Likabehandling

Det är självklart att barn och elever ska känna sig trygga i förskola och skola

Arbetet mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är prioriterat i Sundsvalls kommun.

En viktig del i detta arbete är den likabehandlingsplan som alla skolor och förskolor upprättar varje år.

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplanen bygger på ett systematiskt kvalitetsarbete. Skollagen (kapitel 6, § 8) säger att huvudmannen är skyldig att se till att varje verksamhet årligen upprättar en plan för att förhindra kränkande behandling. Trakasserier och diskriminering regleras i sin tur av Diskrimineringslagen, som från och med januari 2015 slår fast att även bristande tillgänglighet räknas som diskriminering.

Likabehandlingsplanen utgår från en kartläggning av trygghet och trivsel, samt förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen ska beskriva vilka konkreta insatser som planeras. Den ska även utvärdera pågående arbetsinsatser och sammanställa resultatet av det gångna årets arbete. Rutiner för akuta situationer och information om hur barn och elever medverkar i arbetet bör enligt Skolverket också ingå i planen.

I Sundsvalls kommun skickar förskolor och skolor sina likabehandlingsplaner till en gemensam myndighetspostlåda. Planerna diarieförs och publiceras på respektive enhets hemsida.

Kommunens personal hittar ytterligare material kring arbetet med nolltolerans mot kränkningar, trakasserier och diskriminering i Barn- och utbildningsförvaltningens interna samarbetsrum.

 

Kontakt

Pål Christensson Pedagogisk samordnare

072-146 61 10

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.