Översiktlig granskning av delårsrapport per 2022-08-31

KPMG har av Sundsvalls kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2022-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 12 bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Syfte och granskningsfrågor

KPMGs uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

Vi har därför granskat:

Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige. 

Bedömning

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

Vi har, med reservation för de eventuella effekter av att granskningen utförts enligt de avgränsningar som finns i rapporten, inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet. I granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för god ekonomisk hushållning.

Vi konstaterar att kommunstyrelsens bedömning är att god ekonomisk hushållning inte kommer att uppnås. Vi delar kommunstyrelsens bedömning. Kommunstyrelsen hänvisar till bristande måluppfyllelse för verksamhetsmålen samt att vissa mål saknar indikatorer.

Finansiella mål

Vi konstaterar att målet om prognossäkerhet endast kan utvärderas vid årsbokslutet. Vi anser att mål och indikatorer bör vara mät- och uppföljningsbara löpande under året.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att samtliga finansiella mål är möjliga att följa upp och utvärdera.

Verksamhetsmål

För 7 av 10 mål saknas utfall per 2021-08-31. Vi anser att mål bör vara möjliga att följa upp och utvärdera löpande för att säkerställa en effektiv ledning och styrning. Då flertalet av målen inte är möjliga att utvärdera kan vi inte göra någon bedömning om resultaten i delårsrapporten är förenliga med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen att se över verksamhetsmålen för att säkerställa möjligheten till löpande uppföljning och utvärdering.

Diariefört KS-2022-00923