Tilläggsbelopp för barn eller elev i behov av extraordinära stödinsatser

Fristående förskolor och skolor kan söka ekonomiskt bidrag för barn och elever med extraordinära (omfattande) behov av stöd.

Detta bidrag kallas för tilläggsbelopp och kan sökas hos kommunen. Enligt skollagen är kommunen skyldig att betala ut tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder. Detta gäller under vissa förutsättningar:

 • Tilläggsbeloppet ska vara direkt kopplat till ett enskilt barn eller elev.
 • Tilläggsbeloppet ska ha samband med barnets eller elevens särskilda behov och förutsättningar.

Fristående förskolor och skolor kan söka ersättning för extraordinära stödinsatser, till exempel

 • tekniska hjälpmedel
 • assistenthjälp kopplad till extraordinära stödinsatser
 • anpassning av en skollokal.

Barn eller elever med behov av extraordinära stödinsatser till följd av

 • fysiska svårigheter som till exempel rörelsehinder, hörselnedsättning eller synnedsättning
 • medicinska och eller somatiska svårigheter som till exempel svår allergi eller svår epilepsi
 • psykiska eller betydande sociala svårigheter som till exempel kan innebära risker för dem själva eller för andra
 • stora svårigheter i socialt samspel och kommunikation.

Barn och elever med svårigheter har olika behov av stödinsatser.

Stödinsatser som inte ger tilläggsbelopp

 • Särskilt stöd, men bara ibland och inte extraordinärt.
 • Ofta förekommande och sammanhållande särskilt stöd och inte extraordinärt.

Stödinsatser som ger tilläggsbelopp

 • Ofta förekommande och omfattande behov av extraordinärt stöd. Det ges sammanhållet under skoldagen och motsvarar barnet och elevens behov.
 • Behov av kontinuerligt extraordinärt stöd under hela skoldagen. Stödet motsvarar barnets och elevens behov.
 • Mycket omfattande behov av personligt stöd som motsvarar barnets och elevens behov. Detta i alla typer av situationer under hela skoldagen. Stödet ger möjlighet att kunna delta i undervisningen och nå målen för utbildningen.

Verksamheten kan inte räkna med att tilläggsbeloppet ska täcka hela stödinsatsen. De flesta stödinsatser ska täckas av grundbeloppet. Tilläggsbeloppet är avsett att täcka den extra kostnad som gör att stödinsatsen är att betrakta som extraordinär.

Barnet eller eleven har rätt att få insatser utifrån sitt behov tillgodosett oavsett om tilläggsbelopp beviljas eller inte.

Det är förskolans eller skolans rektor som ansöker. Det går bara att ansöka för barn och elever som är folkbokförda i Sundsvalls kommun.

För att de förskolor och skolor som ansöker ska få svar inom rimlig tid skickas ansökningarna in

 • för vårterminen senast den 30 april
 • för höstterminen senast den 31 oktober

Förskolor och skolor kan som mest ansöka för 4 terminer framåt men aldrig för terminer före den nu pågående. En utbetalning av tilläggsbelopp för längre tid än för 2 terminer kan innebära ett krav på att verksamheten visar upp hur de använt beloppet.

Det är den enskilde huvudmannen som har ansvar för att visa att barnet/eleven eventuellt har rätt till tilläggsbelopp.

Är ansökan ofullständig kan handläggare inom barn- och utbildningsförvaltningen begära kompletteringar. Har kompletteringar inte inkommit inom angiven tid, tas beslut utifrån befintligt underlag.

Obligatoriska handlingar att skicka med ansökan

Förskola

 • Pedagogisk beskrivning och handlingsplan.

Grundskola och gymnasium

 • Pedagogisk utredning och åtgärdsprogram.

Beskriva gärna de extraordinära behoven så detaljerat som möjligt. Det underlättar handläggningen.

Skicka med de handlingar som styrker behoven tillsammans med ansökningsblanketten.

Alla handlingar som avser tilläggsbelopp kommer att diarieföras och hanteras utifrån Offentlighets- och sekretesslagen.

Skicka blankett och handlingar till:

Barn- och utbildningskontoret
851 85 Sundsvall

Eller scanna in och mejla till skolan@sundsvall.se

Ansökan om tilläggsbelopp – blankett pdf

Hemkommunen är skyldig att göra en prövning i varje enskilt fall. Därför går det inte att i förväg fastställa ett generellt tilläggsbelopp.

Av samma anledning kan kommunen inte besluta om lika tilläggsbelopp för alla med likartade behov eftersom det utgår från varje barn och elevs individuella behov.

Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för särskilda stödinsatser, om det betyder organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Avslag

Ett avslag på hela eller delar av en ansökan innebär inte att kommunen bedömer att barnet eller eleven saknar behov av stödinsatser. Det betyder att de beskrivna behoven inte har bedömts som extraordinära och beviljats tilläggsbelopp.

Uppföljning av beslut vid förlängd ansökan

Vid en förlängd ansökan ska förskolechefen eller rektorn lämna in en skriftlig dokumentation av hur tilläggsbeloppet har använts.

Beviljade tilläggsbelopp kan följas upp genom stickprov. Återbetalning kan bli aktuellt om tilläggsbeloppet inte har använts enligt ansökan och beslut.

Meddela barn- och utbildningskontoret, Sundsvalls kommun om

 • barnet byter förskola
 • eleven byter grundskola
 • barnet eller eleven ändrar folkbokföringsadress.

Återbetalning kan bli aktuellt om uppgifterna enligt ovan varit felaktiga.

Kontakt

Kristina Berglund Chef Barn-, elevhälsa och stödteam

073-274 59 50

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.