Systematiskt kvalitetsarbete

Alla förskolor och skolor i Sundsvalls kommun ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete

Skollagen säger att utbildningen i förskolor och skolor ska följas upp och utvecklas på ett metodiskt sätt. Detta kallas för systematiskt kvalitetsarbete.

Barn- och utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete utgår från uppföljning och analys av Skolverkets åtta områden med centrala mål för verksamheten:

 • Normer och värden
 • Kunskaper, utveckling och lärande
 • Ansvar och inflytande
 • Övergångar och samverkan
 • Samverkan mellan förskola/skola och hem
 • Skola, omvärld och utbildningsval
 • Betyg och bedömning
 • Rektor och förskolechefs ansvar.

Barn- och utbildningsförvaltningen följer också upp bland annat:

 • Resursfördelning
 • Personaltillgång/-kompetens inom den egna organisationen
 • Lokalfrågor och lärmiljö

Beslut som rör utvecklingsarbetet fattas av Förvaltningsledningen, där bland annat skoldirektören och verksamhetscheferna kommunens grundskole- och förskoleområden ingår, liksom verksamhetschefen för gymnasiet.

Rektorer och förskolechefer skriver ledarplaner för sina verksamheter, till sin verksamhetschef. Insamlade underlag för uppföljning hanteras huvudsakligen av Kvalitets- och analysavdelningen inom BoU.

Kontakt

Malin Rising Holmström Vetenskaplig ledare för elevhälsan

070-640 47 91

Var sidan till hjälp?

 • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.