Nationella minoriteter

Lagen om minoriteter och minoritetsspråk ska skydda Sveriges nationella minoriteter.

Den ska också stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande och främja minoritetsspråken finska, samiska, meänkieli, jiddisch och romani chib.
Lagen, som bygger på regeringens minoritetspolitiska strategi, innebär nya skyldigheter för kommunen och nya rättigheter för dem som tillhör dessa grupper.

Lagen innebär att kommunen ska:

  • informera minoriteterna om lagen
  • ge inflytande till och samråda med företrädare för minoriteterna
  • skydda/främja alla minoriteters språk och kultur, särskilt med fokus på barn
  • ge service och erbjuda myndighetskontakt helt/delvis på finska vid efterfrågan, och på övriga minoritetsspråk om det finns språkkunnig personal
  • erbjuda barn- och äldreomsorg helt/delvis på finska vid efterfrågan

Sundsvall är ett finskt förvaltningsområde sedan den 1 februari 2014. Det betyder att de personer som identifierar sig som nationell minoritet, sverigefinnar, har rätt att använda finska vid sina muntliga och skriftliga kontakter med kommunen.

Kommunen ska erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i förskolan där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska. Kommunen ska också erbjuda den som begär det hela eller delar av den service och omvårdnad som erbjuds inom äldreomsorgen av personal som behärskar finska.

Personer som talar finska har rätt till information och kultur på sitt språk samt i övrigt möjligheter till delaktighet och inflytande genom samråd. Kommunens uppgift är att på olika sätt ge stöd i det arbetet.

Samordnare

I Sundsvall finns Pirjo Linna Avarre som samordnare för nationella minoriteter. Samordnarens uppgift är bland annat att se till att alla nationella minoriteters rättigheter enligt minoritetslagen efterföljs av kommunen. De övriga nationella minoriteterna är samer (urfolk), tornedalingar, judar och samer. Pirjo träffas på Trädgårdsgatan 7 och kommer gärna på besök och informerar mer om lagens tillämpning inom den kommunala förvaltningen. Du kan kontakta Pirjo på svenska och finska, tel. 060-19 1251 eller 070-7589973, e-post: pirjo.liisa.linna.avarre@sundsvall.se

Ruotsi on aina ollut monikielinen ja –kulttuurinen valtio. Saamelaiset, suomalaiset, tornionlaaksolaiset, romanit ja juutalaiset ova asuttaneet maatamme jo hyvin kauan. Heidän kielensä, saame, suomi, meänkieli (tornionlaakson suomi), romani chib ja jiddisch, ja kulttuurinsa ovat osa Ruotsin yhteiskuntaa ja meidän yhteistä kulttuuriperintöämme.

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä tuli voimaan Ruotsissa 1. tammikuuta 2010. Lain kolme perusturvapykälää takaavat kansallisille vähemmistöille oikeuden informaatioon, kielen ja kulttuurin suojelemiseen sekä oikeuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Nämä oikeudet ovat voimassa koko maassa. Saamelaisia, tornionlaaksolaisia ja ruotsinsuomalaisia koskevat myös tietyillä alueilla voimassa olevat erityisoikeudet. Näitä alueita kutsutaan hallintoalueiksi.

Saamelaisilla, tornionlaaksolaisilla ja ruotsinsuomalaisilla on oikeus kirjallisiin yhteyksiin Valtiopäivien asiamiehiin. Sama koskee myös asiayhteyksissä Oikeuskansleriin, Vakuutuskassaan, Verovirastoon ja Syrjintäasiamieheen.

Sundvallin kunnasta tuli 1. helmikuuta 2014 suomen kielen hallintoalue hallituksen annettua siitä päätöksen kunnan hakemuksen pohjalta. Tämä päätös tarkoittaa että yksityinen henkilö, joka haluaa kuulua suomenkieliseen vähemmistöön, on oikeutettu käyttämään suomea suullisissa ja kirjallisissa yhteyksissään hallintoviranomaiseen eli Sundsvallin kuntaan ja Länsinorlannin maakäräjiin.

Sundsvallin ruotsinsuomalaisella vähemmistöllä on myös oikeus saada koululain, joka myös astui voimaan 1. tammikuuta 2010, mukaan huoltajan sitä pyytäessä paikka esikoulutoiminnassa, jossa toiminta on kokonaan tai osittain suomenkielistä.

Hallintoaluekunnan on myös tarjottava sitä pyytävälle mahdollisuus saada vanhustenhuollossa tarjottava palvelu ja hoiva kokonaan tai osittain henkilökunnalta, joka hallitsee suomen kielen. Sama koskee myös hallintoalueeseen kuulumatonta kuntaa, jos kunnalla on vähemmistökieltä taitavaa henkilökuntaa.

Sundsvallin kunta on aloittanut työnsä vähemmistölain mukaan. Laki velvoittaa muun muassa kuntaa neuvottelemaan paikallisella tasolla sekä luomaan vaikutusmahdollisuuksia ruotsinsuomalaisille ja muille vähemmistöille niissä kysymyksissä, jotka heitä koskevat.  Siksi on tärkeää että neuvottelut vähemmistöorganisaatioiden ja kunnan välillä käynnistyvät mahdollisimman nopeasti.

Kunta on velvollinen raportoimaan vuosittain Tukholman lääninhallitukselle miten lain voimaansaattamisen lisäkustannuksiin myönnetty valtion tuki on käytetty.

Olemme palkanneet kuntaan vähemmistökoordinaattorin, Pirjo Linna Avarre. Hän on tavoitettavissa kunnantalolta ja tulee mielellään vierailemaan ja kertomaan lisää lain käytäntöön soveltamisessa kunnan hallinnon sisällä. Tavoitat hänet puhelinnumerosta 060-191251 tai 070-180 5560. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteella http://pirjo.liisa.linna.avarre@sundsvall.se.

Koordinaattorin tehtäviin kuuluu valvoa kaikkien kansallisten vähemmistöjen lainmukaisten oikeuksien seurantaa.

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.