Trafikstrategi för Sundsvall

Trafik och hållbart resande

Sundsvall växer och för att fler ska kunna bo, besöka och bedriva verksamheter i Sundsvall behöver trafiksystemet förändras.

I en växande stad är det viktigt hur trafiksystemet ska utformas och dimensioneras för att klara transportbehovet för fler människor och fler verksamheter. Den här nulägesbeskrivningen utgör underlag till de mål och riktlinjer som ska tas fram i arbetet med en trafikstrategi för Sundsvalls kommun. Trafikstrategin innehåller mål och riktlinjer för hur kommunen ska utveckla och förändra trafiksystemet i Sundsvall. Trafikstrategin anger prioritering mellan de olika trafikslagen utifrån ett hållbarhetsperspektiv. I gällande översiktsplan finns riktlinjer för trafikrelaterade frågor. Nya omvärldsförutsättningar och att Sundsvall växer, gör att mål och riktlinjer för hur trafiksystemet i Sundsvall ska utvecklas behöver förnyas.

Klimatförändringarna är en av vår tids absolut största utmaningar. För att skapa en hållbar utveckling där klimatförändringarna begränsas, behöver även förståelsen och acceptansen för Sundsvalls trafikutveckling öka. Nulägesbeskrivningen fungerar som underlag till trafikstrategin.

Här kan du ta del av Nulägesbeskrivningen inför Sundsvalls kommuns trafikstrategi.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.