Årsredovisning test 2022

Innehåll

TOC \o "1-3" \h \z \u Årsredovisning test 2022 PAGEREF _Toc124521377 \h 1

Inledning PAGEREF _Toc124521378 \h 3

Drift- och investeringsredovisning PAGEREF _Toc124521379 \h 3

Ekonomiska rapporter PAGEREF _Toc124521380 \h 3

Detta är Falkenberg PAGEREF _Toc124521381 \h 5

Inledning

Årsredovisningen inleds med fakta om Falkenberg följt av kommentarer från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören.

rvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen inleds med en översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet. Efter detta följer en översiktlig beskrivning av de enheter som ingår i den kommunala koncernen och upplysning om vilka privata utförare som kommunen använder sig av.

Förvaltningsberättelsen innehåller också en redovisning av förhållanden som inte redovisas i balansräkningen eller i resultaträkningen, men som är viktiga för bedömningen av koncernens och kommunens ekonomiska ställning. Detta avsnitt följs av upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för den kommunala koncernen samt kommunen och som har inträffat under året eller efter dess slut. Avsnittet styrning och uppföljning innehåller upplysningar om styrning, uppföljning och intern kontroll och följs av status för de uppdrag som tilldelats i budget.

I avsnittet god ekonomisk hushållning görs en utvärdering huruvida kommunen har en god ekonomisk hushållning, det innehåller också måluppföljning av kommunfullmäktiges övergripande målområden följt av en finansiell analys. Avsnittet avslutas med en riskbedömning och väsentlighetsanalys vilka är två centrala begrepp när man beslutar hur kommunens verksamhet ska bedrivas. Förvaltningsberättelsen avslutas med ett avsnitt om balanskravsresultatet följt av väsentliga personalförhållanden och kommunens förväntade utveckling. 

Drift- och investeringsredovisning

Avsnittet innehåller drift- och investeringsredovisning avseende kommunen och de kommunägda bolagen. Driftredovisningen redovisas på nämnds- och bolagsnivå med kommentarer. Utöver detta innehåller avsnittet analys av skatter, statsbidrag och finansnetto. Därefter följer kommunens exploateringsverksamhet, vilken ingår i affärsverksamheten. Avsnittet avslutas med en redovisning av coronapandemins påverkan på ekonomin. 

Ekonomiska rapporter

Här presenteras årets ekonomiska utfall i resultaträkningen, den ekonomiska ställningen i balansräkningen och förändringar i kommunens likvida medel i kassaflödesanalysen. Till dessa finns en notförteckning som ger en mer detaljerad bild av innehållet. Rapporterna visar utfallet både för kommunen och för kommunkoncernen. Under detta avsnitt finns även redovisningsprinciperna och hur transaktioner skett inom kommunkoncernen.

Kommunens verksamheter

I detta avsnitt presenterar nämnderna och de kommunägda bolagen sina verksamheter och sammanfattar sina beslutade indikatorer enligt styrmodellen. Vidare finns en övergripande redovisning om medarbetarna och ekonomin.

Revisionsberättelse

I revisionsberättelsen redovisar kommunens revisorer resultatet av sin granskning.

Detta är Falkenberg

Falkenberg är en västkustkommun mitt i Halland med strax under 47 000 invånare. Den sträcker sig från kusten in till kommunerna Hylte och Svenljunga.

Flest bor i staden FalkenbergFalkenbergs kommun hade 46 773 invånare år 2021, vilket är 722 fler än året innan. Medelåldern är 43,5 år (2020). Falkenbergs tätort har 28 747 invånare (2020). Andra orter i kommunen är till exempel Glommen (1 085), Heberg (463), Långås (584), Slöinge (1 095), Ullared (748), Vessigebro (836), Vinberg (654), Årstad (280), Älvsered (441) och Ätran (405).

Ombyggd gymnasieskola och planer för ny stor skolaI spåren av Argus, den nya byggnaden för skola, kulturskola och bibliotek, har även gymnasieskolan renoverats och byggts till. Mittemot skolan ligger kvarteret Hjulet, som är mitt i en stor ombyggnad. Även lekplatsen på friluftsområdet Vallarna har fått en rejäl ansiktslyftning. Under 2021 fortsatte arbetet med den nya stadsdelen Tröingedal och detaljplanen för området. I planen finns till en början mellan 210 och 410 nya bostäder, en F-9-skola, förskola och lokaler för olika verksamheter.

Fler bostäder i inlandetDet planeras också för fler bostäder runt om i kommunen. Kommunala bostadsbolaget Fabo har beslutat att de ska bygga bostäder i Ätran. Kommunen har sålt tomter för bostäder i Älvsered och började under året arbeta med en ny detaljplan för fler bostäder i Vessigebro. I Ullared har under året ett nytt hotell börjat ta form, mittemot det som redan finns.

Skolan klättrar uppåtFalkenbergs kommun fortsatte att klättra i Lärarförbundets årliga ranking över bästa skolkommuner. År 2019 låg Falkenberg på plats 127, år 2020 på plats 28 och år 2021 fick Falkenbergs kommun en hedrande 22:a-plats.

FöretagskommunenEtt av kommunens mål är att ha Västsveriges starkaste näringsliv. Företagsklimatet i Falkenbergs kommun är det tionde bästa i landet, enligt organisationen Svenskt Näringslivs ranking 2021. I Falkenberg finns många entreprenörer och småföretagare, men också några riktigt stora företag. Störst i kommunen är Gekås Ullared AB, både sett till omsättning och antal anställda. Ytterligare några av de största, räknat i omsättning, är bryggeriföretaget Carlsberg, byggföretaget Peterson och Hansson Byggnads AB, Specialkarosser AB, emballageföretaget Greif, Sia-glass AB och Torsåsens Fågelprodukter AB. Satsningen på food- och agrotech har slagit väl ut, med Mycorenas etablering i Falkenberg som det bästa exemplet.

Falkenberg har också många företag inom besöksnäring, mat och underhållning. Det är branscher som har haft det tufft under åren med covid-19, även om det kommit många besökare under sommaren.

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Det går bra för Falkenbergs kommun!Nu när 2021 ska summeras i Falkenbergs kommun så måste jag börja med att tacka alla anställda i hela kommunkoncernen för ett mycket gott arbete under ett år som till stor del präglats av pandemin. Trots alla svårigheter har verksamheten i flera fall till och med förbättrats under året. Bra jobbat!

Vi ser nu att resultaten förbättrats kraftigt i grundskolan, vi har en fortsatt bra verksamhet i omsorgen och vi behåller tätpositionen inom näringslivsarbetet för att nämna några saker. Det är också tydligt att den stora befolkningsökningen håller i sig för tredje året i rad. Det har under året flyttat in 2 663 personer till kommunen och det har fötts 508 barn. Vi är bra på bemötande i vår kommun och jag hoppas att vi alla ger våra nya invånare ett fint välkomnande så att de snabbt blir en del av gemenskapen i grannskap och föreningsliv.

Nettoökningen i befolkningen är 1,5 % (722 personer) vilket är högt även i ett nationellt perspektiv. Detta är i grunden positivt men det skapar också nya utmaningar som vi inte är vana vid i kommunen. Infrastruktur, förskola, skola och omsorg måste till exempel anpassas efter den större befolkningen. Det är bra att växa men det kräver att kommunen har planerat för det. SCB spådde en minskad befolkningstillväxt i landet som helhet i sin senaste stora prognos men det var innan Ukrainakriget vilket kan leda till stor utrikesinflyttning om det blir långvarigt.

Det finns också många positiva sidor av att bli en större kommun. Dels ger det större skatteintäkter men sen gör det också att marknaden för olika varor och tjänster växer vilket även vi som redan bor här kan ha nytta av. Till exempel så har kommuner i samma storlek ofta ett större utbud av eftergymnasiala utbildningar än vad vi har och det är något jag verkligen ser fram emot att välkomna även i vår kommun.

Sammanfattningsvis så är detta ett år då vi kan räta på ryggarna och vara stolta över att vara tionde bäst i landet på företagsklimat, ha de bästa grundskolebetygen någonsin och vara utsedda till Sveriges mest välkomnande kommun i besöksnäringen.

Sist men absolut inte minst så är det ekonomiska resultatet det bästa någonsin med 165 mnkr vilket gör att vi under 2021 har finansierat 99 % av kommunens investeringar utan lån. Det gör mig väldigt glad och skapar en bra grundplåt för framtida utvecklingsarbete. En bra ekonomi är grunden till en bra verksamhet.

Per SvenssonKommunstyrelsens ordförande