Skolfam

Skolfam är en skolsatsning som ska stärka skolresultaten hos familjehemsplacerade barn.

Satsningen drivs i samverkan mellan Barn- och utbildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen i Sundsvall.

Svensk och internationell forskning visar att barn som växer upp i familjehem lämnar skolan med betydligt lägre betyg än sina jämnåriga. Låga eller ofullständiga betyg är en klar riskfaktor som kan innebära försämrade framtidsutsikter. Till exempel ökar riskerna för att drabbas av allvarlig psykisk ohälsa, tonårsföräldraskap, suicid och suicidförsök, missbruk, kriminalitet och långvariga försörjningsproblem. Omvänt är frånvaron av “skolmisslyckande” den starkast skyddande faktorn.

Förebyggande arbetsmodell

Skolfam, Skolsatsning inom familjehemsvården är en förebyggande arbetsmodell som har utvecklats mot bakgrund av att familjehemsplacerade barn utgör en tydlig riskgrupp i förhållande till andra barn. Arbetet bygger på principen att alla inblandade parter och skola, socialtjänst, vårdnadshavare och familjehem samverkar för att barnet ska klara sin skolgång optimalt.

Skolfamteamet består av en psykolog, en specialpedagog, barnens socialsekreterare och familjehemssekreterare. Tillsammans kartlägger de barnens styrkor och behov, gör en utbildningsplan och sätter in de insatser som behövs för att hjälpa barnen. Insatsen riktar sig mot barn i förskoleklass upp till och med årskurs sju och varje barn följs därefter under hela grundskoletiden.

I Sundsvalls kommun startade Skolfam under hösten 2015. Nu pågår kartläggning av cirka 20 familjehemsplacerade barn i Sundsvall och närliggande kommuner.

Om Skolfam

Skolfam är ett arbete i ett nätverk med 26 svenska kommuner (december 2015)  med stöd och samordning från Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Skolfam utvecklades i Helsingborg 2005 med forskarstöd av professor Bo Vinnerljung och lektor Eva Tideman. Skolfam är en arbetsmodell som främjar en bred samverkan.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.