Fonder, stipendier och utmärkelser

Sundsvalls kommun delar ut stipendier och medel ur ett antal stiftelser som privatpersoner och föreningar kan söka pengar från.

Det finns olika typer av stipendier, fonder och bidrag att söka i Sundsvalls kommun. Några är riktade mot föreningar, andra mot privatpersoner. Du kan söka stipendium inom flera områden till exempel kultur, idrott och utbildning. Vissa av kommunens fonder är enbart öppna för sökanden som uppfyller vissa kriterier eller delas ut till elever från kommunens skolor.

En stiftelse bildas genom donation av pengar från ett testamente, ett gåvobrev, ett styrelseprotokoll eller liknande. Sundsvalls kommun förvaltar pengarna, men äger dem inte. En stiftelse har ofta ett bestämt syfte till vad eller hur dessa pengar ska användas och eventuellt placeras. En fond är det generella namnet på en samling pengar eller medel och förklarar inte om det är en stiftelse eller gåva.

Stipendium är följden av själva utdelningen ur stiftelsen, alltså att man beslutat dela ut en summa pengar till en person eller förening.

Några exempel på villkor som kan förekomma i vissa fonder:

 • Sökande ska bo i Sundsvalls kommun
 • Sökande ska använda pengarna till ett särskilt användningsområde.

Kultur

Carl Frisendahls minne

Stipendiet kan sökas av ”en talangfull skulptör bördig från Västernorrlands län”.

Stipendier ur Carl Frisendahls minnesfond delas inte ut årligen, utan endast då avkastningen vuxit sig tillräckligt stor.

För mer information om Stiftelsen Carl Frisendahls minne kontakta Sundsvalls museum.

Kontaktuppgifter

060-19 10 00
sundsvalls.museum@sundsvall.se

Grafström-Sandqvistska fondens konststipendium

Stiftelsen delar årligen ut stipendier för högre utbildning eller fortbildning till konstnärer med tydlig anknytning till Västernorrlands eller Jämtlands län. Du ska antingen vara född/uppvuxen eller bosatt/mantalsskriven i området. Stipendiet kan sökas av konststuderande eller yrkesverksamma konstnärer oavsett ålder förutsatt att ovan angivna kriterier uppfylls.

Ansökan ska innehålla

 • CV
 • Beskrivning av anknytning till Västernorrlands eller Jämtlands län
 • Beskrivning av vad stipendiet avses användas till
 • Arbetsprover

Kontaktperson

Daniel Eklund
060-19 18 02
daniel.eklund@sundsvall.se 

Stipendiaten ska efter ungefär ett år återrapportera till stiftelsen hur stipendiet använts. Denna rapport skickas till:

Grafström-Sandqvistska fonden
Sundsvalls museum
Kulturmagasinet
851 96 Sundsvall

För mer information om Grafström-Sandqvistska fondens konststipendium besök gsfonden.se.

Sista ansökningsdag för 2021 är den 27 augusti. Stipendiet delas ut under hösten 2021.

Ansök om kulturstipendium

Hildur Larssons utbildningsfond

Du har möjlighet att få stipendiet för konstnärlig vidareutveckling om du har anknytning till Attmars församling i Sundsvalls kommun. Du som ansöker om stiftelsen ska dessutom ha en pågående utbildning eller planerar att utbilda dig till konstnär eller konsthantverkare, men har svårigheter att fullfölja din utbildning på grund av ekonomiska skäl.

Stipendier ur Hildur Larssons utbildningsfond delas inte ut årligen, utan endast då avkastningen vuxit sig tillräckligt stor.

För mer information om Hildur Larssons utbildningsfond kontakta Sundsvalls museum.

Kontaktuppgifter

060-19 10 00
sundsvalls.museum@sundsvall.se

Kulturstipendium

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut stipendium för utbildning och stöd till främst unga, lovande förmågor inom kulturområdet.

 • Stipendium kan ges till enskild person som är bosatt i Sundsvall.
 • Stipendium kan ges till person uppvuxen i Sundsvall vars kulturverksamhet har tydlig anknytning till Sundsvall samt tydligt och direkt inverkar positivt på Sundsvalls kulturliv.
 • Sti­pendi­um kan delas ut efter förslag från enskild person eller organisation.
 • Stipendium kan inte tilldelas tidigare stipendiat.
 • Den som har beviljats ett stipendium kan få i uppdrag att informera kultur- och fritidsnämnden om stipendiemedlens användning.

Ansök om kulturstipendium eller nominera

 • Vill du själv ansöka om kulturstipendium skickar du in din ansökan via e-tjänsten: Ansök om kulturstipendium. Ansökan ska innehålla beskrivning av anknytning till Sundsvall, CV och eventuella arbetsprover.
 • Vill du nominera en person till kulturstipendium använder du e-tjänsten: Nominera till stipendie eller utmärkelse.
 • Skicka in din ansökan eller nominera senast 30 september 2021.

Ansök om kulturstipendium

Nominera till stipendie eller utmärkelse

Hedersomnämnande

Kultur- och fritidsnämnden kan även dela ut ett hedersomnämnande till en enskild person bosatt i Sundsvall eller ideell förening verksam i Sundsvall som på ett berömvärt sätt verkat inom kulturområdet i Sundsvall. Hedersomnämnande består av en symbolisk gåva.

 • Hedersomnämnande delas ut efter förslag från organisation eller annan person än den som föreslås få hedersomnämnandet.
 • Skicka in ditt förslag senast 30 september 2021.

Nominera till stipendie eller utmärkelse

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om stipendierna i november. I december delas de ut. Ceremonin är ett öppet offentligt arrangemang. Vi fotograferar under utdelningen och bilderna kan komma att publiceras på exempelvis Sundsvalls kommuns webbplats och sociala medier.

Läs mer om hur Sundsvalls kommun hanterar dina personuppgifter på sundsvall.se/personuppgifter.

Lars Ahlin-stipendiet

Stipendiet utdelas vartannat år till författare vilkas verk har frändskap med Lars Ahlins diktning eller till författare med klar anknytning till Sundsvallsområdet. Stipendiet kan även utdelas till stöd för forskning kring Lars Ahlins liv och diktning.

Förslag till stipendiat utses av en jury bestående av två medlemmar från Sundsvalls stadsbibliotek och två medlemmar från Lars Ahlin-sällskapet. Beslut om stipendiat fattas av kultur- och fritidsnämnden.

Priset

Prissumman är 50 000 kr samt en medaljong utarbetad av Ulf Linde.

Läs mer om Lars Ahlin-stipendiet

Kontaktperson

Ulf Johansson
060-19 18 46
ulf.lk.johansson@sundsvall.se

Sundsvalls stadsbibliotek
Kulturmagasinet
851 96 Sundsvall

Ansök om kulturstipendium

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut ett eller flera stipendier till enskild person eller ideell förening som genom forskning och dokumentation ökar, bevarar och sprider kunskap om Sundsvalls kommuns lokala historia.

Ägnar du dig åt lokalhistoria och vill att andra ska kunna ta del av det, exempelvis genom film, hemsida eller annan dokumentation, så kan detta stipendium vara något för dig.

Stipendium för framställning av litteratur och media med lokalhistoriskt innehåll:

 • ska användas som bidrag till kostnader i samband med studier eller forskning eller framställning av tryckt produkt eller digital media,
 • kan inte tilldelas tidigare stipendiat.

Att tänka på

Den som har beviljats ett stipendium kan få i uppdrag att informera kultur- och fritidsnämnden om stipendiemedlens användning.

Kontakt

Lena Nygren
070-665 09 66
lena.nygren@sundsvall.se

Sundsvalls museum
Kulturmagasinet
851 96 Sundsvall

Ansök senast den 30 september 2021 via e-tjänst: Ansök om kulturstipendium.

Ansök om kulturstipendium

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om stipendierna i november. I december delas de ut. Ceremonin är ett öppet offentligt arrangemang. Vi fotograferar under utdelningen och bilderna kan komma att publiceras på exempelvis Sundsvalls kommuns webbplats och sociala medier.

Läs mer om hur Sundsvalls kommun hanterar dina personuppgifter på sundsvall.se/personuppgifter.

Idrott

Till unga idrottare som är lovande eller som nått stora framgångar inom sin idrott.
Idrottsstipendium kan delas ut till enskild person som uppfyller följande:

 • Inte har uppnått högre ålder än 20 år under det år stipendiet delas ut
 • Är bosatt i Sundsvalls kommun
 • Stipendium kan också  delas ut till person uppvuxen i Sundsvall vars idrottsutövning har tydlig anknytning till Sundsvall samt tydlig och indirekt inverkar positivt på Sundsvalls idrottsliv.

Stipendium till ledare för unga som genom sina ledarinsatser uppträtt föredömligt och som en god förebild för barn och ungdomar. Stipendium kan tilldelas enskild person som är verksam i en ideell förening i Sundsvalls kommun.

Nämnden kan även dela ut ett hedersomnämnande, en utmärkelse till en ideell förening eller enskild person som på berömvärt sätt arbetar med idrott eller friluftsliv i Sundsvall.

Hedersomnämnande kan tilldelas:

 • Enskild person som är verksam i en ideell förening i Sundsvalls kommun
 • Ideell förening verksam i Sundsvalls kommun

Stipendium, utmärkelse och hedersomnämnanden utdelas efter förslag från organisation eller annan person än den som föreslås få stipendium, utmärkelse eller hedersomnämnande. Skicka in ditt förslag till stipendiat via vår e-tjänst nominera till stipendium och utmärkelse.
Vi behöver din nominering senast 30 september.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om stipendierna i november och stipendierna delas ut i december. Ceremonin är ett öppet offentligt arrangemang. Vi kommer fotografera under utdelningen och bilderna kan komma att publiceras på exempelvis Sundsvalls kommuns hemsida och sociala medier. Vill du veta mer om hur Sundsvalls kommun hanterar dina personuppgifter kan du läsa på vår hemsida. sundsvall.se/personuppgifter

Nominera till stipendie eller utmärkelse

För äldre

Ansökan avser alla dessa fonder, trots att vissa av fonderna är specificerade mot ett specifikt geografiskt område som kommunen tar hänsyn till vid utdelningen. Det är en ansökningsperiod per år. 1 april – 15 maj. När ansökan öppnar kan man antingen hämta ansökningsblanketten i kommunens reception eller kontakta handläggare Stina Stenlund för att få en blankett hemskickad.

Stina Stenlund
060-19 26 63
stina.stenlund@sundsvall.se

Augusta Gernands fond, Lagerträdska fonden, Carl G Åhlunds minnesfond, Alnösundets Ångbåts AB fond, Änkefru Justina Altins donationer för pensionärer:

Ändamål: Underhållning och trivsel för pensionärer inom den slutna äldreomsorgen.
Kan ansöka: Särskilda boenden och föreningar riktade mot trivsel för äldre.

Stiftelsen Eugen Fröbergs julgåvefond

Ändamål: Till julgåvor eller extra mat och dryck åt pensionärerna på Granlunda äldreboende.
Kan ansöka: Särskilda boenden och föreningar riktade mot trivsel för äldre.

Stiftelsen Hildur och Jonas Sahlins fond

Ändamål: Hälften av den tillgängliga fondavkastningen doneras till äldreomsorg i Stöde och andra ½ doneras till ändamål som gynnar äldreomsorg i hela Sundsvalls kommun.
Kan ansöka: Särskilda boenden och föreningar riktade mot trivsel för äldre.

Integration, mångfald och socialt arbete

Integrations- och mångfaldsstipendium

Sundsvalls kommuns integrations- och mångfaldsstipendium uppgår till 10 000 kronor. Stipendiet kan tilldelas enskild person, organisation eller företag och ska uppmärksamma nytänkande och goda exempel i mångfaldsarbetet, samt inspirera ännu fler att arbeta för ett integrerat Sundsvall.

Du kan söka personligen, men du kan också lämna förslag på lämpliga kandidater. Stipendiemottagare ska vara bosatt i Sundsvalls kommun. Stipendiet är instiftat av kommunfullmäktige, och delas ut av Individ- och arbetsmarknadsnämnden.

Ansökningsperioden för stipendiet pågår under våren fram till mitten av april varje år och information kring stipendiet annonseras i dagspress. Det delas ut i samband med nationaldagen.

För mer information kontakta Saleh Dirawi

060-19 12 48 eller 070-372 01 88
saleh.dirawi@sundsvall.se


Nominera till stipendie eller utmärkelse

Särskild utmärkelse för mångfald i arbetslivet

Sundsvalls kommun vill uppmärksamma bra och inspirerande mångfaldsarbete inom svenskt arbetsliv genom att synliggöra det praktiska mångfaldsarbetet, initiativen och det aktiva engagemang som bedrivs. Den särskilda utmärkelsen är ett erkännande och uppmärksammande av ett utmärkt och inspirerande mångfaldsarbete inom arbetslivet.

Utmärkelsen kan tilldelas en organisation, arbetsplats eller enskild person som på ett föredömligt sätt främjat mångfald i arbetslivet. Du kan söka personligen, men även lämna förslag på lämpliga kandidater. Mottagaren ska vara bosatt i Sundsvalls kommun. Individ- och arbetsmarknadsnämnden delar ut utmärkelsen, som instiftades av Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 2008.

Ansökningsperioden för stipendiet pågår under våren fram till mitten av april varje år och information kring stipendiet annonseras i dagspress. Det delas ut i samband med nationaldagen.

För mer information kontakta Saleh Dirawi

060-19 12 48 eller 070-372 01 88
saleh.dirawi@sundsvall.se


Nominera till stipendie eller utmärkelse

Väg, trafik och miljö

Stipendiet delas årligen ut till en enskild person eller ideell förening som gjort föredömliga insatser för miljövården inom Sundsvalls kommun. Stipendiet är på
15000 kronor och uppmuntrar ideella insatser för miljön i Sundsvall. Till Miljöstipendiet kan du nominera en förening, en organisation, eller en privatperson som gjort en insats för att värna miljön i Sundsvalls kommun.


Nominera till stipendie eller utmärkelse

Utbildning

Sundsvalls kommun förvaltar ett antal stiftelser med utbildning som ändamål. Det innebär att avkastningen från stiftelsernas fonder går till stipendier för elever inom den kommunala skolan. Det är respektive skola som beslutar hur dessa pengar ska delas ut. En grund för att få ett stipendium kan exempelvis vara att eleven varit en god kamrat eller att eleven visat på god studiemotivation och kämparanda i skolarbetet.

I den kommunala gymnasieskolan delas det varje år ut stipendium till elever som utmärkt sig på ett berömvärt sätt. Inom Sundsvall gymnasieskola, Hedbergska och Västermalm finns en särskild stipendiekommitté som tillsammans utser kandidater för de olika stipendierna.

För mer information

Kontakta Karin Björklund, Barn-och utbildningsförvaltningen
skolan@sundsvall.se

Ändamål: Privatpersoner som studerar kan söka medel ur A.J. Lindgrens minnesfond för bidrag till studier eller yrkesutbildningar. Detta avser exempelvis studielitteratur. Det avser inte boendekostnader eller uppehälle under studietiden.
Ansökan: Det finns två ansökningstillfällen per år. 1 april – 15 maj och 1 oktober – 15 november. När ansökan öppnar kan man antingen hämta ansökningsblanketten i kommunens reception eller kontakta handläggare Stina Stenlund för att få en blankett hemskickad.

Stina Stenlund
060-19 26 63
stina.stenlund@sundsvall.se

Behövande

Stipendium delas ut två gånger årligen. En gemensam ansökan skickas in för dessa tre fonder. Det finns två ansökningstillfällen per år. 1 april – 15 maj och 1 oktober – 15 november. När ansökan öppnar kan man antingen hämta ansökningsblanketten i kommunens reception eller kontakta handläggare Stina Stenlund för att få en blankett hemskickad.

Stina Stenlund
060-19 26 63
stina.stenlund@sundsvall.se

Ändamål: Bidrag från stiftelsen delas ut för aktiviteter och rekreation med syftet att få en ”guldkant i tillvaron”.
Kan ansöka: Privatpersoner eller föreningar med sociala eller medicinska skäl.

Övrigt

Är ni en förening som vill ansöka om bidrag?
Se Bidrag till förening

Om du vill leta efter andra stiftelser kan du på länsstyrelsernas webbplats för stiftelsesök söka efter samtliga registrerade stiftelser i Sverige. Där kan du söka utifrån ett specifikt syfte eller namn.Sök i länsstyrelsernas stiftelsedatabas

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.