Studerandehandboken

Här hittar du allt du behöver veta inför och under dina studier.

Yrkeshögskolan Mitt (YH Mitt) är en del av den kommunala vuxenutbildningen i Sundsvall. Våra ljusa fina lokaler ligger på 5:e våningen på Sidsjövägen 5 på Mittuniversitetets campusområde. Vi erbjuder 7 olika utbildningar:

 • Arbetsmiljöingenjör
 • Medicinsk sekreterare / vårdadministratör
 • Paralegal – Juridisk handläggare
 • Redovisningsekonom med lönekompetens
 • Specialistundersköterska – akutsjukvård
 • Specialistundersköterska – barnsjukvård
 • Säkerhetssamordnare.

Paralegal och Redovisningsekonom är platsbundna utbildningar, de övriga är distansutbildningar.

I den här studerandehandboken har vi samlat en mängd information som du som studerande hos oss behöver känna till. Eftersom många av våra studerande kommer från andra delar av landet har vi också tagit med lite tips om Sundsvall.

Vi hoppas att du ska trivas hos oss och önskar dig stort lycka till med dina studier!

Prioritera studierna

Vi vet att många som söker en YH-utbildning planerar att kombinera studierna med fortsatt arbete. Om du väljer att arbeta under utbildningstiden, tänk då på att hitta en balans mellan arbete och studier – och fritid.

Studieupplägg

Studieupplägget vid Yrkeshögskolan Mitts utbildningar kan variera. Utbildningar som bedrivs på heltid, förutsätter att man lägger ner 40 timmar/vecka på sina studier. De utbildningar som bedrivs på deltid, läses 75% av en heltid. De utbildningar som är platsbundna, innebär föreläsningar ett antal dagar i stort sett varje vecka förutom under LIA och skrivandet av examensarbetet. Distansutbildningarna har fysiska träffar/ inneveckor vid ett antal tillfällen under läsåret. Vid Yrkeshögskolan Mitt är det inte möjligt att läsa en utbildning i annan omfattning än vad som anges i utbildningsplanen.

Studier på eftergymnasial nivå

Yrkeshögskoleutbildningarna är en eftergymnasial utbildningsform och du behöver vara beredd på att det ställs högre formaliakrav när det gäller exempelvis rapportskrivande och referenshantering än vad du kanske är van från gymnasiet. Utbildningsledaren för respektive utbildning informerar om förfarandet kring referenshantering och källhänvisningar i skoluppgifterna.

Kurslitteratur

Den kurslitteratur som krävs på respektive kurs, köper du själv om den inte tillhandahålls av ansvarig lärare. Kurslitteraturen är obligatorisk och du kommer inte klara utbildningen om du inte införskaffat anvisad litteratur.

WiFi

Wifi finns i skolans lokaler. Nätverket heter Sundsvall Wifi och är ett öppet nätverk.

IT-utrustning

På skolan finns lånedatorer för de som inte har tillgång till egen bärbar dator. Dessa lånedatorer kan dock endast nyttjas i skolans lokaler och under skolans öppettider.
För att klara studierna krävs tillgång till dator, webbkamera och en bra internetuppkoppling på den plats du väljer att studera på utanför skolan.

Studeranderabatter

För att vara berättigad till Mecenatkortet måste du vara registrerad (aktiv) studerande på en utbildning som berättigar till studiestöd från CSN. Du behöver dock inte rekvirera studiestöd från CSN för att få ett Mecenatkort. Om du har studiestöd från CSN, kommer Mecenatkortet automatiskt. Ditt digitala kort skapas inom någon dag efter att du fått första utbetalningen från CSN.

Om du inte har studiestöd från CSN, behövs ett registreringsintyg från Yrkeshögskolan Mitt för din ansökan om Mecenatkort. Övriga lokala studeranderabatter förbehållet Yrkeshögskolan Mitt, delges av respektive utbildningsledare innan eller vid utbildningens start.

CSN

När du studerar på Yrkeshögskola har du möjlighet att ansöka om studiestöd från CSN.
Ansökan om studiestöd kan du göra redan innan du blivit antagen till utbildningen. För att hitta igen din utbildning när du fyller i ansökan behöver du göra följande:

 1. Välj Yrkeshögskola som skolform
 2. Välj Sundsvall som ort
 3. Klicka på knappen Hämta skolor för vald ort
 4. Välj Sundsvalls kommun komvux-YH som skola
 5. Välj den utbildning du blivit antagen till

Om du blivit beviljad studiestöd från CSN behöver du lämna en studieförsäkran där du intygar att du verkligen har för avsikt att genomföra de studier du angett. Detta kan dock göras tidigast en vecka innan du börjar studera. Läs mer om studieförsäkran på csn.se.
Direkt efter att utbildningen startat och du varit närvarande vid uppstarten kommer din utbildningsledare att rapportera till CSN att du påbörjat dina studier så att dina studiemedel kan börja att betalas ut.

Observera! Läs mer om vad som gäller om du är sjuk vid terminstarten under rubriken Närvaro / frånvaro.

Utbildningsledare

Varje YH-utbildning har en utbildningsledare. Utbildningsledaren ansvarar för att organisera, planera, utveckla och koordinera utbildningen. Man arbetar med pedagogisk utveckling, studerandekontakter, samordning och koordinering inom och mellan utbildningar. Arbetet medför omfattande arbetslivskontakter, underhåll av befintliga kontakter och etablering av nya kontakter, anskaffning och uppföljning av platser för lärande i arbete (LIA) och arbete med ledningsgruppen.

En central del i uppdraget är att producera och bearbeta text, till exempel vid ansökan av nya och befintliga yrkeshögskoleutbildningar. I tjänsten ingår också utformning av kurser och distansupplägg, anskaffning av föreläsare, rekrytering av studerande, urval och antagning, arbete med studerandeinflytande, kvalitetsarbete, utvärdering, resultatuppföljning, bemanningsfrågor, schemaplanering och LIA-anskaffning samt övrigt vanligt förekommande arbetsuppgifter. Även undervisning i utbildningarna kan
förekomma. Utbildningsledaren nås under normal arbetstid.

Ledningsgrupp

Sammansättningen av ledningsgruppen i yrkeshögskoleutbildningar regleras i 4 kap 3-4a §§ förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan förkortad YHF. En ledningsgrupp inom yrkeshögskolan består av: företrädare för berört arbetsliv, en utbildningsledare eller motsvarande, minst en studeranderepresentant och en representant för skolväsendet. Ledningsgruppen beslutar om att:

 • Anta sökanden till utbildningen
 • Pröva frågor om tillgodoräknande
 • Utfärda examens- och utbildningsbevis
 • Svara för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs
 • Fastställa kursplaner för utbildningen.

Ledningsgruppen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med de författningar som styr yrkeshögskolan samt i enlighet med beslut fattade av myndigheten.

Studeranderepresentant

Som studerande på Yrkeshögskolan ska du ha möjlighet att påverka din utbildnings innehåll och genomförande. Vi vill gärna ha dina synpunkter på våra verksamheter så att vi kan förbättra och utveckla dem.

Studeranderepresentanten har rösträtt i samma frågor som övriga ledamöter i ledningsgruppen. Som studeranderepresentant har man ett särskilt ansvar att:

 • Känna till lagar och regler som styr utbildningen
 • Sätta sig in i ledningsgruppens ansvar
 • Aktivt delta i ledningsgruppens möten
 • Fånga upp och förmedla gemensamma synpunkter från de studerande till ledningsgruppen
 • Återrapportera information från ledningsgruppens möten till studiekamraterna
 • Ta beslut i de frågor som ligger inom studeranderepresentantens uppdrag.

Juridiska frågor som antagning, tillgodoräknande och examination ingår EJ i studeranderepresentantens ansvar.

Enskild studerandes synpunkt handläggs av berörd utbildningsledare eller rektor/verksamhetschef. Studeranderepresentant kan vid behov bistå i enskilda ärenden.

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolans (MYH) huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

MYH analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statliga medel till utbildningsanordnarna.

Myndigheten utövar tillsyn och hanterar klagomål på de utbildningar som ligger inom dess ansvarsområde. MYH granskar även utbildningarnas kvalitet, framställer statistik och följer upp utbildningars resultat. MYH är också nationell samordningspunkt för EQF (European Qualifications Framework) som ska göra det lättare att jämföra utbildnings- och yrkeskvalifikationer inom EU.

SeQF

SeQF är ett system för att klassificera och utforma kvalifikationer baserade på läranderesultat för att säkerställa kvalifikationernas tydlighet, överförbarhet och kvalitet. I SeQF nivåplaceras kvalifikationer på 8 olika nivåer där nivån anger hur avancerat kvalifikationernas innehåll är, nivå 1 är den minst avancerade och 8 den mest avancerade nivån.

SeQF är kopplat till European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF) som fungerar som ett översättningsverktyg mellan olika länders nationella referensramar motsvarande SeQF. Därigenom blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt.

SeQF bidrar till:

 • Tydligare kompetenskrav för yrkesroller och andra kompetensområden
 • Bättre matchning
 • Effektivare validering
 • Ökad rörlighet
 • Bättre överensstämmelse mellan utbildningars innehåll och arbetslivets behov av kompetens
 • Ökade möjligheter till livslångt lärande.

Vikten av närvaro

Det är av yttersta vikt, att du är närvarande vid föreläsningarna för att klara dina studier på bästa sätt. Det är mycket lätt att halka efter om du inte kan närvara på träffarna. Vid de fysiska träffarna sker erfarenhetsutbyten, redovisningar och diskussioner kring ämnen och företeelser som man missar om man är frånvarande. Det kan också generera i kompletterande inlämningsuppgifter, för att ta igen det man missat och kunna klara respektive kurs. Om du måste vara borta någon gång är det ditt
eget ansvar att hålla dig uppdaterad på lärplattformen och ta kontakt med läraren eller kurskamrater, så att du inte missar genomgångna avsnitt.

Inneveckor

YH Mitts distansutbildningar har obligatoriska fysiska träffar. Datum för dessa träffar meddelas i god tid av utbildningsledaren. Se till att boka boende och resor i god tid. Boende och resor bekostas av dig själv. Det är av vikt att du närvarar vid föreläsningarna för att kunna examineras och klara utbildningen med godkänt resultat.

Lov

Som studerande vid Yrkeshögskolan Mitt, har du inga lov, däremot har de tvååriga utbildningarna uppehåll över sommaren.

Ledighet

Om du behöver ta kortare ledighet för personliga angelägenheter ansvarar du själv för att hålla dig uppdaterad och ta igen din förlorade studietid.

Studieavbrott

Vid frivilligt avbrott, lämnar du en skriftlig anmälan till anordnaren för utbildningen. Särskild blankett används. Besked för kännedom går till ledningsgruppen för utbildningen via utbildningsledaren. Blanketten sparas och arkiveras hos anordnaren.

Ofrivilligt avbrott: har du inte varit aktivt studerande under 4 veckor ska du anses ha avbrutit dina studier. Med aktivt studerande menas att du deltar i den schemalagda undervisningen eller deltar i eventuell LIA. Undantag är om du anmält dig sjuk eller blivit beviljad ledighet.

Innan beslut om ofrivilligt avbrott fattas ska du ges möjlighet att yttra dig. Ett mejl skickas då via studerandeportalen och du söks även via telefon. Vid uteblivet svar (en vecka) anses möjligheten att yttra sig vara förbrukad. Vid svar tar rektor/chef ställning till svaret och yttrandet bifogas beslutet.

Det är rektor/chef för utbildningen som beslutar om ofrivilligt avbrott och besked för kännedom går till ledningsgruppen för utbildningen via utbildningsledaren. Skriftligt besked utgår också till den studerande. Beslutsunderlagen sparas och arkiveras hos anordnaren.

Sjukanmälan

Är du sjuk ska detta meddelas till såväl utbildningsledare som föreläsare på pågående kurs. Vid sjukdom under LIA:n ska du kontakta både utbildningsledaren som din handledare.

Du kan få behålla dina studiemedel om du är sjuk och inte kan studera. Dessutom blir kravet på studieresultat lägre. Om du är sjuk en längre tid kan även lånedelen skrivas av. Merkostnadslån för till exempel resor och dubbel bosättning kan däremot påverkas om du är sjuk en längre tid.

För att få studiemedel utifrån reglerna om sjukdom måste:

 • Försäkringskassan ha godkänt din sjukperiod
 • du vara helt oförmögen att studera
 • din ansökan om studiemedel kommit in före den första sjukdagen (gäller inte om du är sjuk redan vid studiestarten).

Om du är sjukskriven på deltid kan du bara få studiemedel för den tid du studerar, inte för den tid du är sjukskriven.

Det här behöver du göra

Anmäl din sjukdom till Försäkringskassan så snabbt som möjligt, helst redan första sjukdagen. Om din anmälan kommer in senare än sju dagar efter den första sjukdagen, måste du ha särskilda skäl för att Försäkringskassan ska kunna godkänna sjukperioden.

Trygghetsregler

När du får studiemedel under sjukdom:

 • räknas inte veckorna som använda veckor med studiemedel
 • blir kravet på studieresultat lägre
 • kan lånedelen skrivas av vid längre sjukskrivning.

Sjuk vid terminsstart

Om du har fått ett beslut om att du får studiemedel, men är sjuk när terminen eller kursen startar, måste du lämna en särskild studieförsäkran till CSN. Blanketten heter “Studieförsäkran under sjukdom” och du hittar den på CSN’s hemsida under rubriken “Blanketter och informationsmaterial“.

Avbrutna studier

Om du inte återgår till studierna när du blir frisk, ska du meddela ditt studieavbrott till CSN. Det gör du enklast i Mina sidor.

Viktigt!

Vi reserverar oss för eventuella regeländringar, kontrollera alltid aktuella regler på CSN’s hemsida!

Vård av barn, VAB

Du kan få behålla studiemedlen om du är hemma för vård av sjukt barn och inte kan studera. Som vård av barn räknas också de dagar du som barnets andra förälder är ledig vid ditt barns födelse.

Villkor

För att få behålla studiemedlen utifrån reglerna om vård av barn ska

 • du helt avstå från att studera
 • barnet vara under 12 år.

Dessutom behöver något av följande villkor uppfyllas:

 • Barnet är sjukt eller smittat
 • Barnets ordinarie vårdare är sjuk eller smittad
 • Barnet ska besöka förebyggande barnhälsovård
 • Barnets andra förälder besöker läkare med ett annat av familjens barn. Det barnet måste vara under 12 år eller i vissa fall under 16 år
 • Du som barnets andra förälder tar ut dagar vid ditt barns födelse. Vid adoption har båda föräldrarna motsvarande rätt för ett barn som ännu inte fyllt 10 år.

Om du har ett barn med en funktionsnedsättning kan det även finnas andra situationer som ger rätt att behålla studiemedlen. Kontakta CSN för mer information. Det här behöver du göra Anmäl vård av barn till CSN så snabbt som möjligt, helst redan första vårddagen, genom att ringa eller skicka e-brev. Om din anmälan kommer in senare än sju dagar efter den första vårddagen, måste du ha särskilda skäl för att de ska kunna godkänna hela vårdperioden. Skicka in blanketten “Försäkran vid tillfällig vård av barn” när vårdperioden är slut. Om studieuppehållet är längre än en vecka, ska du skicka med ett läkarintyg.

Trygghetsregler

När du får studiemedel vid vård av barn:

 • räknas inte veckorna som använda veckor med studiemedel
 • blir kravet på studieresultat lägre
 • kan lånedelen skrivas av vid längre tids frånvaro.

Begränsat antal veckor

Hur många veckor du sammanlagt får behålla studiemedlen vid vård av barn är olika beroende på vad anledningen är.

Antal veckor med studiemedel vid vård av barn:

 • Vård av sjukt eller smittat barn: 24 veckor*
 • Ordinarie vårdaren är sjuk eller smittad: 12 veckor
 • Barns födelse eller adoption: 2 veckor.

*Om du har ett barn med en allvarlig sjukdom, kan du få behålla studiemedlen under längre tid.

Viktigt!

Vi reserverar oss för eventuella regeländringar, kontrollera alltid aktuella regler på Försäkringskassans hemsida!

Om du önskar göra studieuppehåll ska du lämna en skriftlig ansökan om studieuppehåll till anordnaren för utbildningen. Där ska du uppge skäl för ansökan om studieuppehåll och i den mån det är möjligt också en tidsperiod för uppehållet. Särskild blankett används som du får av din utbildningsledare.

Studieuppehåll beviljas främst vid graviditet och sjukdom men att alla ansökningar om studieuppehåll bedöms från fall till fall.

Ansökan lämnas till utbildningsanordnaren/utbildningsledaren minst 3 veckor innan önskat studieuppehåll om inte särskilda skäl föreligger. Rektor/verksamhetschef för utbildningen fattar beslut om studieuppehåll tillsammans med utbildningsledaren och besked går för kännedom till ledningsgruppen för utbildningen via utbildningsledaren. Efter beslut kommer du att få ett skriftligt besked.

Kursplaner kan komma att ändras under utbildningens gång och under den tid studieuppehållet avser vilket kan försvåra ett direkt återinträde. I vissa fall kan det också innebära att ett examensbevis kanske inte kan utfärdas när den studerande återupptar sina studier.

Minst 4 veckor innan önskat återinträde ska den studerande anmäla till anordnaren att den kommer att återuppta studierna.

Utbildningsplan

Utbildningsplanen är ett övergripande dokument som beskriver utbildningens mål, huvudsakliga innehåll, omfattning, anordnare och andra förutsättningar. Mål och innehåll konkretiseras sedan i kursplanerna, som fastställs av utbildningens ledningsgrupp.

Av planen ska följande framgå:

 • Den ansvariga utbildningsanordnaren och övriga utbildningsanordnare
 • Utbildningens mål och inriktning samt de kurser som ingår i utbildningen
 • Utbildningens omfattning, huvudsakliga uppläggning och organisation
 • Antalet timmar lärar- eller handledarledd verksamhet som utbildningen omfattar
 • De eventuella krav på särskilda förkunskaper som utbildningen kräver
 • De grunder som ska användas vid urval bland behöriga sökande till utbildningen
 • De särskilda mål och krav som ska gälla för en examen om utbildningen kan få avslutas med en sådan
 • Hur utbildningen ska kvalitetssäkras.

Kursplan

Varje kurs som ingår i en yrkeshögskoleutbildning har en kursplan som är fastställd av ledningsgruppen.

Av kursplanen framgår:

 • Kursens benämning
 • Det antal yrkeshögskolepoäng som kursen omfattar
 • Målen för kursen
 • Kursens huvudsakliga innehåll
 • Om kursen helt eller delvis ges på engelska
 • De principer för betygssättning och former för kunskapskontroll som ska tillämpas.

Kurspoäng

Kursernas längd anges i yrkeshögskolepoäng (Yhpoäng), där fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 Yh-poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 Yh-poäng ett års heltidsstudier osv. Man kan inte per automatik tillgodoräkna sig poäng från en Yh-utbildning om man senare vill läsa på annan högskola eller universitet. Det är det upp till varje högskola /universitet att besluta om.

Kursbetyg

Efter att en kurs genomförts får du som studerande ett betyg. De betyg som används är Icke Godkänt, Godkänt och Väl Godkänt. Om en kurs som på grund av sitt innehåll eller av någon annan anledning inte kan omfatta nivån Väl Godkänt används något av uttrycken Icke Godkänt eller Godkänt.

Kursutvärdering

Utvärdering görs efter varje avslutad kurs, efter halva utbildningen och strax innan examen. Det är mycket viktigt att alla fyller i utvärderingarna för att skolan ska kunna arbeta vidare med att höja kvaliteten på utbildningarna. Ledningsgruppen tar del av utvärderingarna och de är en chans för dig att vara med och påverka utbildningen.

Examination

Examination på respektive kurs, kan ske på olika sätt; genom individuella inlämningsuppgifter, gruppuppgifter, muntliga redovisningar och/eller tentamen. Kursansvarig delger examinationsform/-er senast vid kursens start.

Kunskapskontroller kan förekomma på kurserna om osäkerhet kring engagemang och delaktighet i gruppuppgifter är svårt att bedöma. Kunskapskontroller kan ske fysiskt på plats eller digitalt. Vid digital kunskapskontroll ska webbkamera vara påslagen.

Inlämningsuppgifter

Ansvarig lärare/utbildningsledare för respektive kurs, sätter datum för när inlämningsuppgifter ska vara inne. För uppgifter som kommer in efter det satta datumet, kan inte betyget Väl Godkänt erhållas.

För uppgifter som lämnas in för sent, ges ingen möjlighet till komplettering.

Om en uppgift lämnas in i tid, men kräver komplettering, ges möjlighet till en (1) komplettering som ska vara inlämnad senast det datum ansvarig lärare anger.

För godkänt betyg i kursen som helhet krävs att samtliga examinerande moment är godkända.

Grupparbeten

Grupparbeten förekommer på samtliga Yrkeshögskolan Mitts utbildningar och är av betydelse för att genom samarbete och diskussioner med andra, lära av varandra och lösa komplexa uppgifter tillsammans. Gruppen vinner på att efter ett grupparbete också utvärdera detsamma.

Det är av yttersta vikt, att alla gruppmedlemmar tar ansvar för gruppens arbete, och att gruppen själv så långt det är möjligt, löser ev. uppkomna gruppdynamiska dilemman.

Inför varje grupparbete bör en projektplan utarbetas med en medföljande tidsplan, för att underlätta arbetet så mycket som möjligt. En ansvarsfördelning görs, där en projektledare utses, liksom en korrekturläsare, och utöver detta andra roller som man finner lämpligt.

I alla utbildningar ingår obligatoriska grupparbeten och dessa ska kunna genomföras utan att hänsyn behöver tas till att några i studiegruppen arbetar.

PM/rapportskrivning

Utbildningsledaren för respektive utbildning, anger riktlinjerna för PM-/rapportskrivning. Mall för PM/rapport finns att tillgå. På Yrkeshögskolans Mitt använder vi Oxfordsystemet för källhänvisningar i inlämningsuppgifter, rapporter och examensarbeten.

Tentamen/omtentamen

Om du får Icke Godkänt på tentamen, ges möjlighet till ett (1) tillfälle till omtentamen. Om såväl ordinarie tentamenstillfälle som omtentamen ger betyget Icke Godkänt, blir betyget på hela kursen Icke Godkänt. Om du inte kan närvara vid tentamenstillfället, anses tentamenstillfället förbrukat.

Examensarbete

Författandet av ett examensarbete, syftar till att utveckla din förmåga att samla, bearbeta, sammanställa, analysera, utvärdera och redovisa information på ett systematiskt sätt inom yrkesområdet.

Skrivandet ska ge dig fördjupade kunskaper inom yrkesområdet genom tillämpning av såväl vetenskapliga metoder som ett källkritiskt förhållningssätt. Målet är att du självständigt ska genomföra en studie eller ett arbete, för att med ett vetenskapligt och källkritiskt förhållningssätt kunna använda, tillämpa och vidareutveckla de kunskaper som förvärvats under utbildningen.

Du ska skriva ett arbete utifrån krav på struktur, formalia och språkhantering. Arbetet ska redovisas och i vissa utbildningar ska du även presentera och försvara ditt arbete samt analysera ett annat examensarbete och som opponent formulera relevant och konstruktiv kritik.

Efter presentation/opponering av examensarbetet, har den studerande en (1) möjlighet till komplettering/revidering av arbetet utifrån de synpunkter som framkommit och poängterats av såväl opponenten som kursansvarig lärare och/ eller utbildningsledare. Kompletteringen/revideringen ska vara inlämnad senast en (1) vecka efter opponering.

LIA, Lärande i Arbete

Många utbildningar har LIA-perioder (Lärande i Arbete) ute på arbetsplatser. Utmärkande för LIA är att du under handledning ska kunna tillgodogöra dig ny kunskap samt öva och utveckla din förmåga att tillämpa de kunskaper du fått under utbildningen i en verklig situation. Det innebär att du får känna på din kommande yrkesroll
under utbildningens gång. Arbetsgivaren får även möjlighet att lära känna en möjlig framtida medarbetare.

Arbetslivet medverkar även i planeringen av en utbildning och är med och påverkar under resans gång. Det gör de bland annat genom att vara föreläsare, delta i skarpa projekt, ta emot studiebesök samt genom att erbjuda LIA-platser.

Du får inte göra LIA på din egen arbetsplats och inte vara på en arbetsplats där du har egna familjemedlemmar i personalgruppen.

Du ska göra heltid under din LIA (40 timmar per vecka) och följa handledarens schema så långt det är möjligt och får ett schema när du kommer till arbetsplatsen eller strax innan LIA:n startar. Handledaren på arbetsplatsen ger sitt omdöme om dina kunskaper och färdigheter efter avslutad LIA, och rapporterar detta till utbildningsledaren. Frånvaro anmäls alltid till LIA-platsen, samt även till utbildningsledaren om frånvaron är längre än en (1) dag.

En hel LIA-period kan inte valideras bort, det kan dock finnas möjlighet att validera bort delar av en LIA-period.

Du ansvarar själv för att hitta en LIA-plats och LIA-perioderna kan med fördel göras i din hemkommun. YH Mitt har ett ”sistahandsansvar” att hitta praktikplats åt dig men då har du inte möjlighet att påverka i vilken kommun LIA-placeringen blir.

Under LIA har du möjlighet att söka tilläggslån för merkostnader om LIA görs på annan ort.

Validering

Som studerande på en yrkeshögskoleutbildning har man rätt att ansöka om att få tillgodoräkna sig reell kompetens för en del av utbildningen.

Validering kan användas för att på ett rätts- och kvalitetssäkert sätt ta fram underlag inför att utbildningens ledningsgrupp prövar frågor om tillgodoräknande. Tillgodoräknande kan sedan ligga till grund för att eventuellt individanpassa en utbildning för den som är antagen. Tillgodoräknandet kan avse delar av en kurs, hel kurs eller flera kurser. Betyg sätts enligt gällande betygsskala.

Vid tillgodoräknande av motsvarande kunskaper, färdigheter och kompetenser som har utvecklats i yrkesverksamhet eller på annat sätt, bedöms den studerandes reella kompetens mot kursmål och betygskriterier.

Vid behov kan kompletterande underlag efterfrågas från den studerande. Underlaget kan till exempel bestå av arbetsbetyg, kursbevis, intyg avseende ideella uppdrag och arbetsprover. Om underlagen inte fullt ut bekräftar den reella kompetens som den studerande åberopar kan en kompetenskartläggning utföras i dialog med den sökande. Kartläggningen används sedan i bedömningen mot de kursmål och betygskriterier i utbildningen som är relevanta.

Vid behov kan bedömningen kompletteras med ett prov eller liknande för att styrka den studerandes kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Det är alltid den studerandes ansvar att bevisa sin kompetens.

Examensbevis

Yrkeshögskoleexamen

För att en utbildning ska kunna leda till en yrkeshögskoleexamen måste den omfatta minst 200 yrkeshögskolepoäng (1 års heltidsstudier). Den ska också innehålla ett självständigt arbete (examensarbete) samt uppfylla samtliga krav på kunskaper, färdigheter och kompetenser som ställs i 13 § YHF. En yrkeshögskoleexamen är placerad på nivå 5 enligt Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF).

Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen

För att en utbildning ska kunna leda till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen måste den omfatta minst 400 yrkeshögskolepoäng (2 års heltidsstudier). Den ska också innehålla ett självständigt arbete (examensarbete), utgöras av minst 25 procent Lärande i arbete (LIA) samt uppfylla samtliga krav på kunskaper, färdigheter och kompetenser som ställs i 14 § YHF. En kvalificerad yrkeshögskoleexamen är placerad på nivå 6 enligt Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF).

Utbildningsbevis

Det finns korta yrkeshögskoleutbildningar som inte innehåller något självständigt arbete (examensarbete) och således inte leder till en yrkeshögskoleexamen. Då har du istället rätt att få ett utbildningsbevis som intygar vilka kurser du läst under utbildningen. Detsamma gäller om du läst en utbildning som leder till en examen men det finns kurser som du inte fått godkänt betyg i. Då har du inte möjlighet att få ett examensbevis men du har istället rätt att få ett utbildningsbevis. Det är utbildningens ledningsgrupp som utfärdar examensbevis och utbildningsbevis.

Europass

Varje yrkeshögskoleutbildning som leder till examen har ett eget Europass-tillägg som bifogas till examensbeviset. Enklare att söka jobb Ett led i EU:s arbete för att öka rörligheten för europeisk arbetskraft är Europass, en kompetensportfölj som översätter meriter och kvalifikationer mellan olika EU-länder. Europasset hjälper arbetsgivare att förstå betyg från andra EU-länder vilket gör det lättare att söka jobb i Europa.

Alla som tar examen från en yrkeshögskoleutbildning har rätt att få ett Europass-tillägg till sitt examensbevis. Tillsammans med examensbeviset “Europass-tillägg till examensbevis” är ett dokument som beskriver ett examensbevis från en yrkeshögskoleutbildning. Tillägget ersätter inte det ursprungliga examensbeviset utan ska
användas som ett komplement. Myndigheten för yrkeshögskolan är den behöriga organisationen för framställan av Europass- tillägg och utbildningsanordnaren utfärdar
Europass-tillägg till examensbeviset.

Detta innebär att ett Europass inte kan framställas om en utbildningsanordnare har upphört med sin verksamhet, då det inte längre finns en utfärdare.

Bild- och ljudupptagning

Föreläsarens föreläsning är skyddad av upphovsrätt, och tillåtelse krävs därför för att framställa exemplar av den (spela in, filma etcetera) eller göra den tillgänglig för allmänheten (till exempel dela genom internet). Det finns dock ett undantag och det är ”framställning av exemplar för privat bruk”.

För att undantaget om privat bruk ska bli tillämpligt, så måste verket (föreläsningen) ha gjorts tillgängligt för allmänheten. Föreläsningen ska anses som tillgängliggjord för allmänheten om den är uteslutande öppen för alla. När det gäller föreläsningar på högskolor och universitet så är så inte fallet, utan endast de personer som antagits och fått plats på en kurs är de som deltar i föreläsningen.

Till detta tillkommer också en problematik kring handhavande, lagring, spridning och hantering av personuppgifter – kopplat till såväl föreläsare som de närvarande studeranden.

Om en direktsändning och/eller inspelning bedöms nödvändig ska det tydligt framgå av utbildnings- och kursplaner att direktsändning
och/eller inspelning kommer att ske, så att studeranden kan ta ställning till detta innan de söker och blir antagna. Det är alltså upp till respektive lärare att själv avgöra om en bild- och ljudinspelning får göras.

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) har till syfte att skydda den grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till ett privatliv. Den personliga integriteten ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter. Sundsvalls kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden mot invånare, fastighetsägare, näringsidkare och myndigheter.

Så fort en personuppgift hanteras så kallas det att personuppgiften behandlas. Det kan vara att den samlas in, registreras, lagras, ändras eller raderas. Lagen gäller när personuppgifter hanteras med hjälp av IT-stöd. Personuppgifter som endast finns i pappersform och aldrig blir digital omfattas inte av dataskyddsförordningen.

Alla registrerade har rättigheter gentemot den som är personuppgiftsansvarig. Vissa av rättigheterna är beroende av vilken rättslig grund den aktuella behandlingen vilar på. Detta innebär att vissa rättigheter bara kan göras gällande under vissa förutsättningar. Sundsvalls kommun ska göra det möjligt för de registrerade att utöva sina rättigheter.

Den registrerade har rätt att få information kring vad, varför, när, hur, hur länge, på vilken rättslig grund och av vem eller vilka dennes personuppgifter behandlas. Informationen ska lämnas kostnadsfritt i en lättillgänglig form med ett tydligt och enkelt språk. Skulle en personuppgiftsincident uppstå (till exempel ett dataintrång eller liknande) har den registrerade rätt att få information kring incidenten och hur Sundsvalls kommun agerat för att återställa säkerheten kring dennes personuppgifter.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifter får inte sparas längre än vad som behövs utifrån syftet med behandlingen. När syftet är uppnått ska arkivering, gallring eller avidentifiering av personuppgifterna alltid övervägas. Sundsvalls kommun kan i vissa fall styras av lagar som kräver att arkivering måste ske och att gallring inte är möjlig.

Begära ut registerutdrag

Den registrerade har rätt att få tillgång till sina personuppgifter som behandlas eller andra personuppgifter som registreras som denne har rätt att ta del av, exempelvis barn som denne är vårdnadshavare till. För att få tillgång till den informationen ska en begäran om registerutdrag göras av den registrerade. Om den registrerade inte är nöjd med hur Sundsvalls kommun hanterar personuppgifterna går det att vända sig till tillsynsmyndigheten med klagomål.

Datainspektionen heter nu Integritets­skydds­myndigheten (IMY)

Integritetsmyndighetens (IMY) hemsida
Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se

Fusk

Definition av fusk

”Som fusk bedöms varje försök att med otillåtna medel, mobiltelefon, anteckningar, kommunikation mellan tentander, handdatorer etc. besvara tentamensuppgifterna. För hemuppgift bedöms varje form av direkt avskrift av annan text som ej markerats som citat som fusk. Detsamma gäller om studerande lämnar in likalydande uppgifter.” Förebyggande åtgärder Varje utbildare ska utifrån aktuella arbetssätt och sina pedagogiska metoder återkommande medvetandegöra de studerande om vad som är att beteckna som fusk.

Vid fusk

Om du fuskat vid prov eller annan redovisning eller om inlämnat studerandearbete uppenbart är plagierat material från till exempel internet ogiltigförklaras arbetet. Du kommer inte ges tillfälle att göra om arbetet.

 • Ansvarig utbildare kontaktar utbildningsledaren om misstanke av fusk
 • Utbildningsledaren hjälper utbildaren med att dokumentera händelsen och lämnar skriftlig redogörelse till ansvarig rektor
 • Rektor kallar studerande till samtal och gör en utredning
 • Utredningen dokumenteras
 • Rektor överlämnar utredningen till ledningsgrupp för beslut.

Fusk kan innebära att du inte får godkänt betyg i aktuell kurs varmed inget examensbevis kan erhållas.

Vid upprepning av fusk

Vid upprepning av fusk vid prov, annan redovisning eller om inlämnat skolarbete uppenbart är en plagiering från till exempel Internet, kan du komma att stängas av från aktuell kurs. Beslut om detta fattas av ansvarig ledningsgrupp.

Giltighetstid

Riktlinjerna antas av respektive ledningsgrupp. Beslutad riktlinje gäller till dess ledningsgruppen fattat beslut om eventuell ändring.

Fler policys

Drogpolicy

På Yrkeshögskolan Mitt i Sundsvall är det inte tillåtet att använda alkohol, narkotika eller andra droger. Det är alltså förbjudet att vara påverkad av alkohol, narkotika
eller andra droger under skoltid. Detta gäller samtliga studeranden och personal vid Vuxenutbildningen. Alla har ett eget ansvar att detta följs.

Den som inte följer detta ska erbjudas möjlighet till stöd och hjälp för att komma tillrätta med sitt problem, men måste då vara delaktig i de krav som skolan ställer.

Om du misstänker att någon under skoltid är påverkad av alkohol, narkotika eller andra droger, ska du kontakta din lärare/utbildningsledare eller
rektor. Det kan då bli aktuellt med att skolan gör ett drogtest på personen som är misstänkt. Är du påverkad av alkohol, narkotika eller andra droger riskerar du att bli av med din studieplats på Yrkeshögskolan Mitt.

Rökning

Rökning är ej tillåtet i skolans lokaler eller inom skolområdet.

Likabehandlingsplan

Alla på skolan har samma rättigheter och alla ska därför behandlas lika oavsett:

 • om det är en kvinna eller en man,
 • om personen har könsöverskridande identitet,
 • personens sexuella läggning,
 • vilket land man kommer ifrån (etnicitet),
 • vilken religion eller tro man har,
 • funktionshinder eller ålder.

På Yrkeshögskolan Mitt är det inte tillåtet att behandla någon illa fysiskt eller psykiskt. Det är alltså förbjudet att inte behandla alla på samma sätt och du får inte behandla någon på ett negativt sätt. Alla ska respektera varandra och alla ska känna sig trygga på skolan. Det betyder att skolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Ett exempel på diskriminering kan vara att en person, på grund av ett funktionshinder som personen har, inte får tillträde till skolan eller att skolan inte tar hänsyn till de särskilda behoven som en funktionshindrad person kan ha, för att kunna delta i skolarbetet.

Kränkande behandling betyder att du upplever något som är nedvärderande mot din person. Det är alltså en subjektiv bedömning. Det är inte själva handlingen som avgör om den är kränkande, utan om en handling upplevs som kränkande av den som utsätts för den.

Alla på skolan är skyldiga att uppmärksamma och ingripa vid alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Om du eller någon annan utsätts för kränkande behandling så ta kontakt med din lärare, socialrådgivare eller rektor.

Om du kränker någon riskerar du att bli av med din studieplats.

Försäkring

Du är olycksfallsförsäkrad till och från skolan och under skoltid. Det gäller oavsett vilken utbildning eller kurs du läser, eller studieform. Det gäller även dig som inte är folkbokförd i Sundsvall men studerar inom vår verksamhet.

Om något händer dig på väg till eller från skolan, eller under skoltid och du drabbas av en kroppsskada så kan du ha rätt till ersättning för sjukhusvård, tandskadekostnader, rehabilitering och resekostnader. Läs mer om kommunens olycksfallsförsäkring och hur du anmäler skada.

Vänd dig till din utbildningsledare om du behöver hjälp med att anmälan.

Brand och utrymning

I samtliga lokaler finns anslag uppsatta som visar vilken utrymningsplan som gäller om vi av någon anledning skulle behöva utrymma lokalerna. Det är mycket viktigt att du tar del av dessa så att du vet vad som gäller om något skulle hända. Ta även för vana att kontrollera vart närmaste brandsläckare finns placerad.

Utrymningsövningar sker regelbundet under året.

Hjärtstartare

I vårt gemensamma samlingsutrymme på plan 5 på Sidsjövägen 5 finns en hjärtstartare placerad. Om du har föreläsningar i Vuxenutbildningens lokaler på Navigator, Lasarettsvägen 19, så finns en hjärtstartare placerad precis intill receptionen vid huvudentrén.

Studie- och yrkesvägledning

Du är alltid välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare om du har frågor om dina studier. Mejla till vagledningscentrum@sundsvall.se eller boka en tid hos en vägledare om du önskar ett vägledningssamtal.

Lärcentrum

Lärcentrum är en resurs och en service till alla vuxna i Sundsvalls kommun som studerar eller som vill börja studera. Den är till för dig som studerar på
till exempel komvux, yrkeshögskola, folkhögskola, uppdragsutbildning eller universitet. Det spelar ingen roll om du studerar på plats eller på distans
– Lärcentrum Sundsvall är till för alla! Allt som finns på Lärcentrum Sundsvall är gratis och det är dina behov som styr.

I nuläget erbjuder Lärcentrum Sundsvall enbart digitalt stöd. Det betyder att du kan få hjälp genom telefon, mejl eller online.

På Lärcentrum kan du få hjälp:

 • med att förstå dina uppgifter
 • med att planera dina studier
 • i olika ämnen av behöriga lärare
 • med tekniken
 • att komma igång
 • med studiemotivation.

När du ringer eller mejlar till Lärcentrum får du svar av Linda Viklund eller Polina J. Larsson. De samordnar arbetet på Lärcentrum. Du når dem på 060-194740 eller via mejl på larcentrum@sundsvall.se

Film om Lärcentrum i Sundsvall.

Stöd till studerande

På vuxenutbildningen arbetar specialpedagog, speciallärare och socialrådgivare. De arbetar tillsammans med lärarna för att alla som studerar ska få det stöd de behöver för att klara sina studier. Kontakta Alexandra Sällvin, specialpedagog, via mejl alexandra.sallvin@sundsvall.se

Bibliotek

Skolan har inget eget bibliotek men du kan låna böcker både på Sundsvalls stadsbibliotek som ligger i Kulturmagasinet och Mittuniversitetets bibliotek.

Klagomålshantering

Dina klagomål och synpunkter hjälper oss att hela tiden bli bättre och om du tycker att vi fattat ett felaktigt beslut kan du överklaga det. Det finns flera sätt att framföra klagomål och synpunkter. Läs mer om hur du lämnar in klagomål och synpunkter.

Lokaler

I Yrkeshögskolan Mitts lokaler på Sidsjövägen 5 finns sex fullstora klassrum och en stor gemensam yta med flera mikrovågsugnar, kaffemaskin, vattenkokare och kylskåp.

Eftersom vi tillhör den kommunala vuxenutbildningen i Sundsvall händer det också att vi har undervisning förlagd till vuxenutbildningens övriga lokaler på Lasarettsvägen 19. Även där finns tillgång till elevmatsal med samma utrustning.

Du behöver ta med egna bestick, tallrik och mugg om du vill fika/äta i våra egna lokaler. På Sidsjövägen 5 kan dessa förvaras i en uppmärkt låda i köket.

Skrivare och kopiatorer

I våra lokaler på Sidsjövägen 5 finns tillgång till skrivare och kopiator. Observera att det dock endast är tillåtet att skriva ut/kopiera nödvändigt material för den utbildning du är antagen till. Det är inte tillåtet att kopiera text från kurslitteratur eller annan lånad litteratur.

Lunch
Om du inte väljer att ta med dig egen lunch och äta i våra lokaler så finns det några alternativ i nära anslutning till våra lokaler på Sidsjövägen 5:

 • Restaurang Åkroken
 • Big Boy
 • Stair Metro
 • Restaurang Libanon.

Om du har lektioner/föreläsningar på Lasarettsvägen 19 finns det flera olika lunchalternativ på Sundsvalls sjukhus som ligger i anslutning till vuxenutbildningens lokaler.

Parkering

Mitt emot våra lokaler på Sidsjövägen 5 finns en stor grusparkering som heter “Förrådet”. De tre raderna närmast järnvägen är besökandeparkering och du betalar via appen “Parkster”. Det finns även besökandeparkeringar på Grönborgsgatan, även där är det betalning med “Parkster” som gäller.

Om du har lektioner/föreläsningar på Lasarettsvägen 19 så finns en stor besöksparkering mellan sjukhuset och vuxenutbildningens lokaler.

Värdesaker

Du är själv ansvarig för eventuella värdesaker du tar med dig till våra lokaler, vi har tyvärr inte möjlighet att erbjuda några låsbara skåp.

Skyddad identitet

Vi har studeranden som lever med skyddad identitet det är därför inte tillåtet att filma eller fotografera i våra lokaler. Om du har skyddad identitet är det bra om du
tar kontakt med skolans rektor innan du påbörjar studierna så att vi kan vidta eventuella nödvändiga åtgärder när du ska registreras i våra system.

Om Sundsvall

Sundsvalls kommun har ca 99 500 invånare. Stadens centrum går under namnet Stenstan och här finns ett stort antal krogar, pubar, barer, caféer och restauranger. Sundsvall blev nyligen utnämnd till Sveriges vackraste stad.

Strax norr om Sundsvall finns det populära köpcentrumet Birsta med 18 miljoner besökare per år och mer än 200 butiker. Flera gånger har Birsta City utnämnts till Sveriges populäraste köpcentrum.

Resa i Sundsvall

Om du kommer med tåg eller buss till Sundsvall så kommer du till resecentrum och därifrån är det endast en kort promenad till Stenstan. Lokala bussarna i Sundsvall trafikeras av Din Tur.

Bo i Sundsvall

Det finns ett stort utbud av boendealternativ i Sundsvall. Allt ifrån vandrarhem till hotell i olika prisklasser. Som studerande på Yrkeshögskolan Mitt har du 15% rabatt på boende på Sidsjö Hotell & Konferens.

Äta & fika i Sundsvall

Sundsvall har ett mycket stort utbud av restauranger och caféer. Spanskt, italienskt, indiskt, libanesiskt, svensk husmanskost, avsmakningsmenyer, tapas, pizza, hamburgare… Kort sagt: här finns något för alla!

Fritid i Sundsvall

Genom sitt läge i dalgången mellan de två bergen Södra och Norra stadsberget och ett par andra mindre berg har Sundsvall stora gröna strövområden på olika platser runt staden.

På Norra Stadsberget finns strövområden och friluftsmuseet Norra Berget och på Södra Stadsberget finns skidanläggningar och motionsspår.

Staden har också ett tjugotal parker och rekreationsområden av olika storlek. Ett grönt stråk går genom Sundsvall längs Selångersån från skogen kring Selångersfjärden söder om Bergsåker, längs åns södra sida till Åkroken där grönområdet går över på åns norrsida och vidare genom parkerna Åparken, Badhusparken och till sist Norrmalmsparken varefter ån rinner ut i Sundsvallsfjärden.

2 kilometer utanför Sundsvalls centrum finns Sidsjö naturreservat med badbryggor och eldstäder på flera platser runt sjön. Där finns även en av stadens två slalombackar och utgångspunkt för många skidspår av varierande längd.

Besök VisitSundsvall på nätet eller Stenstan Visitor Center vid Stora Torget i Stenstan för mer information

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.