Skolskjuts

Vill du veta status på skolskjutsansökan?

I e-tjänsten kan man själv se vilken status skolskjutsansökan har. Står det att ansökan är Under behandling håller ansökan på att handläggas.

Ditt barn har rätt till skolskjuts om han eller hon går i den skola som kommunen anvisat och uppfyller reglerna i skolskjutsreglementet.

Du kan också ansöka om skolskjuts för ditt barn vid växelvis boende, särskild omständighet eller vid val till annan skola. Man får inte skolskjuts till och från fritidshem.

Ansökan om skolskjuts inför HT21

Informationen avser elever i förskoleklass, grundskola och gymnasiesärskola.
Vårdnadshavare till elever som är i behov av skolskjuts till hösten och saknar giltigt beslut behöver göra en ansökan. Detta oavsett form av skolskjuts.
Om du har ett beslut som är gäller längre än vårterminen-21 behöver du inte ansöka på nytt. Du måste ansöka om det skett någon förändring till exempel vid:
• byte av skola
• flytt
• ny eller ändrad fritidshemsplacering
• nytt eller ändrat schema för växelvis boende för eleven

Observera att vid växelvis boende så är det den förälder som har behov av skolskjuts som skickar in ansökan. Har man behov av skolskjuts från båda vårdnadshavarna ska en ansökan från respektive adress skickas in.

Ansökan görs via e-tjänst på sundsvall.se.

Ansökan om skolskjuts

Ansökan ska vara inne senast 30 april för att skolskjutsen ska börja gälla från läsårets start. Om ansökan inkommer senare kanske skolskjutsen inte kommer igång förrän efter det att terminen har börjat.

Du kan ta del av de bestämmelser som gäller i Regler för skolskjuts i Sundsvalls kommun, pdf

Vårdnadshavare till elever som saknar giltigt beslut om skolskjuts ska ansöka. Det gäller elever i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan. Som regel beviljas skolskjuts med kollektivtrafik och skolbuss för hela stadieperioden (F – 3, 4 – 6, 7 – 9). Skolskjuts med taxi eller annan speciellt anordnad skjuts beviljas normalt endast för ett läsår i taget.

Av beslutet framgår hur länge eleven har rätt till skolskjuts. Formen av skolskjuts kan dock ändras till följd av förändringar i den trafik som finns i området. Det kan vara ny linjedragning, ny tidtabell eller ändring av hållplatser.

Har ditt barn växelvis boende ska du visa det genom schema, avtal, dom eller liknande. Detta skickar du med i din ansökan.

Sök skolskjuts via e-tjänsten Ansökan om skolskjuts – grundskola

Ansökan om skolskjuts

Om du inte kan använda e-tjänsten så kan du kontakta skoladministratören på skolan eller skolskjutssamordnare per telefon 060-19 14 87 eller via mejl skolskjuts@sundsvall.se

Elev i förskoleklass till och med årskurs 3

får skolskjuts om det är minst två kilometer mellan hem och skola.

Elev i årskurs 4 till och med årskurs 9

får skolskjuts om det är minst tre kilometer mellan hem och skola.

Gymnasiesärskola

får skolskjuts om det är minst sex kilometer mellan hem och skola.

Det är oftast din skola som sköter bedömning, hantering och information om skolskjuts.

I beslutet framgår det för hur lång tid det gäller. När giltighetstiden gått ut behöver du skicka in en ny ansökan.

En ny ansökan behövs också (under beslutstiden) vid

  • flytt eller ändrade familjeförhållanden
  • ändrad omfattning av växelvis boende som påverkar schemat
  • ny eller ändrad fritidshemsplacering
  • skolbyte

Elev i kommunal grundskola får busskort via den enskilda skolans administration efter att ansökan om skolskjuts blivit godkänd. Elever i fristående grundskolor får busskort hemsänt, efter att ansökan om skolskjuts blivit godkänd.
För information om busskort för gymnasieelever se avsnittet om Elevresor: https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/resor-och-inneboende-2/elevresor/

Borttappade/förstörda skolkort

Det är väldigt viktigt att du som elev är rädd om ditt busskort. Tappar du det eller på annat sätt förstör det, kommer det att kosta 200 kr.

Har du tappat bort ditt busskort?

Gå till e-tjänsten ”Borttappat busskort Reskort Skola” om du tappat bort ditt busskort och behöver ett nytt. Du kommer i e-tjänsten att få betala en avgift via Swish eller kortbetalning. När ärendet är klart kan du vända dig till skoladministratören eller skolans expedition för att hämta ut ditt nya busskort. Om du går på fristående grundskola eller fristående gymnasium skickas busskortet med posten.
Borttappat busskort reskort skola
Om du inte kan använda e-tjänsten får du kontakta skoladministratören på skolan om du går i kommunal skola och om du går i fristående grundskola får du kontakta skolskjutssamordnaren.

Fungerar inte busskortet?

Om busskortet inte fungerar på bussen så måste du ta med kortet till skolan och lämna det till skoladministratören innan du kan få ett nytt kort. Annars räknas det som borttappat kort.

Som skolskjutsavstånd gäller den uppgift som man får vid digital mätning. Vi mäter den närmaste vägen mellan hem (tomtgräns vid in – och utfart) och skola (in – och utfart till skolområdet). Gång och cykelväg räknas med i bedömningen.

Kontakta det bolag som har hand om ditt barns skolskjuts. Åker ditt barn med lokala kollektivtrafiken finns information på Din Tur Praktiska frågor. Klicka på rubriken Hittegods.

Om en elev har behov av fritidshem efter 13 års ålder beslutas det av socialtjänsten som korttidstillsyn. Det beviljas enligt Lag om stöd till vissa funktionshindrade. (LSS)
Barn – och utbildningsnämnden ansvarar för transport mellan skola och korttidstillsyn, även kallat ”eftis”. Transporten är inte skolskjuts enligt lag, utan ett uppdrag som förvaltningen har vid sidan om.

Vad gäller?

• Alla transporter till korttidstillsyn prövas individuellt
• Transporten bedöms utifrån varje enskild elevs möjlighet
• Transporten kan ske via kollektivtrafik
• Resor kan beviljas mellan skola och korttidstillsyn
• Resor mellan hem och korttidstillsyn beviljas inte
• Även om en elev beviljats resor mellan skola och korttidstillsyn är det inte uteslutet att få skolskjuts (skjuts mellan hem och skola) de tider då eleven inte har plats på korttidstillsynen

För att beviljas resor till korttidstillsyn ska eleven

• vara skriven i Sundsvalls kommun
• vara bosatt i Sundsvalls kommun den dag som resa ska ske
• vara beviljad korttidstillsyn enligt LSS och inte ha rätt att gå på fritidshem på skolan

Läs mer i dokumentet, Regler för transport mellan skola och korttidstillsyn, pdf

Om du har synpunkter eller klagomål kring skolskjuts kan du registrera ditt ärende i vår e-tjänst.

Synpunkt och klagomål på skolskjuts

Hur ansöker man?

Ansökan om skolskjuts gör du via e-tjänst

Ansökan om skolskjuts

Om du inte kan använda e-tjänsten så kan du kontakta skoladministratören på skolan eller skolskjutssamordnare per telefon 060-19 14 87 eller via mejl skolskjuts@sundsvall.se

Vilka regler gäller?

Se Skolskjutsreglementet,pdf

Har ansökan kommit in?

Det kan du se på Mina sidor sundsvall.se när du loggar in som medborgare.

Får elever skolskjuts vid fritidshemsplacering?

Om fritidshemsplatsen är på heltid beviljas inte skolskjuts. Vid deltid kan skjuts beviljas med en resa per dag. Läs mer i Skolskjutsreglementet, pdf.

Får förskoleklasselever skolskjuts?

Ja, från och med höstterminen 2018 beviljas elever i förskoleklass skolskjuts, förutsatt att övriga regler är uppfyllda.

Får elever skolskjuts till och från annan kommun?

Nej, skolskjuts till och från annan kommun beviljas inte.

Kan man betala själv för resa med abonnerad skolbuss?

Nej, det är inte möjligt.

Hur görs avståndsmätning?

Mätningen sker via digital vägdatabas. Vi mäter den närmaste vägen mellan hem (tomtgräns vid in – och utfart) och skola (in – och utfart till skolområdet). Gång och cykelväg räknas med i bedömningen.

Hur överklagar man?

Information om hur man överklagar bifogas med beslutet. Ytterligare information kan ges av skolskjutssamordnaren telefon: 060- 19 14 87.

Om skolkortet tappas bort?

Det är väldigt viktigt att du som elev är rädd om ditt busskort. Tappar du det eller på annat sätt förstör det, kommer det att kosta 200 kr. Avgiften skickas ut via en faktura till din hemadress.

Gå till skoladministratören på din skola för att få ett nytt. Avgiften tas ut i efterhand så du blir inte utan busskort.
Är kortet utdelat av skolskjutssamordnaren vänder man sig dit.

Om det uppstår problem med skolskjutsen ?

Kontakta den egna skolan eller skolskjutssamordnaren.

Vad gäller för skolskjuts vid olyckshändelse?

Kontakta försäkringsbolag eller läs mer på kommunens webbsida om sidan Försäkringar

Kan gymnasieelev resa med abonnerad skolbuss?

Nej, det är inte möjligt.

Vad gäller vid kontant resetillägg för gymnasieelev?

Läs på kommunens webbsida om resetillägg Ekonomi,studiebidrag

Vad gäller för gymnasieelev som går i skola med riksintag?

Finns inkluderat när man har inackorderingsbidrag. Läs mer på webbsidan Inackorderingsbidrag.

Tidtabeller för upphandlade skolbussar

Nedan visas tidtabeller för upphandlade skolbussar i Sundsvalls Kommun. Klicka på den skola som bussen går till för att se tidtabeller och sträckning. För resor med kollektivtrafik hänvisar vi till Din Turs hemsida. Sidan är under uppbyggnad och kompletteras med fler tidtabeller framöver.

Morgon
Måndag – Fredag
Vivsta/Borgen 07:15
Viforsen 07:20
Rånavägen 07:25
Allsta 07:30
Paviljongvägen 07:40
St:Olof 07:50
Åkersvik 07:55

Eftermiddag
Torsdag – Fredag
S.t Olof 13:10
Paviljongvägen 13:15
Allsta 13:20
Rånavägen 13:25
Viforsen 13:30
Vivsta/Borgen 13:40

Måndag – Onsdag
S.t Olof 14:25
Åkersvik 14:30
Paviljongvägen 14:37
Allsta 14:45
Rånavägen 14:50
Viforsen 14:55
Vivsta/Borgen 15:00

Torsdag
Åkersvik 14:10
Paviljongvägen 14:15
Allsta 14:20
Rånavägen 14:25
Viforsen 14:30
Vivsta/Borgen 14:40

Fredag
Åkersvik 14:30
Paviljongvägen 14:40
Allsta 14:50
Rånavägen 14:55
Viforsen 15:00
Vivsta/Borgen 15:05

Måndag – Torsdag
Åkersvik 15:30
Paviljongvägen 15:40
Allsta 15:50
Rånavägen 15:55
Viforsen 16:00
Vivsta/Borgen 16:05

Bussturen utföres av Byberg & Nordin. Vid frågor om kvarglömda saker på bussen,  kontakta dem på tel 010-722 03 19 mellan 08:00 -17:00.

Eftermiddag
Måndag – Fredag
Kyrkmons skola 13:45
Bunsta
Källåsen
Ängom
Veda
Majskansen ca 14:10
Baggböle
Västanå
Ortsjön ca 14:30
Bredbyn
Ovansjö

Bussen åker endast dit det finns resande elever just den dagen. Därför varierar skolbusstiderna. Om det inte finns några resande till t ex Källåsen och Ängom så åker bussen direkt från Bunsta till Veda. Bussturen utföres av Byberg & Nordin. Vid frågor om kvarglömda saker på bussen,  kontakta dem på tel 010-722 03 19 mellan 08:00 -17:00.

Morgon
Måndag
Norra vägen/Birstavägen 07:45
Gångvikens skola 07:50
Johannedalsvägen 07:55
Ljustadalens centrum 08:00
Aprilvägen 08:05
Ekebovägen 08:08
Vibackeskolan, Färjevägen 08:10

Ljustadalens centrum 08:20
Aprilvägen 08:25
Ekebovägen 08:28
Vibackeskolan, Färjevägen 08:30

Tisdag – Fredag
Norra vägen/Birstavägen 07:10
Gångvikens skola 07:15
Johannedalsvägen 07:20
Ljustadalens centrum 07:25
Aprilvägen 07:25
Ekebovägen 07:28
Vibackeskolan, Färjevägen 07:35

Ljustadalens centrum 07:40
Aprilvägen 07:45
Ekebovägen 07:48
Vibackeskolan, Färjevägen 07:55

Tisdag – Fredag
Norra vägen/Birstavägen 08:20
Gångvikens skola 08:25
Johannedalsvägen 08:30
Ljustadalens centrum 08:35
Aprilvägen 08:40
Ekebovägen 08:43
Vibackeskolan, Färjevägen 08:45

Bussturen utföres av Byberg & Nordin. Vid frågor om kvarglömda saker på bussen,  kontakta dem på tel 010-722 03 19 mellan 08:00 -17:00.

Morgon
Måndag -Fredag
Terminalvägen 07:40
Rasåsen 07:42
Söderåsen, vattentornet 07:45
Västeråsen 07:52
Knävland 07:54
Selånger 08:00
Österro skollokal 08:05
Bergsåkers skola 08:10

Måndag-Fredag
Gudmundsbyn 07:55
Huli 08:00
Äkrom 08:02
Bergsåkers skola 08:07
Österro skollokal 08:10

Eftermiddag
Måndag-Fredag
Österro skollokal 14:00
Bergsåkers skola 14:10
Selånger 14:15
Knävland 14:16
Västeråsen 14:20
Söderåsen, vattentornet 14:23
Rasåsen 14:25
Äkrom 14:45
Huli 14:47
Gudmundsbyn 14:50

Måndag – Torsdag
Bergsåkers skola 15:30
Selånger 15:35
Knävland 15:40
Västeråsen 15:45
Söderåsen, vattentornet 15:48
Rasåsen 15:50

Måndag – Torsdag
Bergsåkers skola 15:30
Äkrom 15:35
Huli 15:37
Gudmundsbyn 15:40

Bussturen utföres av Byberg & Nordin. Vid frågor om kvarglömda saker på bussen,  kontakta dem på tel 010-722 03 19 mellan 08:00 -17:00.

Morgon:
Måndag-Fredag
Nedansjö 07:10
Hällsjö 07:20
Rude 07:25
Vattjom 07:30
Matfors skola 07:40
Rude 07:45
Vattjom 07:48
Bjässhammarn 07:50
Matfors skola 07:55

Måndag-Fredag
Harvsbodarna 07:05
Harv 07:10
Skedvik 07:12
Sörfors 07:15
Lucksta skola 07:20
Matfors skola 07:30

Måndag – Fredag
Långskog 07:00
Malstabodarna 07:07
Sörlindsjö 07:10
Sörfors 07:13
Lucksta skola 07:15
Matfors skola 07:25

Måndag – Fredag
Rännö 07:45
Matfors skola 07:55

Eftermiddag:
Måndag
Matfors skola 14:10
Vattjom 14:13
Bjässhammarn 14:15
Matfors skola 14:20
Vattjom 14:25
Rude 14:30
Hällsjö 14:35
Nedansjö 14:45

Tisdag – Fredag
Matfors 14:10
Vattjom 14:13
Bjässhammarn 14:15
Rude 14:25
Hällsjö 14:30
Nedansjö 14:40

Tisdag – Fredag
Matfors skola 15:40
Rännö 15:50
Vattjom 16:05
Bjässhammarn 16:07
Rude 16:10
Hällsjö 16:15
Nedansjö 16:25

Måndag – Fredag
Matfors skola 14:10
Rännö 14:20
Lucksta skola14:40
Sörfors 14:45
Skedvik 14:48
Harv 14:50
Harvsbodarna 14:55

Bussturen utföres av Byberg & Nordin. Vid frågor om kvarglömda saker på bussen,  kontakta dem på tel 010-722 03 19 mellan 08:00 -17:00.

Måndag-Fredag
Harvsbodarna 07:05
Harv 07:10
Skedvik 07:12
Sörfors 07:15
Lucksta skola 07:20
Matfors skola 07:30

Måndag – Fredag
Matfors skola 14:10
Rännö 14:20
Lucksta skola 14:40
Sörfors 14:45
Skedvik 14:48
Harv 14:50
Harvsbodarna 14:55

Måndag – Fredag
Långskog 07:00
Malstabodarna 07:07
Sörlindsjö 07:10
Sörfors 07:13
Lucksta skola 07:15
Matfors skola 07:25

Bussturen utföres av Byberg & Nordin. Vid frågor om kvarglömda saker på bussen,  kontakta dem på tel 010-722 03 19 mellan 08:00 -17:00.

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.