Trafikstrategi för Sundsvall

Trafik och hållbart resande

Sundsvall växer och för att fler ska kunna bo, besöka och bedriva verksamheter i Sundsvall behöver det finnas mål och riktlinjer för trafiksystemet.

I en växande stad är det viktigt hur trafiksystemet utformas och dimensioneras för att klara transportbehovet för fler människor och fler verksamheter. En nulägesbeskrivning utgör underlag till de mål och riktlinjer som tagits fram i arbetet med en trafikstrategi för Sundsvalls kommun. Trafikstrategin innehåller mål och riktlinjer för hur kommunen ska utveckla och förändra trafiksystemet i Sundsvall. Trafikstrategin anger prioritering mellan de olika trafikslagen utifrån ett hållbarhetsperspektiv. I gällande översiktsplan finns riktlinjer för trafikrelaterade frågor. Nya omvärldsförutsättningar och att Sundsvall växer, gör att mål och riktlinjer för hur trafiksystemet i Sundsvall ska utvecklas behöver förnyas.

Klimatförändringarna är en av vår tids absolut största utmaningar. För att skapa en hållbar utveckling där klimatförändringarna begränsas, behöver även förståelsen och acceptansen för Sundsvalls trafikutveckling öka. Nulägesbeskrivningen fungerar som underlag till trafikstrategin.

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.