Skolstruktur

En utredning av Sundsvalls kommunala skolor med syfte att se hur skollokalerna ska utnyttjas pågår.

Utredningen ska leda till att skapa inspirerande lärmiljöer för att nå bästa möjliga kvalité på undervisningen.

Sundsvalls kommun har ett överskott av elevplatser på grund av friskolornas etablering som inte har justerats utifrån den nuvarande situationen.
Kostnaden för de extra platserna bör istället användas till att förbättra elevernas undervisningssituation för att höja resultaten i Sundsvalls skolor.
Utredningen kommer att pågå under 2019 och den kommer sedan att presenteras för nämnden innan några eventuella förändringar beslutas.

Olika grundskolor kommer att påverkas på lite olika sätt beroende på hur väl respektive skola uppfyller de kriterier som är vägledande. Vårt skolsystem är också relativt komplext och gör man förändringar på en skola eller i ett skolområde kommer det troligtvis att få konsekvenser på andra skolor och områden.

Utredning har till syfte att se hur skolstrukturen ska se ut för att nå bästa möjliga kvalité på undervisningen. Utredningen kommer att ta hänsyn till de av politiken utpekade fokusområdena samt friskolors etablering, kommande elevunderlag och planer för bostadsbyggande.
Utredningsarbetet utförs i projektform och projektdirektiv, projektplaner och kommunikationsplaner upprättas efter beslut i barn- och utbildningsnämnden.

De områden som kommer att utredas vidare är:
• Alnö/Ljustadalen
• Njurundaområdet
• Bergsåkers/Granloholmsområdet
• Centrum
• Matforsområde

 

FAQ

Nej, det kommer också finnas mindre skolor kvar. På de kommunala skolorna strävar förvaltningen främst efter att få till F-9 verksamheter med minst två klasser i varje årskurs på högstadiet. Fördelarna med det är bland annat färre skolbyten för eleverna och bättre tillgång för eleverna till behöriga lärare.

Nej, inte per automatik. Delningstalet i grundskolan är 25 elever i förskoleklass till årskurs 6 och 30 elever på högstadiet. Däremot är det troligt att den genomsnittliga klasstorleken i Sundsvalls kommunala skolor kommer öka, men inte så högt som till 25 elever per klass.

Större skolenheter innebär att vi lättare kan arbeta med elevhälsan och det bör ge mer specialpedagogisk kompetens på varje skola.

Det kommer fungera på samma sätt som nu, det är skolskjutsreglementet och tidigare beslut som styr i vilken omfattning man har eller inte har rätt till skolskjuts. Här kan du läsa mer om vem som har rätt till skolskjuts.

Ja, det tillämpas fritt skolval inom kommunen. Men en skolenhet är främst till för skolans aktuella upptagningsområde.

Nej, förändringen handlar inte enbart om att spara pengar utan om att pengarna ska användas där de gör mest nytta. Vi vill också förbättra kvalitén i skolan och göra investeringar på skollokaler där det mest behövs.

Ja, det är möjligt. Förslaget som förvaltningen har tagit fram innehåller skolnedläggningar. Sedan är det politiska beslut som behövs innan det blir beslutat.

Förslaget blir tillgängligt via hemsidan sundsvall.se. Exakt vad som sker vet vi efter politiska beslut.

Oktober 2019
Kommunala grundskolor (alla elever oavsett folkbokföringskommun) = 8 955
Fristående grundskolor (alla elever oavsett folkbokföringskommun) = 2 920

Kontakt

Kommunstyrelsen Myndighetspostlåda

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.