Ledig kommunal mark för småindustri

I kommunen finns kommunal mark, industritomt som är lämpad för exploatering och småindustri. Här hittar du planlagd kommunal mark till försäljning.

 

Information i karta

Du hittar information om läge, gällande detaljplaner, fastigheter, väghållare med mera i kartan Ledig industrimark.

Birsta är ett affärs- och industriområde som ligger åtta kilometer norr om centrala Sundsvall.

Läge

Industriområdet är beläget i sydvästra Birsta med anslutning till såväl E4 Norr som Syd och nära anknytning till E14.

Storlek

Området omfattar ca 31,5 ha planlagd industrimark varav cirka 19,5 ha är utbyggt och privat mark.

Ledig industrimark

 • Område 14, cirka 18 300 m2, OBS! varav område om cirka 2 600 kvm upplåtet med tillfällig nyttjanderätt.
 • Område 15 ca 12 300 m2
 • Område 18 ca 17 600 m2
 • Område 19 ca 34 500 m2
 • Område 20 ca 17 400 m2 *
 • Område 21 ca 13 100 m2, OBS! varav område om ca 6 800 kvm upplåtet med tillfällig nyttjanderätt.

* Begränsad byggrätt enligt detaljplan

Tomtpris och storlek

 • 110 kr/m2 för område 19,
 • 145 kr/m2 för område 14,
 • 165 kr/m2 för områdena 15, 18, 20 och 21.

2020 års priser, kronor per kvadratmeter industrimark

Anläggningsavgifter för vatten, spillvatten och dagvatten samt för el, fjärrvärme med mera tillkommer enligt gällande taxor, se vidare om dagvatten nedan under rubrik Vatten och avlopp.

Tomtstorlek kan i regel skräddarsys efter kundens verksamhet och
önskemål inom ramen för gällande detaljplan.

Fastighetsbildning

All industrimark är fastighetsbildad till storkvarter. Industritomt avstyckas i samband med marköverlåtelsen.

Gällande detaljplan

 • I; S 3593 fastställd januari 1980.
 • II; DP 25 fastställd april 1989.
 • III; DP 140 fastställd mars 1992.

Planbestämmelser

Högst 1/3 av tomtytan får bebyggas. Maximal byggnadshöjd = 9 meter respektive 16 meter.

Utfartsförbud mot Klökanvägen från angränsande tomter.

Grundförhållanden, topografi

Översiktlig grundundersökning i området är utförd av Orrje & Co, Topografi litt 50.0638-25. För närmare information om denna grundundersökning hänvisas till stadsbyggnadskontorets ritningsarkiv, telefon 060-19 13 11, växel, telefontid 08:00-17:00 eller via epost: bygglov@sundsvall.se.

 • område 14 Jordbruksmark, mestadels svag lutning mot sydost
 • område 15 Jordbruksmark, lutning mot söder
 • område 18 Jordbruksmark, lutning mot söder
 • område 19 Avverkad skogsmark, lutning mot nordost
 • område 20 Jordbruksmark, lutning mot sydost
 • område 21 Jordbruksmark, lutning mot söder

Vatten och avlopp

Ledningsnätet är utbyggt och avsikten är att lokalt omhändertagande av dagvatten ska tillämpas i de fall infiltration – perkolation är möjligt inom kvarter enligt utförd undersökning av Orrje & Co februari 1979 litt 50.0638-28. Det innebär att dagvattenledningar byggts ut i begränsad omfattning, se vidare nedan under respektive område.

Anslutning till kommunens VA-nät

 • område 14 Vatten och avlopp Infiltration-perkolation av dagvatten
 • område 18 Vatten och avlopp Infiltration-perkolation av dagvatten inom norra delen + dagvatten
 • område 19 Vatten och avlopp + dagvatten
 • område 20 Vatten och avlopp Infiltration-perkolation av dagvatten
 • område 21 Vatten och avlopp Infiltration-perkolation av dagvatten

För upplysningar om ledningsnätet kontakta MittSverige Vatten & Avfall AB, kundservice telefon: 020-120 25 00 eller via epost kundservice@msva.se.

Elkraft

Elkraftsanslutning 380/220 V kan erhållas från transformatorstation inom området. För upplysningar om elnätet, leverans av större kraftbehov och kostnader kontaktas Sundsvalls Elnät via epost info@sundsvallelnät.se eller telefon: 060-600 50 20.

Bredband

Upplysningar om bredbandsnät lämnas av ServaNet, telefon: 0200-12 00 35, kundcenter.

Fjärrvärme

Fjärrvärmeledning finns i området med möjlighet att ansluta till fler fastigheter. Upplysningar om ledningsnätet kan lämnas av Sundsvall Energi AB, kundservice telefon: 060-19 20 80, växeln, epost: info@sundsvallenergi.se .

Information i karta

Du hittar information om läge, gällande detaljplaner, fastigheter, väghållare med mera i kartan Ledig industrimark.

Läge

Fillans industriområdet ligger cirka 7 km nordost om Sundsvalls centrum.

Storlek

Området omfattar totalt cirka 7,4 ha varav cirka 1,4 ha är utbyggt och privat mark och cirka 3,6 ha övrig kommunal mark.

Ledig industrimark

 • Område 2 cirka 18 300 m2 ledig industrimark. OBS! varav område om ca 7500 kvm tillfälligt nyttjanderättsområde i järnvägsplan åt Trafikverket.
 • Område 3 ca 4 700 m2 ledig industrimark. OBS! hela området tillfälligt nyttjanderättsområde i järnvägsplan åt Trafikverket.

Tomtpris och storlek

Tomtpris 160 kr/m2.

Anläggningsavgifter för vatten, spillvatten och dagvatten samt för el, fjärrvärme med mera tillkommer enligt gällande taxor.

Tomtstorlek kan i regel skräddarsys efter kundens verksamhet och önskemål inom ramen för gällande detaljplan.

2020 års pris, kronor per kvadratmeter industrimark.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning ej genomförd. Industritomt avstyckas i samband med marköverlåtelsen.

Gällande detaljplan

DP-207 fastställd i mars 1995. Området är avsett endast för industriändamål.

Planbestämmelser

Högst 1/4 av tomtytan får bebyggas. Maximal bygghöjd = 9,0 m.

Grundförhållanden, topografi

Översiktlig grundundersökning i området är utförd av K-konsult 90-01-08. Grundundersökningen visar att området till större delen består av finsedimentlager. Inom planområdet bör det för varje byggprojekt som planeras, utföras en geoteknisk kontroll, för att bedöma grundläggningssätt och eventuella markarbeten. Planområdet domineras av öppen ängsmark som sluttar svagt mot nordost.

För närmare information om denna grundundersökning hänvisas till stadsbyggnadskontorets ritningsarkiv, telefon: 060-19 13 11, växeln, telefontid 08:00-17:00 eller via epost bygglov@sundsvall.se.

Vatten och avlopp

Ledningsnätet är utbyggt. För upplysningar om ledningsnätet kontakta MittSverige Vatten & Avfall AB, kundservice telefon: 020-120 25 00 eller via epost kundservice@msva.se.

Elkraft

Elkraftsanslutning 380/220 V kan erhållas från transformatorstation inom området. För upplysningar om elnätet, leverans av större kraftbehov och kostnader kontaktas Sundsvalls Elnät via epost info@sundsvallelnat.se eller telefon: 060-600 50 20.

Bredband

Upplysningar om bredbandsnät lämnas av ServaNet, telefon: 0200-12 00 35, kundcenter.

Fjärrvärme

Fjärrvärmeledning finns i området med möjlighet att ansluta till fler fastigheter. Upplysningar om ledningsnätet kan lämnas av Sundsvall Energi AB, kundservice telefon: 060-19 20 80, växeln, epost: info@sundsvallenergi.se.

Kollektivtrafik

Bussförbindelser finns med centrala Sundsvall via Johannedalsvägen och Ljustavägen.

Närliggande bostadsområden

Intilliggande småhus- och flerbostadsbebyggelse nord och nordväst om området i Johannedal och i Ljustadalens centrum.

Service i området

Det finns olika typer av service i Birsta områdescentrum som ligger cirka 3 km ifrån området och på Alnö som ligger cirka 2 km ifrån området.

 • Matställen: Finns i Johannedal och i Ljustadalens centrum samt på flera ställen i Birsta och på Alnö.
 • Livsmedel: Flera butiker finns i Birsta och i Alnö centrum.
 • Post: Postombud finns i närområdet och närmaste postkontor i Sundsvalls centrum, cirka 7 km.
 • Drivmedel: Flera obemannade automatstationer finns i Birsta och närmaste bemannade station finns på Alnö strax efter avfarten från bron. Närmaste snabbladdningsstation för elbilar finns cirka 2 km ifrån området i västra Birsta vid rondellen Gesällvägen – Förmansvägen.

Information i karta

Du hittar information om läge, gällande detaljplaner, fastigheter, väghållare med mera i kartan Ledig industrimark.

Läge

Ljustadalens industriområde är beläget mellan E4 och Alnöbron cirka 7,5 km nordost om Sundsvalls centrum.

Storlek

Området omfattar totalt cirka 12 ha planlagd mark för industrietablering med mera. Av dessa utgörs cirka 1,6 ha mark för kombinationen bostads- och småindustriändamål och cirka 5,0 ha mark för allmänt ändamål samt cirka 5,3 ha mark för industri-, hantverk- och kontorsändamål.

Ledig industrimark

 • Område 3 cirka 10 900 m2 ledig mark för allmänt- och industriändamål, benämning i detaljplan: Ajm.
 • Område 4 ca 7 800 m2 ledig mark för småindustri-, hantverk- och kontorsändamål, benämning i detaljplan: J och K.

Tomtpris och storlek

Tomtpris: 165 kr/m2 för områdena 3 och 4.

2020 års priser, kronor per kvadratmeter industrimark och tomtpriser för respektive kombinationstomt.

Anläggningsavgifter för vatten, spillvatten och dagvatten samt för el, fjärrvärme med mera tillkommer enligt gällande taxor.

Tomtstorlek, område 3 och 4, kan i regel skräddarsys efter kundens verksamhet och önskemål inom ramen för gällande detaljplan.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning ej genomförd för område 3 och 4. Industritomt avstyckas i samband med marköverlåtelsen.

Gällande detaljplan

 • I; DP 187, fastställd 1993-10-28. Området är avsett för småindustridetaljplan hantverk- och kontorsändamål.
 • II; S 543, fastställd i mars 1973. Områden avsedda för allmänt-och småindustriändamål.

Planbestämmelser

 • I; Dp 187. Max ¼ av tomtens yta får bebyggas. Maximal bygghöjd över nollplanet 18,5 m och 27,0 m. Verksamheten får ej vara störande för omgivningen.
 • II; S 543. Byggrätt enligt byggnadsnämndens prövning. Maximal bygghöjd = 5 m.

Grundförhållanden, topografi

Undergrunden består av lera enligt geologisk översikt på generalplanenivå. Översiktliga grundundersökningar utförda för intilliggande bebyggelse norr och öster om området. Inom planområdet bör det för varje byggprojekt som planeras, utföras en geoteknisk kontroll, för att bedöma grundläggningssätt och eventuella markarbeten. Området består av lutande jordbruksmark mot nordost.

För närmare information om dessa grundundersökningar hänvisas till stadsbyggnadsnämndens ritningsarkiv, telefon 060-19 13 11, växeln, telefontid 08:00-17:00 eller via epost: bygglov@sundsvall.se.

Vatten och avlopp

Ledningsnätet är utbyggt. För upplysningar om ledningsnätet kontakta MittSverige Vatten & Avfall AB, kundservice telefon: 020-120 25 00 eller via epost kundservice@msva.se.

Elkraft

Elkraftsanslutning 380/220 V kan erhållas från transformatorstation inom området. För upplysningar om elnätet, leverans av större kraftbehov och kostnader kontaktas Sundsvalls Elnät via epost info@sundsvallelnat.se eller telefon: 060-600 50 20.

Bredband

Upplysningar om bredbandsnät lämnas av ServaNet, telefon: 0200-12 00 35, kundcenter.

Fjärrvärme

Fjärrvärmeledning passerar aktuella lediga tomter på Fillanvägen – Kalendervägen med kapacitet för fler anslutningar. Upplysningar om ledningsnätet kan lämnas av Sundsvall Energi AB, kundservice, telefon: 060-19 20 80, växeln, e-post: info@sundsvallenergi.se.

Kollektivtrafik

Bussförbindelser finns med centrala Sundsvall via Ljustavägen.

Närliggande bostadsområden

Intilliggande småhus- och flerbostadsbebyggelse nordost om området i Ljustadalens centrum.

Service i området

Det finns olika typer av service cirka 2 km från Birsta och 3 km från Alnö centrum.

 • Matställen: Finns i Ljustadalens centrum och i Johannedal samt på flera ställen i Birsta och på Alnö.
 • Livsmedel: Flera butiker finns i Birsta och i Alnö centrum
 • Post: Postombud finns i närområdet och närmaste postkontor ligger cirka 7,5 km från Sundsvalls centrum.
 • Drivmedel: Flera automatstationer (obemannade) finns i Birsta och närmast bemannad station på Alnö strax efter avfarten från bron. Närmaste snabbladdningsstationen för elbilar finns i Birsta vid rondellen Gesällvägen –  Förmansvägen.

Information i karta

Du hittar information om läge, gällande detaljplaner, fastigheter, väghållare med mera i kartan Ledig industrimark.

Läge

Västlands industriområde ligger vid Galaxvägen i Västland, cirka 9 km norr om Sundsvall.

Ledig industrimark

Inom det planlagda området finns cirka 6 430 m2 ledig industrimark.

Tomtpris och storlek

Tomtpris: 50 kr/m2

2020 års priser, kronor per kvadratmeter industrimark.

Anläggningsavgifter för vatten, spillvatten och dagvatten samt för el, fjärrvärme med mera tillkommer enligt gällande taxor.

Tomtstorlek kan i regel skräddarsys efter kundens verksamhet och önskemål inom ramen för gällande detaljplan.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning ej genomförd för området. Industritomt avstyckas i samband med marköverlåtelsen.

Gällande detaljplan

Detaljplan S 3571 fastställd i april 1976. Området är avsett för småindustriändamål.

Planbestämmelser

Byggrätt enligt byggnadsnämndens prövning. Skyddsområde med plantering (område närmast Galaxvägen) och skyddsområde för underjordiska ledningar samt skyddszon till järnväg enligt lagen om byggande av järnväg (järnvägsplan). Dessa områden får inte bebyggas. Maximal bygghöjd = 6 m. Verksamheten får ej vara störande för omgivningen.

Grundförhållanden, topografi

Marken består av morän. Grundundersökning har gjorts av Erik Herolf, Konsulterande Ingenjörsbyrå AB, 1962-10-26. För närmare information om denna grundundersökning hänvisas till stadsbyggnadsnämndens ritningsarkiv, telefon 060-19 13 11, växeln, telefontid 08:00-17:00 eller via epost bygglov@sundsvall.se.

Vatten och avlopp

Ledningsnätet är utbyggt. För upplysningar om ledningsnätet kontakta MittSverige Vatten & Avfall AB, kundservice telefon: 020-120 25 00 eller via epost kundservice@msva.se.

Elkraft

För upplysningar om elnätet, leverans av större kraftbehov och kostnader kontaktas Sundsvalls Elnät via epost info@sundsvallelnat.se eller telefon: 060-600 50 20.

Bredband

Upplysningar om bredbandsnät lämnas av ServaNet, telefon: 0200-12 00 35, kundcenter.

Fjärrvärme

Upplysningar om ledningsnätet kan lämnas av Sundsvall Energi AB, kundservice, telefon: 060-19 20 80, växeln, e-post: info@sundsvallenergi.se.

Kollektivtrafik

Bussförbindelser finns med centrala Sundsvall via Norra vägen.

Närliggande bostadsområden

Industriområdet ligger inom Västlands villaområde. Strax norr om området ligger Sundsbruks centrum.

Service i området

Birsta handelsområde ligger på cirka 2 kilometers avstånd med dagligvaru- och detaljhandel och in till Sundsvalls stadskärna är det cirka 10 kilometer.

 • Matställen: Finns i Ljustadalens centrum och i Johannedal samt på flera ställen i Birsta och på Alnö.
 • Livsmedel: Flera butiker finns i Birsta och i Alnö centrum, cirka 7 km.
 • Post: Postombud finns i närområdet och närmaste postkontor ligger cirka 7,5 km från Sundsvalls centrum.
 • Drivmedel: Flera automatstationer (obemannade) finns i Birsta och närmast bemannad station på Alnö strax efter avfarten från bron. Närmaste snabbladdningsstationen för elbilar finns i Birsta vid rondellen Gesällvägen –  Förmansvägen.

Information i karta

Du hittar information om läge, gällande detaljplaner, fastigheter, väghållare med mera i kartan Ledig industrimark.

Läge

Kovlands industriområde ligger cirka 13 km nordväst om Sundsvalls centrum, intill riksväg 86 och avgränsas i norr av väg 320 mot Holm.

Storlek

Endast ett område för småindustriändamål.

Ledig industrimark

Område om cirka 5 000 m2 ledig mark för småindustriändamål.

Tomtpris

Tomtpris 200 000 kr

2020 års tomtpris för industrimarken.

Anläggningsavgifter för vatten, spillvatten och dagvatten samt för el, fjärrvärme med mera tillkommer enligt gällande taxor.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning ej genomförd för området. Industritomt avstyckas i samband med marköverlåtelsen.

Gällande detaljplan

Detaljplan Selånger 402 fastställd i december 1984.

Planbestämmelser

Punktprickad mark får ej bebyggas. Maximal bygghöjd = 5 meter.

Grundförhållanden

Översiktlig geoteknisk undersökning är utförd av K-konsult 1982-09-15. Undersökningen visar att marken består till övervägande delen av lösa till halvfasta sediment av lera, silt och sand. Lagringen är något fastare ner till 2-3 meter under markytan. Lokalt uppträder lös lagring direkt under markytan, därunder lös till halvfast lagring ner till 6-10 meter under markytan.

För närmare information om grundförhållanden hänvisas till stadsbyggnadsnämndens ritningsarkiv, telefon: 060-191311.

Vatten och avlopp

I planområdet finns en del VA- och teleledningar nedlagda.

För upplysningar om ledningsnätet kontakta MittSverige Vatten och Avfall AB, telefon: 060-19 20 60 eller via epost info@mittsverigevatten.se .

Elkraft

För upplysningar om elnätet, leverans av större kraftbehov och kostnader kontaktas Sundsvalls Elnät via epost info@sundsvallelnät.se eller telefon: 060-600 50 20.

Bredband

Upplysningar om bredbandsnät kan lämnas av ServaNet, telefon: 0200-12 00 35, kundcenter.

Fjärrvärme

Upplysningar om ledningsnätet kan lämnas av Sundsvall Energi AB, telefon: 060-19 22 00, växeln, epost: fjarrvarme@sundsvallenergi.se .

Kollektivtrafik

Bussförbindelser finns med centrala Sundsvall (ca 15 km) via nordvästra linjen (förortstrafik).

Närliggande bostadsområden

Kovland centrum, ca 250 m, Ytterkovland, ca 500 m, Sättna, ca 1 km.

Service i området

 • Service i form av postombud, livsmedel och mat finns cirka 250 meter från Kovlands centrum.
 • För drivmedel finns en obemannad automatstation cirka 150 meter från området i korsningen väg 86/Väg 320. Närmaste bemannade stationer finns i Timrå, cirka 10 km från området och i Sundsvall, cirka 15 km från området.
 • Närmaste snabbladdningsstation för elbilar finns vid Vallens skola (Ånäsvägen).

Information i karta

Du hittar information om läge, gällande detaljplaner, fastigheter, väghållare med mera i kartan Ledig industrimark.

Matfors industriområde, Norra delen ligger cirka en kilometer norr om Matfors centrum och utefter väg 544.

Läge

Industriområdet är beläget cirka 1 km norr om Matfors centrum.

Storlek

Området omfattar totalt cirka 35 600 m2.

Ledig industrimark

 • Område 1 cirka 8 900 m2 ledig mark för småindustriändamål. OBS! Varav område om cirka 3 220 m2 upplåtet för kommunal snötippsverksamhet.
 • Område 2 cirka 7 500 m2 ledig mark för småindustriändamål.

Tomtpris och storlek

Tomtpris: 55 kr/m2 för områdena 1 och 2.

2020 års priser, kronor per kvadratmeter industrimark

Anläggningsavgifter för vatten, spillvatten och dagvatten samt för el, fjärrvärme med mera tillkommer enligt gällande taxor.

Tomtstorlek (område 1 och 2) kan i regel skräddarsys efter kundens verksamhet och önskemål inom ramen för gällande detaljplan.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning ej genomförd för område 1 och 2. Industritomt avstyckas i samband med marköverlåtelsen.

Gällande detaljplan

Detaljplan S 6060, fastställd 1988-02-17. Områden avsedda för småindustriändamål, benämning i detaljplan: Jm.

Planbestämmelser

Dp S 6060. Max ¼ av tomtens yta får bebyggas. Maximal bygghöjd 5,5 m. Verksamheten får ej vara störande för omgivningen.

Grundförhållanden, topografi

Enligt översiktlig grundundersökning utförd av K-konsult (93351- 411.23) består marken av grovsediment (grus och sand). För närmare information om denna grundundersökning hänvisas till stadsbyggnadsnämndens ritningsarkiv, telefon 060-19 13 11, växeln, telefontid 08:00-17:00 eller via epost bygglov@sundsvall.se.

Vatten och avlopp

För upplysningar om ledningsnätet kontakta MittSverige Vatten & Avfall AB, kundservice telefon: 020-120 25 00 eller via epost kundservice@msva.se.

Elkraft

Elkraftsanslutning 380/220 V kan erhållas från transformatorstation inom området. För upplysningar om elnätet, leverans av större kraftbehov och kostnader kontaktas Sundsvalls Elnät via epost info@sundsvallelnat.se eller telefon: 060-600 50 20.

Bredband

Upplysningar om bredbandsnät lämnas av ServaNet, telefon: 0200-12 00 35, kundcenter.

Fjärrvärme

Upplysningar om ledningsnätet kan lämnas av Sundsvall Energi AB, kundservice, telefon: 060-19 20 80, växeln, e-post: info@sundsvallenergi.se.

Service i området

Service i form av post, bank, mat, drivmedel med mera finns i Matfors
centrum ca 1 km från området.

Kontakt

Tony Ersson Markingenjör

060-19 12 90

Sundsvalls kommun
Mark- och exploateringsavdelningen
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.