Bredband på landsbygden

Bredbandsutbyggnad är en viktig del i utvecklingen av infrastrukturen.

Regeringen har som målsättning att år 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.
Sundsvalls kommun verkar för att nå samma mål som i det nationella bredbandsmålet.

Det är viktigt att ha tillgång till korrekt information om vilka fastigheter som behöver upplåta mark för ledningen, och vilka som äger dem. Det är också viktigt att i ett tidigt skede klargöra hur ledningen ska ägas och förvaltas, både på kort och lång sikt. Dessa faktorer avgör vilken juridisk lösning som passar bäst.

Det finns olika sätt att få tillgång till mark. Det kan ske genom frivilliga avtal mellan de parter som berörs, så kallad avtalsrättighet. Det kan också ske genom beslut av myndighet eller domstol, då kallas det för en officialrättighet. Med ledningsrätt går det alltså att få tillgång till mark genom tvång.

Bredband på landsbygden, Lantmäteriet

Du som planerar att bygga snabbt bredband på landsbygden kan få ekonomiskt stöd för projektet via det nationella landsbygdsprogrammet åren 2014-2020. Kravet är att projektet ska vara till nytta för fler. Information om vilka regler och villkor som gäller för bredbandsstödet kan du läsa om på Jordbruksverkets hemsida.

Regler och villkor för bredbandsstöd, Jordbruksverket

Det är länsstyrelsen Västernorrland som handlägger och beslutar om bredbandsstöd i länet. Om du har frågor är det dit du ska vända dig.

Stöd till bredband

Samråd med kommunen

Ett av de grundläggande villkoren för att söka bredbandsstödet är att du som sökande har ett samråd med kommunen. Syftet är att kommunen ska känna till planerna och stämma av projektet mot en eventuell kommunal bredbandsstrategi. Kommunens landsbygdsprogram, antagen i kommunfullmäktige 26 september 2016, utgör Sundsvalls kommuns bredbandsstrategi för landsbygden.

För att genomföra samrådet fyller du som sökande i en blankett från Jordbruksverket. Den hämtas enklast via länken nedan. Blanketten fylls i enligt anvisningarna och skickas till kommunstyrelsen@sundsvall.se, med en bifogad karta över projektet. Kommunen fyller i de resterande uppgifterna och skickar sedan tillbaka blanketten till dig.

Blankett för att söka samråd

Sundsvalls kommuns primära mål för bredbandstillgången är att 95 procent av alla hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020.

Förutsättningarna för att bygga snabbt bredband skiljer sig mellan tätorts- och landsbygdsområden i kommunen. Marknadskrafterna bedöms kunna klara utbyggnaden i tätorterna under de närmaste åren medan det på landsbygden finns behov av särskilda insatser, t.ex. i form av offentligt stöd. Därför har Sundsvalls kommun tagit fram en handlingsplan, antagen i kommunfullmäktige 2017-04-24, som syftar till att öka utbyggnaden av snabbt bredband på landsbygden för perioden 2017-2020.

Den största och mest långtgående satsningen i handlingsplanen innebär att kommunstyrelsen lämnar högst 25 miljoner kr årligen, för perioden 2017-2020, i investeringsbidrag till Sundsvall Elnät (nätägare) för fiberutbyggnad på landsbygden. Detta innebär att stadsnätsbolaget ServaNet, som är ett dotterbolag till Sundsvalls Elnät, kan bygga nya fibernät i områden där det saknas kommersiella förutsättningar eller möjlighet till statligt bredbandsstöd.

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad på landsbygden 2017-2020

Kontakt

Maria Bellskog Landsbygdsutvecklare

060-19 13 71

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.