Stadsbackenkoncernen redovisar ett resultat på 103 miljoner kr

Stadsbackenkoncernen redovisar ett resultat på 103 miljoner kr

Stadsbacken AB, koncernen för kommunens hel- och delägda bolag, redovisade för perioden januari-augusti ett resultat på 103 miljoner kronor, vilket är 27 miljoner bättre än budget. För helåret prognostiseras ett resultat på 104 mnkr, vilket är något lägre än budget (1,5 mnkr).

– Det är positivt att vi överträffar budget under årets två första tertial, men trots det ligger helårsprognosen fortfarande under budgetnivån. Fortsatta åtgärder för effektivisering och ökad samverkan är nödvändiga för att vi ska nå våra långsiktiga mål, säger Petter Stenberg (S) styrelseordförande, Stadsbacken.


Främsta förklaringarna till resultatförbättringen är Mitthem (21,5 mnkr), Reko (5,7 mnkr) och Midlanda (5,1 mnkr). Mitthems resultatförbättring grundar sig främst på att största delen av underhållet är utvändigt på grund av Covid-19 och genomförs senare än budgeterat.

– Sundsvall Energi prognostiserar ett resultat som är 20,7 mnkr lägre än budget, detta är kopplat till ökade kostnader för utsläppsrätter och värmeleveranser från SCA. Resultatförsämringen vägs till stor del upp av resultatförbättringar i ServaNet (6,3 mnkr), Mitthem (6,0 mnkr), Korsta Oljelager (5,1 mnkr) och Midlanda Flygplats (2,9 mnkr), säger Anders Johansson, VD för Stadsbacken AB.

Förutom ett positivt resultat har koncernen fortsatt det strategiska arbetet med att bidra till ökad samhällsnytta.

– Stadsbacken och de kommunala dotterbolagen är viktiga aktörer för Sundsvalls utveckling och koncernens resultat ger oss kraft att även fortsättningsvis vara en drivande del i arbetet att forma vår gemensamma framtid. Sundsvall ska skapa förutsättningar för tillväxt, säger Petter Stenberg (S) styrelseordförande, Stadsbacken.

 

Viktiga händelser under året som påverkar och kommer att påverka Sundsvalls kommande utveckling:

* I februari beslutade kommunfullmäktige att uppdra åt Sundsvall Vatten att genomföra en utbyggnation av VA-nätet vid Njurundakusten. Investeringen är bedömd att uppgå till 900 mnkr.

* Mitthems tidigare investeringar i nya fastigheter har medfört att bolaget stärkt sin position på den lokala fastighetsmarknaden. I Njurunda skedde inflytt i slutet av maj.

* Sundsvall Energis arbete för Sundsvalls nya stora infrastruktursatsning fjärrkyla har fortsatt under året. Ambitionen är att erbjuda en klimatsmart lösning för fjärrkyla. Bolaget har också påbörjat arbetet med effekthöjning på avfallskraftvärmeverket i Korsta.

* I mitten av augusti öppnade SKIFU upp Sundsvalls nya resecentrum för allmänheten efter två års byggtid.

* Näringslivsbolaget lanserade i augusti en första version av den digitala portalen Företagscenter Sundsvall som syftar till att underlätta processen att starta, utveckla och etablera företag i Sundsvall.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.