Bilaga 2: Riksintressen i Sundsvalls kommun

I tabellen redovisas samtliga riksintressen med notering om eventuella konflikter mellan riksintressen och ÖP2040 och vilka hänsyn som i så fall måste tas. Samtliga riksintressen finns med i planeringskartan på webben.

Riksintresse, särskilda bestämmelser med hänsyn till helhetsvärden för natur och kulturmiljö. Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål får inte utföras, lagrum MB 4 kap 1, 6 §§

 

Namn

Id

Beskrivning

Kommunens planer

Intressekonflikter

 

Ljungan, nedströms Viforsen, älvsträcka

5

Vissa områden har direkt i miljöbalken i sin helhet pekats ut som riksintressen (4 kap miljöbalken) på grund av sina natur-och kulturvärden.

 

 

 

Gis-skikt RiksintresseSkyddadeVattendrag_yta

 

 

 

 

 

 

 

Riksintresse för yrkesfisket, MB 3 kap 5§

 

Namn

Omr

Beskrivning

Kommunens planer

Intressekonflikter

 

Junibosand Brämösundet

14

Fångstområde sik lax och strömming,

 

 

 

Sundsvall Alnön

13

Fångstområde lax och sik

 

 

 

Gis-skikt riks_fiske

 

 

 

 

 

 

 

Riksintresse för friluftsliv, MB 3 kap 6§

 

Namn

Id

Beskrivning

Kommunens planer

Intressekonflikter

 

Indalsälvens dalgång

FY07

Särskilt goda förutsättningar för natur- och  kulturupplevelser, strövande, vandring, cykling, utförsåkning på skidor, bad, kanoting, bär- och svampplockning, fritidsfiske.

 

Länk till värdebeskrivning finns här.

 

Har reviderats enligt beslut från Naturvårdsverket 2017-01-19

Förtätning Indal och Liden

Ev bebyggelse anpassas till bef värden.

 

Brämön-Lörudden

FY01

Område med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljöer.

Område med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser

Område med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser.

 

Länk till värdebeskrivning finns här.

 

Ny uppdaterad värdebeskrivning och avgränsning enligt beslut från Naturvårdsverket 2016-04-21

Kustvägen Lörudden, viss komplettering av bebyggelse/fritidshus samt turism.

Ev bebyggelse anpassas till bef värden.

 

Nedre Ljungan

FY05

Område med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och kulturmiljöer.

Område med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser

Område med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser.

Länk till värdebeskrivning finns här.

 

Ny uppdaterad värdebeskrivning och avgränsning enligt beslut NV 2016-04-21

Allsta-Klingsta-Lucksta, Njurundabommen och Kvissleby, viss komplettering av bebyggelse.

 

Ev bebyggelse anpassas till bef värden.

 

Sundsvalls södra bergsområden

FY26

Område med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och kulturmiljöer.
Område med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser. Område med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser.

Länk till värdebeskrivning finns här.

 

Nytt riksintresse enligt beslut från Naturvårdsverket 2017-01-19.

 

 

 

Länk till värdebeskrivningar finns här. Hämtat 2020-07-03

 

 

 

 

 

 

 

Riksintresse för kulturmiljövård, MB 3 kap 6§

 

Namn

Id

Beskrivning

Kommunens planer

Intressekonflikter

 

Liden

Y 14

Bebyggelseläget högt i dramatiskt kuperat älvlandskap i kanten mot skogsmark och med vidsträckta inägomarker i sluttning mot Indalsälven. Lidens gamla kyrka, uppförd vid 1400-talets slut, ligger vid älven medan 1800-talskyrkan är belägen vid Lidens by.

 

 

 

Gudmundstjärn

Y 13

En välbevarad ensamgård berättar om ett nybygge anlagt på 1700-talet, långt utanför de mer etablerade jordbruksbygderna, som utvecklades till ett skogshemman i bruk fram till 1940- talet. Bebyggelsemiljön visar hur ett självhushåll i skogsbygden kunde vara organiserat och är samtidigt ett bra exempel på det norrländska månghussystemet.

 

RI-beskrivning beslutad av RAÄ 2018.

Utveckling för turism/rekreation.

Utveckling anpassas till riksintressets värden.

 

Ljungans dalgång

Y 7b-f

Älvdalsbygd som i älvens nedre lopp tillhör de äldsta i Norrland med kontinuerlig bosättning från tidig järnålder och en stor mängd fornlämningar. Viktig länk i kommunikationsleden mot Tröndelag och transportled för timmer. Storslaget jordbrukslandskap, vattenanknuten industrialisering med vattensågar, timmerhantering, järnbruk och kraftverk.

Allsta-Klingsta-Lucksta viss komplettering av bebyggelse. Kvissleby mfl bostäder, verksamheter. Matfors Vattjom, viss komplettering av bostäder, småverksamheter och utveckling av kommundelscentrum. Nedansjö och Stöde, viss komplettering av bebyggelse.

Planförslaget innebär att extra hänsyn ska tas till kulturmiljön. Bebyggelse anpassas till kulturmiljö.

 

Norra Alnön

Y 11

Centralbygd där fornlämningsområden och bymiljöer visar på en lång kontinuitet. Ett av Medelpads mest framträdande järnålderscentrum. Bygden har under medeltiden och framåt utvecklats vidare genom agrar bebyggelseexpansion och bildande av ett sockencentrum kring kyrkan. Det forntida bosättningsmönstret har levt kvar genom generationer och kopplingen mellan järnålderns gravar och dagens gårdsbebyggelse är tydlig. Områdets bevarade äldre vägar binder samman byarna och möts vid kyrkoplatsen som utgjort bygdens samlingsplats under mycket lång tid. De gamla ortnamnen med rötter i järnåldern förstärker områdets historiska betydelse.

 

RI-beskrivning beslutad av RAÄ 2018-01-02.

Förtätning Vi

Rökland, småhustomter, förskola och gruppboende.

Rökland, säkras upp med riktlinje om gestaltning och att fornlämningar och gravar kan finnas i området, hänsyn måste tas till kulturmiljön.

 

 

Merlo - Skönvik

Y12

Industrimiljö, Sundsvallsdistriktets största sågverkssamhälle Skönvik med industri- och arkitekturhistoriskt intressanta byggnader.

Utveckling inom befintligt industriområde.

Hänsyn till värden för kulturmiljön.

 

Selånger-Kungsnäs

Y 10

Centralbygd,  Medelpads administrativa och ekonomiska centrum före Sundsvalls grundläggning 1621 och ett av de fornlämningstätaste områdena i landskapet.

Attraktivt med ”lantligt boende” nära stan. Selånger Hov kulturbygd, viss komplettering av bostäder.

Planförslaget innebär att extra hänsyn ska tas till kulturmiljön. Bebyggelse anpassas till kulturmiljö.

 

Högom

Y 9

Vetenskapligt intressant fornlämningsmiljö med ett av Medelpads största och mest monumentala höggravfält, beläget inom en av Medelpads huvudbygder under järnåldern.

 

 

 

Sundsvall

Y 8

Stadsmiljö och centrum i en industriregion. Unikt uttryck för sågverksindustrins expansion och det sena 1800-talets burgna stadsbyggande med storstadsmässiga ambitioner samt parallellt härmed utbyggd arbetar- och hantverkarförort.

Förtätning av Stadskärnan med anpassning till kulturmiljö. Resecentrum och nergrävning av järnväg genom staden.

 

Centrala Staden viss komplettering av bostäder på lucktomter.

Anpassningar till och förädlingar av riksintresset.

 

Bebyggelse anpassas till kulturmiljön. Höga hus bör placeras så att de tar stöd i den naturliga topografin och bör således inte placeras inom stenstaden.

 

Vattjom - Rude

Y 6

Odlingslandskap och väl avgränsad järnåldersbygd med fornlämningskoncentration av järnåldersanläggningar samt spår av medeltida vägsträckningar utmed huvudstråket mot Trondheim (Pilgrimsvägen).

Matfors Vattjom, viss komplettering av bostäder, småverksamheter.

Bebyggelse anpassas till kulturmiljön.

 

Allsta – Klingsta – Vi - Tunbyn

Y 5

Centralbygd med bebyggelse av 1800-talsprägel där fornlämningar och ortnamn vittnar om forntida centralitet och lång bebyggelsekontinuitet.

Allsta-Klingsta-Lucksta viss komplettering av bostäder.

Planförslaget innebär att extra hänsyn ska tas till kulturmiljön. Bebyggelse anpassas till kulturmiljö.

 

Kvissle-Nolby-Prästbolet

Y 4

Unik fornlämningsmiljö där kombinationen av ett gravfält med flera storhögar, varav en är Norrlands största, en runsten och en tidig medeltida gårdskyrkoruin representerar en sannolik stormannabebyggelse under järnålder och tidig medeltid och utgör en av de tydligaste markeringarna av förhistorisk och tidig medeltida makt och status norr om Dalälven.

Kvissleby mfl bostäder, verksamheter

Klockarberget, bebyggelse

 

 

Bebyggelse anpassas till kulturmiljön.

 

Brämön

Y 3

Fiskeläge, en av det äldsta bland de mellansvenska städernas fjärrfiskeplatser vid norrlandskusten och omnämnt sedan 1400-talet samt lotsplats och fyr där fyrvaktarbostäder och fiskelägesbebyggelse har bibehållit sin ursprungliga prägel.

 

 

 

Galtström

Y 2

En sammanhållen bruksmiljö som belyser järnbrukshanteringen, vilken var den tidigaste industriella utvecklingen av större betydelse i länet. Bruket grundlades 1673 och järnframställningen lades ner helt först på 1910-talet. Området visar hur viktiga de naturgivna förutsättningarna var för brukens etablering med tillgång till skog, vattenkraft samt ett bra hamnläge. Dammsystem och bebyggelsemiljöer berättar om hur ett brukssamhälle fungerade och var organiserat. Bebyggelsestrukturen i området speglar också platsens och tidens sociala ordning.

 

RI-beskrivning beslutad av RAÄ 2018.

 

 

 

 

Njurundakusten

Y 1

Fornlämningsmiljö. Kuströsemiljö med några av Medelpads mest välbevarade gravrösen. Gravmonumenten i området ingår i det band av rösen och stensättningar från brons- och järnålder som finns utmed hela Norrlandskusten. Gravarna ligger i karaktäristiska lägen och har anlagts under en lång tidsperiod i direkt anslutning till den forntida strandlinjen. Dessa spår av mänsklig aktivitet åskådliggör landhöjningsprocessen, vilken tydligt kan utläsas i landskapet.

 

RI-beskrivning beslutad av RAÄ 2018.

Kustvägen Lörudden, viss komplettering samt turism.

Bebyggelse anpassas till kulturmiljön.

 

Länk till värdebeskrivningar finns här. Hämtat 2020-07-03

 

 

 

 

 

 

 

Riksintresse för naturvård, MB 3 kap 6§

 

Namn

Id

Beskrivning

Kommunens planer

Intressekonflikter

 

Norra Alnön

81171

Norra Alnöns odlingslandskap är mångformigt och innehåller en stor andel hävdberoende biotoper och landskapselement. Den alkalina berggrunden har tillsammans med ett gynnsamt klimat skapat en mycket rik flora med stort inslag av sydliga arter.

Förtätning Vi

Rökland, småhustomter, förskola och gruppboende.

Marken vid Rökland består av skog och inte jordbruksmark men säkras upp med riktlinje om att hänsyn måste tas till utpekade värden.

 

 

Måckelmyran

81056

Måckelmyran är trots sin relativa litenhet ett mycket omväxlande myrkomplex med flera olika myrtyper med allt ifrån fattiga mosseområden till mycket artrika rikkärr. Den nordligaste, kända, av denna typ.

 

 

 

Stormyrskogen

60031

Stormyrskogen är ett mosaikartat naturskogsområde som i stort varit opåverkat under de senaste 70-80 åren. 100-130-årig granskog dominerar. Inom området finns den rikt differentierade Stormyran som innehåller ett stort antal hydrotopografiska myrtyper. Såväl skogen som myrmarken är mycket representativ för regionen.

 

 

 

Sönnansjöberget

81202

Sönnasjöberget är en stor lövbränna med mycket låg kulturpåverkan som uppkommit efter en brand 1888. I området återfinns flera olika skogliga successionsstadier efter brand, från rena björk- aspbestånd till grandominerade blandskogar och rena tallbestånd. Även  mindre områden som skonats från 1888-års brand finns i områdets högre belägna delar. I området finns en rik flora och fauna beroende av äldre lövskog.

 

 

 

Brämön med kalven

81054

Brämön och Kalven utgör ett representativ kustområdet  med mycket höga botaniska värden.

 

 

 

Stormyan

81003

Stormyran är hydrotopografiskt mycket intressant genom att den utgör en koncentriskt uppbyggd mosse med ett mosseplan innehållande ett synnerligen välutvecklat gölsystem, kantskog och laggkärr. Myren är en av de nordligaste av denna typ och saknar helt allvarliga ingrepp. Ornitologiskt värdefullt område.

 

 

 

Stor-Lomsjömyran-Björkbäcksmyran

81190

Området består av strängflarkkärr, öppna svagt välvda mossar, topogena kärr, skogskärr, artrika sumpskogsmiljöer, strandkärr och en riklig förekomst av fastmarksholmar. Objektet är en mångformig och värdefull skogs-myrmosaik. Området har också vissa raritetsaspekter med öppna mossar och intermediära vegetationstyper.

 

 

 

Bengtsmyran-Billmyran

81286

Mångformigt och mosaikartat myrkomplex med stora delar opåverkad trädklädd myr.

 

 

 

Fagerviken (Backen)

81276

Gård med hackslåttäng i översilad sydsluttning på kalkpåverkat underlag. Ett representativt exempel på en idag mycket sällsynt och hotad naturtyp. Artrikt med bl a dvärglummer, låsbräken, darrgräs, grönyxne, rosettjungfrulin, ängs- och  fältgentiana samt späd ögontröst.

 

 

 

Lagmansören

81349

Representativt odlingslandskap med nipor, raviner samt intilliggande sydväxtberg i Indalsälvens dalgång.

 

 

 

Noraängen

81212

Torp i Nora med representativa ängar som utgörs av hackslått. Artrika växtsamhällen med t ex slåtterfibbla, dvärglummer, fjälltimotej, slåtterblomma och tätört. Även artrik ängssvampflora.

 

 

 

Skjulsta Strandäng-Stödesjöns delta

81132

Deltalandskap vid Ljungans utflöde i Stödesjön med representativa strandängar. Strandängen på norra sidan älven är beteshävdad och här finns kortskottsvegetation med bl a ävjebrodd. Strandängarna är värdefulla för rastande och häckande vadare och änder. Trots att älven är reglerad så är deltabildningen fortfarande aktiv.

 

 

 

Hassel (byn)

81200

Representativt och idag sällsynt odlingslandskap med bl a lång hackslåttkant, ängslador och trägärdesgård.. Delvis art- och individrika växtsamhällen med arter som låsbräken,  brudsporre, tvåblad, och fältgentiana.

 

 

 

Blåsttorpet

81197

F d finntorp med representativa och artrika hackslåttmarker. Förekomst av bl a  fjällgentiana, låsbräken, brudsporre, fältgentiana och topplåsbräken. Även artrik ängssvampflora.

 

 

 

Rödön

81078

Rikt illustrativ och viktig berggrundslokal. Nyckellokal.

 

 

 

Skrängstasjön och Mingen

81061

Mingen är Medelpads bästa fågelsjö och fyller en viktig funktion både som rast- och häckningslokal. Den närbelägna Skrängstasjön är landskapets förnämsta rastsjö för flyttande fåglar.

Myre verksamhetsområde.

Ligger nära området. Hanteras med riktlinje om att anpassning måste ske till naturvärden för att minimera störning och hantering av ev föroreningar och dagvatten.

 

Nedre Ljungan

81172

Nedre Ljungans outbyggda älvsträcka utgör en numera sällsynt och värdefull naturmiljö. Den naturliga reproduktionen i älven av främst lax, men även havsöring och harr  är av fiskeribiologiskt av mycket stort värde.

Allsta-Klingsta-Lucksta viss komplettering av bostäder. Kvissleby mfl bostäder, verksamheter.

Anpassning av bebyggelse måste ske till naturvärden. Viktigt att markföroreningar saneras och att dagvatten renas från föroreningar innan det når Ljungan.

 

 

Nedre Indalsälven

81215

Norrländsk storälv med typisk älvdalsmorfologi och sedimentlagerföljd. Mäktig älvdalsprofil och välformat och ofta mäktigt nip- och ravinlandskap. Landskapsbildsmässigt mycket tilltalande älvdalsavsnitt.

Liden förtätning bostäder mm.

Anpassning av bebyggelse måste ske till naturvärden.

 

Östra Björkökusten

81055

Östra Björkökusten är ett skärgårdslandskap som karakteriseras av grunda djupt och inskurna vikar, unga strandskogar och våtmarker och är ett framstådende exempel på en flack landhöjningskust. De intressanta växtsamhällena hyser också en ur vetenskaplig synpunkt mycket värdefull orkideflora samt andra för landskapet botaniska rariteter. Slynghällan (fågelskyddsområde) är en viktigt häckningslokal för kustfåglar.

Kustvägen Lörudden, viss komplettering av bebyggelse/fritidshus samt turism.

Anpassning av bebyggelse måste ske till naturvärden.

 

Högänge

81198

Högänge är en av länets största och värdefullaste ängsmarker och utgörs av en stenrik sydvästsluttning. Artrika växtsamhällen och artrik ängssvampflora.

 

 

 

Rigåsen

81138

Äldre odlingslandskap med örtrika före detta lägdor samt hackslåttmarker under restaurering. Art- rikt med bl a  fjällgentiana, topplåsbräken och höstlåsbräken.

 

 

 

Vargberget

81057

Ett av norrlandskustens största klapperfält

 

 

 

Klövberget

81097

Naturrskogsartad granskog med mycket lång skoglig kontinuitet. Här finns en rik förekomst av långskägg (Usnea longissima).

 

 

 

Selångersån

81067

Selångersån är ett relativt stort och och oreglerat vattendrag som sina övre delar (Sulån)  hyser ett av Sveriges värdefullaste bestånd av flodpärlmussla (sårbar). Den är också ett mycket betydelsefullt reproduktionsområde för havsöring (hänsynskrävande). Selångersån med Selångersfjärden hyser även ornitologiska och botaniska värden. Deltabildningen vid åns utlopp i Selångersfjärden är ett instruktivt exempel på pågående deltabildning.

Förtätning av staden,  Industrimark i Nacksta, utveckling av Nacksta Industriområde, Selånger-Hov kulturbygd, Bergsåker och Kungsnäs bostäder och verksamheter,  Katrinehill, Klisshöjden bostäder,  Böle Sörnacksta bostäder, Kovland viss komplettering, utv av kommundelscentrum.

Dagvatten måste renas innan det når ån. Särskild hänsyn måste tas till naturvärden vid utveckling av Nacksta Industriområde.

Kommunen anser att riksintresset bör avgränsas och preciseras tydligare.

 

Länk till värdebeskrivningar finns här. Hämtat 2020-07-03

 

 

 

 

 

 

 

Riksintresse Natura 2000, EU-nätverk, MB 4 kap 1, 8 §§

 

Namn

Sitecode

Beskrivning

Kommunens planer

Intressekonflikter

 

Revaberget

SE0720307

Området är närmare 100 hektar varav en mindre del (fyra hektar) ligger i Västernorrlands län. Stor del av området är brant, delvis mycket brant, sluttande med ett flertal raviner nedskurna i den branta sluttningen med ofta smala och höga åsryggar mellan dem. Höjdnivån nere vid Indalsälven är cirka 40 meter över havet och uppe i västra kanten av området cirka 140 meter över havet. Sluttningen genomskärs av tre bäckraviner varav en är turistattraktionen Lungfallet i Meån. I sluttningarna mot bäckarna har flera mindre skred inträffat de senaste åren.

 

 

 

Högänge

SE0710160

Högänge ängsmark är en av länets mest välbevarade ängar. Jordarten är en basrik morän vilket ger upphov till en mycket artrik flora.Ängsmarken hyser ett flertal hotade och/eller sällsynta växtarter som är beroende av hävd för sin fortlevnad. Ängen har en lång kontinuitet som hävdad fodermark.

 

 

 

Lovik-Storflon

SE0710037

Myrarna i området utgörs av lågstarr-tuvullkärr av fastmattetyp, öppna eller glest tallbevuxna mossar och risrika skogskärr. Kärr- och mossvegetationen är genomgående mycket fattig vitmossdominerad med bland annat tuvull, tuvsäv, olika ris och ställvis en del högstarrarter i fältskiktet.

 

 

 

Övre Sulån

SE0710131

En av de mest värdefulla lokalerna i landet för den starkt hotade flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera). Vid sjöns utlopp i söder är omgivande terräng mosaikartad med mindre myrar, tjärnar och skogbeklädda fastmarksåsar. De angränsande skogsmarkerna utgörs i det övre loppet av omkring 100-årig barrblandskog med inslag av äldre tallöverståndare.

 

 

 

Grönviksmyran

SE0710199

Den långsmala myren sluttar svagt mot söder och i dess södra ände finns en liten tjärn. Enstaka lågvuxna tallar förekommer ute på myren och i kantzonerna finns både tall och björk. Små lövdungar med inslag av gråal och klibbal förekommer också. Södra delen av området utgörs av laguner och en naturlig primärskog.

Nära Kustvägen Lörudden, viss komplettering av bebyggelse/fritidshus samt turism.

Ingen komplettering föreslås inom Natura 2000 områden.

 

Ravin vid Lidens gamla kyrka

SE0710209

Området utgörs av en ravin nedanför Lidens kyrka intill Indalsälven. Skogen domineras av gran med ett påtagligt inslag av lövträd och området hyser botaniska värden i form av en population av sötgräs.

Nära Liden förtätning bostäder mm.

Området vid Lidens gamla kyrka föreslås som område för bevarande av natur.

 

Juni-Stormyran

SE0710198

Juni-Stormyrans västra del är ett öppet kärr mest av fastmattetyp. I mitten och längst i söder finns små tjärnar som omges av gungflyn och öster om den stora fastmarksholmen en svagt välvd mosse med tydliga laggkärr. Små ytor med blandskogskärr förekommer fläckvis mot kanterna, främst i den norra delen. Mossen är av vanlig ristyp med ett glest och lågvuxet trädskikt av tall. Kantzonerna har en heterogen vegetation med bl a gråal, klibbal, gran och tall och blandningar av ris- och ört/starrsamhällen i fältskiktet. Området har även vissa ornitologiska värden.

Nära Kustvägen Lörudden, viss komplettering av bebyggelse/fritidshus samt turism.

Ingen komplettering föreslås inom Natura 2000 områden.

 

Höglands naturminne

SE0710208

Utgörs av en liten kalkpåverkad nipa som ligger på Indalsälvens södra sida. Här bedrevs tidigare slåtter och bete. Orkidén guckusko är den mest iögonfallande växten i
området.

 

 

 

Fagerviken hackslått

SE0710218

Natura 2000-området Fagervikens hackslått utgör en mycket värdefull och välskött ängsmark. Området hyser flera hotade kärlväxt- och svamparter och är ett representativt exempel på en idag mycket sällsynt naturtyp.

 

 

 

Blåsttorpet

SE0710219

Blåsttorpet utgör en mycket artrik och välskött ängsmark. Området hyser flera hotade kärlväxt- och svamparter och är ett representativt exempel på en idag mycket sällsynt naturtyp.

 

 

 

Fageråsen

SE0710038

Fageråsen är ett vackert och småkuperat område. Naturen är mosaikartad med myrar och grandominerade sumpskogar i svackorna och frisk till torr talldominerad skog på höjderna. Skogen domineras av brandpräglade talldominerade bestånd men är av skiftande karaktär med såväl rena gran- och tallbestånd som barrblandbestånd. Stora delar av området drabbades av skogsbrand ca 1860 och därför dominerar 125-140 årig skog med en hel del tallöverståndare på 200-350 år.

 

 

 

Navarån

SE0710191

Ett av de mest opåverkade vattendragen i länet med en av landets största förekomster av flodpärlmussla. I ån finns ett vattenfall som utgör ett naturligt vandringshinder för öring vilket har resulterat i att musslorna är uppdelade i två delvis åtskilda bestånd. Inga påtagliga artificiella vandringshinder för öring finns.

 

 

 

Rigåsen

SE0710040

Rigåsen har både kulturella och naturvetenskapliga värden. Reservatet ligger i en trakt där det av geologiska skäl annars är ont om odlingsbar jord. Vegetationen på de gamla lägdorna kan idag beskrivas som ett rödven-stagg-samhälle där många hävdindikerande arter förekommer.

 

 

 

Stornäset

SE0710152

Området är en av de förnämaste rastfågellokalerna i Västernorrlands län och fick naturreservatsstatus redan 1968. Stornäset med sina betade havsstrandängar, grunda dy- och sandstränder är en välbesökt rastlokal av främst änder och vadare. Omkring 180 arter har iakttagits inom eller i närheten av området. Strandängarnas vegetation är präglad av det årliga betet.

 

 

 

Rödmyråsen

SE0710005

Rödmyråsen är ett granskogsområde som ligger på hög höjd (375 – 440 m ö h). Den nordexponerade sluttningen med platåer ger skogen en jämn och hög luftfuktighet vilket passar den fridlysta långskägglaven (Usnea longissima). Den förekommer rikligt tillsammans med ett flertal andra sällsynta lavar. I övrigt finns här grova aspar och björkar i den hänglavsrika skogen.

 

 

 

Raviner i Nilsböle

SE0710210

Natura 2000-området består av två branta raviner med granskog och ett högt inslag av lövträd. Tidigare har sannolikt dessa varit betade eller hävdade på något sätt. Området är idag en värdefull livsmiljö för sötgräs.

 

 

 

Klövberget (norra)

SE0710004

Urskogsartad granskog där skogen föryngrats naturligt och inte avverkats under 1900-talet. Granarna är mellan två och tre sekler gamla. Skogen har ett stort inslag av torrakor och lågor. Tack vare god tillgång på olika substrat som murken ved, fuktiga block och gamla träd har skogen stor artrikedomen vad gäller mossor, svampar och lavar. Kärlväxtfloran är i vissa delar av området rik med stora ormbunkar, trolldruva och torta.

 

 

 

Björkbäcksmyran

SE0710195

Björkbäcksmyran är ett variationsrikt och bitvis mosaikartat myrområde med flera fastmarksholmar. Myrkomplexet är mycket mångformigt.

Nära föreslaget område för vindkraft, Pilkåsen. Oklart om vindkraft utgör någon påverkan eller inte.

Fågelinventering ska göras.

 

Sönnasjöberget

SE0710188

Skogen har uppkommit efter en kraftig brand 1888 och består till stora delar av en stor lövbränna, men skogen varierar dock från rena björk- asppartier till grandominerade blandskogar och rena tallbestånd. I områdets högre belägna delar finns mindre områden som skonats från branden.

Nära förslaget område för vindkraft, Lyngsteråsarna.

Vindkraftsområdets utbredning har anpassats till kända skyddsvärden.

 

Åsen

SE0710034

Området är relativt flackt med mindre kullar genombrutet av myrar och mindre fuktstråk. Skogen har uppkommit efter brand och består av en barrblandskog. Granskog med en ålder av 115-130 år dominerar med inslag av tallöverståndare och mindre områden med tallskog. Granskogen har ett påtagligt lövinslag av främst björk, men även sälg och asp förekommer.

 

 

 

Linvarpet

SE0710211

Linvarpet utgörs av branta ravinmiljöer som ligger vid Indalsälven. Granskogen är örtrik och har ett högt inslag av lövträd. Tidigare har sannolikt området varit hävdat på något sätt. I ravinerna finns ett rikligt bestånd av sötgräs.

 

 

 

Myckelsjö hackslått

SE0710220

Till gårdens marker hör flera fina, artrika hackslåttar, även vägrenarna är mycket artrika. På gårdens marker finns spår från tidigare generationers brukande kvar i form av öppna diken, brukningsvägar samt välbevarade odlingsrösen. Myckelsjö hackslått har en lång kontinuitet som hävdad fodermark, marken hävdas med hjälp av lie och efterbetas årligen.

 

 

 

Stormyran i Njurunda

SE0710193

Stormyran är morfologiskt mycket intressant pga. att den är en koncentriskt uppbyggd mosse
med ett välutvecklade höljor och gölsystem. Stormyran har i detta avseende få motsvarigheter i Norrland.

 

 

 

Hassel hackslått

SE0710217

Område med åkermark mot ena
gränsen och skogsmark mot den andra. Gården har en välbevarad markslagszonering åker-hackslått. I området ligger ett par ängslador i gott skick, många stora och små odlingsrösen och längs hackslåtten går en gärdesgård.

 

 

 

Smedsgården

SE0710158

Berggrunden vid Smedsgården har skapat förutsättningar för en rik flora som under århundraden präglats av kontinuerlig betesdrift och slåtter. Den höga kalkhalten i berget visar sig i växtlighetens sammansättning. Många arter är kalkälskande, men det är framförallt torrängsväxter man finner på den tunna och lätt uttorkade jorden. En stor mängd odlingsrösen förekommer i området.

 

 

 

Malungsfluggen

SE0710002

Är en till största delen naturlig brandrefugial granskog med ett flertal sällsynta lavar. Skogen är 120-140 år med inslag av äldre partier. Plockhuggning har förekommit, spår efter detta finns i form av nedbrutna stubbar. Tre mindre myrar, samtliga fattigkärr, finns inom området.

 

 

 

Skjulsta strandäng

SE0710213

Området Skjulsta strandäng är en betad sötvattenstrandäng på Ljungans delta i Stödesjön. Det betade området utgör en mycket värdefull växtlokal med ävjepilört och ängen är känd som en viktig lokal för häckande och rastande fåglar.

 

 

 

Grenforsen

SE0710154

Här finns ett vackert ravinlandskap med branta nipor med frodig vegetation och en brusande fors, höjdskillnaden är på vissa ställen 30 m. Den nordvästra delen av bäckravinen består av öppen hagmark.

Allsta-Klingsta-Lucksta Tätortsnära kulturlandskap.

Ingen komplettering av bebyggelse föreslås inom Natura 2000-området.

 

Långharsholmen

SE0710016

Området är tillsammans med Stornäsets betade strandängar en av de förnämaste rastfågellokalerna i Västernorrlands län. Långharsholmen med sina betade havsstrandängar, grunda dy- och sandstränder är en välbesökt rastlokal av främst änder och vadare. Omkring 180 arter har iakttagits inom eller i närheten av området. Strandängarnas vegetation är präglad av det årliga betet. Områdets säregna geologi med bland annat kalkrika bergarter avspeglar förekomsten av kalkgynnade arter.

 

 

 

Måckelmyran

SE0710192

Måckelmyran är ett litet och mångformigt myrkomplex som ligger i en plan sänka mellan ett
antal mindre berg. Större delen utgörs av mosse med ett mellanliggande gölrikt parti. Mossen är mestadels mycket glest bevuxen med låga tallar men mot kanterna finns en mer högrest tallskog.

 

 

 

Sundsjöåsen

SE0710031

Sundsjöåsen är ett höglänt och mycket varierat skogslandskap med myrar, bäckar och en tjärn. Skogen domineras av naturskogsartad granskog som i nedre delar har hög bonitet. Skogen på högplatån har som kontrast en mycket låg bonitet. Generellt finns ett stort inslag av äldre lövträd. Vid Svarttjärn finns den fridlysta långskägglaven (Usnea longissima).

 

 

 

Stormyrskogen

SE0710008

Stormyrskogen är ett stort väglöst naturskogsområde i södra Medelpad med Stormyrtjärnen i centrum. Det kuperade området uppvisar ett flertal tjärnar, myrar och skogspartier.

Nära föreslaget område för vindkraft Pilkåsen.

Fågelinventering ska göras.

 

Del av Brämön

SE0710166

Brämön är en botaniskt och kulturhistoriskt mycket intressant ö som innehåller en mängd olika naturtyper. Det främsta bevarandesyftet är att bevara den gamla skogen i den prioriterade naturtypen Västlig taiga och att bevara och återställa skogsområdena i naturtypen örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ.

 

 

 

Länk till värdebeskrivningar finns här. Hämtat 2020-07-03

 

 

 

 

 

 

 

Riksintresse för rennäring, MB 3 kap, 5§

 

Namn

 

Beskrivning

Kommunens planer

Intressekonflikter

 

Granåsen

 

Område mellan väg 331 och väg 86

 

 

 

Hällsjömo

 

Område söder och väster om Indalsälven och norr om väg 320

Utveckling av fisketurism/naturturism vid Holmsjöarna

Turismutveckling bedöms inte utgöra konflikt med riksintresset

 

Länk till beslut finns här.

 

 

 

 

 

 

 

Riksintressen för kommunikationer, Lagrum MB 3 kap 8§

 

 

 

 

 

 

 

Farleder av riksintresse

 

Namn

Farleds-nummer

Funktionsbeskrivning

Kommunens planer

Intressekonflikter

 

Eggegrund-Gunvorsgrund

 

 

 

 

 

Brämon-Stockvik (Sundsvall södra)

 

 

 

 

 

Åstholmsudde-Tunadal (Nord Draghällan)

 

TEN-T

 

 

 

Fäbogrund-Sundsvallsfjärden (Syd Tjuvholmen)

 

 

 

 

 

Myrnäs-Sundsvallsfjärden

 

 

Vision om framtida färjetrafik till Alnö.

Kan samordnas med övrig sjötrafik utan konflikt med riksintresset.

 

Alnöbron-Östrand

 

 

Reservat finns för ny Alnöbro

Trafikverket behöver samordna bron och sjöfartsfrågorna

 

Rödön-Klingerfjärden-Östrand

 

TEN-T

 

 

 

Kusttrafik,

52

Sträckan  Grundkallen - Brämön, farledsklass 2

Riksintresset föreslås anpassas till ändrad sträckning i enlighet med förslag till statlig havsplan.

Inga intressekonflikter. Syftet är anpassning till vindbruksintressen i annan kommun söder om Sundsvall.

 

Kusttrafik,

56

Sträckan  Eggegrund - Gunvorsgrund, farledsklass 2

 

 

 

Sundsvall, Syd Draghällan

650

Allmän farled, TEN-T A. Sträckan  Brämön - Draget, farledsklass 1, med tillhörande ankringsområde

 

 

 

Sundsvall, Nord Draghällan

651

Allmän farled, TEN-T A. Sträckan Åstön - Ostrand, farledsklass 1, med tillhörande ankringsområde

 

 

 

Sundsvall, Nord Alnön

652

Allmän farled, TEN-T A. Sträckan  Rödön - Östrand, farledsklass 2, med tillhörande ankringsområde

 

 

 

Sundsvalls-fjärden, Tjuvholmen runt

653

Sträckan  Fäbogrund - Ortviken, farledsklass 1

 

 

 

Gis-skikt RiksintresseSjofartFarled_yta

 

 

 

 

 

 

 

Hamnar av riksintresse

 

Namn

 

Funktionsbeskrivning

Kommunens planer

Intressekonflikter

 

Sundsvall

 

Allmän hamn, TEN-T A, Skogsprodukter

Hamnen byggs ut med koppling till logistikparken. Detaljplan är antagen.

Hänsyn måste tas till planerad utbyggnad i Tunadal-Korsta-Ortviken

Kommunen anser att riksintresset bör avgränsas och preciseras tydligare

 

Gis-skikt RiksintresseHamn_yta

 

 

 

 

 

 

 

Terminaler av riksintresse

 

Namn

ID

Funktionsbeskrivning

Kommunens planer

Intressekonflikter

 

Sundsvall (befintlig)

18 (Suc)

Sundsvalls växlingsbangård ligger strategiskt viktigt i skärningspunkten mellan 3 större banor och hanterar i dag posttåg såväl som kombitrafik. Anläggningen har kapacitetsbrist.

Omgivande stadsutveckling. Bangården byggs om av Trafikverket i samverkan med kommunen.

Konflikter undviks genom att  stadsutveckling sker i takt med utveckling av logistikparken.

 

Tunadal (framtida)

75 (Tud)

1001, Tud eller Tpl 1640

Planerad kombiterminal Sundsvalls hamn - Tunadal som är lokaliserad vid en hamn av riksintresse samt i anslutning till nationella vägar och järnvägsstråk. Kombiterminalen i Tunadal är dessutom tänkt att ersätta den befintliga kombiterminalen i centrala Sundsvall.

Överensstämmer med översiktsplan och antagna detaljplaner.

 

 

Gis-skikt RiksintresseJarnvagAnlaggningBefintlig_punkt och RiksintresseJarnvagAnlaggningPlaneradFramtida_punkt

 

 

 

 

 

 

 

Stationer av riksintresse

 

Namn

ID

Beskrivning

Kommunens planer

Intressekonflikter

 

Stöde

Std

RUB0240

Resandeutbyte regional/lokal trafik

Vill utveckla stationen

Påverkar intresset positivt

 

Sundsvall c

Suc

RUB 0265

Resandeutbyte internationell/nationell trafik, regional/lokal trafik och ingår i det funktionsanpassade nätet

Nytt resecentrum under utbyggnad, detaljplan är antagen

Påverkar intresset positivt

 

Gis-skikt RiksintresseJarnvagstation_punkt

 

 

 

 

 

 

 

Befintliga banor av riksintresse

 

Namn

Namn i gis-skikt

Generell funktionsbeskrivning

Kommunens planer

Intressekonflikter

 

Ostkustbanan

(Gävle)-(Sundsvall)

Ostkustbanan ingår i TEN-T nätet och det strategiska godsnätet. Banan sträcker sig mellan Stockholm och Sundsvall.

Sträckan söder om Njurundabommen föreslås ersättas av nysträckning på västra sidan Skrängstasjön

Befintligt RI beaktas så länge anspråket finns kvar.

 

Ådalsbanan

(Sundsvall)-Härnösand

Ådalsbanan sträcker sig mellan Sundsvall och Långsele. Banan ingår i TEN-nätet samt är utpekad i det strategiska godsnätet

Sträckan öster om Sundsbruk föreslås ersättas av nysträckning genom Birstaberget

Befintligt RI beaktas så länge anspråket finns kvar.

 

Mittbanan

(Ånge)-(Sundvall)

Banan sträcker sig mellan Sundsvall till Ånge samt från Bräcke till Storlien där den ansluter till Meråkersbanan i Norge. Banan ingår i TEN-T nätet och är av internationell betydelse, ingår även i NECL (North East Cargo Link).

På längre sikt föreslås en mindre tåghållplats i Vattjom.

Samordnas med riksintresset.

 

Sundsvall

Sundsvall

Dubbelspåret genom staden

Ostkustbanan ingår i TEN-T nätet och det strategiska godsnätet. Banan sträcker sig mellan Stockholm och Sundsvall.

Flera alternativ finns för framtida utveckling, antingen genom att sänka ner och överdäcka järnvägen eller åtgärda på annat sätt.

Finansiering saknas

 

Timrå Tunadal

(Timrå)-Tunadal

Ådalsbanan sträcker sig mellan Sundsvall och Långsele. Banan ingår i TEN-nätet samt är utpekad i det strategiska godsnätet

Delar av spåret ersätts av Malandsspåret och ska då rivas och göras om till friluftsstråk vid havet.

Riksintresseanspråket bedöms utgå då det nya spåret tagits i bruk

 

Gis-skikt RiksintresseJarnvag_linje

 

 

 

 

 

 

 

Planerade och framtida banor av riksintresse

 

Namn

 

Specifik funktionsbeskrivning

Kommunens planer

Intressekonflikter

 

Maland

 

Malandsspråret triangelspår, ny anslutning till Tunadals hamn som möjliggör direktanslutning till hamnen för norrgående trafik, förbinder spår 231 med 233, är under utbyggnation.

Viktigt för den nya logistikparken, samordnas med berört gatunät och kringliggande markanvändning

RI-korridor har ersatts av verklig projekterad linjesträckning i markanvändningskarta.

 

Sundsvall-Härnösand

 

Förstudie framtagen för ny sträckning av Ådalsbanan mellan Sundsvall och Härnösand, förstudien påvisar ett antal möjliga korridorer.

Avtal finns med TRV om fortsatt projektering, triangelspår önskas som kopplar mot Maland. Korridorens utbredning i markanvändningskartan har anpassats till kunskap om begränsningar som framkommit i projekt ”samordnad planering” med TRV.

Markerad korridor är något mindre är RI, men bedöms ge utrymme för bra linjesträckning som samtidigt möjliggör viss intilliggande utveckling av verksamheter.

 

Bergsåker

 

Bergsåkersspåret triangelspår, ny anslutning mellan Mittbanan och Ådalsbanan (224 och 233) som möjligör direktförbindelse, projektering är färdigställd och spåret ska byggas ut.

Viktigt för den nya logistikparken, samordnas med kringliggande markanvändning

RI-korridor har ersatts av verklig projekterad linjesträckning i markanvändningskarta.

 

Gävle-Sundsvall

 

Planering pågår av dubbelspår i helt eller delvis nytt läge, del av Ostkustbanan.

Prioriterat projekt, viktigt för hela regionen. Markanvändning anpassas kring korridoren för att underlätta. Östra korridoren föreslås tas bort från markanvändningskartan då TRV nu kommit långt i studierna inför val av korridor.

Utvecklingen i området runt ny järnväg måste anpassas till ny påverkan. Val av korridor inte helt slutförd av TRV, anpassningar kan behöva ske i ÖP.

 

Gis-skikt RiksintresseJarnvagFramtida_yta

 

 

 

 

 

 

 

Befintliga vägar av riksintresse

 

Vägnummer

Namn i gis-skikt

Generell funktionsbeskrivning

Kommunens planer

Intressekonflikter

 

E4

C länsgräns - AC länsgräns

Väg E4 ingår i det av EU utpekade Trans European Transport Network, TEN-T. Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild internationell betydelse. Väg E4 sträcker sig genom hela Sverige, från Helsingborg till Haparanda, och är en viktig väg för långväga transporter.

Kommunen föreslår att RI-sträckningen i kartan snarast anpassas till verklig utbyggd E4 mellan Skönsberg och Myre. Den del av fd E4 som idag heter väg 562 är markerad som riksintresse och bör utgå som riksintresse.

Ingen konflikt med verkliga RI-anspråk.

 

615 (Johannedalsvägen)

Tunadals-hamnen i Sundsvall

Vägen utgör en anslutning till en utpekad hamn och kombiterminal av riksintresse.

Kommunen föreslår att vägen på sikt övergår till statligt ansvar.

Gynnar tillgänglighet till RI hamn och logistikpark.

 

Oljevägen

Oljehamnen, Sundsvall

Oljevägen utgör en anslutning till en utpekad hamn av riksintresse.

 

 

 

86

Sundsvall-
Bispgården

Väg 86 är av särskild betydelse för regional eller interregional trafik. 

 

 

 

E14

Sundsvall- Riksgränsen

Väg E14 ingår i det av EU utpekade Trans European Transport Network, TEN-T. Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild internationell betydelse. Väg E14 går mellan Sundsvall och norska gränsen.

Kommunen föreslår att delen genom centrala Sundsvall ersätts av nysträckning norr om staden.

Befintligt RI beaktas så länge anspråket finns kvar, men måste avvägas mot RI bostadsutbyggnad och stadskärna samt miljöaspekter.

 

622 (Timmervägen)

E14 - Tpl Birsta (E4)

Väg 622 är av särskild betydelse för regional eller interregional trafik.

 

 

 

Gis-skikt RiksintresseVagar_linje

 

 

 

 

 

 

 

Planerade och framtida vägar av riksintresse

 

Namn

Namn i gis-skikt

Generell funktionsbeskrivning

Kommunens planer

Intressekonflikter

 

E14. Sundsvall-norska gränsen

Tpl Gärdedal – Timmer-vägen (Huliv.)

Väg E14 ingår i det av EU utpekade Trans European Transport Network, TEN-T. Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild internationell betydelse.  Väg E14 går mellan Sundsvall och norska gränsen.

Kommunen föreslår att RI Hulivägen utgår, då andra alternativ förespråkas för framtida E14-sträckning. Kring Hulivägen föreslås viss stadsutveckling, inklusive ny räddningsstation.

TRV har ännu inte tagit ställning om val av alternativ för E14.

 

E4. Helsingborg-Haparanda

Skönsberg-Myre (E4 Sundsvall)

Väg E4 ingår i det av EU utpekade Trans European Transport Network, TEN-T. Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild internationell betydelse. Väg E4 sträcker sig genom hela Sverige, från Helsingborg till Haparanda, och är en viktig väg för långväga transporter

Vägen är byggd bör benämnas som befintlig väg av riksintresse. I anslutning till trafikplatser sker utveckling av transportintensiva verksamheter.

Hänsyn tas till behov av skyddsavstånd kring vägen.

 

Gis-skikt RiksintresseVagarFramtida_yta

 

Riksintressen för vindbruk Lagrum MB 3 kap 8§

(områden enligt beslut 2015-03-30)

 

Plats

ID

Beskrivning

Kommunens planer

Intressekonflikter

Kråktorpet, 12 km nordväst om Holm.

102

8,2 kvkm. Nära naturreservat Lovik-Storflon.

Sammanfaller till stor del med område som i vindkraftsplanen 2012 pekats ut för stora vindkraftsanläggningar. Vindkraft är utbyggt och finns redan på platsen.

 

Järnåsen, vid södra kommungränsen ca 1 km väster om Armsjön.

126

14,5 kvkm varav ca hälften inom Sundsvalls kommun och hälften i Nordanstigs kommun. Berör naturmiljöer av riksintresse, har anpassats till närliggande klapperstensfält.

Ligger i ett område där kommunens inte föreslår någon utbyggnad av vindkraft.

Inga konflikter med ÖP, men det finns en radiomast i närheten som gör att det inte går att bygga ut vindkraft här. Riksintresset bör tas bort.

Drygt 1 km öster om Gårdsjön och 2 km väster om Björköfjärden.

124

5,1 kvkm. Endast 2 km från kusten i ett område med skogs- och myrmarker, ett Natura 2000 område, flera naturvårdsobjekt och enstaka fornlämningar.

Kommunen föreslår att området ska vara Natur och friluftsliv. Därför skulle en konflikt uppstå om vindkraft byggs här.

Kommunen bedömer att man bör vara återhållsam med vindkraft i områden som är synliga från utvecklingsområdena vid Kustvägen. Risk finns annars att attraktionsvärden i kustområdet försämras. Eventuellt kan även närliggande fågelsjöar med höga värden påverkas.

Kommunens sydvästra hörn, Synåsen

122

5,2 kvkm varav ca en fjärdedel inom Sundsvalls kommun. Berör tre kommuner. Området angränsar till riksintresse för naturvård och Natura 2000 område Stormyrskogen i Ånge kommun.

Kommunen föreslår att området ska ingå i större opåverkat område.

Här finns en konflikt mellan riksintresse och ÖP. Området bör ej vara riksintresse för vindkraft pga konflikt med Natura 2000 område i Ånge kommun.

Gis-skikt 1ri_vind2015_land_hav_150330.shp 2020-06-09

Riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning, lagrum MB 3 kap 8 §

Namn

ID

Beskrivning

Kommunens planer

Intressekonflikter

Matfors vattenverk

 

Hav- och vattenmyndigheten beslutade 2016-09-16 att Matfors vattenverk (vattentäktzon inkl vattenverk, lågreservoar och brunnar) är av riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning.

Befintlig detaljplan för Matfors verksamhetsområde vid Kobra Biologics.

Inom sekundär skyddszon för vattentäkt, säkras med riktlinje om försiktighetsåtgärder vid nyetablering.

Grönsta vattenverk

 

 

Hav- och vattenmyndigheten beslutade 2016-09-16 att Grönsta vattenverk (vattentäktzon inkl vattenverk och brunnar) är av riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning.

Allsta-Klingsta, komplettering av bebyggelse anpassas till kulturmiljö.

Säkras upp med riktlinje.

Nolby vattenverk

 

Hav- och vattenmyndigheten beslutade 2016-09-16 att Nolby vattenverk (två vattentäktzoner inkl vattenverk, lågreservoar och brunnar) är av riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning.

 

 

Länk till beslut och mer information finns här.