Skolstruktur

En utredning av Sundsvalls kommunala skolor med syfte att se hur skollokalerna ska utnyttjas pågår.

Utredningen ska leda till att skapa inspirerande lärmiljöer för att nå bästa möjliga kvalité på undervisningen.

Sundsvalls kommun har ett överskott av elevplatser på grund av friskolornas etablering som inte har justerats utifrån den nuvarande situationen.
Kostnaden för de extra platserna bör istället användas till att förbättra elevernas undervisningssituation för att höja resultaten i Sundsvalls skolor.
Utredningen kommer att pågå under 2019 och den kommer sedan att presenteras för nämnden innan några eventuella förändringar beslutas.

Olika grundskolor kommer att påverkas på lite olika sätt beroende på hur väl respektive skola uppfyller de kriterier som är vägledande. Vårt skolsystem är också relativt komplext och gör man förändringar på en skola eller i ett skolområde kommer det troligtvis att få konsekvenser på andra skolor och områden.

Utredning har till syfte att se hur skolstrukturen ska se ut för att nå bästa möjliga kvalité på undervisningen. Utredningen kommer att ta hänsyn till de av politiken utpekade fokusområdena samt friskolors etablering, kommande elevunderlag och planer för bostadsbyggande.
Utredningsarbetet utförs i projektform och projektdirektiv, projektplaner och kommunikationsplaner upprättas efter beslut i barn- och utbildningsnämnden.

De områden som kommer att utredas vidare är:
• Alnö/Ljustadalen
• Njurundaområdet
• Bergsåkers/Granloholmsområdet
• Centrum
• Matforsområdet

Kontakt

Skolstruktur Skolstruktur

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.