Idrottshallar – Skolavtal

Skönsmons skolas idrottshall inmhus

Bilaga 2 till Skolavtalet.

Drakfastigheter förvaltar och hyr ut idrottshallarna till barn och utbildning (BoU) och kultur och fritid (K&F). BoU hyr lokalerna dagtid vardagar och K&F helger, kvällar och lov. Undantaget är Sporthallen, Njurundahallen och Matforshallen. På dessa anläggningar hyr BoU direkt av K&F.

BoU ansvarar för städning av skolidrottshallarna förutom Sporthallen, Njurundahallen och Matforshallen. Där ansvarar K&F för städningen. Grunden är att städning av lokalerna sker minst varannan dag vardagar. Gäller även under alla lov, förutom sommarlovet. Detta innebär att vecka 1 städas lokalen måndag, onsdag och fredag och vecka 2 städas lokalen tisdag och torsdag. Utifrån beläggningsgrad ska detta ses över varje år, så att städfrekvensen motsvarar beläggningsgraden, vilket kan i vissa hallar innebära tätare städfrekvens. Hygienutrymmen städas varje vardag.

Extrastädning kan beställas av respektive förvaltning vid särskilda tillfällen. Vid synpunkter på städning vänder sig personal till närmaste chef i respektive förvaltning. Separata överenskommelser tecknas för  Sporthallen, Njurundahallen och Matforshallen. Städning av utrymmen som BOU hyr av K&F som lärarrum, förråd och liknande ansvarar respektive skola för.

På varje skola finns en utrustningslista framtagen där det anges vem som ansvarar för utrusningen. Drakfastigheter, BoU och K&F kan i samma hall äga olika delar av den utrustning som finns. Plats för var utrustning ska förvaras finns markerat i hallarna. Genomgång av utrustningen i hallarna sker en gång per år under juni månad. Representant från respektive skola och från K&F är utsedda att representera respektive förvaltning. Sammanställd lista på personer och kontaktuppgifter finns på uthyrningsbyrån på K&F. Sammankallande till genomgången är K&F.

Säkerhetsbesiktning av hallar och utrustning

 • Drakfastigheter ansvarar för besiktning av hallar och fast monterad utrustning.
 • Respektive förvaltning ansvarar för att besiktiga, åtgärda och reinvestera utrustning som ägs av förvaltningen för att säkerställa att skador inte uppstår. Detta ska ske fortlöpande.
 • Brandsyn sker av BoU och Drakfastigheter där BoU är hyresgäst via Drakfastigheter.
 • Brandsyn sker av K&F och Drakfastigheter där förvaltningen vidareuthyr lokalen till BoU.

Stöld och skador

 • Vid skador på fastighet och utrustning som ägs av Drakfastigheter sker felanmälan till Drakfastigheter via DeDU.
 • Vid skador på grund av förslitning på material som ägs av respektive skola hanterar respektive skola detta. Om skada upptäcks av hyresgäst hos K&F anmäler K&F detta till respektive skolas kontaktperson.
 • Vid skador på grund av förslitning på material som ägs av K&F hanterar K&F detta. Om skada upptäcks av skolpersonal anmäles detta till uthyrningsbyrån.
 • Nedan finns rutin för hur anmälan om skada och stöld ska ske.

Rutin när skadegörelse/inbrott/stöld upptäcks i idrottshallar

Den som upptäcker skadegörelsen/inbrottet/stölden anmäler det enligt de olika stegen nedan. Dessutom meddelas närmsta chef.

 1. Anmäl skadegörelsen/inbrottet i DeDU så att Drakfastigheter får kännedom om händelsen. Detta kommer då även redovisas till Sundsvalls kommuns säkerhetschef.
 2. I anmälan via DeDU skall ni fylla i om polisanmälan är gjord eller inte. Fyll i denna information under övrigt.
 3. Om något stulits så skall detta polisanmälas av berörd avdelning/skola/förvaltning och bör då ha samma diarienummer som tidigare polisanmälan i samma ärende har. Detta för att det inte skall bli två, eller flera olika anmälningar. Detta underlättar för Polisen. Om ni är osäker så skall ni kontakta Drakfastigheter och kolla om de har diarienumret för polisanmälan.
 4. Om det stulits datautrustning så skall detta anmälas till IT-service då all vår datautrustning är stöldmärkt.
 5. Lämna utskrift av polisanmälan till närmaste chef.

Utrustning som glömts eller lämnats framme i hallarna ska anmälas via DeDU. Respektive förvaltning och skola har utsedda personer som tar emot anmälan och hanterar problemet. Information om åtgärd sker till den som lämnat in anmälan. Mindre problem som felplacerad utrustning i förråd åtgärdas fortlöpande och anmäls inte. Större problem som att innebandysarg lämnats framme i hallen eller utrustning som nyttjas dagtid av skolorna anmäls.

Nedan anges vilka hallar som kan hyras ut från 16.00 samt att vissa hallar kan hyras ut på lediga tider under dagtid. BoU lämnar schema till K&F med lediga tider för de hallar som kan hyras ut dagtid.

Hallar som kan hyras ut till externa. Ja Nej Dagtid Från 16.00
M T O T F
Bergsåker skola lilla hallen
Bergsåker skola stora hallen
Bredsands skola
Bosvedjeskolan
Sundsvalls   GA
Gångvikens skola
Granloholm östra
Högoms skola
Hagaskolan
Sundsvalls Gymn. Hedbergska
Hellbergsskolan
Höglundaskolan
Katrinelunds skola (tas bort hösten 2022) X X
Kyrkmons skola X X
Ljustadalens skola
Matforshallen
Nackstahallen X X
Njurundahallen X X
Skönsmons skola
Sporthallen
S:t Olofsskolan
Höglunda Södermalm
Uslands skola
Vibacke skola
St. Olof Åkersvik

Ekonomi

De tider där K&F hyr ut till externa hyresgäster under tider som BoU är huvudhyresgäst tillfaller intäkten K&F.

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.