta, joka on digitaalisessa kaavoitussuunnitelmassa. Voit myös kirjoittaa tavallisen kirjeen ja lähettää sen osoitteella:

Sundsvalls kommun

Kommunstyrelsekontoret

851 85 Sundsvall

Merkitse kirjeeseesi kirjausnumero: KS-2021-00442 ja kirjoita, että se koskee ”Översiktsplan Sundsvall 2040”.

Taustaa

Vuoden 2019 syksyllä tekivät kunnan poliitikot yhteisen tavoitekuvauksen tulevaisuudesta. Tämä perustuu maailmanlaajuisiin Agenda 2030 tavoitteisiin ja niihin suunnittelukysymyksiin, jotka ovat Sundsvallin kannalta erityisen tärkeitä. Vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla olemme keskittyneet erityisen paljon aikaiseen dialogiin. Sen jälkeen olemme laatineet kaavoitussuunnitelman, josta nyt voit kertoa mielipiteesi.

Kaavoitussuunnitelma Sundsvall 2021 sekä tarkennetut selvitykset ja lisäykset tulevat jatkumaan kunnes kunnanvaltuusto on hyväksynyt uuden suunnitelman (todennäköisesti vuoden 2022 aikana). Suunnitelmaehdotuksen on ajateltu korvaavan kaikki tarkennetut kaavoitussuunnitelmat, kuten Norra kajen, Resecentrum jne. ja tuulivoimaa koskevan temaattisen lisäyksen.

Kansalaisdialogi

Sundsvallin kunnan kaavoitussuunnitelman päivitystä edeltävänä aikana olemme koonneet yhteen kunnan asukkaiden kehitysideoita. Dialogikartasta voit nähdä yli 1000 ehdotusta, joita sundsvallilaiset ja asiasta kiinnostuneet ovat jättäneet vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla ja miten eri alueita tulisi kehittää vuoteen 2040 mennessä. Tätä olemme käyttäneet inspiraation lähteenä ja pohjana uuteen kaavoitussuunnitelmaan. Siinä missä olemme kuvanneet kehitysalueita kaavoituksen tekstityksellä olemme myös kommentoineet dialogin aikaisessa vaiheessa saamiamme mielipiteitä kyseisestä alueesta.

Dialogikartta

Suunnittelupohja on päivitetty

Voidaksemme tehdä uuden kaavoitussuunnitelman olemme päivittäneet oleellisen suunnittelupohjan. Ne pdf-dokumentit, joista käy ilmi temaattiset suunnitteluedellytykset ja jotka otettiin esille Kaavoitussuunnitelma Sundsvall 2040 edeltävänä ajankohtana, tullaan korvaamaan niin pian kuin olemme pitäneet neuvonpidon uudesta suunnittelupohjasta

Tämän uuden suunnittelupohjan sisällön olemme muokanneet ”Story Map” –karttakertomukseen siten, että on helpompi ymmärtää faktatekstien ja karttapohjan yhteyttä. Se on pohjana kaavoitusehdotuksesta käytävään dialogiin koskien tavoitteita, kuvauksia tulevasta ja kehitysehdotuksia sekä suuntaviivoja. Suunnittelupohja on myös pdf-dokumenttina. Otamme mielellämme vastaan mielipiteitä myös suunnittelupohjasta neuvonpidon aikana.

Storymap – suunnittelupohja Sundsvallin kunta

Suunnittelupohja Sundsvallin kunta PDF 

Haluatko keskustella meidän kaavoitussuunnitelmaa tekevien kanssa?

Ota yhteyttä alla olevan sähköpostiosoitteen kautta, jos sinulla on kysymyksiä tai ehdotuksia:

OP2040@sundsvall.se

Voimme halutessasi soittaa sinulle.

New comprehensive plan proposal now finalised

A proposal for a new municipal comprehensive plan covering the entire City of Sundsvall has now been drafted – Översiktsplan Sundsvall 2040. This proposed new plan is 100-per-cent digital and has been prepared in line with the Swedish National Board of Housing, Building and Planning’s new model for comprehensive plans.

The City of Sundsvall is facing many important planning considerations in preparing for the years ahead: the need for more housing and for infrastructure development as well as the demand for space for fossil-free energy production. The climate, biodiversity and social sustainability also need to be taken into consideration and we must also plan to achieve long-term financial sustainability. Our overall aim is to be an attractive municipality where residents grow and thrive.

You can view the consultation proposal Översiktsplan Sundsvall 2040 here

The Swedish-language version of this page includes all of the annexes to the consultation proposal in PDF format. The proposal’s written content and general maps are also available in PDF format at the same address to facilitate downloading and archiving. Nevertheless, we recommend that you use the online documentation found at the above link as far as possible, since this will make it easier for you to understand how the maps and written content are connected. Please also read the comprehensive plan on a computer or other large screen, since it’s difficult to see all of the menus when using a smartphone.

Submit your comments to the Municipal Executive Board (Kommunstyrelsen) by 30 September

Would you like to see some amendments made to the plan proposal before it’s adopted by the Municipal Council (Kommunfullmäktige)? If so, please send us your suggestions. All feedback will be registered and archived as public documents and will be summarised in a consultation report. This feedback will then be used as a basis for revising the plan proposal during the autumn.

A brief instruction video has been created explaining the simplest way for you to submit your comments using a button located inside the digital version of the comprehensive plan.

We would be grateful if you would please use the comments form included in our digital comprehensive plan. However, if you prefer, you can also write an ordinary letter containing your comments and send it to:

Sundsvalls kommun

Kommunstyrelsekontoret

851 85 Sundsvall

Please mark your letter with the registration number KS-2021-00442 and state that it concerns comments about Översiktsplan Sundsvall 2040.

Background

Our municipal politicians developed a vision and related planning objectives during the autumn of 2019. These objectives are based on the global goals laid out in the UN’s 2030 Agenda for Sustainable Development and on planning considerations that are especially important for Sundsvall. During the first six months of 2020, our focus lay squarely on initial dialogue. We then used the period that followed to prepare a plan proposal about which you now can submit comments.

The comprehensive plan Översiktsplan Sundsvall 2021 and detailed comprehensive plans and additions now in place will continue to apply until the new plan is adopted by the Municipal Council (Kommunfullmäktige) (presumably during 2022). The proposed new comprehensive plan is intended to replace all detailed comprehensive plans, such as the plans for Norra kajen, Resecentrum and other sites, as well as the thematic addition concerning wind power.

Dialogue with local residents

As part of our preparation for updating the City of Sundsvall’s comprehensive plan, we sourced development ideas from the general public. The resulting interactive map (link below) displays over 1,000 suggestions proposed by individual Sundsvall residents and other interested parties during the first half of 2020 as to how local areas should be developed in the years leading up to 2040. We have used these suggestions as inspiration and as supporting documentation in drafting the new comprehensive plan. We have also commented on the suggestions we received during the initial-dialogue stage for the area in question as part of our descriptions of areas for development included in the text of the planning document.

Interactive map

Relevant planning material updated

In preparation for drawing up the proposed new comprehensive plan, we updated the relevant planning material used in the drafting process. The PDF documents containing thematic planning prerequisites prepared in connection with Översiktsplan Sundsvall 2021 will be replaced as soon as we have held consultation regarding the new relevant planning material.

We have summarised the new relevant planning material in a “story map” to make it easier to understand the link between the factual information and the map materials included. The Story Map is intended as a starting point for dialogue about the goals, visions, development proposals and guidelines included in the proposed new comprehensive plan. The relevant planning material is also available in PDF format. During the consultation phase, we are happy to receive your comments on the relevant planning material, also.

Story Map – relevant planning material, City of Sundsvall (in Swedish)

www.sundsvall.se/planeringsunderlag (in Swedish)

Would you like to speak with the team responsible for preparing Sundsvall’s comprehensive plan?

Please e-mail us at this address should you have any questions or suggestions:

OP2040@sundsvall.se

We would be happy to contact you via phone in response to your e-mail, if you prefer.

Nu finns ett förslag till ny översiktsplan – ÖP2040

Ett förslag till ny översiktsplan – Översiktsplan Sundsvall 2040 – har tagits fram för hela Sundsvalls kommun. Den nya planen är helt digital och anpassad efter Boverkets nya modell för översiktsplaner.

Det finns många viktiga planeringsfrågor i Sundsvalls kommun inför kommande år. Fler bostäder behövs, det finns efterfrågan på ytor för produktion av fossilfri energi och infrastrukturen behöver utvecklas. Klimat, biologisk mångfald och social hållbarhet behöver vägas in. Vi vill ha en attraktiv kommun där människor trivs och utvecklas. Vi måste också planera för en långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Här kan du ta del av förslaget till ÖP 2040: 

Här hittar du en instruktionsfilm om hur du använder den digitala översiktsplanen.

Nedan finns samrådsförslagets alla bilagor. Även samrådsförslagets texter och översiktliga kartor finns här i pdf-format som möjliggör utskrift och arkivering. Vi rekommenderar dock att du i första hand använder webblänken ovan eftersom du då lättare förstår hur kartor och texter hänger ihop med varandra. Läs översiktsplanen på en dator eller annan större skärm eftersom det är svårt att se alla menyer på en smartphone.

  1. Översiktsplan Sundsvall 2040, samrådsversion, i textform
  2. Översiktsplan Sundsvall 2040, samrådsversion, kartor
  3. Hållbarhetsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
  4. Förteckning över riksintressen och hur dessa påverkas av planförslaget (bilaga till MKB)
  5. Förteckning över miljökvalitetsnormer och hur dessa påverkas av planförslaget (bilaga till MKB)
  6. Preliminär samrådsredogörelse för tidig dialog
  7. Sundsvallsregionens förslag till gemensam utvecklingsinriktning för översiktsplaneringen

Lämna ditt yttrande till kommunstyrelsen senast den 30 september

Tycker du att planförslaget bör ändras innan det antas av kommunfullmäktige? Då kan du skicka synpunkter till oss. Allas synpunkter diarieförs som offentliga handlingar och kommer att sammanfattas i en samrådsredogörelse. De utgör sedan underlag för bearbetning av planförslaget under hösten.

Här finns en instruktionsfilm för hur du enklast gör för att skicka in synpunkter. 

Vi vill gärna att du använder det synpunktsformulär som finns i vår digitala översiktsplan. Men du kan också skriva ett vanligt brev och skicka till:

Sundsvalls kommun

Kommunstyrelsekontoret

851 85 Sundsvall

Märk då ditt brev med diarienummer: KS-2021-00442 och skriv att det gäller synpunkter på Översiktsplan Sundsvall 2040.

Bakgrund

Under hösten 2019 arbetade kommunens politiker fram en vision och målbild. Målbilden utgår från de globala målen i Agenda 2030 och de planeringsfrågor som är särskilt viktiga för Sundsvall. Första halvåret 2020 har vi haft mycket fokus på tidig dialog. Sedan dess har vi tagit fram ett planförslag som du nu kan lämna synpunkter på.

Översiktsplan Sundsvall 2021 samt fördjupningar och tillägg fortsätter att gälla ända tills den nya planen är antagen av kommunfullmäktige (sannolikt under år 2022). Förslaget till ny översiktsplan är tänkt att ersätta samtliga fördjupade översiktsplaner, såsom Norra kajen, Resecentrum med flera, och det tematiska tillägget för vindkraft.

Medborgardialog

Inför uppdatering av Sundsvalls kommuns översiktsplan har vi samlat in allmänhetens utvecklingsidéer. I dialogkartan kan du se över 1000 förslag som lämnats av olika Sundsvallsbor och intresserade under första halvåret 2020, för hur olika områden bör utvecklas med sikte på år 2040. Detta har vi använt som inspiration och underlag för den nya översiktsplanen. Där vi beskrivit utvecklingsområden i planhandlingens text har vi också kommenterat de synpunkter vi fått in i den tidiga dialogen för aktuellt område.

Dialogkarta

Planeringsunderlaget är uppdaterat

För att kunna göra en ny översiktsplan har vi gjort uppdateringar av det planeringsunderlag som är relevant. Det nya planeringsunderlaget har vi sammanfattat i en ”Story Map” (kartberättelse) så att det är lättare att förstå kopplingen mellan faktatexter och kartunderlag. Den finns som underlag för dialog om förslaget till den nya översiktsplanens mål, visioner och utvecklingsförslag och riktlinjer. Planeringsunderlaget finns också som pdf. Vi tar gärna emot synpunkter även på planeringsunderlaget under samrådstiden.

Storymap – planeringsunderlag Sundsvalls kommun

Planeringsunderlag i pdf. 

Vill du prata med oss som översiktsplanerar?

Kontakta oss via denna e-postadress om du har frågor eller förslag:

OP2040@sundsvall.se

Vi kan ringa upp dig om du vill.

Kontakt

Maria Jonasson,

översiktsplanerare

060-19 13 98

Maria.z.jonasson@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.