Myndigheten utövar tillsyn och hanterar klagomål på de utbildningar som ligger inom dess ansvarsområde. Den granskar även utbildningarnas kvalitet, framställer statistik och följer upp utbildningars resultat.

Den är också nationell samordningspunkt för EQF (European Qualifications Framework) som ska göra det lättare att jämföra utbildnings- och yrkeskvalifikationer inom EU.

Läs mer på www.myh.se