Styrelsesammanträde per capsulam för Mitthem AB 14 april 2022.

Tid

Plats

Beslutande

Arbetstagarrepresentanter

Övriga kallade

Protokollet omfattar §§ 32-38.

Justeras

§ 32Sammanträdets öppnande

§ 33Val av protokollsjusterare

Beslut

Styrelsen beslutarAtt utse samtliga styrelsemedlemmar att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 34Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutarAtt godkänna dagordningen.

§ 35Nyproduktion Byhöjden etapp 3 – beslutspunkt

Via mejl enas styrelsen om att gå vidare och genomföra byggnation av Byhöjden etapp 3.

Beslut

Styrelsen beslutarAtt ge Vd i uppdrag att avropa och verkställa nyproduktion av Byhöjdens etapp 3 om 88 lägenheter.

Beslutsunderlag

§ 36Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 37Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls 10 maj klockan 13.30, Sundsvall Energi lokal Energiverket.

§ 38Mötets avslutande