Elevresor

Elever i gymnasieskolan har under vissa förutsättningar, rätt till bidrag för resor mellan hem och skola, så kallade elevresor.

Med elevresor avses gymnasieelevers resor mellan folkbokföringsadress och skola. Avståndsmätning mellan folkbokföringsadress och skola sker med digital vägdatabas, GIS- system. Bidraget ges i första hand i form av ett busskort. Saknas kollektivtrafik kan det istället ges en kontant ersättning. Ersättning kan även ges som en kombination av busskort och kontantersättning om kraven för det uppfylls.

För att få ett bidrag ska följande punkter vara uppfyllda

  • Eleven är skriven i Sundsvalls kommun
  • Eleven studerar på heltid
  • Avståndet mellan folkbokföringsadress och skola är minst 6 km
  • Eleven är ej beviljad inackorderingstillägg
  • Eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395)

Bidraget kan sökas max till och med vårterminen det år som eleven fyller 20 år.

Elever som går i gymnasiesärskolan har rätt till skolskjuts. Läs mer om skolskjuts på vår webbplats, sundsvall.se

Inför hösten 2020 måste elever som redan läser eller ska läsa på någon av de fristående gymnasieskolorna i Sundsvalls kommun ansöka om rätt till busskort för elevresor. Även elever som redan har ett busskort som de fått av den fristående gymnasieskolan måste ansöka om busskort, de tidigare utdelade busskorten kommer inte att fungera när höstterminen 2020 börjar.

Ansökan sker via e-tjänst 

Om du saknar mobilt Bankid så använder du blanketten, Elevresor fristående gymnasium, pdf

Elever som läser eller ska läsa på Sundsvalls gymnasium, Hedbergska eller Västermalm, ska inte ansöka. De elever som redan har ett busskort som de fått från gymnasieskolan kan behålla sina befintliga. Nya elever kommer att tilldelas ett busskort när skolan börjar om de uppfyller kriterierna.

Ansökan om resetillägg ska du lämna in senast fyra veckor efter terminens start.

Vid frågor om resetillägg kontakta skolskjutssamordnaren 060-19 14 87 eller via mejl till skolskjuts@sundsvall.se

Ansökan om kontant resetillägg - gymnasieskolan

 

Du kan ta del av de regler som gäller för resor för elever i gymnasieskolan i dokumentet nedan.

Regler för bidrag till elevresor i gymnasieskolan.

Kontakt

Frågor om elevresor

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.