Centrum för kunskapsbildning – CFK

Varför blir det som det blir när man gör det man gör? Det är en av de viktigaste frågorna i allt förändrings- och utvecklingsarbete.

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetside

  • Vi ska skapa bästa möjliga förutsättningar för barn och elevers livslånga lärande och utveckling.
  • Vårt arbete ska kännetecknas av goda relationer, nära möten och ständig återkoppling.
  • Arbetet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Vetenskap och beprövad erfarenhet

Alla skolformer ska i sitt arbete utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet. Centrum för kunskapsbildning stöttar förskolor och skolor både i vardagsarbetet och i det mer långsiktiga skolutvecklingsarbetet. Dessutom vill Centrum för kunskapsbildning stödja verksamheternas egna, kunskapsbildande arbete.

Det finns en praxis för hur vetenskapligt arbete bedrivs.

  • Arbetet startar med en forskningsfråga (något man vill förstå bättre).
  • Olika typer av undersökningar ger sedan ett underlag, som man analyserar och söker mönster i.
  • En förståelse för varför mönstren ser ut som de gör leder fram till slutsatser och lärdomar.
  • Lärdomarna prövas i praktiken, vilket i sin tur fördjupar underlaget.

Ett skolutvecklingsarbete på vetenskaplig grund, som gynnar det gemensamma lärandet, måste bedrivas och dokumenteras på ett systematiskt och strukturerat sätt.

Elevhälsa och skolutveckling

Att just elevhälsa och skolutveckling sammanförts i Centrum för kunskapsbildning är ingen slump. De faktorer som gynnar hälsa är i mångt och mycket samma faktorer som gynnar lärande.

Erfarenheter från vardagsarbetet i elevhälsan hjälper utvecklingsenheten att formulera lärdomar och bygga ny kunskap. Dessa kunskaper gör att vi blir bättre på att stötta barn och elever i deras utveckling.

Stöd

Att leda en verksamhets gemensamma lärande ställer andra krav än att leda en verksamhets görande. Det krävs andra typer av möten och andra typer av verktyg. Därför erbjuder Centrum för kunskapsbildning ett direkt stöd till förskolechefer och rektorer, till exempel när det gäller hur man bäst organiserar för utveckling.

Barn-, elevhälsa och skolutveckling

Chef: Åsa Jerfsten.
Biträdande chef : Annelie Haglund
Barn-, elevhälsa och skolutveckling

Elevhälsans medicinska insats

Verksamhetschef: Ulrika Öhrling-Nilsson.
Läs mer om elevhälsa och trygghet

Centrum för flerspråkigt lärande

Chef :Øyvind Eriksen
Biträdande chef: Martina Lundberg
Hemsida: Centrum för flerspråkigt lärande

Kvalitetsavdelningen

Chef Eva Jönsson
Besök oss på Pedagog Sundsvall

Kulturskolan

Chef: Arne Almroth
Biträdande chef: Andreas Köhn
Hemsida: Sundsvalls kulturskola

Mediotek Sundsvall

Chef: Håkan R Johansson
Mer om Mediotek Sundsvall och Medienavet

Besök  Pedagog Sundsvall och ta del av goda exempel från förskola och skola.

Kontakt

Eva Jönsson Utvecklingschef

060-19 12 09

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.