Projektet Drivkraftspunkten

Projekt Drivkraftspunkten har under tiden 1 februari 2018 till 31 mars 2021 drivits av Barn- och utbildningsförvaltningen vid Sundsvalls kommun.

Målet med projektet har varit att implementera en väl fungerande organisation för arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret. För att överbrygga det befarade glappet mellan ungdomar som fyllt och som inte fyllt 20 år, som fanns när projektet inleddes, har målgruppen utökats till att omfatta unga i åldern 16-24 år som saknar gymnasieexamen och som inte går i gymnasiet.

Projektets genomförande har bestått i utarbetande av metoder och rutiner för ett jämställt, tillgängligt och icke diskriminerande arbete med ungdomarna i målgruppen. Det har inneburit att en individprocess utvecklats och dokumenterats i en metodbok. I metodboken beskrivs hela processen, från identifiering av deltagare i målgruppen till rutiner för uppsökande verksamhet, stegförflyttning mot studier eller arbete, administration och leverans av de uppgifter som enligt lag skall rapporteras till SCB.

Drivkraftspunktens verksamhet blev tidigt en integrerad del i Arbetsmarknadstorget i Sundsvall. Eftersom deltagarna många gånger har misslyckanden med sig från skolan, samt att verksamheten vänder sig till avbrottselever från samtliga huvudmän i kommunen, var det viktigt att hitta en, i skolsammanhang, så neutral plats som möjligt. Dessutom är Arbetsmarknadstorget en utmärkt samverkanarena för att kunna erbjuda deltagarna insatser som innebär stegförflyttningar mot studier eller arbete.

Genom våra egna uppföljningar och de externa utvärderarnas rapporter, kan vi visa på att det organisatoriska projektmålet mycket väl uppfyllts. Vi har även bidragit till betydande stegförflyttningar mot en långsiktig och hållbar egenförsörjning hos många deltagare. Utvärderarnas samhällsekonomiska rapport visar på vilka stora samhälleliga vinster som investeringar i denna typ av verksamhet genererar på sikt.

Det goda samarbetet, strategiarbetet och utvecklingsarbetet som åstadkommits mellan samverkansparter i styrgruppen, kommer att fortsätta efter projektets slut i annan form men med liknande sammansättning.

Projektet lämnar efter sig väl fungerande samverkansformer, utarbetade rutiner och metoder för verksamheten och en bra kunskapsbank.

Här finner ni slutrapporten med bilagor samt revisorernas rapporter rörande Projekt Drivkraftspunkten.

Slutrapport och bilagor (pdf)

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.