Bilaga 1: Sammanställning av områden med utvecklad och ändrad markanvändning och dess påverkan på miljökvalitetsnormer

 

Område

Bedömning MKN Luft

Vattenförekomster som berörs

Bedömning MKN Vatten

Stadskärnan MBK-u (Stenstan)

Förhöjda nivåer av luftföroreningar, överskridande av miljökvalitetsnormer för partiklar har konstaterats vid Köpmangatan och Bergsgatan. Kommunen har ett åtgärdsprogram för att minska nivåerna. Luft- och bullerutredning krävs innan förtätning kan ske i detta område

Området ligger på grundvattenförekomsten Sundsvalls tätort och avvattnas mot Selångersån/Sundsvallsfjärden

ÖP har krav på rening av förorenat dagvatten för att vattenförekomsterna ska kunna nå god status

Även val av byggmaterial kan behöva regleras. Uppmärksamma eventuella markföroreningar.

Stadsutveckling centrala staden (centrum, V-malm, Norrmalm, Alliero) MBC-u, MBT-u

I vissa delar av områden finns förhöjda nivåer av luftföroreningar. Därför behöver både luft och buller utredas för behov av skyddsåtgärder. Utformning kan påverka både luftkvalitet och buller. Kommunen har ett åtgärdsprogram för att minska nivåerna.

Området ligger delvis på grundvattenförekomsten Sundsvalls tätort och avvattnas mot Selångersån/Sundsvallsfjärden

ÖP har krav på rening av förorenat dagvatten för att vattenförekomsterna ska kunna nå god status.

Även val av byggmaterial kan behöva regleras. Uppmärksamma eventuella markföroreningar.

Järnväg genom Sundsvall TIR-u

Alt nergrävd jvg

Alt gator under jvg

Alt som idag men med bättre bommar

Förhöjda nivåer av luftföroreningar. Strax utanför planområdet (Bergsgatan och Köpmangatan) har överskridande av miljökvalitetsnormen för partiklar konstaterats. Kommunen har ett åtgärdsprogram för att minska nivåerna

Avrinning mot Sidsjöbäcken, Selångersån och Sundsvallsfjärden

ÖP har krav på rening av förorenat dagvatten för att vattenförekomsterna ska kunna nå god status.

Även val av anläggningsmaterial kan behöva regleras. Uppmärksamma eventuella markföroreningar.

Norra Kajen, MBK-ä1

Förhöjda nivåer av luftföroreningar Området är påverkat av trafik från Heffners allé, 562 och E4. Därför behöver både luft och buller utredas för behov av skyddsåtgärder. Utformning kan påverka både luftkvalitet och buller.

Avrinning mot Sundsvallsfjärden

och Selångersåns mynningsområde

ÖP har krav på rening av förorenat dagvatten för att vattenförekomsterna ska kunna nå god status. Även val av byggmaterial kan behöva regleras. I området förekommer markföroreningar som behöver uppmärksammas. Dagvattenutredning behöver också bedöma tillflöde från ovan liggande områden som bidrar med stora mängder dagvatten.

Södra Kajen, MBK-ä2

Området är påverkat av trafik från 562. Det behövs utredning av hur utformning kan påverka luftkvalitet och buller.

Avrinning mot Sundsvallsfjärden. Området ligger på grundvattenförekomsten Sundsvalls tätort

ÖP har krav på rening av förorenat dagvatten för att vattenförekomsterna ska kunna nå god status. Ta hänsyn och öppna upp Grevebäcken för en hållbarare dagvattenhantering.

Bergsåker MBT-u och MBT-ä14

Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet bedöms inte överskridas

Avrinning via Robäcken och Ottjöbäcken mot Selångersån – Selångersfjärden

Krav på rening av förorenat dagvatten för att vattenförekomsterna ska kunna nå god status. Även val av byggmaterial kan behöva regleras. I området kan det förekomma markföroreningar som behöver uppmärksammas.

Kungsnäs MBT-ä15

Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet bedöms inte överskridas

Avrinner mot Selångersfjärden och Selångersån

Krav på rening av förorenat dagvatten för att vattenförekomsterna ska kunna nå god status. Även val av byggmaterial kan behöva regleras. I området kan det förekomma markföroreningar som behöver uppmärksammas.

Granloholm - centrum och västra delarna

(Strömstadsv MBT-ä13 Kungsbackav MBT-ä12 centrum MBT-u)

Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet bedöms inte överskridas.

Buller från vägtrafik kan behöva utredas för att kunna välja skyddsåtgärder och utformning av byggnader.

Strömstadsvägen avrinning mot Ottjöbäcken till Selångersån- Selångersfjärden.

Kungsbackavägen och centrum avrinning via Bergsåkersbäcken till Selångersfjärden eller via Sticksjöbäcken till Selångersån.

 

ÖP har krav på rening av förorenat dagvatten för att vattenförekomsterna ska kunna nå god status.

Även val av byggmaterial kan behöva regleras. I området kan det förekomma markföroreningar som behöver uppmärksammas.

Granloholmsvägen MBT-ä11

Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet bedöms inte överskridas.

Buller från vägtrafik kan behöva utredas för att kunna välja skyddsåtgärder och utformning av byggnader.

Avrinning mot Selångersån

ÖP har krav på rening av förorenat dagvatten för att vattenförekomsten ska kunna nå god status.

Även val av byggmaterial kan behöva regleras. I området kan det förekomma markföroreningar som behöver uppmärksammas.

Granloholm östra (Landskronav MBT-ä10 Umeåv MBT-ä8, Motalav MBT-ä9, Haparandav MBV-ä2)

Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet bedöms inte överskridas. Buller från vägtrafik kan behöva utredas för att kunna välja skyddsåtgärder och utformning av byggnader.  Kraftledning som kan ge upphov till förhöjda magnetfält.

Avrinning mot Sticksjöbäcken till Selångersån

ÖP har krav på rening av förorenat dagvatten för att vattenförekomsterna ska kunna nå god status.

Även val av byggmaterial kan behöva regleras. I området kan det förekomma markföroreningar som behöver uppmärksammas.

Hänsyn till grönstråk som kopplar till Norra Stadsbergets naturreservat.

Utveckling kring sjukhuset

MBT-ä6, MBT-ä7

Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet bedöms inte överskridas. Buller från vägtrafik kan behöva utredas för att kunna välja skyddsåtgärder och utformning av byggnader.  Kraftledning som kan ge upphov till förhöjda magnetfält.

Avvrinning mot Sundsvallsfjärden via dagvatten, Gärdetjärn- Korstabäcken

ÖP har krav på rening av förorenat dagvatten för att vattenförekomsterna ska kunna nå god status.

Även val av byggmaterial kan behöva regleras. I området kan det förekomma markföroreningar som behöver uppmärksammas.

Hänsyn till grönstråk som kopplar till Norra Stadsbergets naturreservat.

Sibirien MBT-ä5

Planområdena bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids. Bullerutredning kan behövas för att välja skyddsåtgärder och utformning av byggnader (Tunabäcksvägen, verksamheter Ortviken).

Avrinning mot  Sundsvallsfjärden

ÖP har krav på rening av förorenat dagvatten för att vattenförekomsterna ska kunna nå god status.

Även val av byggmaterial kan behöva regleras. I området kan det förekomma markföroreningar som behöver uppmärksammas. Hänsyn till grönstråk och friluftsliv.

Bosvedjan MBT-ä4, MBT-u

Planområdena bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids.

Bullerutredning kan behövas för att välja skyddsåtgärder och utformning av byggnader.

Avrinning mot Alnösundet via Bosvedjebäcken och övriga bäckar

ÖP har krav på rening av förorenat dagvatten för att vattenförekomsterna ska kunna nå god status.

Även val av byggmaterial kan behöva regleras. I området kan det förekomma markföroreningar som behöver uppmärksammas.

Södra Birsta-Kullsåsen VIF-ä2

Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet bedöms inte överskridas

Avrinning mot Ljustabäcken vidare mot Alnösundet

ÖP har krav på rening av förorenat dagvatten för att vattenförekomsterna ska kunna nå god status. Ljustabäcken har högt skyddsvärde och får ej påverkas negativt. Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp och identifiera ev. risker för nedströms belägna funktioner (bl.a. huvudledningar för vatten) samt att all tillkommande exploatering måste fördröja dagvattnet.

Hänsyn behöver tas så att våtmarker inte påverkas hydrologiskt eller av vattenföroreningar.

Söndagsvägen MBT-ä3

Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet bedöms inte överskridas.

Bullerutredning kan behövas för att välja skyddsåtgärder och utformning av byggnader.

Avrinning mot Ljustabäcken vidare mot Alnösundet

ÖP har krav på rening av förorenat dagvatten för att vattenförekomsterna ska kunna nå god status. Ljustabäcken har högt skyddsvärde och får ej påverkas negativt. Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp och identifiera ev. risker för nedströms belägna funktioner (bl.a. huvudledningar för vatten) samt att all tillkommande exploatering måste fördröja dagvattnet.

Nacksta industriområde och Selångersån MBT-u

Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet bedöms inte överskridas. Bullerutredning i förhållande till järnväg kan behövas för att välja skyddsåtgärder beroende på typ av byggnation.

Avrinning mot Sidsjöbäcken och Selångersån

Det är viktigt att lämna en lämplig grönyta mellan Selångersån och exploateringsområdet för att möjliggöra framtida fluktuationer av åns vattennivåer och för att det ska finnas plats för lokala dagvattenlösningar. Hänsyn måste tas till Sidsjöbäckens närområde.

Vid exploatering av industriområdet ökar arealen hårdgjorda ytor i form av gator och tak. Krav på rening av förorenat dagvatten för att inte påverka Selångersåns avrinningsområde och möjligheter att uppfylla god vattenstatus. Även val av byggmaterial kan behöva regleras. I området kan det förekomma markföroreningar som behöver uppmärksammas.

Katrinehill MBT-ä16, Katrinehill vö om kraftledning MBT-ä17 och Klisshöjden MBT-ä18

Planområdena bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids

Ligger på vattendelare med avrinning mot Selångersån för de norra områdena och Sidsjön - Sidsjöbäcken för de södra delarna

Nedströms liggande områden (Nacksta bostadsområde och industriområde) måste säkras mot ökade dagvattenflöden. Dagvattenavledning genom området kommer delvis att påverka Sidsjöbäcken som redan idag är högt belastad. ÖP har krav på rening av förorenat dagvatten för att vattenförekomsterna ska kunna nå god status.

Krav på rening och fördröjning av dagvatten, hänsyn behöver tas till Grodtjärns avrinningsområde och våtmarker. Även val av byggmaterial kan behöva regleras. I området kan det förekomma markföroreningar som behöver uppmärksammas. Hänsyn till friluftsliv.

Böle och Sörnacksta MBT-ä19

Planområdena bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids.

Kraftledning i området kan ge upphov till förhöjda magnetfält

Avrinning mot Klissbäcken, Vackra bäcken, Bodbäcken, Sidsjön, Sidjsjöbäcken, Selångersån och Selångersfjärden

Krav på rening och fördröjning av dagvatten för att inte påverka bäckarna och  Sidsjöns avrinningsområde. Detaljplanläggning är önskvärd för att säkerställa robusta  VA-lösningar som kan samordnas för flera fastigheter. Även val av byggmaterial kan behöva regleras. I området kan det förekomma markföroreningar som behöver uppmärksammas

Sidsjöhöjd och Södra skogsparken MBT-u

Planområdena bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids.

Kraftledning i området kan ge upphov till förhöjda magnetfält

Väster om kraftledning: Avrinning mot Grevebäcken – Sundsvallsfjärden

Öster om kraftledning Sidsjön och Sidsjöbäcken

ÖP har krav på rening av förorenat dagvatten för att vattenförekomsterna ska kunna nå god status. Dagvatten skulle ev. kunna ske via fördröjning/naturliga infiltrationsställen med förbindelse till befintlig bäck. Dock viktigt att utreda Grevebäckens kapacitet då uppfattningen idag är att den är överbelastad. I området kan förekomma markföroreningar som behöver uppmärksammas. Även val av byggmaterial kan behöva regleras.

Hänsyn till friluftsliv och Sidsjöns naturreservat.

Spånvägen och Getberget MBT-ä21, ä22

Planområdena bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids

Avrinning mot Stavsättbäcken eller Carlsbäcken till Sundsvallsfjärden

ÖP har krav på rening av förorenat dagvatten för att vattenförekomsterna ska kunna nå god status. Kuperat område vilket ställer krav på dagvattenhanteringen. Dagvattenavledning genom området skulle ev. kunna ske via Carlsbäcken, dock är denna bäck hårt belastad. I området kan förekomma markföroreningar som behöver uppmärksammas. Även val av byggmaterial kan behöva regleras.

Närheten till snökanonerna i slalombacken på Södra berget kan störa bostäder kvälls- och nattetid under vintersäsongen. Bullerutredning kan behövas för att välja skyddsåtgärder och utformning av byggnader

Kvissleby

Tingstabacken MBT-ä30

Kvissleby centrum –MBC-u

Förtätning bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids.

Avrinning mot Ljungan/ Svartviksfjärden/Nolbybäcken

Hänsyn måste tas till Ljungan som har högt skyddsvärde som en av få laxälvar. Områdena är relativt kuperade vilket ställer krav på dagvattenhanteringen. Viktigt att befintliga dagvattenavledare och bäckars kapacitet klarläggs för riktlinjer för områdets dagvattenhantering.

I området kan förekomma markföroreningar som behöver uppmärksammas. Även val av byggmaterial kan behöva regleras.

Bullerpåverkan från järnvägen och eventuella skyddsåtgärder behöver utredas.

Njurundabommen MBC-u

Forsa MBT-ä33

Gamla E4 området MBT-ä34

Infart bommen VIF-ä11

Planområdena bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids

Avrinning mot Stångån – Åbäcken till Ljungan

Inom området finns inte dagvattennät utbyggt. För att inte försämra möjligheterna till att uppfylla miljökvalitetsnormer för vatten bör dagvattenutredning genomföras och lokala lösningar bör förordas

Krav på rening och fördröjning av dagvatten för att inte påverka Åbäckens, Stångåns och Ljungans avrinningsområde. Även val av byggmaterial kan behöva regleras. I området kan det förekomma markföroreningar som behöver uppmärksammas. Bullerpåverkan från järnvägen, E4 och eventuella skyddsåtgärder behöver utredas.

Alnö-Vi MBC-u

Säterskogen MBT-ä2

Rökland MBT-ä1

Planområdena bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids

Avrinning via bäckar mot Alnösundet

Krav på rening och fördröjning av dagvatten. Även val av byggmaterial kan behöva regleras. I området kan det förekomma markföroreningar som behöver uppmärksammas.

Birsta VIF-ä1

VIT-u

VIF-u

Planområdena bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids

Avrinning mot Ljustabäcken till Alnösundet

Ljustabäcken har högt skyddsvärde och får inte påverkas negativt. Ljustabäckens kapacitet är begränsad och är redan idag hårt ansatt från Birstaområdets hårdgjorda ytor. Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp och identifiera ev. risker för nedströms belägna funktioner (bl.a. huvudledningar för vatten) samt att all tillkommande exploatering måste fördröja dagvattnet.

Även val av byggmaterial kan behöva regleras. I området kan det förekomma markföroreningar som behöver uppmärksammas.

Fillan VIF-ä3

Planområdena bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids

Avrinning direkt mot Alnösundet samt via Ljustabäcken till Alnösundet

All tillkommande exploatering måste fördröja dagvattnet.

Även val av byggmaterial kan behöva regleras. I området kan det förekomma markföroreningar som behöver uppmärksammas.

 

Fillaberget VIF-ä4

Planområdena bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids

Avrinning via bäckar mot Alnösundet och Gärdetjärn

Vid exploatering av industriområdet ökar arealen hårdgjorda ytor i form av gator och tak. Avrinning mot Gärdetjärn – Korstabäcken – Alnösundet. Krav på fördröjning och rening av förorenat dagvatten för att vattenförekomsterna ska kunna nå god status. Hänsyn behöver tas för att inte påverka den viktiga fågelsjön Gärdetjärn med bäckar och sydväxtberget Gärdeberget.

Även val av byggmaterial kan behöva regleras. I området kan det förekomma markföroreningar som behöver uppmärksammas.

Hulivägen VIF-ä5

Planområdena bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids

Avrinning via bäckar mot Sticksjön

Ökad mängd hårdgjorda ytor ställer krav på fördröjning och rening av förorenat dagvatten för att inte påverka Sticksjöns avrinningsområde. Hänsyn till befintliga myrar och våtmarker. Val av byggmaterial kan behöva regleras. I området kan det förekomma markföroreningar som behöver uppmärksammas. Kraftledningar som kan ge upphov till förhöjda magnetfält.

Tunadal – Korsta – Ortviken VIT-u

Planområdena bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids

Sundsvallsfjärden

ÖP har krav på rening av förorenat dagvatten för att vattenförekomsterna ska kunna nå god status. Det krävs omfattande dagvattenlösningar för att säkra vattenkvaliteten och utjämna flödena från de hårdgjorda ytorna i industriområdet.

Val av byggmaterial kan behöva regleras. I området kan det förekomma markföroreningar som behöver uppmärksammas.

Nacksta västra verksamhetsområde VIF-ä7

Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet bedöms inte överskridas

Avrinning mot Sandbergsbäcken, Selångersån och Selångersfjärden

ÖP har krav på rening av förorenat dagvatten för att vattenförekomsterna ska kunna nå god status. Det krävs omfattande dagvattenlösningar för att säkra vattenkvaliteten och utjämna flödena från de hårdgjorda ytorna i det nya industriområdet.

Visa hänsyn till Sandbergsbäcken i den sydöstra delen av området.

Dagvattenflöden med avrinning av regnvatten längs bergssidan vid större regn måste hanteras. Andelen hårdgjorda ytor kan med fördel begränsas och andra ytor utredas för lokalt omhändertagande av dagvatten.

Val av byggmaterial kan behöva regleras. I området kan det förekomma markföroreningar som behöver uppmärksammas.

Södra brofästet VIF-u

Miljökvalitetsnormer för luftföroreningar bedöms inte överskridas

Avrinning mot Sundsvallsfjärden. Området ligger på grundvattenförekomsten Sundsvalls tätort

Krav på rening av förorenat dagvatten för att vattenförekomsterna ska kunna nå god status. Dagvattenrening i dammar för dagvatten från E4.

Markföroreningar i området behöver uppmärksammas och åtgärdas. Val av byggnadsmaterial kan behöva regleras.

Stockvik – Vaple VIF-ä10, VIF-u

Planområdena bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids

Avrinning mot Vapelbäcken – Svartviksfjärden

Exploatering av detta område kräver omfattande utredningar och riskanalyser. Dagvattenlösningar bör ses över. Utredning om lämplighet för lokala lösningar bör genomföras då det finns dokumenterade markområden som är förorenade. Recipienten Svartviksbukten bör skyddas. Vaplebäcken är en mycket skyddsvärd bäck som måste beaktas vid dagvattenprojektering.  Kommunalt VA finns i delar av området idag

Myre VIF-u

Planområdet bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids

Avrinning mot Skrängstasjön – Stångån-Ljungan

Skrängstasjön är riksintresse för naturvård och landskapets förnämsta rastsjö för flyttande fåglar. Utbyggnad i området kan riskera att påverka riksintresset om en exploatering stör det rika fågelliv som finns på platsen. Krav på rening och utjämning av förorenat dagvatten innan avledning till vattenförekomsterna för att risken för att uppfylla miljökvalitetsnormer för vatten inte ska öka. Riskanalys krävs för ev olyckor med oljespill e dyl till Skrängstasjön.

Val av byggmaterial kan behöva regleras. I området kan det förekomma markföroreningar som behöver uppmärksammas.

Kubikenborg – Bredsand MBT-ä23, MBV-ä3

Planområdena bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids

Avrinning mot Draget

ÖP har krav på rening av förorenat dagvatten för att vattenförekomsterna ska kunna nå god status.

Marken är sannolikt förorenad av diffust PAH nedfall från Kubal och måste saneras innan bostäder kan byggas. Även andra föroreningar kan förekomma.

Val av byggmaterial kan behöva regleras.

Bullerpåverkan från järnvägen, väg 562 och eventuella skyddsåtgärder behöver utredas.

Bredsand MBT-u Hallonstigen MBT-ä24

Planområdena bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids

Avrinning mot Draget

ÖP har krav på rening av förorenat dagvatten för att vattenförekomsterna ska kunna nå god status.

Marken är sannolikt förorenad av diffust PAH nedfall från Kubal och måste saneras innan bostäder kan byggas. Även andra föroreningar kan förekomma.

Val av byggmaterial kan behöva regleras.

Bullerpåverkan från järnvägen, väg 562 och eventuella skyddsåtgärder behöver utredas.

Beakta strandskydd och allmänhetens tillgänglighet till stranden.

Klockarberget MBT-ä31

Planområdet bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids

Avrinning mot Ljungan

Inom området finns inte dagvattennät utbyggt. ÖP har krav på rening av förorenat dagvatten för att vattenförekomsterna ska kunna nå god status.

Val av byggmaterial kan behöva regleras. I området kan det förekomma markföroreningar som behöver uppmärksammas och åtgärdas vid behov. Bullerpåverkan från järnväg och eventuella åtgärder behöver utredas.

Matfors MBC-u,

MBT-u

Ängomsåsen MBT-ä25

Cobra VIF-u

 

Planområdena bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids

Avrinning mot Ljungan.  Delar av förtätningsområdena ligger på grundvattenförekomsten Matfors centrum

Vid förtätning krävs speciella försiktighetsåtgärder för att skydda grundvattenförekomsten Matfors centrum. Det finns stora variationer inom Matfors där vissa har problem med översvämningar vid höga vattenflöden (Bällsta/Vattjom) medan andra inte har några problem. I problemområdena är det stora problem med inläckage av dag- och grundvatten till avloppsnätet.

Val av byggmaterial kan behöva regleras. I området förekommer markföroreningar som behöver uppmärksammas och åtgärdas vid behov.

Hänsyn behöver tas till naturvärden på Ängomsåsen.

Station Vattjom TIR-ä1

Planområdena bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids

Ljungan

Avrinning mot Ljungan. Rening och fördröjning av dagvatten krävs. Inom Matfors finns problemområden med stora problem med inläckage av dag- och grundvatten till avloppsnätet. Hänsyn behöver tas till Vattjomsåsen med värden som sydväxtberg.

I området kan det förekomma markföroreningar som behöver uppmärksammas och åtgärdas vid behov. Bullerpåverkan från järnväg och eventuella åtgärder behöver utredas.

Nedansjö MBT-ä26, MBT-u

Förtätning bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids

Avrinning mot Stödesjön och Ljungan

ÖP har krav på rening av förorenat dagvatten för att vattenförekomsterna ska kunna nå god status.

I området kan det förekomma markföroreningar som behöver uppmärksammas och åtgärdas vid behov. Bullerpåverkan från järnväg och eventuella åtgärder behöver utredas.

Stöde MBC-u, MBT-u

Förtätning bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids

Avrinning mot Stödesjön – Ljungan

Det finns möjlighet för anslutning till kommunalt vatten- och avlopp för de centrala delarna.

Rening och fördröjning av dagvatten krävs. Hänsyn behöver tas till Stödesjöns närmiljöer och Natura 2000-omrdet Skjulsta strandägng.

I området kan det förekomma markföroreningar som behöver uppmärksammas och åtgärdas vid behov. Bullerpåverkan från järnväg och eventuella åtgärder behöver utredas.

Kovland MBC-u

MBT-u

Förtätning bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids

Avrinning mot Sömlingens vattenförekomst (Sättnaån)

Krav på rening och fördröjning av dagvatten. Även val av byggmaterial kan behöva regleras. I området kan det förekomma markföroreningar som behöver uppmärksammas. Stor hänsyn behöver tas till Sättnaåns närmiljöer och geologiskt värdefulla formationer (korvsjöar och meandring).

Indal MBC-u, MBT-u

Förtätning bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids

Avrinning mot Indalsälven

Det finns kommunalt VA i området vilket möjliggör anslutning till kommunalt vatten- och avlopp för de centrala delarna. Det är relativt kuperat i området vilket gör att vid förtätningar måste en översikt av dagvattenhantering ske. Även val av byggmaterial kan behöva regleras. I området kan det förekomma markföroreningar som behöver uppmärksammas.

Stor hänsyn behöver tas till biflöden som mynnar i Indalsälven. Ravinmiljöer är särskilt värdefulla.

 

Liden MBC-u, MBT-u

Planområdena bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids

Avrinning mot Indalsälven

Det finns kommunalt VA i området vilket möjliggör anslutning till kommunalt vatten- och avlopp för de centrala delarna. Det är relativt kuperat i området vilket gör att vid förtätningar måste en översikt av dagvattenhantering ske.

Även val av byggmaterial kan behöva regleras. I området kan det förekomma markföroreningar som behöver uppmärksammas.

Stor hänsyn behöver tas till biflöden som mynnar i Indalsälven. Ravinmiljöer är särskilt värdefulla.

Området ligger inom riksintresse naturvård för nedre Indalsälven och riksintresse friluftsliv för Indalsälvens dalgång. Ingrepp i dalgångens landskapsformer ska undvikas. Stora delar av Liden omfattas av riksintresse för kulturmiljövård.

Selånger – Hov LBK

Förtätning i området bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids

Avrinning mot Tövabäcken eller Kvarsättsbäcken, vidare mot Selångersån

ÖP har krav på rening av förorenat dagvatten för att vattenförekomsterna ska kunna nå god status

Allsta – Klingsta – Lucksta LBK

Förtätning bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids

Avrinning mot Klingstatjärnen, Marmen och Ljungan

ÖP har krav på rening av förorenat dagvatten för att vattenförekomsterna ska kunna nå god status

Juniskärsvägen  och Juniskär MBT-ä27, ä28

Planområdena bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids

Avrinning mot Sundsvallsbukten

Det finns kommunalt VA i området idag som är begränsat.  I området förekommer höga grundvattentryck vilket försvårar omhändertagande av dagvatten och även för spillvattennätet (högt inläckage).

Strandskydd behöver beaktas och hänsyn behöver tas till våtmarker i närheten. Även val av byggmaterial kan behöva regleras.

Juniskär – Bergafjärden SBS-u

Planområdena bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids

Avrinning mot Sundsvallsbukten

Det pågår utbyggnad av kommunalt VA i området.  Dagvatten behöver renas och fördröjas. Strandskydd och våtmarker i närheten behöver beaktas. Markföroreningar kan förekomma. Även val av byggmaterial kan behöva regleras.

Kustvägen och Lörudden SBS-u, LBT-u

Förtätning bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids

Avrinning i första hand mot Björköfjärden

Inom delar av området pågår det en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Detta är en förutsättning för att förtätning och bebyggelse ska kunna ske inom området som i vissa delar är ekologiskt känsligt.

Dagvatten behöver fördröjas och renas. Strandskydd och våtmarker behöver beaktas. Markföroreningar kan förekomma. Även val av byggmaterial kan behöva regleras.

Stor hänsyn behöver tas till obebyggda kuststräckor.

St Olofsleden LBT-u

Miljökvalitetsnormer bedöms inte påverkas negativt.

 

Miljökvalitetsnormer bedöms inte påverkas negativt.

Långåsen TAV-ä3

Planområdena bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids

 

Då området ligger så att det kan synas från Holm och ev orsaka buller kring Holmsjön är det osäkert om det här området är lämpligt för vindkraft, särskilt med tanke på att det är tyst där idag och att Holmsjön har potential för tex fisketurism. I närheten av området finns redan vindkraft utbyggd. Hur det här området är förenligt med redan utbyggd vindkraft och om det uppstår några kumulativa effekter behöver klargöras. Inom området finns mindre ytor med naturvärden som våtmarker, nyckelbiotoper och sumpskogar men också fornlämningar. Risker för negativ påverkan på vandrande fisk samt hydrologisk påverkan på våtmarker.

Pilkåsen TAV-ä4

Planområdena bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids

Avrinning

I området finns flera vattensystem, våtmarker, sumpskogar och nyckelbiotoper klassade av länsstyrelsen med mycket högt naturvärde. Det finns stor risk att dessa påverkas negativt vid en utbyggnad av området.

Den södra delen av området sammanfaller med värdetrakt för våtmarker från Länsstyrelsens kartering av grön infrastruktur. Värdetrakter har särskilt höga ekologiska värden kopplade till den naturtyp de är utpekade för. Området ingår i ett större område som har pekats ut i ÖP 2021 som större opåverkat område (bevara natur och kultur).

Risker för negativ påverkan på vandrande fisk samt hydrologisk påverkan på våtmarker.

Högsvedjan TAV-ä2

Planområdena bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids

 

Risker för negativ påverkan på vandrande fisk samt hydrologisk påverkan på våtmarker.

Området sammanfaller till viss del med en större värdetrakt för våtmarker från Länsstyrelsens kartering av grön infrastruktur. Värdetrakter har särskilt höga ekologiska värden kopplade till den naturtyp de är utpekade för.

Det finns risk för kumulativa effekter och fragmentisering av landskapet genom närheten till den föreslagna vindkraftsparken Stockåsbodarna söder om Hullsjön samt den utbyggda parken Nylandsbergen. Risk för påverkan finns för naturvårdsobjektet Bastumyran som är klassad med mycket högt naturvärde av länsstyrelsen.

Tjärdalsberget TAV-ä5

Planområdena bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids

 

Risker för negativ påverkan på vandrande fisk samt hydrologisk påverkan på våtmarker.

I områdets norra del finns våtmarker och sumpskogar. Sumpskogar återfinns också på spridda ställen inom området.

Lyngsteråsarna TAV-ä6

Planområdena bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids

 

Risker för negativ påverkan på vandrande fisk samt hydrologisk påverkan på våtmarker.

Området sammanfaller till viss del med en större värdetrakt för våtmarker från Länsstyrelsens kartering av grön infrastruktur. Värdetrakter har särskilt höga ekologiska värden kopplade till den naturtyp de är utpekade för.

Inom området finns några nyckelbiotoper, områden med biotopskydd, sumpskogar och naturvårdsobjekt.

Området ingår i ett större område som har pekats ut i ÖP 2021 (bevara natur och kultur) som större opåverkat område.

Haga MBT-u

Förtätning bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids.

Bullerutredning kan behövas för att välja skyddsåtgärder och utformning av byggnader.

Avrinning mot Selångersån och Sundsvallsfjärden

ÖP har krav på rening av förorenat dagvatten för att vattenförekomsterna ska kunna nå god status. I området kan förekomma markföroreningar som behöver uppmärksammas. Även val av byggmaterial kan behöva regleras.

Hänsyn till friluftsliv och Norra Stadsbergets naturreservat.

Ortviken VIF-u

Förtätning bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids.

Bullerutredning kan behövas för att välja skyddsåtgärder och utformning av byggnader.

Sundsvallsfjärden

ÖP har krav på rening av förorenat dagvatten för att vattenförekomsterna ska kunna nå god status. Det krävs omfattande dagvattenlösningar för att säkra vattenkvaliteten och utjämna flödena från de hårdgjorda ytorna i industriområdet.

Val av byggmaterial kan behöva regleras. I området kan det förekomma markföroreningar som behöver uppmärksammas.

Sidsjö MBT-u

Förtätning bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids. Bullerutredning kan behövas för att välja skyddsåtgärder och utformning av byggnader

Avrinning mot Grodtjärn, Måtensbäcken, Sidsjöbäcken och Selångersån

ÖP har krav på rening av förorenat dagvatten för att vattenförekomsterna ska kunna nå god status. I området kan förekomma markföroreningar som behöver uppmärksammas. Även val av byggmaterial kan behöva regleras.

Hänsyn till friluftsliv och Sidsjöns naturreservat.

Nacksta MBT-u

Förtätning bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids. I närheten av Bergsgatan finns risk för överskridanden av partiklar.

Bullerutredning kan behövas för att välja skyddsåtgärder och utformning av byggnader.

Avrinning mot Sidsjöbäcken och Selångersån

ÖP har krav på rening av förorenat dagvatten för att vattenförekomsterna ska kunna nå god status. I området kan förekomma markföroreningar som behöver uppmärksammas. Även val av byggmaterial kan behöva regleras.

Hänsyn till friluftsliv.

Södemalm MBT-u

Förtätning bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids. I närheten av Bergsgatan finns risk för överskridanden av partiklar.

Bullerutredning kan behövas för att välja skyddsåtgärder och utformning av byggnader.

Avrinning mot Sidsjöbäcken och Selångersån

ÖP har krav på rening av förorenat dagvatten för att vattenförekomsterna ska kunna nå god status. I området kan förekomma markföroreningar som behöver uppmärksammas. Även val av byggmaterial kan behöva regleras.

Hänsyn till Södra bergets riksintresse för friluftsliv och Sidsjöbäckens närmiljöer.

Östermalm Skönsmon MBT-u

Förtätning bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids. Bullerutredning kan behövas för att välja skyddsåtgärder och utformning av byggnader.

Avrinning mot Grevebäcken, Bäckparken och Sundsvallsfjärden

ÖP har krav på rening av förorenat dagvatten för att vattenförekomsterna ska kunna nå god status. I området kan förekomma markföroreningar som behöver uppmärksammas. Även val av byggmaterial kan behöva regleras.

Hänsyn till Södra bergets riksintresse för friluftliv och bäckparkerna i området.

Norra brofästet MBV-u

Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet bedöms inte överskridas. Bullerutredning kan behövas för att välja skyddsåtgärder och utformning av byggnader.

Avrinning mot Sundsvallsfjärden.

Krav på rening av förorenat dagvatten för att vattenförekomsterna ska kunna nå god status. Markföroreningar i området behöver uppmärksammas och åtgärdas. Även val av byggmaterial kan behöva regleras.

Blåberget VIF-u

Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet bedöms inte överskridas.

Avrinning mot Tövabäcken och vidare mot Selångersfjärden, Selångersån.

Rening av lakvatten och föroreningar från Blåberget är nödvändig även efter avveckling.

Natur och friluftsliv, kärnområde natur NFK-u

Miljökvalitetsnormer bedöms inte påverkas negativt, snarare tvärtom.

 

Miljökvalitetsnormer bedöms inte påverkas negativt. Sannolikt kommer områdena snarare att förbättra möjlighet att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten.

Natur och friluftsliv, tätortsnära friluftsområde NFF-u

Miljökvalitetsnormer bedöms inte påverkas negativt, snarare tvärtom.

 

Miljökvalitetsnormer bedöms inte påverkas negativt. Sannolikt kommer områdena snarare att förbättra möjlighet att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten.

Landsbygd, turism rekreation LBT-u

Miljökvalitetsnormer bedöms inte påverkas negativt.

 

Dagvatten behöver renas och fördröjas.

För flertalet vattenförekomster gäller krav enligt hög skyddsnivå för utformning av avloppsanläggning.

Områden närmast strand ska lämnas för att bevara kantzonerna.