Pågående översiktsplanering

Nu summeras den tidiga dialogen och vi arbetar fram ett samrådsförslag till vår nya översiktsplan med sikte på utvecklingen till år 2040.

Ny översiktsplan på gång

En ny översiktsplan ska tas fram för hela Sundsvalls kommun. Hösten 2019 har kommunens politiker arbetat fram en vision och målbild. Målbilden utgår från de globala målen i Agenda 2030 och Sundsvalls särskilda förutsättningar. Första halvåret 2020 har vi haft mycket fokus på tidig dialog. Vi har nu börjat arbeta fram ett  nytt planförslag. Den nya planen kommer att vara mer digital och kommer att anpassas mot Boverkets nya modell för översiktsplaner.

Det finns många viktiga planeringsfrågor i Sundsvalls kommun inför kommande år. Fler bostäder behövs, det finns efterfrågan på ytor för produktion av fossilfri energi och infrastrukturen behöver utvecklas. Klimat, biologisk mångfald och social hållbarhet behöver vägas in. Vi vill ha en attraktiv kommun där människor trivs och utvecklas. Vi måste också planera för en långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Översiktsplan Sundsvall 2021 fortsätter att gälla ända tills den nya planen är antagen i kommunfullmäktige (sannolikt i slutet av år 2021). När den nya planen börjar gälla kommer sannolikt även de flesta fördjupade översiktsplanerna utgå (såsom Norra kajen, Resecentrum med flera).

Medborgardialog – nu sammanställs alla förslag som lämnats via dialogkartan

Inför uppdatering av Sundsvalls kommuns översiktsplan har vi samlat in allmänhetens utvecklingsidéer. I dialogkartan kan du se omkring 1000 förslag som lämnats av olika Sundsvallsbor och intresserade under första halvåret 2020, för hur olika områden bör utvecklas med sikte på år 2040.
Dialogkarta

När vi sedan tagit fram ett nytt planförslag får alla som vill en ny chans att lämna synpunkter utifrån ett konkret förslag. Detta samråd påbörjas under första halvåret 2021. Då tar vi gärna också emot synpunkter på planeringsunderlaget som beskrivs nedan.

Planeringsunderlaget är uppdaterat

För att förbereda inför nästa översiktsplan har vi gjort uppdateringar av det planeringsunderlag som är relevant. De pdf-dokument med tematiska planeringsförutsättningar som togs fram inför Översiktsplan Sundsvall 2021 kommer att ersättas så snart vi haft samråd om det nya planeringsunderlaget.

Redan nu kan du läsa utkast till det nya planeringsunderlaget. Denna gång har vi kopplat ihop pdf-dokumenten i en ”Story Map” (kartberättelse) så att det är lättare att förstå kopplingen mellan faktatexter och kartunderlag. Vi har publicerat den preliminära versionen så att den finns som underlag för dialog om den kommande översiktsplanens mål, visioner och utvecklingsförslag.

Storymap – planeringsunderlag Sundsvalls kommun

Planeringskartan

I planeringskartan finns många olika kartlager. Genom att klicka på områden kan du få mer information. När det är dags för samråd om Översiktsplan Sundsvall 2040 kommer det nya förslaget till mark- och vattenanvändning att synas i kartan. Vi jobbar med att ta fram det nya förslaget under 2020.
Planeringskartan Sundsvalls kommun

Vill du prata med oss som översiktsplanerar?

Kontakta oss via denna e-postadress om du har frågor eller förslag:

OP2040@sundsvall.se

Vi kan ringa upp dig om du vill.

Kontakt

Ulrika Edlund Planeringsarkitekt

060-19 13 49

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.