Modersmål – en rättighet

Syftet med undervisningen i ämnet modersmål är att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål.

Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar språkutveckling och lärande inom olika områden.Skolformen och elevens bakgrund avgör om eleven har rätt till, eller ska ha möjlighet att få undervisning på sitt modersmål.

Barnen kan få språkstöd i förskolan och i skolan har eleverna rätt till modersmålsundervisning. Detta gäller familjer med minst en förälder som dagligen använder sitt språk i hemmet.

Elever med annat modersmål än svenska har rätt att utveckla sitt modersmål i den svenska skolan. Ämnet följer kursplanen i modersmål och liksom andra ämnen ger den ett betyg. Ämnet kan läsas både i grundskolan och gymnasiet.

 

Elever som talar något av minoritetspråken samiska, finska, meänkiäli, romani chib eller jiddisch som modersmål behöver efter juni 2015 inte ha grundläggande kunskaper i språket för att få modersmålsundervisning.

Modersmålslärare arbetar i förskola, grundskola och gymnasieskola. I gymnasieskolan kan eleven läsa sitt modersmål både som Modersmål eller som Modernt Språk . Betyg ges både i grundskola och gymnasium.

I kursen ingår att utveckla språket och få kunskaper om hemlandets kultur och historia.

Kursplan för modersmål i grundskolan. pdf

Kursplan för modersmål i gymnasieskolan. pdf

Nya regler gäller från juni 2015 som kräver att en legitimerad lärare i språket finns.

Kursplan för Moderna språk. steg 1-7. Skolverket

Modersmålsläraren behöver god kontakt med elevens skola och kan även vara en länk mellan klassläraren och föräldrarna i frågor som gäller allmän information, uppgifter eller regler i skolan.

När eleverna har nationella prov kan modersmålsläraren finnas med för att förklara svåra ord och begrepp.

Förskolan och skolan har ansvar för elevens utveckling tillsammans med Centrum för flerspråkigt lärande, CFL.

Vi är mitt i en förändring när det gäller modersmålsstöd i förskolan i Sundsvalls kommun. Från att föräldrar själva sökt modersmålsstöd för sina barn kommer det från och med HT-2015 vara förskolan som söker stöd i sitt språk- och kunskapsutvecklande arbete.

Enligt Skollagen 8 kap.10 § och Lpfö98 ska förskolan medverka till att barn med annat modersmål än svenska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

“Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle.” Skolverket, Lpfö 98.

Flerspråkighet i skolan utvecklas vidare i förskoleklassen.

I Sundsvall kan förskolan söka stöd för sitt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på Centrum för flerspråkigt lärande (CFL). Ansvarig på CFL, förskolechef och pedagoger träffas för att lägga upp på vilket sätt vi tillsammans kan arbeta för att utveckla barnens modersmål. Detta kan komma att se olika ut på olika förskolor beroende på hur förskolan önskar lägga upp sitt arbete.

Fyll i ansökan och lämna till klassläraren/mentor eller skicka via post. Adressen står på ansökan.
Båda vårdnadshavare måste skriva under.

Gymnasieelever som har fyllt 16 år får skriva under själva.

 

Ansökan om modersmålsundervisning – grundskola. pdf

Ansökan om modersmålsundervisning gymnasiet. pdf

Uppsägning av modersmålsundervisning i grundskolan. pdf

Kontakt

Centrum för flerspråkigt lärande

060-19 84 61

Skolhusallén 9
852 32 Sundsvall

Martina Lundberg Biträdande chef

070-180 73 26, 060-19 84 39

Anna Hammar Administrativ Samordnare

070-190 36 42, 060-19 84 78

Kinda Moussa Hedin Skoladministratör

070-190 79 17, 060-19 84 61

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.