Vad gör en god man eller förvaltare?

En god man och förvaltare är en person som stödjer en annan person att bevaka dennes ekonomiska, juridiska och personliga intressen.

Gode mannen/förvaltarens uppdrag

Uppdraget som god man/förvaltare ser olika ut beroende på vilket hjälpbehov personen som behöver stöd har. Det är också hjälpbehovet som styr vilken tid som en god man/förvaltare lägger ner på uppdraget. Allt från någon timme i månaden till någon timme i veckan förekommer. En god man/förvaltare ska hälsa på personen så ofta att denne ser att personen har det bra och får rätt stöd av samhället.

Bevaka personens ekonomiska intressen, förvalta egendom.

Exempel på vad ett uppdrag kan innebära är att den gode mannen/förvaltaren sköter ekonomin och ser till att personens räkningar betalas, kontrollerar att det finns nödvändiga försäkringar, ser till att kapital förvaltas på ett tryggt sätt, ser till att det finns fickpengar eller hjälper personen att reda upp sina skulder.

Bevaka personens juridiska intressen, bevaka rätt

En god man/förvaltare ska bevaka personens rättigheter och skyldigheter i samhället. Till exempel att ansöka om färdtjänst eller bostadsbidrag, överklaga beslut, eller att företräda dig i dödsbo. Uppdraget kan också bestå att bevaka en person intressen vid ett arvsskifte eller annan rättslig situation.

Bevaka personens personliga intressen, sörja för din person

En god man/förvaltare kan se till att personen får den vård- och omsorg denne behöver och har rätt till. Till exempel  rätt boende, daglig sysselsättning och hemtjänst.

Informationsbroschyr om godmanskap/förvaltarskap för vuxna personer över 18 år

Rollkoll, ett material om god man och förvaltare i relation till andra aktörer, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Skillnaden mellan en god man och en förvaltare.

För att en god man ska kunna ta större beslut krävs att personen som har god man/förvaltare godkänner dessa. En förvaltare behöver inte få godkännande innan denne fattar beslut. Både en god man och förvaltare ska alltid handla på det sätt som är bäst för den enskilda personen.

Ett godmanskap är frivilligt. Om personen inte kan samtycka till ett godmanskap på grund av sitt hälsotillstånd måste det finnas ett läkarintyg som styrker detta.

Ett förvaltarskap är en mer ingripande skyddsåtgärd och en person kan få en förvaltare mot dennes vilja. Det krävs alltid ett läkarintyg för att det ska kunna bli ett förvaltarskap. Den som inte kan vårda sig själv eller det den äger, kan få en förvaltare. Även personer som behöver skydda sig och sin egendom mot personer i omgivningen som försöker utnyttja dem, kan få förvaltare.

Att få en förvaltare är en ingripande åtgärd och får bara ordnas om det inte är tillräckligt att ha en god man.

En person som har god man har kvar sin rättshandlingsförmåga till skillnad mot en person som har förvaltare, denne förlorar sin rättshandlingsförmåga. Exempel på vad en person som har förvaltare inte kan göra är att denne inte längre har rätt ta ur pengar, ingå avtal och liknande. Personen som har förvaltare är fortfarande myndig och kan exempelvis rösta.

Alla gode män och förvaltare ska årligen redovisa till Överförmyndarkontoret  hur de skött sitt uppdrag.

En god man/förvaltare får betalt

Den som är god man/förvaltare har rätt till ett arvode. Arvodet betalas av personen som har en god man eller förvaltare, om dennes inkomst är större än 2,65 gånger prisbasbeloppet och/eller tillgångarna är större än 2 gånger prisbasbeloppet. I annat fall betalar kommunen arvodet.

Överförmyndarnämnden Mitts arvodesprinciper

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Ansök eller anmäl om att få god man eller förvaltare

Bli god man eller förvaltare

Vem kan få en god man eller en förvaltare?

Bli god man för ensamkommande flyktingbarn

Blanketter-god man-förvaltare-förmyndare

Andra webbplatser

Godmanskap, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Prisbasbelopp, Statistiska centralbyrån

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.