Egenkontroll miljöfarlig verksamhet

När du bedriver en miljöfarlig verksamhet ska du ha ett system för egenkontroll som ska finnas nedskrivet.

En miljöfarlig verksamhet är en verksamhet som kan ge utsläpp till luft, vatten eller mark eller påverka miljön på något annat sätt. Det kan exempelvis vara en fordonstvätt, verkstad, jordbruk, tryckeri eller kemtvätt.

Vad är egenkontroll?

Grunden till egenkontrollen är miljöbalkens hänsynsregler. Enligt reglerna ska du bland annat skaffa dig den kunskap som behövs för att undvika att människor och miljö kommer till skada.

En fungerande egenkontroll gör så att brister och risker kan upptäckas och åtgärdas i tid. Kravet för alla är att miljöbalken efterlevs men beroende på om du har en liten verkstad eller en stor avfallsdeponi ska egenkontrollen anpassas till verksamhetens omfattning. Syfte är att det ska vara ett användbart redskap.

Du behöver inte skicka in ditt egenkontrollprogram någonstans, men vi på miljökontoret kan komma att kontrollera att det finns ett program och att det används.

Egenkontrollen ska innehålla:

Ansvarsfördelning kan se olika ut beroende av hur stor din verksamhet är. Exempel på ansvar som kan behöva fördelas: Att lagstiftning följs, att nödvändig kunskap finns, att rutiner hålls uppdaterade.

Det ska finnas rutiner för kontroll och skötsel av verksamheten. När det gäller miljöfarlig verksamhet kan det till exempel vara: Rutiner för kemikalier och avfall, skötsel av oljeavskiljare eller annan reningsutrustning – och rutiner för att uppdatera rutiner.

Du måste vara medveten om vilka risker som din verksamhet kan innebära. I en miljöfarlig verksamhet kan en risk till exempel vara: Felaktig förvaring eller hantering av kemikalier och avfall. Alla risker ska inventeras och bedömas.

Det ska finnas en förteckning över kemiska produkter som hanteras i verksamheten. Miljökontoret har en blankett du kan använda:

Blankett för kemikalieredovisning

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.