Trygg, god och lustfylld studiemiljö

Här kan du läsa om regler och förhållningssätt som gäller hos oss.

Dessa gäller alla på skolan. Både personal och studerande.

Regler mot alkohol, narkotika och andra droger

På Vuxenutbildningen i Sundsvall är det inte tillåtet att använda alkohol, narkotika eller andra droger. Det är alltså förbjudet att vara påverkad av alkohol, narkotika eller andra droger under skoltid. Det gäller samtliga elever och personal vid Vuxenutbildningen. Alla har ett eget ansvar att detta följs. Den som inte följer detta ska erbjudas möjlighet till stöd och hjälp för att komma
tillrätta med sitt problem, men måste då vara delaktig i de krav som skolan ställer.

Om du misstänker att någon under skoltid är påverkad av alkohol, narkotika eller andra droger, ska du kontakta din lärare, socialrådgivare eller rektor. Det kan då bli aktuellt med att skolan gör ett drogtest på personen som är misstänkt.

Är du påverkad av alkohol, narkotika eller andra droger riskerar du att bli av med din studieplats på Vuxenutbildningen.

Du får inte fuska med olika uppgifter och prov

På Vuxenutbildningen i Sundsvall är det inte tillåtet att fuska. Det är alltså förbjudet och det betyder att du till exempel inte får skriva av, plagiera/kopiera eller memorera delar eller hela texter eller annat material från någon annan person eller från Internet.

Om du har fuskat kan inte läraren bedöma det du har lämnat in korrekt och du kan bli av med din studieplats på Vuxenutbildningen. Läs mer om detta i Skollagen 2010: 800 kap 6 17§.

Om du har fuskat händer följande:
• Läraren kallar eleven till samtal.
• Läraren dokumenterar händelsen och samtalets innehåll.
• Läraren lämnar skriftlig redogörelse om händelsen till ansvarig rektor.
• Rektor och nämnd fattar beslut om du måste avbryta dina studier på grund av studiefusket.

Hur fusket påverkar kursbetyget är beroende av övrigt betygsunderlag.

Om du använder någon text från Internet eller någon bok så måste du hänvisa,
det vill säga skriva citattecken och skriva varifrån du har fått informationen och
kunskapen. Detta får du lära dig på utbildningen.

Alla på skolan har samma rättigheter och alla ska därför behandlas lika oavsett:

  • om det är en kvinna eller en man,
  • om personen har könsöverskridande identitet,
  • personens sexuella läggning,
  • vilket land man kommer ifrån (etnicitet),
  • vilken religion eller tro man har,
  • funktionshinder eller
  • ålder.

På Vuxenutbildningen i Sundsvall är det inte tillåtet att behandla någon illa fysiskt eller psykiskt. Det är alltså förbjudet att inte behandla alla på samma sätt och du får inte behandla någon på ett negativt sätt. Alla ska respektera varandra och alla ska känna sig trygga på skolan. Det betyder att skolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.

Ett exempel på diskriminering kan vara att en person, på grund av ett funktionshinder som personen har, inte får tillträde till skolan eller att skolan inte tar hänsyn till de särskilda behoven som en funktionshindrad person kan ha, för att kunna delta i skolarbetet.

Kränkande behandling betyder att du upplever något som är nedvärderande mot din person. Det är alltså en subjektiv bedömning. Det är inte själva handlingen som avgör om den är kränkande, utan om en handling upplevs som kränkande av den som utsätts för den.

Alla på skolan är skyldiga att uppmärksamma och ingripa vid alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Om du eller någon annan utsätts för kränkande behandling så ta kontakt med din lärare, socialrådgivare eller rektor.

Om du kränker någon riskerar du att bli av med din studieplats på Vuxenutbildningen

Känner du dig själv utsatt eller har du sett något som bryter mot vår drogpolicy, fuskpolicy eller likabehandlingsplan? Då är det viktigt att du kontaktar din lärare, socialrådgivare eller rektor på skolan.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.