Systematiskt kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete

Skollagen anger att utbildningen i förskolor och skolor ska följas upp och utvecklas på ett metodiskt sätt. Detta kallas för systematiskt kvalitetsarbete. Allt systematiskt kvalitetsarbete bygger på att man på ett uthålligt och genomtänkt vis kartlägger nuläget, beslutar om mål för verksamheten, tar fram handlingsplaner, samt utvärderar effekten av de insatser som genomförts.

Inom Barn- och utbildningsförvaltningen bedrivs det systematiska kvalitetsarbetet både på enhetsnivå och på huvudmannanivå. Arbetet utgår från uppföljning och analys av Skolverkets åtta områden med centrala mål för verksamheten:

 • Normer och värden
 • Kunskaper, utveckling och lärande
 • Ansvar och inflytande
 • Övergångar och samverkan
 • Samverkan mellan förskola/skola och hem
 • Skola, omvärld och utbildningsval
 • Betyg och bedömning
 • Rektor och förskolechefs ansvar.

Inom dessa områden finns det sedan en rad underliggande frågor att utreda i uppföljningsarbetet.

Barn- och utbildningsförvaltningen (BoU) följer också upp bland annat:

 • Resursfördelning
 • Personaltillgång/-kompetens inom den egna organisationen
 • Lokalfrågor och lärmiljö

Beslut om kvalitets- och utvecklingsarbetet fattas av BoU:s förvaltningsledning.

Kontakt

Pål Christensson Pedagogisk samordnare

072-146 61 10

Anna-Carin Olsson Pedagogisk samordnare

073-270 26 77

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.