Betyg och bedömning

Betyg är en av indikatorerna i Barn- och utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete

Enligt skollagen ska

  • alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att kunna utvecklas så långt som möjligt i förhållande till utbildningens mål. Detta utifrån deras egna förutsättningar
  • elever som lätt når kunskapskraven ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

 

Sundsvalls kommunala skolors gemensamma riktlinjer för bedömning

1. All bedömning syftar till att främja lärandet.
2. Formativ och summativ bedömning varieras, där tyngdpunkten ligger på den formativa bedömningen.
3. Bedömningen planeras in och integreras i undervisningen på ett medvetet och systematiskt sätt.
4. Syfte och kunskapskrav tydliggörs för eleven utifrån centralt innehåll, moment/ arbetsområde och den nivå eleven befinner sig på.
5. Eleverna stöttas och inspireras i sina lärprocesser, så att de blir medvetna om och tar ansvar för sitt eget lärande.
6. Eleverna aktiveras för att lära i interaktion med varandra.
7. Rektor säkerställer att bedömningsarbetet får utrymme i skolans arbets- och utvecklingsorganisation.
8. Skolans kompetensutveckling, uppföljning och utvärdering angående bedömningsarbetet är en del av det systematiska kvalitetsarbetet

Andra webbplatser

Bedömning,Skolverket

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.