Elevresor

Elever i gymnasieskolan har under vissa förutsättningar, rätt till bidrag för resor mellan hem och skola, så kallade elevresor.

Med elevresor avses gymnasieelevers resor mellan folkbokföringsadress och skola. Avståndsmätning mellan folkbokföringsadress och skola sker med digital vägdatabas, GIS- system. Bidraget ges i första hand i form av ett busskort. Saknas kollektivtrafik kan det istället ges en kontant ersättning. Ersättning kan även ges som en kombination av busskort och kontantersättning om kraven för det uppfylls.

För att få ett bidrag ska följande punkter vara uppfyllda

  • Eleven är skriven i Sundsvalls kommun
  • Eleven studerar på heltid
  • Avståndet mellan folkbokföringsadress och skola är minst 6 km
  • Eleven är ej beviljad inackorderingstillägg
  • Eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395)

Bidraget kan sökas max till och med vårterminen det år som eleven fyller 20 år.

Elever som går i gymnasiesärskolan har rätt till skolskjuts. Läs mer om skolskjuts på vår webbplats, sundsvall.se

Inför hösten 2021 måste elever som redan läser på Sundsvalls gymnasium ansöka om rätt till busskort för elevresor. Även elever som redan har ett busskort måste ansöka om busskort, de tidigare utdelade busskorten kommer att kunna användas efter att eleven fått beslut om elevresa. Det gör att eleven behåller redan utdelat busskort.

Elever som till höstterminen 2021 ska påbörja gymnasiestudier, oavsett om det är på Sundsvalls gymnasium eller på en fristående gymnasieskola, ska också ansöka om rätt till busskort för elevresor.

Ansökan sker via e-tjänst Busskortsansökan för gymnasieelever

Om du saknar mobilt Bankid så använder du blanketten, Elevresor gymnasium, pdf

Ansökan om resetillägg ska du lämna in senast fyra veckor efter terminens start.

Vid frågor om resetillägg kontakta skolskjutssamordnaren 060-19 14 87 eller via mejl till skolskjuts@sundsvall.se

Särskild elevresa genomförs i form av färdtjänst. Särskild elevresa är för dig som inte kan resa med kollektivtrafik till och från skolan med anledning av funktionsnedsättning. Mer information om färdtjänst samt ansökan om färdtjänst hittar du här.

Du kan ta del av de regler som gäller för resor för elever i gymnasieskolan i dokumentet nedan.

Regler för bidrag till elevresor i gymnasieskolan.

Kontakt

Frågor om elevresor

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.