Skolskjuts

Vill du ansöka om eller veta status på din skolskjutsansökan?

Status på din ansökan

I e-tjänsten kan man själv se vilken status skolskjutsansökan har. Står det att ansökan är Under behandling håller ansökan på att handläggas. Ditt barn har rätt till skolskjuts om han eller hon går i den skola som kommunen anvisat och uppfyller reglerna i skolskjutsreglementet. Du kan också ansöka om skolskjuts för ditt barn vid växelvis boende, särskild omständighet eller vid val till annan skola. Man får inte skolskjuts till och från fritidshem.

Har ärendet status Väntar på komplettering så saknar vi någon uppgift från dig eller att någon uppgift behöver förtydligas. Gå in på ditt ärende och läs meddelandet vi skickat till dig och komplettera ditt ärende. Ditt ärende kan inte handläggas förrän ärendet är komplett.

Ansökan om skolskjuts inför HT21

Informationen avser elever i förskoleklass, grundskola och gymnasiesärskola.
Vårdnadshavare till elever som är i behov av skolskjuts till hösten och saknar giltigt beslut behöver göra en ansökan. Detta oavsett form av skolskjuts.
Om du har ett beslut som är gäller längre än vårterminen-21 behöver du inte ansöka på nytt.
(Du kan se dina pågående ärenden genom att logga in på Mina sidor på sundsvall.se)
Du måste ansöka om det skett någon förändring till exempel vid:

• byte av skola
• flytt
• ny eller ändrad fritidshemsplacering
• nytt eller ändrat schema för växelvis boende för eleven

Observera att vid växelvis boende så är det den förälder som har behov av skolskjuts som skickar in ansökan. Har man behov av skolskjuts från båda vårdnadshavarna ska en ansökan från respektive adress skickas in.

Ansökan görs via e-tjänst på sundsvall.se.

Ansökan om skolskjuts

Ansökan ska vara inne senast 30 april för att skolskjutsen ska börja gälla från läsårets start. Om ansökan inkommer senare kanske skolskjutsen inte kommer igång förrän efter det att terminen har börjat.

Du kan ta del av de bestämmelser som gäller i Regler för skolskjuts i Sundsvalls kommun, pdf

Vårdnadshavare till elever som saknar giltigt beslut om skolskjuts ska ansöka. Det gäller elever i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan. Som regel beviljas skolskjuts med kollektivtrafik och skolbuss för hela stadieperioden (F – 3, 4 – 6, 7 – 9). Skolskjuts med taxi eller annan speciellt anordnad skjuts beviljas normalt endast för ett läsår i taget.

Av beslutet framgår hur länge eleven har rätt till skolskjuts. Formen av skolskjuts kan dock ändras till följd av förändringar i den trafik som finns i området. Det kan vara ny linjedragning, ny tidtabell eller ändring av hållplatser.

Har ditt barn växelvis boende ska du visa det genom schema, avtal, dom eller liknande. Detta skickar du med i din ansökan.

Sök skolskjuts via e-tjänsten Ansökan om skolskjuts – grundskola

Ansökan om skolskjuts

Om du inte kan använda e-tjänsten så kan du kontakta skoladministratören på skolan eller skolskjutssamordnare per telefon 060-19 14 87 eller via mejl skolskjuts@sundsvall.se

Elev i förskoleklass till och med årskurs 3

får skolskjuts om det är minst två kilometer mellan hem och skola.

Elev i årskurs 4 till och med årskurs 9

får skolskjuts om det är minst tre kilometer mellan hem och skola.

Gymnasiesärskola

får skolskjuts om det är minst sex kilometer mellan hem och skola.

Elever som bor i ett sammanhållet bostadsområde kan behandlas lika vid bedömning av rätt till skolskjuts, det gäller alla skolformer och årskurser. Gångavstånd till skolan eller till på- eller avstigningsplatsen kan därmed, för de barn som bor närmast i området, understiga ovan angivna avstånd. Med samma princip kan elever som bor längst bort i det sammanhållna bostadsområdet överstiga ovan angivna avstånd utan att beviljas skolskjuts.

Det är oftast din skola som sköter bedömning, hantering och information om skolskjuts.

Elever i gymnasieskolan har under vissa förutsättningar, rätt till bidrag för resor mellan hem och skola, så kallade elevresor.

Med elevresor avses gymnasieelevers resor mellan folkbokföringsadress och skola. Bidraget ges i första hand i form av ett busskort. Saknas kollektivtrafik kan det istället ges en kontant ersättning. Ersättning kan även ges som en kombination av busskort och kontantersättning om kraven för det uppfylls.

Här hittar du mer information om elevresor samt e-tjänst för ansökan om busskort:

Regler för skjuts till gymnasieskolan, sundsvall.se

I beslutet framgår det för hur lång tid det gäller. När giltighetstiden gått ut behöver du skicka in en ny ansökan.

En ny ansökan behövs också (under beslutstiden) vid

  • flytt eller ändrade familjeförhållanden
  • ändrad omfattning av växelvis boende som påverkar schemat
  • ny eller ändrad fritidshemsplacering
  • skolbyte

Elev i kommunal grundskola får busskort via den enskilda skolans administration efter att ansökan om skolskjuts blivit godkänd. Elever i fristående grundskolor får busskort hemsänt, efter att ansökan om skolskjuts blivit godkänd.
För information om busskort för gymnasieelever se avsnittet om Elevresor: https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/resor-och-inneboende-2/elevresor/

Borttappade/förstörda skolkort

Det är väldigt viktigt att du som elev är rädd om ditt busskort. Tappar du det eller på annat sätt förstör det, kommer det att kosta 200 kr.

Har du tappat bort ditt busskort?

Gå till e-tjänsten ”Borttappat busskort Reskort Skola” om du tappat bort ditt busskort och behöver ett nytt. Du kommer i e-tjänsten att få betala en avgift via Swish eller kortbetalning. När ärendet är klart kan du vända dig till skoladministratören eller skolans expedition för att hämta ut ditt nya busskort. Om du går på fristående grundskola eller fristående gymnasium skickas busskortet med posten.

Om du inte kan använda e-tjänsten får du kontakta skoladministratören på skolan om du går i kommunal skola och om du går i fristående grundskola får du kontakta skolskjutssamordnaren.

Fungerar inte busskortet?

Om busskortet inte fungerar på bussen så måste du ta med kortet till skolan och lämna det till skoladministratören innan du kan få ett nytt kort. Annars räknas det som borttappat kort.

Som skolskjutsavstånd gäller den uppgift som man får vid digital mätning. Vi mäter den närmaste vägen mellan hem (tomtgräns vid in – och utfart) och skola (in – och utfart till skolområdet). Gång och cykelväg räknas med i bedömningen.

Kontakta det bolag som har hand om ditt barns skolskjuts. Åker ditt barn med lokala kollektivtrafiken finns information på Din Tur Praktiska frågor. Klicka på rubriken Hittegods.

Om en elev har behov av fritidshem efter 13 års ålder beslutas det av socialtjänsten som korttidstillsyn. Det beviljas enligt Lag om stöd till vissa funktionshindrade. (LSS)
Barn – och utbildningsnämnden ansvarar för transport mellan skola och korttidstillsyn, även kallat ”eftis”. Transporten är inte skolskjuts enligt lag, utan ett uppdrag som förvaltningen har vid sidan om.

Vad gäller?

• Alla transporter till korttidstillsyn prövas individuellt
• Transporten bedöms utifrån varje enskild elevs möjlighet
• Transporten kan ske via kollektivtrafik
• Resor kan beviljas mellan skola och korttidstillsyn
• Resor mellan hem och korttidstillsyn beviljas inte
• Även om en elev beviljats resor mellan skola och korttidstillsyn är det inte uteslutet att få skolskjuts (skjuts mellan hem och skola) de tider då eleven inte har plats på korttidstillsynen

För att beviljas resor till korttidstillsyn ska eleven

• vara skriven i Sundsvalls kommun
• vara bosatt i Sundsvalls kommun den dag som resa ska ske
• vara beviljad korttidstillsyn enligt LSS och inte ha rätt att gå på fritidshem på skolan

Läs mer i dokumentet, Regler för transport mellan skola och korttidstillsyn, pdf

Om du har synpunkter eller klagomål kring skolskjuts kan du registrera ditt ärende i vår e-tjänst.

Synpunkt och klagomål på skolskjuts

Hur ansöker man?

Ansökan om skolskjuts gör du via e-tjänst

Om du inte kan använda e-tjänsten så kan du kontakta skoladministratören på skolan eller skolskjutssamordnare per telefon 060-19 14 87 eller via mejl skolskjuts@sundsvall.se

Vilka regler gäller?

Se Skolskjutsreglementet,pdf

Har ansökan kommit in?

Det kan du se på Mina sidor sundsvall.se när du loggar in som medborgare.

Får elever skolskjuts vid fritidshemsplacering?

Om fritidshemsplatsen är på heltid beviljas inte skolskjuts. Vid deltid kan skjuts beviljas med en resa per dag. Läs mer i Skolskjutsreglementet, pdf.

Får förskoleklasselever skolskjuts?

Ja, från och med höstterminen 2018 beviljas elever i förskoleklass skolskjuts, förutsatt att övriga regler är uppfyllda.

Får elever skolskjuts till och från annan kommun?

Nej, skolskjuts till och från annan kommun beviljas inte.

Kan man betala själv för resa med abonnerad skolbuss?

Nej, det är inte möjligt.

Hur görs avståndsmätning?

Mätningen sker via digital vägdatabas. Vi mäter den närmaste vägen mellan hem (tomtgräns vid in – och utfart) och skola (in – och utfart till skolområdet). Gång och cykelväg räknas med i bedömningen.

Hur överklagar man?

Information om hur man överklagar bifogas med beslutet. Ytterligare information kan ges av skolskjutssamordnaren telefon: 060- 19 14 87.

Om skolkortet tappas bort?

Det är väldigt viktigt att du som elev är rädd om ditt busskort. Tappar du det eller på annat sätt förstör det, kommer det att kosta 200 kr. Avgiften skickas ut via en faktura till din hemadress.

Gå till skoladministratören på din skola för att få ett nytt. Avgiften tas ut i efterhand så du blir inte utan busskort.
Är kortet utdelat av skolskjutssamordnaren vänder man sig dit.

Om det uppstår problem med skolskjutsen ?

Kontakta den egna skolan eller skolskjutssamordnaren.

Vad gäller för skolskjuts vid olyckshändelse?

Kontakta försäkringsbolag eller läs mer på kommunens webbsida om sidan Försäkringar

Kan gymnasieelev resa med abonnerad skolbuss?

Nej, det är inte möjligt.

Vad gäller vid kontant resetillägg för gymnasieelev?

Läs på kommunens webbsida om resetillägg Ekonomi,studiebidrag

Vad gäller för gymnasieelev som går i skola med riksintag?

Finns inkluderat när man har inackorderingsbidrag. Läs mer på webbsidan Inackorderingsbidrag.

Tidtabeller för upphandlade skolbussar

Nedan visas tidtabeller för upphandlade skolbussar i Sundsvalls Kommun. Klicka på den skola som bussen går till för att se tidtabeller och sträckning. För resor med kollektivtrafik hänvisar vi till Din Turs hemsida.

Morgon
Måndag – Fredag
Vivsta/Borgen 07:15
Viforsen 07:20
Rånavägen 07:25
Allsta 07:30
St:Olof 07:50
Åkersvik 07:55

Eftermiddag
Torsdag – Fredag
S.t Olof 13:10
Paviljongvägen 13:15
Allsta 13:20
Rånavägen 13:25
Viforsen 13:30
Vivsta/Borgen 13:40

Måndag – Onsdag
S.t Olof 14:25
Åkersvik 14:30
Paviljongvägen 14:37
Allsta 14:45
Rånavägen 14:50
Viforsen 14:55
Vivsta/Borgen 15:00

Torsdag
S.t Olof 14:05
Åkersvik 14:10
Paviljongvägen 14:15
Allsta 14:20
Rånavägen 14:25
Viforsen 14:30
Vivsta/Borgen 14:40

Fredag
Åkersvik 14:30
Allsta 14:50
Rånavägen 14:55
Viforsen 15:00
Vivsta/Borgen 15:05

Måndag – Tisdag
Åkersvik 15:30
Paviljongvägen 15:40
Allsta 15:50
Rånavägen 15:55
Viforsen 16:00
Vivsta/Borgen 16:05

Onsdag – Torsdag
Åkersvik 15:30
Allsta 15:50
Rånavägen 15:55
Viforsen 16:00
Vivsta/Borgen 16:05

Bussturen utföres av Byberg & Nordin. Vid frågor om kvarglömda saker på bussen,  kontakta dem på tel 010-722 03 19 mellan 08:00 -17:00.

Morgon
Måndag – Fredag
Junivägen 07:20
Juniskär 07:25
Bundsböle 07:30
Essviks skola 07:40

Morgon
Måndag – Fredag
Skottsund 07:45
Essviks skola 07:55

Eftermiddag
Måndag – Fredag
Essviks skola 13:40
Skottsund
Juni

Eftermiddag
Måndag – Torsdag
Essviks skola 15:00
Norra Nyhamn 15:10
Juniskär 15:30
Junivägen 15:35

Bussen åker endast dit det finns resande elever just den dagen. Bussturen utföres av Byberg & Nordin. Vid frågor om kvarglömda saker på bussen, kontakta dem på tel 010-722 03 19 mellan 08:00 -17:00.

Eftermiddag
Måndag – Fredag
Kyrkmons skola 13:45
Ovansjö
Majskansen
Baggböle
Västanå
Ortsjön
Bredbyn

Måndag – Fredag
Kyrkmons skola 14:00
Åmon
Bunsta
Källåsen
Ängom
Veda

Måndag – Tisdag, Torsdag – Fredag
Kyrkmons skola 15:00
Åmon
Bunsta
Källåsen
Ängom
Veda

Bussen åker endast dit det finns resande elever just den dagen. Därför varierar skolbusstiderna. Om det inte finns några resande till t ex Källåsen och Ängom så åker bussen direkt från Bunsta till Veda. Bussturen utföres av Byberg & Nordin. Vid frågor om kvarglömda saker på bussen,  kontakta dem på tel 010-722 03 19 mellan 08:00 -17:00.

Eftermiddag
Måndag – Fredag

Kyrkmons skola 16:05
Ovansjö
Majskansen
Baggböle
Västanå
Ortsjön
Bredbyn

Bussturen utföres av Byberg & Nordin. Vid frågor om kvarglömda saker på bussen, kontakta dem på tel 010-722 03 19 mellan 08:00 -17:00.

Morgon
Måndag – Fredag

Norra vägen/Birstavägen 07:10
Gångvikens skola 07:18
Johannedalsvägen, hållplats Sundsbruks C 07:21
Johannedalsvägen, hållplats Malandsbadet  07:23
Vibackeskolan, Färjevägen 07:35

Ljustadalen, hållplats Måndagsvägen 07:45
Ljustadalen, hållplats Ljustadalens centrum 07:48
Ljustadalen, hållplats Aprilvägen 07:52
Vibackeskolan, Färjevägen 08:00

Fredag
Norra vägen/Birstavägen 08:20
Gångvikens skola 08:23
Johannedalsvägen 08:25
Ljustadalens centrum 08:30
Aprilvägen 08:35
Vibackeskolan, Färjevägen 08:45

Bussturen utföres av Byberg & Nordin. Vid frågor om kvarglömda saker på bussen, kontakta dem på tel 010-722 03 19 mellan 08:00 -17:00.

Morgon
Måndag -Fredag
Terminalvägen 07:40
Rasåsen 07:42
Söderåsen, vattentornet 07:45
Västeråsen 07:52
Knävland 07:54
Selånger 08:00
Österro skollokal 08:05
Bergsåkers skola 08:10

Måndag-Fredag
Gudmundsbyn 07:55
Huli 08:00
Äkrom 08:02
Bergsåkers skola 08:07
Österro skollokal 08:10

Eftermiddag
Måndag-Fredag
Österro skollokal 14:00
Bergsåkers skola 14:10
Selånger 14:15
Knävland 14:16
Västeråsen 14:20
Söderåsen, vattentornet 14:23
Rasåsen 14:25
Äkrom 14:45
Huli 14:47
Gudmundsbyn 14:50

Måndag – Torsdag
Bergsåkers skola 15:30
Selånger 15:35
Knävland 15:40
Västeråsen 15:45
Söderåsen, vattentornet 15:48
Rasåsen 15:50

Måndag – Torsdag
Bergsåkers skola 15:30
Äkrom 15:35
Huli 15:37
Gudmundsbyn 15:40

Oxta bussen

Måndag-Fredag
Östanå 07:35
Infart Oxsta 07:37
Oxsta, vändplats 07:42
Östanå 07:48
Vallens skola 07:53
Östanå 07:55
Bergsåker Österro 08:05
Bergsåkers skola 08:10

Solumsbussen

Måndag-Torsdag
Vallens skola 16:05
Solum 16:15

Bussturen utföres av Byberg & Nordin. Vid frågor om kvarglömda saker på bussen,  kontakta dem på tel 010-722 03 19 mellan 08:00 -17:00.

Morgon:
Måndag-Fredag
Nedansjö 07:10
Hällsjö 07:20
Rude 07:25
Vattjom 07:30
Matfors skola 07:40
Rude 07:45
Vattjom 07:48
Bjässhammarn 07:50
Matfors skola 07:55

Måndag-Fredag
Harvsbodarna 07:05
Harv 07:10
Skedvik 07:12
Sörfors 07:15
Lucksta skola 07:20
Matfors skola 07:30

Måndag – Fredag
Långskog 07:00
Malstabodarna 07:07
Sörlindsjö 07:10
Sörfors 07:13
Lucksta skola 07:15
Matfors skola 07:25

Måndag – Fredag
Rännö 07:45
Matfors skola 07:55

Eftermiddag:
Måndag
Matfors skola 14:10
Vattjom 14:13
Bjässhammarn 14:15
Matfors skola 14:20
Vattjom 14:25
Rude 14:30
Hällsjö 14:35
Nedansjö 14:45

Tisdag – Fredag
Matfors 14:10
Vattjom 14:13
Bjässhammarn 14:15
Rude 14:25
Hällsjö 14:30
Nedansjö 14:40

Tisdag – Fredag
Matfors skola 15:40
Rännö 15:50
Vattjom 16:05
Bjässhammarn 16:07
Rude 16:10
Hällsjö 16:15
Nedansjö 16:25

Måndag – Fredag
Matfors skola 14:10
Rännö 14:20
Lucksta skola14:40
Sörfors 14:45
Skedvik 14:48
Harv 14:50
Harvsbodarna 14:55

Bussturen utföres av Byberg & Nordin. Vid frågor om kvarglömda saker på bussen,  kontakta dem på tel 010-722 03 19 mellan 08:00 -17:00.

Måndag-Fredag
Harvsbodarna 07:05
Harv 07:10
Skedvik 07:12
Sörfors 07:15
Lucksta skola 07:20
Matfors skola 07:30

Måndag – Fredag
Matfors skola 14:10
Rännö 14:20
Lucksta skola 14:40
Sörfors 14:45
Skedvik 14:48
Harv 14:50
Harvsbodarna 14:55

Måndag – Fredag
Långskog 07:00
Malstabodarna 07:07
Sörlindsjö 07:10
Sörfors 07:13
Lucksta skola 07:15
Matfors skola 07:25

Bussturen utföres av Byberg & Nordin. Vid frågor om kvarglömda saker på bussen,  kontakta dem på tel 010-722 03 19 mellan 08:00 -17:00.

Norromängarna/Viskan

Morgon:
Måndag – Fredag
Kärvsta 07:15
Norromängarna 07:25
Stöde skola 07:35

Måndag – Fredag
Huberget 07:39
SJ-vägen 07:55
Storboda E14 08:00
Ede E14 08:05
Stöde skola 08:10

Eftermiddag:
Fredag
Stöde skola 13:35
Kärvsta 13:40
Norromängarna 13:45
Huberget 13:52
SJ-vägen 14:05
Storboda E14 14:10
Ede E14 14:15

Måndag – Fredag
Stöde skola 14:45
Kärvsta 14:50
Norromängarna 14:55
Huberget 15:02
SJ-vägen 15:15
Storboda E14 15:20
Ede E14 15:25

Tisdag, Torsdag
Stöde skola 15:35
Kärvsta 15:40
Norromängarna 15:50
Huberget 16:00
SJ-vägen 16:05
Storboda 16:10
Ede E14 16:15

Bussturen Norromängarna / Viskan utförs av Byberg & Nordins underentreprenör Träpatronen. Vid frågor om kvarglömda saker på bussen, kontakta dem på tel 0692-30100 (tel tid 09:00 – 14:00).

Vigge/Västerlo

Morgon: 
Måndag – Fredag
Vigge 07:25
Intaget 07:30
Lotjärn 07:33
Usland 07:40
Stöde skola 07:45

Måndag – Fredag
Västerlo byväg 07:50
E14 hpl 08:00
Västerlo E14 08:05
Stöde skola 08:12

Eftermiddag

Måndag – Fredag
Stöde skola 14:45
Usland 14:50
Lotjärn 14:57
Intaget 15:00
Vigge 15:05
Västerlo byväg 15:30
E14 hpl 15:32
Västerlo E14 15:34

Bussturen Vigge / Västerlo utförs av Byberg & Nordins underentreprenör Träpatronen. Vid frågor om kvarglömda saker på bussen, kontakta dem på tel 0692-30100 (tel tid 09:00 – 14:00).

Lillhullsjön/Nedansjö/Österlo

Morgon: 
Måndag – fredag
Lillhullsjön 06:55
Storhullsjön 07:00
Lillström 07:15
Svartede 07:30
Specksjön 07:35
Hemgraven 07:50
Bystugan, Nedansjö 07:55
Stöde skola 08:10

Eftermiddag: 
Måndag- fredag
Stöde skola 13:30
Bystugan, Nedansjö 13:50
Hemgraven 13:55
Svartede 14:00
Specksjön 14:05
Lillström 14:10
Storhullsjön 14:25
Lillhullsjön 14:30

Måndag – Fredag
Stöde skola 14:45
Bystugan, Nedansjö 15:00
Hemgraven 15:05
Svartede 15:10
Specksjön 15:15
Lillström 15:20
Storhullsjön 15:35
Lillhullsjön 15:40

Måndag,tisdag och torsdag
Stöde skola 16:00
Bystugan, Nedansjö 16:15
Hemgraven 16:20
Svartede 16:25
Specksjön 16:30
Lillström 16:35
Storhullsjön 16:50
Lillhullsjön 16:55

Bussturen utförs av Stöde Bud & Taxis underentreprenör SH Buss. Vid frågor om kvarglömda saker på bussen, kontakta SH Buss på tel 070-245 02 49 (tel tid 09:00 – 14:00).

Säter

Morgon
Måndag – Fredag
Säter 07:10
Indal/Stige skola 07:25

Eftermiddag
Måndag – Fredag
Indal/Stige skola 14:20
Säter 14:30

Måndag – Torsdag
Indal/Stige skola 15:40
Säter 15:50

Arklo/Bottnarna

Morgon
Måndag – Fredag
Bottnarna 07:25
Östanskär 07:30
Arklo 07:35
Kårsta 07:40
Indal/Stige skola 07:50

Eftermiddag
Måndag – Fredag
Indal/Stige skola 14:10
Kårsta 14:15
Arklo 14:20
Östanskär 14:25
Bottnarna 14:30

Måndag – Torsdag
Indal/Stige skola 15:40
Kårsta 15:45
Arklo 15:50
Östanskär 15:55
Bottnarna 16:00

Sunnås

Eftermiddag
Måndag – Fredag
Indal/Stige skola 14:40
Bäck 14:45
Östloning 14:50
Sunnås 14:55

Bussturerna utförs av Byberg & Nordin. Vid frågor om kvarglömda saker på bussen,  kontakta dem på tel 010-722 03 19 mellan 08:00 -17:00.

Måndag-Fredag
Säter 07:10
Indal/Stige 07:25

Måndag-Fredag

Indal/Stige 14:20
Säter 14:30

Måndag – Torsdag
Indal/Stige 15:40
Säter 15:50

Bussturerna utförs av Byberg & Nordin. Vid frågor om kvarglömda saker på bussen,  kontakta dem på tel 010-722 03 19 mellan 08:00 -17:00.

Sulå – Liden

Morgon
Måndag – Fredag
Sulå 07:12
Nysäter 07:15
Hällingen 07:27
Anundgård 07:38
Åsen Västra 07:47
Åsens övre 07:50
Lidens skola 08:03

Måndag – Fredag
Lidens skola 13:55
Åsens övre 14:05
Åsen västra 14:08
Anundgård 14:17
Nysäter 14:37
Sulå 14:42

Måndag – Torsdag
Lidens skola 15:30
Åsens övre 15:40
Åsen västra 15:43
Anundgård 15:52
Nysäter 16:12
Sulå 16:17

Bussturen utförs av Byberg & Nordins underentreprenör Träpatronen. Vid frågor om kvarglömda saker på bussen, kontakta dem på tel 0692-30100 mellan 09:00- 14:00

Arklo/Bottnarna

Morgon
Måndag – Fredag
Bottnarna 07:25
Östanskär 07:30
Arklo 07:35
Kårsta 07:40
Indal/Stige skola 07:50

Eftermiddag
Måndag – Fredag
Indal/Stige skola 14:10
Kårsta 14:15
Arklo 14:20
Östanskär 14:25
Bottnarna 14:30

Måndag – Torsdag
Indal/Stige skola 15:40
Kårsta 15:45
Arklo 15:50
Östanskär 15:55
Bottnarna 16:00

Bussturen utförs av Byberg & Nordin. Vid frågor om kvarglömda saker på bussen, kontakta dem på tel 010-722 03 19 mellan 08:00 -17:00.

Oxta bussen

Måndag-Fredag
Östanå 07:35
Infart Oxsta 07:37
Oxsta, vändplats 07:42
Östanå 07:48
Vallens skola 07:53
Östanå 07:55
Bergsåker Österro 08:05
Bergsåkers skola 08:10

Rösåsen Bjärme

Måndag – Fredag
Morgon
Riksväg 86 Bjärme 265 07:25
Timrå kommungränsen 07:33
Rösåsen 07:35
Bjärme 07:40
Vallens skola 07:50

Måndag – Fredag
Eftermiddag
Vallen skola 14:13
Bjärme 14:23
Rösåsen 14:25
Timrå kommungränsen 14:30
Riksväg 86 14:35

Fredag
Vallens skola 12:00
Norrbäcken 12:10
Gåltjärn 12:20
Bjärme 12:30
Rösåsen 12:35
Timrå kommungränsen 12:40
Riksväg 86 12:45

Solumsbussen

Måndag-Torsdag
Vallens skola 16:05
Solum 16:15

Bussturen utföres av Byberg & Nordin. Vid frågor om kvarglömda saker på bussen,  kontakta dem på tel 010-722 03 19 mellan 08:00 -17:00.

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.