Ansök om farthinder på kommunala gator

Sundsvalls kommun

Du kan själv påverka trafiken via tillstånd för blomlådor eller flyttbara gupp. 

Om du vill placera ut blomlådor eller flyttbara farthinder på en av kommunens gator behöver du tillstånd från kommunen. Du måste söka nytt tillstånd för varje år. Från 15 april kan du börja ansöka om årets farthinder och sista ansökningsdag är 15 juni. Möjligheten för tillståndsgivning för blomlådor och flyttbara farthinder kommer att utredas inför säsongen 2022. Vi rekommenderar därför inte till att investera i nya hinder denna säsong.

Ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdag behandlas inte. Du söker tillstånd via en e-tjänst. Innan du påbörjar din ansökan, läs först igenom villkoren nedan för att försäkra dig om att just din gata uppfyller kraven. E-tjänsten öppnas den 15 april, det går alltså inte att söka innan dess.

Ny kostnad för blomlådor och flyttbara gupp

Observera att det i år medför en kostnad att söka tillstånd för blomlådor och flyttbara gupp.

Från och med 15 april 2021 är ansökningsavgiften 710 kronor. Det tillkommer också en kostnad för reflexer (till två lådor) på 1020 kronor. Reflexer är obligatoriskt och endast de reflexer som kommunen erbjuder är godkända att använda. Detta för att alla blomlådor ska ha reflex av lika storlek och reflexgrad.

Avgifter för farthinder/blomlådor hittar du här, under rubriken “Tillstånd/dispenser som avser trafik och transporter” tabell 15: “Tillstånd/dispenser som avser trafik och transporter”

Ansökningsavgiften avser handläggning av ansökan och ska betalas i samband med att ansökan lämnas in. Handläggningen av ansökan påbörjas när ansökningsavgiften erlagts. Läs igenom villkoren noga då ansökningsavgiften inte återbetalas vid avslag.

Använd vår e-tjänst för att ansöka: Tillstånd för farthinder, e-tjänst.

Hur hanteras ansökan?

 • När du signerat och skickat in din ansökan via e-tjänsten görs en bedömning om det är lämpligt med farthinder på den aktuella gatan
 • Du får meddelande om detta via den kontaktväg du har valt (e-post eller SMS).Observera att ansökan har minst fem arbetsdagars handläggningstid
 • Från 15 april finns e-tjänsten tillgänglig för ansökan. Sista ansökningsdag för årets farthinder är 15 juni.

 • Den som ansöker bekostar, bygger och ansvarar för blomlådorna eller flyttbara farthinder, inklusive blommor, jord och reflexer
 • Du måste sluta ett avtal med kommunen för att få placera ut något på en kommunal gata
 • Du måste ansöka om tillstånd, varje år, för att få placera ut farthindren
 • Farthinder tillåts inte på gator inom huvudvägnätet eller där det går bussar i linjetrafik.

 • Blomlådor och flyttbara gupp får endast sättas ut inom tättbebyggt område
 • Blomlådor ska placeras ut med minst 50 meter fri sikt och minst 20 meter från korsning eller kurva
 • Flyttbara gupp ska placeras ut minst 20 meter från korsning eller kurva, avstånden mellan två farthinder ska vara minst 80 meter. Det ska finnas minst 1 meter fritt utrymme på vardera sida så att gående och cyklister kan ta sig förbi
 • Farthinder i form av blomlådor kan tillåtas på gator med gällande hastighet 50 kilometer/timme eller lägre
 • Farthinder i form av flyttbara gupp kan tillåtas på gator med gällande hastighet 30 kilometer/timme.

 • Blomlådor får bara sättas ut på gator inom tättbebyggt område
 • Blomkrukor i blomlådorna är inte tillåtet
 • Det ska vara blommor placerade i lådorna under hela tiden de står ute. Hela lådan kan fyllas med jord och planteras, alternativt kan 2 balkonglådor ställas i varje låda, en på varje sida, i vinkel mot gatans riktning. Balkonglådans överkant ska ligga i linje med blomlådans överkant
 • Det ska vara fri sikt i minst 50 meter och det är bara tillåtet att placera blomlådor på gator där högsta tillåtna hastighet är 50 kilometer/timme eller lägre
 • Alla ägare till de fastigheter som direkt berörs ska vara positiva till att blomlådor ställs ut
 • Blomlådor ska alltid placeras i par minst 20 meter från en korsning och minst 50 meter från andra farthinder
 • Du som är ansvarig person för blomlådorna ska själv bo på gatan. Ansvarig person ska också vara tillgänglig under semestertid
 • Lådorna ska inte göra gatan till en lekplats och är inte en åtgärd för att barnen ska kunna leka på gatan
 • Blomlådorna får placeras ut tidigast den 1 maj eller efter att sanden på gatorna tagits bort och de ska vara borttagna senast den 15 oktober
 • Gatan där du sätter ut blomlådor måste ha utfarter från fastigheterna
 • Lådorna ska vara utformade enligt ritning från Stadsbyggnadskontoret och hållas i prydligt skick
 • Det ska alltid finnas blommor planterade i lådorna då de är utställda. De får inte vara fyllda med annat än jord och blommor (inte stenar, bildäck, med mera)
 • Vid eventuell skada på farthinder kan sökande inte kräva någon ersättning av kommunen
 • Du ansvarar för att farthindren är placerade enligt riktlinjer och inte flyttas runt på gatan
 • Du ska flytta undan farthindren om kommunen av något skäl behöver utföra drift-, underhåll- eller liknande arbete på gatan
 • Stadsbyggnadskontoret kan upphäva avtalet och ta bort farthindren om inte villkoren följs. Även du som ansökt kan upphäva avtalet och ta bort blomlådorna när som helst under avtalstiden
 • Stadsbyggnadskontoret handlägger och reglerar vid behov eventuella ersättningsanspråk från trafikanter som åsamkats skador av blomlådorna

Blomlådornas utformning och placering

Du ansvarar själv för material och byggandet av blomlådorna. Blomlådorna ska ha reflexer på alla sidor. Du ska inte sätta upp några varningsmärken, det räcker med reflexerna. Endast de reflexer som kommunen erbjuder får användas. Detta gäller för att samtliga blomlådor ska ha reflexer av lika storlek och reflexgrad.
Om det är första året som du har tillstånd för blomlådor på din gata kommer du att få information om hur många reflexer du ska köpa och hämta ut, var du ska hämta ut dem och vem du ska kontakta för att boka en tid då du hämtar dem.

Hur du ska utforma och var du ska placera blomlådorna hittar du nedan.

 • Flyttbara gupp får bara sättas ut på gator inom tättbebyggt område
 • Det ska vara fri sikt i minst 80 meter och det är bara tillåtet att placera flyttbara gupp på gator där högsta tillåtna hastighet är 30 kilometer/timme
 • Alla ägare till de fastigheter som direkt berörs ska vara positiva till att flyttbara gupp placeras ut
 • Flyttbara gupp ska placeras minst 20 meter från en korsning och minst 80 meter från andra farthinder
  Det måste finnas ett visst utrymme, cirka 1 meter, fritt på en sida så att gående med till exempel barnvagnar och cyklister kan ta sig förbi
 • Du som är ansvarig person för farthindren ska själv bo på gatan. Ansvarig person ska också vara tillgänglig under semestertid
 • Farthindren ska inte göra gatan till en lekplats och är inte en åtgärd för att barnen ska kunna leka på gatan
 • Farthindren får placeras ut tidigast den 1 maj eller efter att sanden på gatorna tagits bort och de ska vara borttagna senast den 15 oktober
 • Gatan där du sätter ut flyttbara gupp måste ha utfarter från fastigheterna
 • Hindren ska vara tillverkade och godkända för att placeras på allmän väg
 • Hindren ska ha cirkulär ovandel och sidorna ska ha en mjuk avfasning
 • Hindren får vara max 6 centimeter höga
 • Hindren ska ha infällda reflexer och de ska vara väl synliga
 • Farthindren ska läggas på körbanan och du får inte göra åverkan på körbanans beläggning. Genom att till exempel fästa hindret i beläggningen/marken. Om detta ändå görs kan kommunen kräva ersättning för att åtgärda skadan
 • Vid eventuell skada på farthinder kan sökande inte kräva någon ersättning av kommunen
 • Du ansvarar för att farthindren är placerade enligt riktlinjer och inte flyttas runt på gatan
 • Du ska flytta undan farthindren om kommunen av något skäl behöver utföra drifts-, underhålls- eller liknande arbete på gatan
 • Stadsbyggnadskontoret kan upphäva avtalet och ta bort farthindren om inte villkoren följs. Även du som ansökt kan upphäva avtalet och ta bort farthindren när som helst under avtalstiden
 • Stadsbyggnadskontoret handlägger och reglerar vid behov eventuella ersättningsanspråk från trafikanter som åsamkats skador av farthindren.

Uppstår upprepade avsteg från riktlinjerna, eller om Gatuavdelningen får in upprepade befogade klagomål, kan Gatuavdelningen återkalla avtalet och på fastighetsägarens bekostnad ta in hindren.

Kontakt

Servicecenter kundtjänst Kundtjänst för fastigheter, gator, parkeringsautomater med mera

060-19 15 65

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

Felanmälan på telefon vardagar klockan 7.00-16.00.

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.