Skolskjuts, busskort

Ditt barn har rätt till skolskjuts om han eller hon går i den skola som kommunen anvisat och uppfyller reglerna i skolskjutsreglementet.

Du kan också ansöka om skolskjuts för ditt barn vid växelvis boende, särskild omständighet eller vid val till annan skola. Man får inte skolskjuts till och från fritidshem.

Du kan ta del av de regler som gäller i Skolskjutsreglementet – dokument pdf

Du behöver inte ansöka om skolskjuts om ditt barn går i den skola som kommunen anvisat och är berättigad till skjuts. Eleven får då busskort via skolan.
Om skolskjutsen ska vara med annat än abonnerad buss eller kollektivtrafik behöver du ansöka om detta.

Du ansöker hos kommunens skolskjutssamordnare

  • om du söker skolskjuts för att gå i någon annan skola än den som kommunen anvisat dig.
  • om du söker skolskjuts vid växelvis boende.
  • för annan särskild omständighet.

Har ditt barn växelvis boende ska du visa det genom schema, avtal, dom eller liknande. Detta skickar du med i din ansökan.

Ansöker du om skolskjuts för barn med funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet behöver du skicka med ett läkarintyg som beskriver behovet.

Ansökan om skolskjuts – grundskola – e-tjänst

Ansökan om skolskjuts – grundskola – blankett

Blanketten ska fyllas i och undertecknas av vårdnadshavare och skickas som brev till Barn- och utbildningskontoret, 851 85 Sundsvall eller skickas som mejl till skolskjuts@sundsvall.se.

Elev i förskoleklass till och med årskurs 3

får skolskjuts om det är minst två kilometer mellan hem och skola.

Elev i årskurs 4 till och med årskurs 9

får skolskjuts om det är minst tre kilometer mellan hem och skola.

Gymnasiesärskola

får skolskjuts om det är minst sex kilometer mellan hem och skola.

Det är oftast din skola som sköter bedömning, hantering och information om skolskjuts.

Du kan ta del av de regler som gäller för elever i gymnasieskolan i Regler för bidrag till elevresor i gymnasieskolan.

Du kan få busskort om det är minst 6 km till skolan. Har du inackorderingstillägg får du inget busskort.

Om det saknas bussförbindelse för hela resvägen eller delar av den, kan du få kontant resetillägg. Du kan också få kontant resetillägg för den avgift du själv betalar, exempelvis för färdtjänst.

Ansöka om resetillägg

Ansökan om resetillägg ska du lämna in senast fyra veckor efter terminens start

Du får mer information om resetillägg av Receptionen på Västermalms skola, 060 -19 17 00, eller av Lena Lundqvist på Hedbergska skolan, 060 – 19 24 10.

Ansökan om kontant resetillägg – blankett

Elever i träningsskola som har plats på fritidshem har rätt till skolskjuts med Kommuntransport. Skolskjuts kan även beviljas under lov under pågående läsår (ej sommarlov).
Du som har behov av personlig assistans i samband med skolskjuts kan ta del av information kring detta och finna kontaktuppgifter på webbsidan Personlig assistans .

I beslutet framgår det för hur lång tid det gäller. När giltighetstiden gått ut behöver du skicka in en ny ansökan.

En ny ansökan behövs också (under beslutstiden) vid

  • flytt eller ändrade familjeförhållanden
  • ändrad omfattning av växelvis boende som påverkar schemat
  • ny eller ändrad fritidshemsplacering
  • skolbyte eller mellan årskurs 3 och 4 (här gäller en annan avståndsgräns)
  • skolskjuts med taxi som beviljas högst ett år i taget

Mer aktuell information om skolskjuts ges till föräldrar via Skolan på webben.

Elev i kommunal grundskola och gymnasium får busskort via den enskilda skolans administration. Detta gäller även för elever i fristående gymnasium. Elever i fristående grundskolor får busskort hemsänt, efter att ansökan om skolskjuts blivit godkänd.

Borttappade/förstörda skolkort

Det är väldigt viktigt att du som elev är rädd om ditt busskort. Tappar du det eller på annat sätt förstör det, kommer det att kosta 159 kr. Avgiften skickas ut via en faktura till din hemadress. Detta gäller från och med den 15 september 2016.

Har du tappat bort ditt busskort?
Gå till skoladministratören på din skola för att få ett nytt. Avgiften tas ut i efterhand så du blir inte utan busskort.
Är kortet utdelat av skolskjutssamordnaren vänder man sig dit.

Fungerar inte busskortet?
Om busskortet inte fungerar på bussen så måste du ta med kortet till skolan och lämna det till skoladministratören innan du kan få ett nytt kort. Annars räknas det som borttappat kort.

Vi mäter skolvägen som eleven kan gå och som är framkomlig och säker. Gång och cykelväg räknas med i mätningen. Vi mäter alltså inte fågelvägen och inte heller bilvägen mellan hemmet och skolan.

Kontakta det bolag som har hand om ditt barns skolskjuts. Åker ditt barn med lokala kollektivtrafiken kontaktar du DinTur. Klicka på Kundservice och där på Hittegods.
Länk till Kundservice.

Hur ansöker man?

Du ansöker på Ansökan om skolskjuts – grundskola – blankett

Eller på Ansökan om skolskjuts – grundskola – e-tjänst

Vilka regler gäller?

Se Skolskjutsreglementet – dokument pdf

Måste alla ansöka?

Du behöver inte ansöka om skolskjuts om ditt barn går i den skola som kommunen anvisat och är berättigad till skjuts. Eleven får då busskort via skolan.
Om skolskjutsen ska vara med annat än abonnerad buss eller kollektivtrafik behöver du ansöka om detta.

Du ansöker hos kommunens skolskjutssamordnare

om du söker skolskjuts för att gå i någon annan skola än den som kommunen anvisat dig.
om du söker skolskjuts vid växelvis boende.
för annan särskild omständighet.
Har ditt barn växelvis boende ska du visa det genom schema, avtal, dom eller liknande. Detta skickar du med i din ansökan.

Ansöker du om skolskjuts för barn med funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet behöver du skicka med ett läkarintyg som beskriver behovet.

Har ansökan kommit in?

Kontakta skolskjutssamordnaren telefon: 060- 19 14 87.

Får elever skolskjuts vid fritidshemsplacering?

Om fritidshemsplatsen är på heltid beviljas inte skolskjuts. Vid deltid kan skjuts beviljas, se Skolskjutsreglementet – dokument pdf.

Får förskoleklasselever skolskjuts?

Ja, från och med höstterminen 18 beviljas elever i förskoleklass skolskjuts, förutsatt att övriga regler är uppfyllda.

Får elever skolskjuts till och från annan kommun?

Nej, skolskjuts till och från annan kommun beviljas inte.

Kan man betala själv för resa med abonnerad skolbuss?

Nej, det är inte möjligt.

När behövs läkarintyg för beviljande av skolskjuts?

Läs mer i Skolskjutsreglementet under punkt 23 vad som gäller vid särskilda omständigheter och funktionsnedsättning. Läkarintyget bifogas med ansökan.

Vill du veta mer om ett beslut?

Kontakta skolskjutssamordnaren via mail till skolskjuts@sundsvall.se

Hur görs avståndsmätning?

Mätningen sker via digital vägdatabas.

Hur överklagar man?

Information om hur man överklagar bifogas med beslutet. Ytterligare information kan ges av skolskjutssamordnaren telefon: 060- 19 14 87.

Om skolkortet tappas bort?

Det är väldigt viktigt att du som elev är rädd om ditt busskort. Tappar du det eller på annat sätt förstör det, kommer det att kosta 159 kr. Avgiften skickas ut via en faktura till din hemadress. Detta gäller från och med den 15 september 2016.

Har du tappat bort ditt busskort?

Gå till skoladministratören på din skola för att få ett nytt. Avgiften tas ut i efterhand så du blir inte utan busskort.
Är kortet utdelat av skolskjutssamordnaren vänder man sig dit.

Om det uppstår problem med skolskjutsen ?

Kontakta den egna skolan eller skolskjutssamordnaren.

Vad gäller för skolskjuts vid olyckshändelse?

Kontakta försäkringsbolag eller läs mer på kommunens webbsida om sidan Försäkringar

Kan gymnasieelev resa med abonnerad skolbuss?

Nej, det är inte möjligt.

Vad gäller vid kontant resetillägg för gymnasieelev?

Läs på kommunens webbsida om resetillägg Ekonomi,studiebidrag

Vad gäller för gymnasieelev som går i skola med riksintag?

Finns inkluderat när man har inackorderingsbidrag. Läs mer på webbsidan Inackorderingsbidrag.

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.