Tolk

Du kan beställa tolk, översättning och meddelandeservice dygnet runt.

Tolk- och översättartjänster bokas via telefon, e-post eller via webbplatsen www.tsronline.se.

Att tänka på vid beställning av tolk

 • Beställ i god tid
 • Lämna fullständiga uppgifter om var tolken skall vara och vem som behöver tolk (kund, patient, klient)
 • Ange hur lång tid som behövs för uppdraget
 • Uppge om speciella krav ställs på tolken (till exempel kvinnlig, manlig eller särskild kompetens)
 • Tolken är utbildad, försäkrad och har tystnadsplikt.

Vi utför översättningar på de allra flesta språk. För de dokument som kräver myndighetsstämpel, exempelvis körkort, äktenskapsförord, betyg och liknande anlitar vi auktoriserade translatorer.

Beställ helst översättning på tolkservice@sundsvall.se och bifoga det som ska översättas i ett worddokument.

Meddelandeservice beställs på tolkservice@sundsvall.se

Vid meddelandeservice ringer tolken upp mottagaren och läser upp meddelandet. Exempel är ärenden som kallelser, avbokningar eller annan snabb information. Meddelandet ska vara kortfattat, inte mer än tre meningar, och formulerat så att tolken inte utsätts för frågor.

Vid längre meddelanden föreslår vi trepartsamtal med tolk. Kontakta Tolkservice så hjälper de dig.

 • Tala direkt med din besökare
 • Vänd dig direkt till klienten när du talar (många gör misstaget att vända sig till tolken och tala om klienten som en tredje person)
 • Genom att tala i jag-form (första person) undviker du missförstånd
 • Titta på din besökare då tolkningen pågår
 • Sträva efter att få kontakt med klienten genom att titta på denne trots att du inte förstår språket som talas
 • Undvik långa meningar, svåra ord och fackuttryck
 • Prata inte för länge utan uppehåll och ställ korta och klara frågor
 • Gör kontrollfrågor och försäkra dig om att klienten har uppfattat dig riktigt
 • Avbryt inte tolken i onödan utan låt denne få prata till punkt
 • Fråga aldrig om tolkens åsikt i sakfrågan.

Tolken måste alltid vara helt neutral. Tolkens uppgift är att översätta allt som sägs och inte att delta aktivt i samtalet.

Använd inte tolken till annat än till tolkning

Det ligger ibland nära till hands att be tolken hjälpa klienter med utskrifter, telefonsamtal etcetera eftersom man talar samma språk. Överlåt aldrig ansvaret på tolken i något sammanhang.

Anlita inte anhöriga, bekanta och barn

Anhöriga och bekanta har inte tystnadsplikt, de är inte utbildade i att tolka och att hålla sig neutrala under tolkningen. Vid användning av barn som tolk påverkar det familjeförhållandet och barnet. Barnet får en maktställning gentemot sina föräldrar och belastas med orimligt ansvar. Barn har inte tillräckligt utvecklat vokabulär och uppfattning om vuxenvärlden för att kunna hantera tolkning för myndigheter.

Planera tidsåtgången

Planera tidsåtgången för samtalet väl. Räkna med att ett samtal med hjälp av tolk tar mer tid än enspråkiga samtal. Tolken har fler uppdrag att genomföra och har därför oftast inte möjlighet att stanna längre än planerat.

Tolkens presentation

Före tolkningen ska tolken informera båda parter om sin roll, om tystnadsplikten och skyldigheten att tolka allt som sägs i rummet. Det som parterna inte vill ha tolkat ska de heller inte säga.

Tystnadsplikt

Tolken har tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Det innebär att tolken aldrig får föra vidare det som sägs i en tolksituation.

Neutralitet

Tolken ska vara neutral och opartisk.

Tolkar allt som sägs

Tolken ska återge vad som sagts i första person (jag-form) och får inte lägga till, förändra eller förtiga något.

Tolkens rättigheter

Tolken får lov att avbryta om ett yttrande blir för långt för att tolka i ett svep. Tolken får lov att slå upp termer i ordbok. Tolken får lov att fråga om sådant som är oklart. Tolken har rätt att frånträda sådant uppdrag som är utanför tolkens kompetensnivå och om jävsförhållande uppkommer under uppdraget.

Andra uppgifter än att tolka

Tolken ska inte åta sig eller åläggas andra uppgifter än muntlig tolkning. Tolken är ansvarig i språkfrågan – användaren i sakfrågan.

Jävsregler

Tolken och tolkanvändaren ska följa jävsreglerna i förvaltningslagen. Tolken är skyldig att avstå från uppdraget om jäv föreligger, såvida inte opartiskhet klart saknar betydelse.

Kundens ansvar

Om tolken gör avsteg från ovanstående regler är det viktigt att kunden meddelar detta till tolkförmedlingen. Kunden ska ställa kontrollfrågor och försäkra sig om att det som har sagts har blivit rätt förstått. Kunden ska alltid anteckna faktisk sluttid på tolkens rekvisition och attestera den.

Om du är intresserad av att arbeta som tolk är det några saker du bör veta.

En tolk måste:

 • ha goda språkkunskaper i svenska och i sitt tolkspråk
 • ha godkänd tolkutbildningsbakgrund
 • genomgå de tester och utbildningar som Tolkservice kräver
 • alltid sträva efter att bli auktoriserad (om auktorisationsprovet finns på hans/hennes språk)
 • enligt god tolketik avsäga sig uppdraget om han/hon är jävig
 • alltid hålla sig neutral i tolkningarna och får inte ge uttryck för sina egna åsikter eller känslor
 • följa de sekretessbestämmelser som han/hon har skrivit under hos Tolkservice.

Förvaltningslagen 13 §

”En myndighet ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska.”

Hälso och sjukvårdslagen 2 §

“Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och sjukvård på lika villkor för hela befolkningen.”

Det sägs även att “vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten skall ges upplysningar om sitt hälsotillstånd och om de behandlingsmetoder som finns till buds.”

Socialtjänstlagen 1 §

“Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.” Vidare sägs det i samma paragraf att: “Verksamheten skall byggas på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.”

Rättegångsbalken 5 kap 6 §

“Är part, vittne eller annan, som skall höras inför rätten ej mäktig svenska språket må tolk anlitas att biträda rätten.”

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.