Stöd till elever

Om du studerar på Vuxenutbildningen finns det stöd.

På vuxenutbildningen arbetar specialpedagog och speciallärare. Vi arbetar tillsammans med lärarna för att alla som studerar ska få det stöd de behöver för att klara sina studier.

Du kan redan i din ansökan ange behov av stöd eller extra anpassningar, eller innan dina studier kontakta oss för att diskutera och planera utifrån behov som du har.

Om det uppstår svårigheter i dina studier under pågående kurs/utbildning kan vi också hjälpa dig.

Ulrika Sandqvist Specialpedagog:  grundläggande kurser, gymnasiala allmänna kurser och yrkesutbildningar extern regi 
072-084 20 32, ulrika.sandqvist@sundsvall.se

Alexandra Sällvin Specialpedagog: yrke egen regi (Vård och Omsorg, Barn och Fritid), Sfi och Yrkeshögskolan
070-1917266 alexandra.sallvin@sundsvall.se

Alla som studerar på Vuxenutbildningen kan få hjälp med sina uppgifter, studieplanering och teknik på Lärcentrum Sundsvall. Det spelar ingen roll om du studerar på plats eller på distans – Lärcentrum Sundsvall är till för alla!

Läs mer om Lärcentrum Sundsvall på sundsvall.se/larcentrum


Vuxenutbildning och Lärcentrum Sundsvall har skapat en serie med 7 moduler för att ge dig tips och råd hur du kan klara dina studier.

Moduler:
Mål
Planering
Balans i livet
Motivation
Läsa och anteckna
Distansstudier
Rörelsepauser


Om du studerar på plats hos oss kan du få låna en Chromebook under din studietid. Du blir erbjuden detta när dina studier startar.

För att låna en dator kommer du skriva under ett avtal. När din kurs eller program är slut lämnar du tillbaka Chromebooken. Du hämtar och lämnar den vid ingången vid besöksparkeringen (Navigator, Lasarettsvägen 19, Sundsvall), måndag-fredag  klockan 13:00-14:00.

Har du frågor ta kontakt med Ibrahim: 073-274 46 89 eller Peter: 070-318 65 83.

Avtal
Lån av personligt digitalt verktyg från Sundsvalls kommun

Alla användare vid Vuxenutbildningen i Sundsvalls kommun ska använda all IT-utrustning på ett ansvarsfullt sätt. Detta innebär att alla ska respektera alla människors värde, använda ett vårdat språk samt värna om såväl sin egen som andras integritet.

Avtalsparter
Utlånare: Vuxenutbildning i Sundsvall kommun, nedan kallad vuxenutbildning.
Låntagare: Studerande vid Vuxenutbildningen i Sundsvalls kommun, nedan kallad den studerande.

Ansvarsförbindelse
Genom att godkänna avtalet åtar sig den studerande att svara för samtliga förpliktelser som den studerande har gentemot Vuxenutbildningen enligt avtalet.

Allmänna villkor
Då den studerande har tagit emot datorn bär den studerande ansvaret för att datorn inte skadas, förstörs, försämras eller förloras. Den studerande åtar sig också att under lånetiden väl vårda datorn, endast använda den på ett föreskrivet sätt och förvara den säkert, i enlighet med punkterna nedan.

  • Datorn är ett utbildningsverktyg som är avsedd för skolarbete. Datorn/Ipaden ska alltid finnas med i skolan och det är viktigt att den är funktionsduglig på lektionerna.
  • Den studerandes konto på skolan är personligt. Den studerande får inte låna ut eller medvetet avslöja sitt lösenord. Det är inte tillåtet att använda någon annans konto eller lösenord.
  • Den studerande får inte utan tillåtelse från kommunens IT-personal installera mjukvara eller ändra datorns konfigurationer.
  • Beträffande reparationer orsakade av den studerande försummelse, brott mot detta avtal, brott mot svensk lagstiftning eller förlust där den studerande inte varit aktsam förbehåller sig Sundsvalls kommun rätten att kräva ersättning från den studerande för reparation eller ersättning för förlust.
  • Vid uppmaning från Sundsvalls kommun ska den studerande återlämna datorutrustningen.
  • Vid återlämnandet ska datorutrustningen vara hel, komplett, fungerande och utan kosmetiska defekter. Ansvaret för detta åligger den studerande.
  • Finner dataansvarig eller ansvarig lärare att datorn inte används på ett godtagbart sätt kan vederbörande beslagta datorn direkt.

Äganderätt
Datorn och medföljande programvara är under lånetiden Sundsvalls kommuns egendom och får inte pantsättas, säljas eller lånas ut till tredje part av den studerande.

Låneperiod
Lånet gäller under den tid den studerande är inskriven vid Vuxenutbildningen. Då studietiden är slut eller om den studerande avbryter eller lämnar utbildningen tidigare än planerat ska datorn/Ipaden omedelbart återlämnas till Vuxenutbildningen. Lånet kan upphöra med omedelbar verkan om Vuxenutbildningen så begär.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.